رابطه بین سویگان مدرس اثر بخش با انگیزه کارآفرینی ازنظر دانشجویان آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه رازی

2 استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

3 استادیار، گروه آمار، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

دانشگاه‌ها به دلیل داشتن ویژگی‌های پایه مانند سرمایه انسانی در قالب دانشجو و اعضای هیأت علمی محل مناسبی برای نوآوری برپایه‌ی دانش و توسعه کارآفرینی است. مدرسان کارآفرینی جزو بنیادی‌ترین عامل‌های مؤثر برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق هدف‌های آموزش کارآفرینی هستند. از این‌رو این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد مدرسان اثربخش (در حیطه آموزش) بر انگیزه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، 163 تن دانشجویان گرایش آموزش و ترویج کشاورزی (به دلیل گذراندن واحد کارآفرینی) در دانشگاه رازی کرمانشاه بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 113 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بر پایه نظر گروهی از اعضای هیأت علمی و مدرسان گروه آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه رازی تأمین شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار R ضریب تتای ترتیبی محاسبه شد (95/0θ =). به منظور دست‌یابی به هدف‌های تحقیق از آمار توصیفی و رگرسیون ترتیبی استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که بعد ویژگی‌های شخصیتی بر انگیزه کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی‌داری (در سطح 5 درصد) دارد، همچنین بر پایه دست‌آورد رگرسیون ترتیبی، متغیرهای ملاک توانستند 61 درصد از احتمال تغییرپذیری‌های متغیر انگیزه کارآفرینی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Dimension of Effective Lecturer and Entrepreneurial Motivation from the view of Agricultural Extension Education Students at Razi University, Iran.

نویسندگان [English]

  • parisa.javidaneh javidaneh 1
  • bijan rezaee 2
  • habib jafari 3
  • Hoda Najafpour 1
1 M.SC. Student Entrepreneurship. Razi University
2 1. Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Razi University
3 Assistant Professor, Dept. of Statistics, Razi University
چکیده [English]

University is fertile graond for innovation base knowledge and entrepreneurship development due to its human capital in the form of students and faculty members. Entrepreneurship lecturers are most effective factors to the desired success in achieve entrepreneurship educational goals. This study was conducted to evaluate the impact of effective lecturers on entrepreneurial motivation from the perspective of agricultural students. Statistical population was 163 Agricultural Extension and Education students (who had passed entrepreneurship course prior to this stady at Razi University). Sample size was determined 113 students using Morgan table who were selected through simple random sampling technique. as Validity of the questionnaire sustained by panel of experts at the Agricultural Extension and Education, and ordinal Theta coefficient (θ=0.95) was calculated using R software to department the questionnaire reliability. Descriptive statistics and ordinal regression was used to process data. Results showed that personality traits have positive significant impact on entrepreneurship (p< 0.05). Also results of ordinal regression showed that the criterion variables could predict 61% of the probability of variability the entrepreneurial motivation variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Agricultural Entrepreneurship"
  • " entrepreneurial motivation"
  • "teacher effective"
آراسته، زهرا؛ سعید بنادکی، سعیده و ایمانی پور، نرگس. (1392).  نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی  درقصد کارآفرینی دانشجویان رشته های غیر مدیریت (مطالعة موردی: دانشکده های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران).  فصلنامة توسعه کارآفرینی، 4(14): 107-124.

باقرصاد، وجیه؛ زالی، محمد‌رضا؛ رضوی، سید مصطفی و سعید بنادکی ، سعیده. (1392).  تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته های فنی وحرفه ای، توسعه کارآفرینی، 6(4): 21-36.

حسینی، سید محمود؛ و عزیزی، بهارک. (1386).  بررسی عوامل موثر در توسعه و مهارت های کارآفرینی در دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران، 2(38): 241ـ 251.

دوکانه ای فرد.فریده. (1391). بررسی سهم هر یک از متغیرهای هوش و خلاقیت در پیش بینی قدرت کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 3(12): 29-54.

رابرت دی، هیستریچ و مایکل پی، پیترز. (2002). کارآفرینی جلد چهارم، ترجمه فیض بخش، علیرضا. تقی یاری، حمیدرضا. تهران: ا نتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

صدیقی معروفی، شهنام؛ محمدی، آیین؛ موسوی،  مسعود و رعد آبادی. مهدی. (1393). تعیین مهم ترین مولفه‌های موثر بر اثر بخشی تدریس استاد از دیدگاه دانشجویان ارشد، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد، 9(3): 58-66.

طالبی، کامبیز  و زارع یکتا، محمد رضا. (1389). بررسی اثرگذاری شخصیت و روش مدرسان کارآفرینی برانگیزش دانشجویان در راه اندازی کسب‌وکار جدید. توسعه کارآفرینی، 2 (7): 115-95.

قنبری نژاد اسفقن سری، مجید؛ محمدی آلمانی؛ امیر و پورناصرانی، امین. (1391). بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی در میان دانشجویان(مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)  کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکارهای دانش بنیان.

محمدی الیاسی ،قنبر؛ فراستخواه، مقصود و فرخ، شیما. (1391). مهارت‌های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورشکارآفرینان نوپا در دانشگاه ها ،فصلنامه توسعه کارآفرینی، 5(1): 185-201.

مرادی، حوریه و شعبانعلی فمی، حسین. (1389). شناسایی قابلیت های کارآفرینی(مطالعة موردی: دانشجویان دختر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز)، فصلنامة توسعة کارآفرینی، 3(8):141-161.

مظلومی محمود آباد، سید سعید؛ رهایی،زهره؛ احرام پوش، محمد حسن و سلطانی، طاهره. (1389). ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجله پزشکی هرمزگان، 14(3): 227-234.

میرمحمدی میبدی، سید جلیل؛ مظلومی محمود آبادی، سید سعید؛ شریف پور، زهرا؛ شهبازی، حسن و محمدلو، اعظم. (1391). بررسی ویژگی‌های تدریس اثر بخش ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان. 5(9): 52-62.

نیک فرجام، سعیده. (1393). مطالعه رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج، دانشگاه رازی کرمانشاه.

Bager, T. (2006). Entrepreneurship teaching and training in denmark: overview and policies. 1(2): 1-10.

Digby, P.W., Poonyakanok, P., & Thisayakorn, N. (1998). Student evaluation of teacher performance, Some initial reaserch findings from Thiland. Teaching & teacher evaluation. 6(2): 31-45

Heinonen, J., & Pikkijoki, S. A. (2006). an entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education:mission impossible? Management development 3(24): 80-94.

Henly, A. (2012). Job creation by the self- employment: the roles of entrepreneurship and financial, Small Business Economics, 8(25): 175-196.

Kuratko, D. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trendes, and Challenges. Entrepreneurship Theory & Practice, 29(4): 577-598.

Wilson, F., Kickul, J., & Marlino, D. (2007). Gender, entrepreneurial self efficacy, and entrepreneurialcareer intentions: Implications for entrepreneurship education, Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1): 54-67

Sexton, D.L., and Bowman- Upton, N. (1987). Evaluation of an innovative approach to teaching entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 25(1), 35-43.

Segal Borgia, D. and schoofeld, j. (2005). the moritiration to become an entrepreneur.internationalizing in entrepreneurship education and training, Malyasia.4(6): 21-38

Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development. 14 (2): 168-172.

Tang, Thomas Li-Ping. (1997). Teaching evaluation in a public institution of higher education: Factors related to the overall teaching effectiveness. Available in: http://www.findarticles.com.

Waithanji, N., & Ndirangu, M. (2005). An improvement in instructional quality: Can evaluation of teaching make a difference?  Emerald group publishing limited, 13(3): 33-51