مؤلفه‌های اثرگذار بر آگاهی‌ زیست‌محیطی هنرجویان کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی/ دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد/توسعه روستایی/ دانشگاه زنجان و هنرآموز/هنرستان کشاورزی شهید باهنر زنجان

3 استادیار/ ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه زنجان

چکیده

حفاظت از محیط‌زیست تحت تأثیر سطح آگاهی افراد بوده و خود آگاهی زیست‌محیطی نیز متأثر از عامل‌های بسیاری است. با توجه به نقش مهم هنرجویان کشاورزی به عنوان یکی از کنشگران مهم در آینده بخش کشاورزی و منابع طبیعی این تحقیق علی ارتباطی با هدف سنجش سطح آگاهی‌ هنرجویان کشاورزی درباره محیط‌زیست و مؤلفه‌های اثرگذار بر آن صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای دوبخشی بود که روایی آن با نظرسنجی از متخصصان تائید و با انجام بررسی مقدماتی با 30 هنرجو و محاسبه ضریب پایایی تتا (8/0=Ө) برای شاخص سنجش آگاهی زیست‌محیطی، پایایی آن به‌دست آمد. جامعه‏ی آماری تحقیق را 187 تن هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان در سال 1394 تشکیل می‌دادند که بر مبنای جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب، 135 تن گزینش و بررسی شدند. نتایج نشان داد که سطح آگاهی زیست‌محیطی اکثریت هنرجویان (7/66 درصد) بالا بود. تحلیل همبستگی نشان داد که آگاهی زیست‌محیطی هنرجویان با معدل، سطح تحصیلات پدر، بررسی کتاب، مجله و تماشای برنامه‌های تلویزیونی درباره محیط‌زیست ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که دو متغیر تماشای برنامه‌های تلویزیونی درباره محیط‌زیست و محل سکونت هنرجویان در مجموع 6/66 درصد از احتمال قرار گرفتن هنرجویان در گروه با آگاهی زیاد را برآورد می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on environmental awareness of agricultural high school students

چکیده [English]

Environment conservation by people is related to their awareness regarding environment and peoples’ awareness is affected by several factors. Agricultural high school students would play an important role in the agriculture and natural resource sector in the future. The purpose of this cause- correlational study was to investigate factors affecting high school student’s awareness toward environment. The statistical population consisted of 187 agricultural high school students in Zanjan Province, from those 135 students were selected based on Krejcie and Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was verified by a panel of experts. A pilot study was conducted to determine the reliability of the research instrument and theta reliability coefficient was calculated (θ= 0.8). The finding revealed that majority of students (66.7%) had a high level of awareness. there was a positive significant relationship between students’ awareness and their average grade point, education level of their father, extent of studying books, magazine and watching TV programs regarding environment. Logistic regression analysis showed that watching TV programs regarding environment and place of living explained 66.6 percent of probability of the students’ awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental awareness
 • students
 • Agricultural high school
 1. حمیدیان، ع. و حمیدیان، ا. (1390). لزوم توجه به آموزش محیط‌زیست در دانشگاه، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404. تهران، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت.
 2. خواجه شاهکوهی، ع.، نجفی کانی، ع. و وصال، ز. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان (بررسی موردی: دهستان جاغرق در شهرستان بینالود). پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی. 4(1)، 85-95.
 3. صالحی، ص و امام قلی، ل. (1391). بررسی تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست‌محیطی (بررسی مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج). مجله مسائل اجتماعی ایران. 3(1)، 121-147.
 4. صالحی، ص. و پازُکی نژاد، ز. (1392). محیط‌زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. 2 (4)،199-221.
 5. علوی مقدم، م. و دلبری، ا. (1388). ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زائد جامد در محیط‌زیست . فناوری آموزش. 3(4)، 309- 314.
 6. عنایتی، ا (1382). اثرات سوء باقیمانده آفت‌کش‌ها بر سلامت محیط‌زیست و انسان و راه‌های مدیریت آن. ششمین همایش کشوری بهداشت محیط. مازندران. ایران.
 7. فرهمند، م.، شکوهی‌فر، ک. و سیارخلج، ح. (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست‌محیطی (مورد بررسی: شهروندان شهر یزد). مطالعات جامعه‌شناختی شهری. 4(10)، 109-141.
 8. فریتیوف، ک. (1386). پیوندهای پنهان: تلفیق گستره‌های زیست‌شناختی و اجتماعی حیات در علم پایداری، ترجمه: محمد حریری اکبری، نشر نی. تهران.
 9. محمدیان، م. و بخشنده، ق. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت. 23(75)، 39-68.
 10. منتی زاده، م. و زمانی، غ. (1391). سازه‌های مؤثر بر نگرش زیست‌محیطی کشاورزان شیراز برای حفظ منابع آب‌وخاک. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 20، 3-13.
 11. هوشمندان مقدم فرد، ز. و شمس، ع. (1394). عامل‌های مؤثر بر نگرش آموزگاران ابتدایی شهر زنجان در گنجاندن آموزش‌های کشاورزی و محیط‌زیست در برنامه‌های درسی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 34(7)، 40-52.
 

 1. Andersson, H., Tago, D., and Treich, N. (2014). Pesticides and health: A review of evidence on health effects, valuation of risks, and benefit‐cost analysis. Preference Measurement in Health, 1-61.
 2. Aziz, A. A., Sheikh, S. N. S., Yusof, K. M., Udin, A., and Yatim, J. M. (2012). Developing a structural model of assessing students’ knowledge-attitudes towards sustainability. Procedia-Social and Behavioral Sciences56, 513-522.
 3. Barr, S. (2003), Strategies for Sustainability: Citizens and Responsible Environmental Behaviour, Area, 35(3), 227-240.
 4. Burton, R. J. (2014). The influence of farmer demographic characteristics on environmental behaviour: A review. Journal of environmental management,135, 19-26.
 5. Carvalho Maffia, A.M., Silvia, E. and Jacovine, L. A. G. (2011).Environment and Environmental Awareness: How University Students Conceive and act, Biological Sciences33(2), 209-214
 6. Hashemi, S. M. and Damalas, C. A. (2010). Farmers' perceptions of pesticide efficacy: reflections on the importance of pest management practices adoption. Journal of Sustainable Agriculture35(1), 69-85.
 7. Kairser, F., Wolfing, S and Fuhrer, U.(1999). Environmental attitude and ecological. Journal of Environmental Psycholigy, 19(1),1-19.
 8. Kalantari, K., Fami, H. S., Asadi, A., and Mohammadi, H. M. (2007). Investigating factors affecting environmental behavior of urban residents: A case study in Tehran City-Iran. American journal of environmental sciences,3(2), 67-74.
 9. Kiani GH and Liaghati H. (2007). Analyzing of economic conditions of transforming common agriculture to organic farming with using the model of dynamic linear planning. Articles of second national congress of agro ecological knowledge, Iran, Gorgan: 2727-2737.
 10. Köse, S., Gencer, A. S., Gezer, K., Erol, G. H. and Bilen, K. (2011). Investigation of undergraduate students’ environmental attitudes.International Electronic Journal of environmental education1(2), 1-12.
 11. Leonidou, L. C., Leonidou, C. N. and Kvasova, O. (2010). Antecedents and outcomes of consumer environmentally friendly attitudes and behaviour. Journal of Marketing Management26(13-14), 1319-1344.
 12. Muda, A., Abd Wahab, M., Harun, R., and Nawawi, M. (2010). Environmental awareness and attitude among Iranian students in Malaysian universities.Environment Asia3(1), 1-10.
 13. Müderrisoglu, H. and Altanlar, A. (2011). Attitudes and behaviors of undergraduate students toward environmental issues. International Journal of Environmental Science and Technology, 8(1), 159-168.
 14. Oğuz, D., & Kavas, S. (2010). Environmental awareness of university students in Ankara, Turkey. African Journal of Agricultural Research5(19), 2629-2636.
 15. Rhead, R., Elliot, M., and Upham, P. (2015). Assessing the structure of UK environmental concern and its association with pro-environmental behaviour.Journal of Environmental Psychology, 43, 175-183.
 16. Salehi, S. (2008). A Study of Factors Underpinning Environmental Attitudes and Behaviours, Phd Dissertation. The University of Leeds.
 17. Taskin, O. (2009). The environmental attitudes of Turkish senior high school students in the context of postmaterialism and the new environmental paradigm. International Journal of Science Education31(4), 481-502.
 18. Teksoz, G., Sahin, E. and Ertepinar, H. (2010). A New Vision for Chemistry Education Students: Environmental Education. International Journal of Environmental and Science Education5(2), 131-149.
 19. UNESCO. (2009). Final report: Intergovernmental conference on environmental education. Paris, France: Author.
 20. Vicente-Molina, M. A., Fernández-Sáinz, A. and Izagirre-Olaizola, J. (2013). Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production61, 130-138.
 21. Yildiz, N. D., Yilmaz, H. and Demir, M. (2011). Effects of personal characteristics on environmental awareness; a questionnaire survey with university campus people in a developing country, Turkey. Scientific Research and Essays6(2), 332-340.