نیازسنجی آموزشی پرورش دهندگان قزل آلای رنگین کمان در شهرستان بویراحمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

آموزش، بنیان توسعه است و هنگامی اثربخش خواهد بود که با نیازسنجی همراه باشد. بنابراین، هدف این پژوهش نیازسنجی آموزشی پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در شهرستان بویراحمد بود. برای این منظور از روش توصیفی-همبستگی بر پایه پیمایش با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلای رنگین کمان شهرستان بویراحمد تشکیل ‌دادند که شمارشان 70 نفر بود. از این میان، 59 نفر با استفاده از جدول نمونه‌گیری پاتن به عنوان نمونه مورد بررسی گزینش شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه دو بخشی استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظر استادان متخصص به‌دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای ترتیبی بیش از 82/0 به‌دست آمد که گویای پایایی مطلوب آن بود. به‌ این منظور 42 توانمندی مورد نیاز که با استفاده از مرور ادبیات به-دست آمده بود، با توجه به مدل نیازسنجی بوریچ و میانگین وزنی نمره تفاوت، رتبه‌بندی شدند. نتایج به‌دست آمده از پژوهش نشان داد، آشنایی با بیماری‌های ماهیان و نشانه‌های آن، غذادهی و آشنایی با مواد غذایی، و آگاهی از شرایط برداشت از بارزترین نیازهای آموزشی پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بودند. افزون بر آن، کمترین نیاز آموزشی در شرایط نگهداری و نظافت استخر نشان داده شد. نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که چهار متغیر نگرش به آبزی‌پروری، سطح تحصیلات، شرکت در دوره‌های آموزشی، و مساحت استخر سنجش احتمال برآورد مهارت پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلای رنگین کمان را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need assessment of Rainbow Trout fish farmers of Boyer-Ahmad County

چکیده [English]

Education is crucial for development and training need assessment is essential for effiective education. For this purpose, a descriptive research methodology design with the aid of Borich Need Assessment Model was used to conduct the study. The target population of the study consisted of all Rainbow Trout fish farmers of Boyer-Ahmad County. Based on the model, 42 competencies needed were developed to assess needs of Rainbow Trout fish farmers (N=70). The perceived level of importance and perceived level of competence of the 42 competencies of Rainbow Trout fish farmers were measured. The data were acquired by questionnaire using face-to-face interviews. A panel of experts confirmed the face validity of the questionnaire. The questionnaire was subjected to reliability testing by using a sample of fish farmers outside the study area and confirmed with the ordinal Alpha value of 0.82. Overall training needs were analyzed and ranked using Mean Weighted Discrepancy Scores (MWDS). The top five competencies in need by Rainbow Trout fish farmers included fish diseases and their symptoms, characteristics of food and fish feeding, transporting and harvesting condition (release, fish density, temperature and weight). According to the results of ordinal regression, variables such as attitude regarding fish farming, level of education, participation in training courses, and pool area affect the skill of fish farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training need
  • Rainbow trout
  • Fish farmers
  • Borich model
  • Boyer-Ahmad
اربعین، رؤیا و زرافشانی، کیومرث. 1390. بررسی نیازهای آموزشی گلخانه­داران سبزی و صیفی استان کرمانشاه بر اساس مدل بوریچ و کوادرانت. فصل­نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 18، 77-67.

اعظمی، امیر، زافشانی، کیومرث، دهقانی، حسین و گرجی، علی. 1390. واکاوی نیازهای آموزشی بهره­برداران سیستمهای آبیاری تحت فشار شهرستان سنقر. آب و خاک، شماره 5، 1127-1119.

امین­خندقی، مقصود، جامه­بزرگ، مرضیه و سعیدی رضوانی، محمود. 1391. نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، شماره 2، 189-224.

پزشکی­راد، غلامرضا. 1387. ارزیابی نیازهای آموزشی حرفه­ای مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان­های مازندران وگلستان با استفاده از مدل بوریچ. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره1، 62-55.

چرمچیان­لنگرودی، مهدی و چیذری، محمد. 1384. تعیین نیازهای آموزشی نوغانداران استان گیلان. پژوهش و سازندگی، 67، 25-35.

حاجی میررحیمی، داوود. 1382. بررسی نیازهای آموزشی شاغلان گاوداری­های نیمه صنعتی استان قم. مجله پژوه و سازندگی،61، 50- 39.

خیری، شقایق و صبوری، محمدصادق. 1388. نیازهای آموزشی زیتون­کاران در خصوص بهسازی باغ­های زیتون: مطالعه موردی شهر رودبار. کشاورزی پویا، شماره 6، 16-1.

رفیعی­طارمی، غلامرضا. 1390. پرورش آبزیان در آب­های شیرین. سانتانام، سوکوماران، ناتاراجان.

زرافشانی، کیومرث، آگهی، حسین، و خالدی، خوش قدم. (1390). نیاز سنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر (بر مبنای مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت. زن در توسعه و سیاست، سال نهم، شماره 1، 165-183.

زرافشانی، کیومرث. 1390. نیازسنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر. زن در توسعه و سیاست، شماره 1،183-165.

شائمی، علی، اعتباریان، اکبر و خیرمند، مرضیه. 1390. نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان. زن در توسعه و سیاست، شماره 3، 180-151.

شعبانعلی فمی، حسین. 1386. اصول ترویج و آموزش کشاورزی. تهران: دانشگاه پیام نور.

صبوری، محمدصادق، و عمانی، احمدرضا. 1389. تحلیل عاملی نیازهای آموزشی پنبه کاران از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی استان سمنان. پژوهش­های ترویج وآموزش کشاورزی، شماره 1، 56-45

محمدی، تیمور. 1385. مفهوم و ضرورت­های نیازسنجی آموزشی. اصلاح و تربیت، شماره 57 و 58، 41-38.

مختاری آبکناری، عباس، چیذری، محمد و محمودی، مریم. 1385. واکاری نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروری پایدار. مجله علوم کشاورزی، شماره 1، 125-117.

موسوی، مینا و چیذری، محمد. 1386. بررسی نیازهای آموزشی سیب­زمینی­کاران شهرستان عجب­شیر در زمینه بازاریابی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 1، 497-487.

مهرنگار، سمیه و حسینی­نیا، غلامحسین. 1388. شناسایی نیازهای آموزشی مدیران تعاونی­های مرغداری و عوامل مؤثر بر آنها خراسان رضوی. تعاون، شماره 208 و 209، 28-18.

Adesoji, A., Farinde, A. and Ajayi, O.A. 2006. Assessment of the need of farmers for future agricultural extension work development in Osum state, Nigeria. Journal of Applied Science, 6(15), 3089-3095.

Alibaygi, A. and Zarafshani, K. 2008. Training neede of Iranian extension agents about sustainability: The use of Borichs need assessment model. African journal of Agricultural Research, 3 (10), 681- 68.

Chizari, M. and Noorabadi, R. 1999. Perceived learning needs program delivery preference of ranchers in Nooraba township of Luristan Province, Iran. Journal of International Agriculturaland Extension Education, 6(3), 39-47.

Farinde, A. and Ajayi, A. 2005. Training Needs of Women Farmers in LivestockProduction: Implications for Rural development in Oyo State of Nigeria.Journal of Social science, 10(3), 159-164.

Kumaran, M. and Ponnusamy, K. 2001. Training needs ofShrimp farmers - Anassessment. Fishery Technology, 38(2), 125- 128.

Latimer, J., Scoggins, H., Barden, V. and Lambur, M. 2002. Needsassessment survey of the Virginia greenhouse industry. Virginia: Departmentof agricultural and extension education. Agricultural Experiment StationInformation Series, 02-1.

Padaria, R., Singh, B., Sivaramane, N., Naik, Y., Modi, R. & Surya, S. 2009. A logit analysisof Bt Cotton adoption and assessmentof farmers’ training need. Indian Research Journal of Extension and Education, 9 (2 ), 39-45.

Patil, A., Gawande, S., Gobade, M. and Mande, M. 2009. Training needs of dairy in Nagpur Razzaq district. Veterinary world, 2(5), 187- 19.

Patten, M. L. 2002. Proposing Empirical Research. Los Angeles, Pyrczak Publishing. p. 234.

Razzaq, A., Saghir, T., Arshad, S. and Cheema, A. 2011. Training needs assessment of poultry farmers in Tehsil Faisalabad. The journal of animal plant sciences, 21(3), 629-631