بررسی عوامل موثر بر توسعه صلاحیت های حرفه ای آموزشگران ترویجی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، داشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزشگران ترویجی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بود تا بتوان با ارائه پیشنهاد‏هایی برای تغییر برنامه‌های آموزشی آموزشگران ترویجی زمینه لازم را برای بهبود صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان در بخش منابع طبیعی فراهم کرد جامعه آماری تحقیق شامل 85 آموزشگران ترویجی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مراکز آموزشی وابسته به آن بود. داده‌ها با استفاده از آماره‌های فراوانی، درصد و میانگین و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، پنج مؤلفه شامل نیازسنجی و طراحی برنامه درسی، مدیریت کلاس درس، فناوری تدریس، ارزشیابی و ویژگی‌های حرفه‌ای آموزشگران تأثیر بسزایی بر توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزشگران ترویجی دارد که درمجموع 82 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‏کنند. عامل مدیریت کلاس درس بیشترین تأثیر را بر تبیین واریانس کل عوامل تأثیرگذار بر توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزشگران ترویجی، بیشترین اهمیت را در بین مؤلفه‌ها شامل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of affecting Factors on Professional Competency Development For Extension Educators Of Forest, Rangeland And Watershed Management Organization

نویسندگان [English]

 • Seyed Yousef Hedjazi 1
 • mohammed ali sarrafi 2
 • Ismail Ahangari 3
1 Professor in Agricultural Education, Tehran University
2 College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University
3 Phd Student In Agricultural Education, Tehran University
چکیده [English]

This Study Aimed At Survey Effective Factors On Professional Competency Development In Extension Educators Of Forest, Rangeland And Watershed Management Organization To Providing Good Conditions For Improvement Professional Competencies Of Extension Educators Who Work In Natural Resources Sector By Provide Suggestions To Change Training Programs. The Statistical Population Were The Extension Educators Of Forest, Rangeland And Watershed And Its Dependent Educational Centers That They Were 85 Persons. Data Have Been Analyzed By Using Frequency, Percentage , Mean, Exploratory Factor Analysis And Multiple Regression. The Results Showed That Five Components Such As Needs Assessment And Curriculum Design, Classroom Management, Teaching Technology, Assessment And Professional Characteristics Of Teachers Has A Significant Impact On The Professional Competency Development For Extension Educators In Total, 82% Of The Variance, In The Dependent Variable Explained. Classroom Management Factor Had Greatest Importance Among The Factors To Explains Of The Total Variance Factors Affecting Professional competency Development .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Competency Development
 • Extension Educators
 • Forest
 • Rangeland And Watershed Management Organization
 • In-Service Courses
اندرسون، ل (1381). افزایش کارایی معلم، ترجمه علی رئوف و منیژه رضایی، آیین، تهران.

 • جهانیان،ر.(1389).صلاحیت‌های موردنیاز مدیران آموزشی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،1(3)،121-142.

 • دانش‌پژوه، ز، (1382). ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم و ریاضی در دوره راهنمایی و ارائه روش‌های ارتقای کیفی آن،فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال دوم، شماره6.

 • رجبی، س، پاپ زن ،ع، اعظمی ،ا، سلیمانی ،ع (1391)، بررسی صلاحیت‌ها و مهارت‌های موردنیاز آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی با بهره‌گیری از روش دلفی: مطالعه موردی در استان کرمانشاه.

 • زمانی پور، ا.(1379).ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه.مجتمع آموزش عالی بیرجند،ص،85-84.

 • شاه‌پسند، م . ر (1386). بررسی و تعیین سطح توسعه حرفه‌ای مربیان مراکز و مجتمع‌های آموزش وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی شماره ۷۴، بهار ۱۳۸۶ از صفحه 172 تا 184.

 • صالحی، ا، رضواتن،ا (1389) رابطه‌ی بین قابلیت‌های آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

 • نامدار، ر، پزشکی راد ،غ ، چیذری ،م (1389)، صلاحیت‌های حرفه‌ای موردنیاز کارشناسان ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 12، بهار 1389، از صفحه 22 تا 31.

 • نیکنامی، مصطفی و کریمی، فریبا (1388 ). صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی،.22-1 ،23.

   

  Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10-20.

 • Bjekic, D. Krneta, R. & Milosevic, D. (٢٠١٠). Teacher Education from Elearner to E-Teacher: Master Curriculum. Journal of Educational Technology, p٢٠٢- ٢١٢.

 • Buczynski, S. & Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Teaching and Teacher Education, 26(3), 599-607. Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.

 • Cooper, A. W., & Graham, D. L. (2001). Competencies needed to be successful county agents and county supervisors. Journal of Extension, 39(1).

 • Ghimire, N. (2011). A Professional Competency Development Model: Implications for Extension Educators. Journal of International Agricultural and Extension Education, Vol 18, NO 2.

 • Ghimire, N. (2011). A Professional Competency Development Model: Implications for Extension Educators. Journal of International Agricultural and Extension Education, Vol 18, NO 2.

 • Guskey, T. R. (2003).What Makes Professional Development Effective? Phi Delta Kappan, 84(10), 748-750.

 • Guskey, T.R.2000; evaluates professional development. Thousand Oaks, CA: Corvin press.

 • Gustafsson, C. & Fagerberg, I. (2004). Reflection, the Way to Professional Development. Journal of Clinical Nursing Issues, 13(3), 271-280.

 • King H. (2004).Continuing Professional Development in Higher Education: What Do Academics Do? GEES Subject Center M University Of Plymouth.Planetmno.13.

 • King, K. P. & Lawler, P. A. (2003). Trends and Issues in the Professional Development of Teachers of Adults. New Direction for Adult and Continuing Education, 98, summer, 5-13.

 • Kutilek, L. M. Gunderson, G. J. & Conklin, N. L. (2002). A Systems Approach: Maximizing Individual Career Potential and Organizational Success. Journal of Extension, 40(2).

 • Lee, Y. (2006). An Investigation and Critique of Competencies Needed By Human Resource Development (HRD). Unpublished Doctoral Dissertation, Department Of Studies Educational Leadership and Policy

 • Maddy, D. J. Niemann, K. Lindquist, J. & Bateman, K. (2002). Core Competencies for the Cooperative Extension System.

 • Martin, R. A. (Ed). (1991). Empowering Adults: A New Agenda for Agriculture. A Model for Research Collaboration in the North Central Region. NCR–158 Committee on Adult Education in Agriculture, Iowa State University, Ames.

 • Massey, L. C. (2004). A Framework for Building Management Capability in New Zealand. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11.

 • McKenzie, J. (1991). Designing Staff Development for the Information Age. The Educational Technology Journal.

 • Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27(1), 116-126.

 • Sandra, C, S Ireland, N. Hogan, N. And Psaledakis S. 2006; Nashua School District Master Plan a For Professional Development.

 • Schwarz, M. H. & Gibson, J. D. (2010). A Needs Assessment of Aquaculture Extension Agents, Specialists, and Program Administrators in Extension Programming. Journal Of Extension

 • Sims, R. R. (1998). Reinventing Training and Development (1st Ed). Westport, CT: Quorum.

 • Truitt, J. W. (1969). Factors underlying the need for in-service development programs in student personnel work. Indiana State University, Terre Haute.

 • Tylee J.2005; Professional Development: General, Personal Social Academic Professional. Charles Sturt University. Department of Education and Teaching.

 • Villegas-Reimers, E & Reimers, F, 2000; the Professional Development of Teachers as Lifelong Learning: Models, Practices and Factors That Influence It. The Board on International Comparative Studies in Education, Of the National Research Council. Washington, D.C.

 • Watermolen, D. J. Andrews, E. & Wade, S. (2009). Extension Educators Can Use Internet GIS And Related Technologies. Journal of Extension, 47(5).

 • Watts, E. R. (1970). The Selection and Training of Agricultural Extension Staff in Developing Countries. Community Development Journal, 5(1), 37-43.

 • Wu, M.j & Lin, S. C. (٢٠١١).Teachers’ Professional Growth: Study on Professional (Pedagogical) Competency Development of Teachers in Junior Colleges/Universities of Technology. TheJournal of American Academy of Business

 • Zorzi, R. Perrin, B. McGuire, M. Long, B. & Lee, L. (2002). Defining the benefits, outputs, and knowledge elements of program evaluation. Canadian Journal of Program Evaluation, 17(3), 143-150