رابطه‌ی مولفه‌های سرمایه‌ی‌ روان‌شناختی و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشکده تولیدات گیاهی دانشگاه‌ علوم‌کشاورزی‌ و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار دانشکده تولیدات گیاهی دانشگاه‌علوم‌کشاورزی‌ و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف عمده‌ی این پژوهش بررسی رابطه بین مولفه‌های سرمایه‌ی روان‌شناختی و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی بود. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 2265 تن دانشجویان کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال تحصیلی 1395-1394بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 225 نفر تعیین شد و نمونه‌ها به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با یک پرسشنامه متشکل از مقیاس سنجش سرمایه‌ی روان‌شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) و ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی (کردنائیچ و همکاران، 1386)، گردآوری و با استفاده از نرم‌افزارهایSAS و SPSS تحلیل شد. روایی شکلی پرسشنامه برابر نظر گروهی از متخصصان و پایایی با محاسبه ضریب تتای ترتیبی (82/.-86/0θ=) تایید شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند حدود 64 درصد پاسخگویان در سطح ضعیف و بسیار ضعیف دارای ویژگی‌های کارآفرینی بودند. میزان بهره‌مندی بیشتر پاسخگویان (46 درصد) از سرمایه‌ی روان‌شناختی در حد متوسط، 24 درصد در حد کم و خیلی کم و نزدیک به 30 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بود. بر اساس ضریب‌های همبستگی محاسبه شده و رابطه‌ی معنی‌داری بین سویگان سرمایه‌ی روان‌شناختی، ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی و نیز بین این دو مجموعه متغیر وجود دارد. همچنین تجزیه همبستگی‌های کانونی سویگان سرمایه‌ی روان‌شناختی و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی به دو جفت متغیر کانونی مهم به ترتیب با میزان همبستگی 30/0 و51/0منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Psychological Capital Components and Entrepreneurial Traits of Agricultural Students (Case Study: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources)

نویسندگان [English]

 • M.SH. SHarifzadeh 1
 • M.Hadi pahlavani 2
 • GH. Abdullahzadeh 3
1 Associate Professor Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Associate Professor Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Associate Professor Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The main objective of this research was using of canonical correlation analysis (CCA) to find relations between psychological capital and entrepreneurial traits of agriculture students. This research carried out by survey method. The statistical population of this study consisted of all agricultural students of the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (N=2265). The sample size (n=225) was determinate by Cochran's formula and respondents was selected by proportionate stratified random sampling technique. Data was gathered by a questionnaire, consisted of Index of Psychological Capital Questionnaire (Luthans et al., 2007) and Measurement Instrument of Personality Characteristics of Iranian's Entrepreneurs (Kordnaeij et al., 2007). Formal validity of the questionnaire was confirmed by an expert panel (including faculty members of agricultural education and entrepreneurship). Reliability of main indexes of the questionnaire was determined based on Theta (θ) reliability coefficient (0.82, 0.86). Using SPSS and SAS software, the gathered data was analyzed. The results showed that the most of students (64 %) are weak and very weak in terms of entrepreneurial traits. Also, more respondents (46 %) have moderate level of psychological capital, 24% in low and very low and nearly 30 %had high or very high. Calculated correlation coefficients revealed a significance positive relationship between psychological capital dimensions and Entrepreneurial Traits. The CCA indicated that there are two important pairs of canonical variables between psychological capital and entrepreneurial traits of agriculture students with correlations of 0.51 and 0.30 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural education
 • Agriculture students
 • Entrepreneurial Traits
 • Psychological Capital
امیرخانی، ط. و عارف­نژاد، م. 1391. تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌ی روانشناختی بر سرمایه‌ی اجتماعی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 26، ص­ص 112-89.

 • بهادری خسروشاهی، ج. هاشمی نصرت­آباد، ت. و بیرامی، م. 1391، الف. رابطه سرمایه‌ی روانشناختی و ویژگی­های شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر تبریز. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال هفدهم، شماره 6، پی در پی 90، صص 318-312.

 • بهادری خسروشاهی، ج. هاشمی نصرت­آباد، ت. و باباپورخیرالدین، ج. 1391، ب. رابطه سرمایه‌ی روانشناختی با سرمایه‌ی اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله تخصصی پژوهش و سلامت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد، دوره­ی 2، شماره اول، صص 153-143.

 • خسروی‌پور، ب. ایروانی، ه. حسینی، س. م. و موحد محمدی، س. ح. 1386. شناسایی و تحلیل مولفه‌های آموزشی موثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی. مجله علوم کشاورزی ایران، 2 (38)، ص‌ص 207-217.

 • دیانت نسب، م. جاویدی، ح. و بقولی، ح. 1393. نقش واسطه­گری استرس شغلی در رابطه بین سرمایه‌ی روانشناختی با عملکرد شغلی کارکنان. مجله روش­ها و مدل­های روان­شناختی، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص 89-75.

 • شریف‌زاده، ا. و عبدالله‌زاده، غ. 1391. بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 64، 131-152.

 • شریف‌زاده، م. و زمانی، غ. 1385. روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز. مجله علوم کشاورزی ایران، ویژه‌نامه اقتصاد و توسعه کشاورزی. جلد 37-2، شماره1، ص‌ص 107-115.

 • غیاثی، ع. طیاری، م. و صبوری، ه. 1394. رابطه‏ ی هوش هیجانی و گرایش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی؛ شماره 35؛ صص 82-92.

 • فروهر،م. هویدا، ر. و جمشیدیان، ع. 1390. تبیین رابطه سرمایه‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 2(8)، صص100-84.

 • قاسمی، ج.، اسدی، ع.، و حسینی‌نیا، غ. 1388. بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 40-2، شماره 4، ص‌ص 45-35.

 • کردنائیچ، ا. زالی، م. ز. هومن، ح. ع. و شمس، ش. 1386. ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس. چاپ اول، 245ص.

 • کلانتری، خ. 1391. مدل‌های کمی در برنامه‌ریزی (منطقه‌ای، شهری و روستایی). انتشارات فرهنگ صبا. تهران، 356 ص.

 • مرعشیان، ف. و نادری، ف. 1392. فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان­شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان. مجله دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 3(پیاپی 53)، صص 121-112.

 • میرزایی، ن. و علی‌بیگی، ا. ح. 1394. دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی نسبت به بسترهای ضروری یادگیری‌ تجربی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره 7، شماره 32؛ صص 25-14.

 • Bell, J., Callaghan, I., Demick, D. and Scharf, F. 2004. Internationalizing Entrepreneurship Education. Journal of International Entrepreneurship, 2(1):109–124.

 • Cope, J. and Watts, G. 2000. Learning by Doing: An Exploration of Experience, Critical Incidents and Reflection in Entrepreneurial Learning. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 6(3):104-24.

 • Crant, M.J., and Bateman, T.S. 2000. Charismatic leadership viewed from above: The impact of proactive personality. Journal of Organizational Behavior, 21: 63-75.

 • Envick, R. B. 2005. Beyond Human and social Capital: The Importance of Positive Psychological Capital for Entrepreneurial Success. The Entrepreneurial Executive, 10(1):41-52.

 • Fleming, P. 1996. Entrepreneurship Education in Ireland: a longitudinal Study. Academy of Entrepreneurship Journal, 2(1): 98-118.

 • Görgens-Ekermans, G. and Herbert, M. 2013. Psychological capital: Internal and external validity of the Psychological Capital Questionnaire (PCQ-24) on a South African sample. SA Journal of Industrial Psychology, 39(2):1-12.

 • Hmieleski, K.M. and Carr, J.C. 2008. The relationship between entrepreneur psychological capital and new venture performance. Frontiers of Entrepreneurship Research, 28(4):1-16.

 • Hodges, T. D. 2010. An experimental study of the impact of psychological capital on performance engagement and the contagion effect. Dissertation, Faculty of the Graduate College at the University of Nebraska, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska.

 • Johnson, R.A. and Wichern, D.W. 2002. Applied multivariate analysis. 3rd ed. Prentice Hall, New Delhi, 642p.

 • Kauko-Valli, S. Niittykangas, H. and Haapanen, M. 2009. Positive psychological capital and growth aspirations of Entrepreneurs. Frontiers of Entrepreneurship Research, 29(4):1-2.

 • Krueger, N. 2000. The cognitive infrastructure of opportunity emergence. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(3):5–24.

 • Larson, M. and Luthans F. 2006. Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(1): 44–61.

 • Larson, M.D. Norman, S.M. Hughes, L.W. and Avey, J.B. 2013. Psychological capital: a new lens for understanding employee fit and attitudes. International Journal of Leadership Studies, 8(1): 28-43.

 • Luthans, F. Avey, J.B. Avolio, B.J. Norman, S. Combs, G. 2006. Psychological capital development: Toward a micro-intervention. Journal of Organizational Behavior, 27(1):387–393.

 • Luthans, F. and Avolio, B. J. 2007. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Pers. Psychol., 6:138-146.

 • Luthans, F., Avey, J.B. Avolio, B.J. Norman, S.M. and Combs, G.M. 2006. Psychological capital development: toward a micro intervention, Journal of Organizational Behavior, 27(3):387-393.

 • Luthans, F. B. J. Avolio, J. B. Avey, S. M. N. 2007. Positive Psychological capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personnel Psychology,60:541–572.

 • Luthans, F. Avey, J. B. and Patera, J. L. 2008. Experimental analysis of a Web-based intervention to develop positive psychological capital. Journal of Academy of Management Learning and Education, 7(2): 209-221.

 • Luthans, K. W. and Susan, J. M. 2005. The linkage between psychological capital and commitment to organizational mission: A study of nurses. Journal of Nursing Administration, 35(6):304-310.

 • Mitchell, R. K., Smith, J. B. Morse, E. A. Seawrigth, K. W. Peredo, A. M. and McKenzie, B. 2002. Are entrepreneurial cognition universal? Assessing entrepreneurial cognitions across cultures. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4): 9–32.

 • Nicolas, F.M., German, B., and Bullock, D.G. 2005. Association between field characteristics and soybean plant performance using canonical correlation analysis. Plant and Soil, 273: 39-55.

 • Parker, S. K. Bindl, U. and Strauss, K. 2010. Making things happen: A model of proactive motivation. Journal of Management, 36: 827-856.

 • Phipps, L. J. Osborne, E. W. Dyer, J. E. and Ball, A. 2008. Handbook on Agricultural Education in Public Schools (6th ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.

 • Rauch, A. and Frese, M. 2007. Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, and success. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16(4):353-385.

 • Roberts, T. G. 2006. A philosophical examination of experiential learning theory for agricultural educators. Journal of Agricultural Education, 47(1):17-29.

 • Sehhat, S. Mahmoudzadeh, S.M. Ashena, M. and Parsa, S. 2015. Positive psychological capital: The role of Islamic work ethics in Tehran Public Organizations. Iranian Journal of Management Studies, 8(4):545-566.

 • Shook, C. L. Priem, R. L. and McGee, J. E. 2003. Venture creation and the enterprising individual: A review and synthesis. Journal of Management, 29(3): 379–399.

 • Silva, D. and Roche, M.  2010. Contribution of psychological capital to entrepreneur’s success during recessionary times. In: SHAKE-UP: New Perspectives in Business Research and Education: New Zealand Applied Business Education Conference (NZABE) 2010, 27-28 September, 2010, Napier, New Zealand.

 • Solymossy, E. 2005. Entrepreneurship in Extreme Environments: Building an Expanded Model. International Entrepreneurship and Management Journal, 1(1): 501–518.

 • Sweetman, D. Luthans, F. Avey, J. B. and Luthans, B. C. 2010. Relationship between Positive Psychological Capital and Creative Performance. Canadian Journal of Administrative Sciences, 28(1): 4–13. 

 • Vesper, K. H. and Gartner, W. B. 1997. Measuring Progress in Entrepreneurship Education. Journal of Business Venturing, 12(5): 403–421.

 • Young, J. E. and Sexton, D. L. 1997. Entrepreneurial Learning: A Conceptual Framework. Journal of Enterprising Culture, 5(3): 223-48.