عامل‌های مؤثر بر مهارت‌های کارآفرینی آموزشگران آموزشکده‌های فنی و کشاورزی ساری، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

مهارت‌های کارآفرینی به دلیل تاثیری که بر زندگی اقتصادی، فردی و اجتماعی مردم دارند، به عنوان اولویت جامعه شناخته می‌شوند. این تحقیق به منظور بررسی عامل‌های مؤثر بر مهارت‌های کارآفرینی آموزشگران آموزشکده‌های فنی و کشاورزی شهرستان ساری انجام گرفته است. این تحقیق از نوع علّی-ارتباطی و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری 531 آموزشگرکشاورزی در آموزشکده‌های فنی و کشاورزی شهرستان ساری بود که بر پایه‌ی فرمول کوکران 250 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی شکلی آن بنابر نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب تتای ترتیبی برابر با 0.90=θمحاسبه شد. به منظور پردازش داده‌ها از نرم‌افزار SPSSWin16 استفاده شد. نتیجه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق گویای آن بود که حدود 63.5 درصد از آموزشگران میزان مهارت‌های کارآفرینی خود را در حد زیاد، و 13 درصد در حد متوسط، گزارش کردند. با توجه به دست‌آوردهای تحقیق، بین شمار دوره‌ی ضمن خدمت، شمار اعضا خانواده، عامل شخصیتی، عامل مدیریتی، عامل آموزشی و روحیه کارآفرینی با میزان مهارت‌های کارآفرینی در سطح 1 درصد خطا همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نیز بین میزان مهارت‌های کارآفرینی افراد مورد بررسی در رابطه با عامل اقتصادی در سطح 5 درصد خطا، همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که پنج متغیر؛ شمار دوره آموزشی، شمار اعضای خانواده، عامل شخصیتی، عامل مدیریتی و روحیه کارآفرینی سنجش احتمال مهارت‌های کارآفرینی آموزشگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Development of Educators’ Entrepreneurial Skills at Agricultural and Technical Colleges in Sari, Iran

چکیده [English]

Entrepreneurial skills are identified as a socity priority because of their impact on people’s economic, personal and social lives. The purpose of this research is to investigate factors affecting on the development of entrepreneurial skills among educators at agricultural technical colleges in Sari Township. Methodologically, this research is a casual-relation and applied study. The statistical population comprised 531 agricultural educators at Agricultural Technical Colleges in Sari Township. According to the Cochran formula, a sample size of 230 was selected using stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The content validity of which was approved by agricultural extension experts at Islamic Azad University and its reliability was estimated to be 0.90 using ordinal theta coeficint. SPSSWin16 used the process data. The analysed results showed that approximately, 63.5% of respondents ranked their entrepreneurial skills at high level and 13% considered it at intermediate level. Results indicated that the variables; number of in-service course, family size, personality factors, educational factors, management factors and entrepreneurial spirit had a significant positive correlation (P=0.01) with entrepreneurial skills. Also economic factors have a significant positive correlation (P=0.05) with entrepreneurial skills. So, these variables have positive impact on development of educators’ entrepreneurial skills. Based on ordinal regression findings five variables including; number of educational course, family size, personality factors, management factors and entrepreneurial spirit were influencing on the probability of estimating the educators entrepreneurial skills level..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship skills
  • Agricultural two-years college
  • agricultural educators
  • entrepreneurial spirit
احمدپور داریانی، م. (1383). تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب، تهران، انتشارات امیرکبیر.

احمدپور، ا.، قاسمی، ح. و علیخانی دادو کلایی، م. (1394). عاملهای موثر بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های کشاورزی. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 32: 26-40.

احمدپورداریانی، م. (1378). کارآفرینی ضرورت توسعه، ماهنامه تدبیر، 95، 84.

حسینی، ط. و لشگرآرا، ف. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت­های کارآفرینی در تعاونی­های زنان روستایی استان فارس. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال هفتم، شماره 2، (پیاپی 26). 13-34.

رحیمیان، ح.، احمدپور داریانی، م.، عباس پور، ع. و اعلامی، ف. (1392). شناسایی عامل­های اثرگذار بر شکل گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران. توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شمار اول: 202-185.

رکن الدین افتخاری، ع.، طاهرخانی، م. و سجاسی، ح. (1388). تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده. فصلنامه روستا و توسعه ، جلد2 ، صفحات 72 – 43 .

ساداتی، م. و قهرمان، آ. (1390). مقایسه وضعیت دانش آموزان هنرستانهای فنی و حرفه ای و مدارس کاردانش به لحاظ تطبیق مؤلفه های آموزشی با استانداردها. فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم: 80-63.

سازمان مرکزی آموزشکده فنی وحرفه­ای. (1394). تعداد آموزشگران آموزشکده های فنی و کشاورزی شهرستان ساری. ناشر: سازمان آموزش فنی و حرفه ای.

شکاری، ع. و حیدرزاده آرانی، س. (1390). بررسی اثربخشی آموزشهای حرفهای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکتهای بیمه از نظر مهارتهای کارآفرینی (مطالعه موردی: استان اصفهان). توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره سیزدهم: 128-109.

صمدی، پ. و شیرزادی، ه. (1386). بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش آموزان. فصلنامه نوآوری های آموزشی ، سال 5 ، شماره 16 ، صص 164- 187 .

عبدالهیان، ز.، عبدالهیان، و. و  عبدالهیان، م. (a1391). اولویت بندی شاخص های مهارتی مدیران کارآفرین به روش FANP (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی). کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران-بابلسر، 23 آبان.‏

عبدالهیان، ز.، عبدالهیان، و. و  عبدالهیان، م. (b1391). شناسایی مهارت های کارآفرینی مورد نیاز فارغ التحصیلان مهندسی صنایع برای ورود به عرصه ی کسب و کار. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان، دانشگاه مازندران-بابلسر، 23 آبان.‏

نظری، م. (1387). اصول مبانی کارآفرینی، تهران: پیام پویا.

نعیمی، ا.، پزشکی راد، غ. ر. و چیذری، م. (1387). نگاهی بر نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال، اولین همایش نوآوری و کارآفرینی، تبریز، مدیران هم اندیش فراخیز.

نعمتی، م. ع. (1392). بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران. دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 3: 64-47.

یعقوبی فرانی، ا.، سلیمانی، ع.، موحدی، ر. و اسکندری، ف. (1392). تأثیر عوامل آموزشی و نهادی بر کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان همدان). توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شمار دوم: 134-115.

 

Bosire, K. J. and Nzaramba, K. (2013). Entrepreneurship Skills Development and Growth of Small and Medium Entreprises in Rwanda (Case Study: “CAPLAKI”) 2007-2011. International Journal of Information Technology and Business Management, 17(1): 12-28.

Botha, M., Nieman, G. H., van Vuuren, J. J. and Road, L. (2006). Evaluating the Women Entrepreneurship Training Programme: A South African study. International Indigenous Journal of Entrepreneurship, Advancement, Strategy and Education: 1-17.

 Brixiova, Z., Ncube, M., and Bicaba, Z. (2015). Skills and Youth Entrepreneurship in Africa: Analysis with Evidence from Swaziland, World Development, 15: 11–26.

Datta, P.B. & Gailey, R. (2012). Empowering women through social entrepreneurship: Case study of a women's cooperative in India. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(3): 569-587.

Gundry, L.K., Ofstein, L.F., and Kickul, J.R. (2014). Seeing around corners: How creativity skills in entrepreneurship education influence innovation in business, The International Journal of Management Education, 12(3):  529–538.

Hosseini, S.J.F., Nadafi, R. & Lashgarara, F. (2012). Investigating the role of entrepreneurship education in creating employment in the agricultural sector of Iran case study of EsfahanProvince. American Journal of Scientific Research. PP. 5-9.

Hytti, U. and O’Gorman, C. (2004) what is Enterprise Education? An Analysis of the objective and Methods of Enterprise Education programmers in four European countries, Education and Trainin, 46(1): 11- 23.

Kikechi, W., Owano, A., Ayodo, T. M. O. and Ejakait, E. (2013). Do Entrpereneurial Skills Acquierd from TechnicalSubjectsHelpSecondary School Graguates in Self-Employment in Kenya? International Journal of Education and Research, 1 (8): 1-12.

Lashgarara, F., Roshani, N. & Omidi Najafabadi, M. (2011). Influencing factors on entrepreneurial skills of rural women in Ilam City, Iran. African Journal of Business Management, 5(14): 5536-5540.

Nachimuthu, G.S. & Gunatharan, B. (2012). Empowering Women through Entrepreneurship: A study in Tamil Nadu, India. International Journal of Trade, Economics and Finance, 3(2): 143-147.

 Premand, P., Brodmann, S., Almeida, R., Grun, R., and Barouni, M. (2016). Entrepreneurship Education and Entry into Self-Employment Among University Graduates, World Development, 77: 311–327.

Smit, A.B. (2004). Changing External Conditions Require High Levels of Entrepreneurship in Agriculture. Agricultural Econpmics Research Institute, WageningenUniversity and Research Institute Lelystad, the Netherlands.

Verzat, C. and Bachelet, R. (2006). Developing an Entrepreneurial spirit among engineering college Teachers: What are the education factors? In Fayoll Alain and klandt Heinz 2006 International Entrepreneurship Education Issues and Newness, ed, Edward Elgar.