عاملهای تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان با تأکید بر اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عاملهای تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان با تأکید بر اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه بود. جامعه آماری این تحقیق را 489 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، 220 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد (پس از متناسبسازی پرسشها با زمینه مرتبط با پژوهش) استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از راه برآورد مدل اندازهگیری و پس از انجام اصلاحهای لازم به دست آمد. دادههای گردآوری شده با استفاده از روش چند متغیره مدلسازی معادلههای ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور آزمون اثر میانجی، از روش چندمنظوره خودگردانسازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دو متغیر کنترل رفتاری درک شده (001/0=ρ-value، 808/0=β) و هنجارهای ذهنی (001/0=ρ-value، 374/0=β) اثر مثبت و معنیداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان داشتند. همچنین، نتایج گویای آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم متغیرهای کنترل رفتاری درک شده (001/0=ρ-value، 237/0=β) و هنجارهای ذهنی (001/0=ρ-value، 210/0=β) بر قصد کارآفرینانه از راه متغیر نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه معنیدار بود و در مجموع، سه متغیر هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و نگرش 64 درصد از واریانس متغیر قصد کارآفرینانه را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affecting Factors Agricultural MSc Students’ Entrepreneurial Intention with emphasis on Mediating Effect of Attitude towards Entrepreneurial Behavior in University of Zanjan

چکیده [English]

The main purpose of this research was to study affecting factors on students’ entrepreneurial intention with emphasis on mediating effect of attitude toward entrepreneurial behavior. The statistical population of the research contained of all M.Sc. students in agriculture faculty of Zanjan University in 2015- 2016 academic year (N=489). According to Bartlett et al. (2001) table, a sample size of 220 was selected using a stratified random sampling method (n=220). Data were collected using the standard questionnaires (after adjusting the questions with the field of research). Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Construct validity and composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfactory after making necessary corrections. Data was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique and the Bootstrapping method was used for testing mediating effect. The results showed that two variable of perceived behavior control (ρ-value=0.001, β=0.808) and social norms (ρ-value=0.001, β=0.374) had a positive and significant effect on students’ entrepreneurial intention. In addition to this, the results indicated that sum of indirect effect of perceived behavior control (ρ-value=0.001, β=0.237) and social norms (ρ-value=0.001, β=0.210) on students’ entrepreneurial intention through the variable of attitude toward entrepreneurial behavior was significant and the three the variables explained 64 percent of variances of the students’ entrepreneurial intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial intention
  • Attitude
  • Perceived Behavior Control
  • Social Norms
  • Agricultural students
آراستی، ز.، سعیدبنادکی، س. و ایمانی­پور، ن. (1390). نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته­های غیر مدیریت (مطالعه موردی: دانشکده­های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران). مجله توسعه کارآفرینی، 4 (3)، 107-124.

بارانی، ش.، زرافشانی،ک.، دل­انگیزان، س.، و حسینی­لرگانی، س.م. (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 57، 105-85.

پهلوان­شریف، س. و مهدویان، و. (1394). مدل­سازی معادلات ساختاری با AMOS. تهران: انتشارات بیشه.

حسینی، س. م.، شیری، ن. ا. و عربی، ر. (1389). تحلیل عاملی پیامدهای دوره­های آموزشی کارآفرینی از دیدگاه اعضای شرکت­های خدمات فنی و مشاوره­ای کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 13 (3)، 28-39.

رحمانیان­کوشککی، م.، چیذری، م. و هواسی، ع. (1391). بررسی عوامل اثرگذار بر قصدکارآفرینانه­ دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 4 (15)، 100-110.

زالی، م.، رضوی، س. م.،  یداله فارسی، ج. و کرد نائیج، ا. (1389). ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران. تهران: انتشارات موسسه کار و تأمین اجتماعی.

زمانی علایی، م. و امیدی نجف‌آبادی، م. (1393). عوامل مؤثر بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (3)، 43-56.

سلیمانی، ع.  و زرافشانی، ک. )1390). تبیین پیشگوکننده‌های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (3)، 124-107.

صفا، ل. و منگلی، ن. (1394). تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه­ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7 (33)، 3-15.

صیف، م. ح.، ثابت مهارلویی، ع.، رستگار، ا. و احمدآبادی، خ. (1393). عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 7 (15)، 85-71.

کردنائیچ، ا.، شاه­طهماسبی، ا. و کریمی، م. (1393). بررسی تاثیر مؤلفه­های زمینه­ای بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان کشور با تاکید بر قومیت دانشجویان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7 (3)، 509-528.

کریمی، س. (1394). بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 8 (2)، 371-390.

کشاورز، م. (1393). بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه­های اثرگذار بر آن. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7 (3)، 529-548.

محسنی، ع.، موسوی، ح. و جمالی، م. (1392). نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 69، 80-63.

یادگار، ن،. معماریانی، م. و صدق آمیز، ع. (1393). قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل کارآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتماعی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7 (1)، 133-152.

یعقوبی فرانی، ا.، معتقد، م. و کریمی، س. (1394). نقش دانش و مهارت کارآفرینانه در توسعه قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان دانشگاه­های دولتی استان همدان. پژوهش­نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (3)، 802-785.

 

Adekiya, A., and Ibrahim, F. (2016). Entrepreneurship intention among students: The antecedent role of culture and entrepreneurship training and development. The International Journal of Management Education ,14, 116-132.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process, 50 (2), 179-211.

Azizi, B., Hosseini, F., Hosseini, M. and Mirdamadi, M. (2010). Factors influencing the development of entrepreneurial education in Iran’s applied-scientific educational centers for agriculture. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 5 (1), 77-83.

Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An entrepreneurial Review, 51 (2), 269-290.

Bartlett, J., Kotrlik, J. and Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 1 (19), 43-50.

De Noble, A., Jung, D., and Ehrlich, S. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The development of a measure and its relationship to entrepreneurial action. In R.D. Reynolds, W.D. Bygrave, S. Manigart, C.M. Mason, G.D. Meyer, H.J. Sapienza (Eds.). Frontiers of entrepreneurship research, pp. 73-87, Waltham, MA: P&R Publications Inc.

Erikson, Y. (1999). A study of entrepreneurial intentions among a cohort MBAS: The extended BIRD model. Journal of Enterprising Culture, 7 (1), 1-17.

Fayolle, A., Gailly, B., and Lassas-Clerc, N. (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programmers: A new methodology. Journal of European Industrial Training, 30 (9), 701-720.

Hair, J., Black, W., Babin, B., and Anderson, R. (2010). Multivariate data analysis. New York: Prentice Hall.   

Hayes, A. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Gilford Press, New York.

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. California: Sage Publications.

Krueger, N.F., Reilly. J.R., and Carsrud, A.L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, 411-432.

Krueger, N.F. (2007). What lies beneath? The experiential essence of entrepreneurial thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 31, 123-138.

Linan, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. 14th Annual Intention Conference, University of Napoli Federico, 4-7 July, Italy.

Liñán, F., and Chen, Y. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617.  

Marech, D., Harms, R., Kailer, N., and Wimmer-Wurm, B. (2016). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting & Social Change, 104, 172-179.

McGee, J., Peterson, M., Mueller, S. and Sequeira, J. (2009). Entrepreneurial self-efficacy: Refining the measure. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4), 965-988.

Moriano, J., and Gorgievski, M. (2007). Psychology of entrepreneurship: Research and Education. Universidad National De Education a Distance (UNED), Madrid, Spain.

Moriano, J. (2006). The expanded horizon for achieving entrepreneurial success. Organizational Dynamics, 25 (3), 54-68.

Nwankwo, B., Kanu, G., Marire, M., Balogun, S., and Uhiara, C. (2012). Gender-role orientation and self-efficacy as correlates of entrepreneurial intention. European Journal of Business and Social Sciences, 6 (1), 9-26.

Onstenk, J. (2003). Entrepreneurship and vocational education. European Educational Research Journal, 2 (1), 74-89.

Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling: An ntroduction. Technical Report, University of North Texas.

Preacher, L. and Hayes, A. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40 (3), 879-891.

Ruizalba Robledo, J., Aran, M., Martin-Sanchez, M., and Rodriguez-Molina, M. (2015). The moderating role of gender on entrepreneurial intentions: A TPB perspective. Intangible Capital, 11 (1), 92-117.

Santon, M. (2010). The impact of higher education on entrepreneurial intention of university student in China. Academy of Management, 9, 1-14.

Thompson, E. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669-694.

Turker, D., and Selcuk, S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33 (2), 142-159.

Xavier, S., Kelley, D., Kew, J., Harrington, M. and Vorderwulbecke, A. (2012). Global entrepreneurship monitor: Global repor. Global Entrepreneurship Research Association.