تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

4 استادیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

لازمه‌ی بهبود وضعیت اشتغال در میان دانش‌آموختگان کشاورزی کارآفرین شدن دانشگاه‌ها و دانشکده‌های ارائه دهنده‌ی این آموزش‌هاست، بر همین اساس هدف پژوهش حاضر تدوین الگویی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر که در سال 1395 انجام شده 305 تن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی کشور بودند که بر پایه‌ی روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ، 170 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابـزار پژوهش، پرسشنامه‌ای محقـق ساخت با طیف عددی صفر تا ده، و آزمون دانشگاه کارآفرین گیب(2012) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزارهای AMOS20 و SPSS20 انجام شد. آزمون‌های آماری مورد استفاده شامل همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بود. نتایج تحقیق نشان دادند که مدل گیب در جامعه مورد مطالعه تأیید شد. نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی نیز نشان داد که "ارتباطات سازمانی"، "تدریس-یادگیری"، "برنامه‌ریزی درسی"، "تمایزات یک دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با یک دانشگاه کارآفرین در سایر رشته‌ها" و "فعالیت‌های فرآیندی" برخی از مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌ی یک دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشند. علاوه بر این، مؤلفه‌های مورد مطالعه در دو بخش راهبردی و فرآیندی با یکدیگر رابطه‌ی آماری معنی داری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a pattern to establish an entrepreneurial University of Agriculture and Natural Resources from perspective of agricultural education management

نویسندگان [English]

  • M. Baradaran 1
  • B. Abedi 2
  • B. khosravipour 1
  • J. yaghobi 3
  • M. yazdanpanah 4
1 Associate professor of KhouzestanRamin Agriculture and Natural Resources University
2 PhD student of agricultural Education, KhouzestanRamin Agriculture and Natural Resources University
3 Associate professor of extension and education of agriculture of zanjan university
4 Assistant Professor of KhouzestanRamin Agriculture and Natural Resources University
چکیده [English]

Requisite to improve employment among graduates of agricultural field was that universities and colleges that providing this training will become entrepreneur. This study was aimed to develop a pattern to establish an entrepreneurial University of Agriculture and Natural Resources. The research method was descriptive- correlation. The statistical population consisted of 305 agricultural and natural resources faculty members at Agricultural and Natural Resources universities of Iran. Stratified random sampling method was used to select 170 faculty members. Gibb's entrepreneurial university questionnaire of along with a researcher-made questionnaire with numerical range of
zero to ten were used to collect data. Data processing soft wares were SPSS20 and AMOS20. The Exploratory, confirmatory factor analysis and correlation tests were used. Results showed that the Gibb's model were approved in the studied population. Also the result of the exploratory factor analysis showed that "Organizational Communication", "teaching- learning", "curriculum planning", "distinguishes of an entrepreneurial University of Agriculture and Natural Resources compared with an entrepreneurial university in other fields" and "Process activities" are some of the constituting components of an entrepreneurial agriculture and natural resources university. As well as all components of the study both in processes and strategic parts had significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • Agriculture and Natural Resources
  • Faculty members
  • Educational management
  • Gibb's model
ابراهیمی، م.، حیدر خانی، ه.، عبدالمحمدی، ا.، فیروزآبادی، آ. و طیبی، ن. (1391). بررسی عوامل مرثر بر رضایت مشتریان از مسکن شهری شهر اصفهان. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، شماره 18، صص. 170-149.
امین بیدختی، ع. ا.، بختیاری، ا. (1386). بررسی راه­های افزایش جذب فارغ­التحصیلان رشته مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش. مجله اندیشه­های نوین، دوره 3، شماره 3 و 4. صص21-39.
بارانی، ش.، اطهری، ز.، زرافشانی، ک. (1388). بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی ( مطالعه موردی استان کرمانشاه). توسعه کارافرینی، سال دوم، شماره ششم، صص.95-73.
برادران، م. (1385). مدیریت آموزشی: هنر هدایت محیط­های رشد. سمینار هفته­ی پژوهش، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
بهادری، م. ک.، رعدآبادی، م.، تیمورزاده، ا. و یعقوبی،م. (1394). تحلیل عاملی تأییدی الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ در سازمان­های بهدات و درمان نظامی ایران. مجله طب نظامی، شماره 2، صص. 71-65.
بهزادی، ن.،رضوی، م.، حسینی،ر . (1393). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی. توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 4، صص. 697-713.
پور رشیدی، ر.، شجاعی فرح آبادی، ح. (1391). رسالت دانشگاه کارآفرین در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان شرکت پژوهشی طرود شمال، بابلسر، آبان ماه 1391.
تقی­پورظهیر، ع.، مرادی، ح. (1385). الگوی مناسب ایجاد دانشگاه کارآفرین. مجله­ی اقتصاد و مدیریت، شماره­ی 69، صص. 40-31.
خسروی­پور، ب.، برادران، م.، عابدی، ب. ( 1394). رابطه­ی ویژگی­های روانشناختی کارآفرینانه با روحیه­ی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، پژوهش مدیریت در آموزش کشاورزی، شماره 35، صص. 41-30.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1390). نقشه­ی جامع علمی کشور. وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
رضوی، م.، فلاح حقیقی، ن.، رضوانفر، ا.، کلانتری، خ.. 1391. تحلیل موانع کارافرینی در دانشکده­های کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان). مدیریت دولتی، شماره 4، صص. 78- 59.
صمدی میار کلائی، ح.، آقاجانی، ح.، صمدی میار کلائی، ح. (1393). ارزیابی شاخص­های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی. توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 2، صص. 388-369.
عابدی، ب.، برادران، م.، خسروی­پور، ب.، یعقوبی، ج.، یزدان­پناه، م. (1395). دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی، از نظریه تا عمل. گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
عزیزی، م.، شفیع­زاده، ا.، اکبرزاده، ن. (1392). شناسایی شایستگی­های کارآفرینانه­ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره دوم، صص. 53-27.
غلامحسینی، ل. (1389). بررسی شیوه­های مدیریت و رهبری آموزشی. مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 1، سال پنجم.
فلاح حقیقی، ن.، رضوی، م.، رضوانفر، ا.، کلانتری، خ. (1393). دیدگاه  سنجی‌ اعضای  ‌هیئت ‌علمی ‌دربارة  چالش­های ‌کارآفرین شدن ‌دانشکده‌ های‌کشاورزی‌ ایران‌. مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره2، صص. 343-325.
قهرمانی، م.، حاجی خواجه لو، ص.ر.، ابوچناری، ع. (1390). نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی). توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص. 204-185.
کردنائیچ، ا.، احمدی، پ.، قربانی، ز.، نیکان­لاهیجی، ن. (1391). بررسی ویژگی­های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. توسعه کارآفرینی، دوره پنجم شماره سوم.صص.64-47.
لاکس، م.، لاگونا، م. (1393). کارآفرینی رویکردی روانشناختی. (ترجمه: مصطفی رضوی، مصطفی علی میری و سیروس مقصودی)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 3522، ص. 201-1.
محمودپور، ب.، رحیمیان، ح.، عباس­پور، ع.، دلاور، ع. (1391). بازشناسی چالش­های فراروی تجاری سازی پژوهش­های مدیریت آموزشی با ارائه­ی نظریه زمینه­ای. فصلنامه پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم شماره 3، صص. 26-1.
مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران. (1388). گزارش مدیریتی سند تحول راهبردی نظام آموزش عالی کشور. معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوی.
مهدوی­مزده، م.، بانک، م.، زاهدی، م. ر. و پورمسگری، م. (1392). تعیین شاخص­های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه­های دولتی ایران و رتبه­بندی دانشگاه­ها از این منظر. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال ششم، شماره 1، صص. 100-81.
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. (1393). مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی( برای ملاحظه در تدوین برنام ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری). ویژه برنامه ششم توسعه، میز آینده پژوهش آموزش عالی ایران.
میرزا محمدی، م. ح.، امیری، م.، پورطهماسبی، س. (1387). موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شاهد از نظر اعضای هیأت علمی. نامه آموزش عالی، سال 1، شماره 4، صص.33-5.
 هادیزاده، ج.، ثقفی، م.، فتحی، ا. (1392). آموزش و توسعه کارآفرینی. همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ماه.
هاگمن، گ. (1387). انگیزش و مدیریت تحول. (ترجمه: علی محمد گودرزی)، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، صص.224-1.
 
 
 
 
 
 
 

Bhayani, A. (2015). Building entrepreneurial universities in a specific culture-barriers and opportunities. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Int. J. Nonprofit Volant. Sect. Mark. 20: pp 312–330 , DOI: 10.1002/nvsm.1533.

Castro-Martinez, E., Jimenez-Saez, F., Arroyo-Vazquez, M. (2013). What might an entrepreneurial university constitute?. 2013 EU-SPRI Forum Conference,  Madrid 10-12 April 2013, ISBN 978-84-695-7408-9.

Coyle, P., Gibb, A., Haskins, G. (2013). The Entrepreneurial University: From Concept to Action, the Entrepreneurial Leaders Programme. Entrepreneurial University Leaders Programe, National Centre For Entrepreneurship in Education, December.
 
Fayolle, A., Redford, D. T. (2014). Hand book on entrepreneurial university. Edward Elgar publishing, Inc.
Garcia-Aracil, A., Castro-Martinez, E., Jimenez-Saez, F., Arroyo-Vazquez, M. (2013). What might an entrepreneurial university constitute?. Proceedings of the 2013 EU-SPRI Forum Conference, Madrid 10-12 April 2013.

Gibb, A., Haskins, G., Robertson, I. (2013). Leading the Entrepreneurial University: Meeting the Entrepreneurial Development Needs of Higher Education Institutions. Universities in Change, Innovation, Technology, and Knowledge Management, Springer Science & Business Media New York, DOI: 10.1007/978-1-4614-4590-6_2, pp 9-45.

Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship 2012, 3: 16742 - DOI: 10.3402/aie.v3i0.16742.
Graham, R. (2014). Creating university-based Entrepreneurial ecosystems evidence from Emerging world leaders. Copyright 2014 Massachusetts Institute of Technology.

Guerrero, M. , Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. Journal of Technol Transf, Volume 37, Issue 1, pp 43–74 DOI 10.1007/s10961-010-9171-x.

Jameson, J., O'Donnell, P. (2015). The Entrepreneurial University: a Unifying Theme for TU4Dublin. Stream1: Enterprise and Engagement, Higher Education in Transformation Conference, Dublin, 2015, Paper 6. http://arrow.dit.ie/st1/6.
Kirby, D. A., Guerrero, M., and Urbano, D. (2011). Making universities more entrepreneurial: Development of a model. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28(3), pp. 302-316.
Markuerkiaga, L. N., Errasti, E., Ignacio Igartua, J. (2014). Success factors for managing an entrepreneurial university: Developing an integrative framework industry & higher education, Vol 28, No 4, pp 233–244, doi: 10.5367/ihe.2014.0214.
Meyers, A. D., Pruthi, S. (2011). Academic entrepreneurship, entrepreneurial universities and biotechnology. Journal of Commercial Biotechnology, Vol. 17, pp. 349–357. doi:10.1057/jcb.2011.22.

Nabi, G., Linan, F. (2011). Graduate entrepreneurship in the developing world: intentions, education and development. Education + Training, Vol. 53, pp.325 – 334.

National Center of Education and Entrepreneurship (NCEE). (2015). The Entrepreneurial University Leaders Programme 2015.A pioneering executive development programme for senior university leaders, www.eulp.co.uk. P 2.

Peterka, S. O., Salihovic, V. (2012). What is entrepreneurial university and why we need it?. Economy of eastern Croatia yesterday, today, tommorow, 2012, vol. 1, pp. 98-107.
 
Philpott, K., Dooley, L., O’Reilly, C., Lupton, G. (2011). The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Technovation, vol.31, pp. 161–170.
 
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). (2014). Creating Entrepreneurial Campuses, A report for Scotland. Scotland, February 2014.
 
Romero, F. (2015). University-Industry Relations and Entrepreneurship.10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship - ECIE 2015, University of Genoa, Italy, 17-18 September 2015.
Salamzade, A.,  Yadollahi Farsi, J.,  Motavaseli, M.,  Markovic, M. R., Kesim, H. K. (2015). Institutional factors affecting the transformation of entrepreneurial universities. International Journal of Business and Globalisation ,Volume 14, Issue 3, DOI: 10.1504/IJBG.2015.068620. p. 271.
Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., Daraei, M. R. (2011). Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study in Iranian Context with an IPOO Model. Global Business and Management Research: An International Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 31-37.
Walshok , M. L., Shapiro, J. D. (2014). Beyond Tech Transfer: A More Comprehensive Approach to Measuring the Entrepreneurial University. Academic Entrepreneurship: Creating an Entrepreneurial Ecosystem (Book Series: Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth), Vol. 16, Emerald Group Publishing Limited, ISSN: 1074-7540, pp.1 – 36.

Yildirim, N., Bige Askun, O. (2012). Entrepreneurship Intentions of Public Universities in Turkey: Going Beyond Education and Research?. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, pp. 953 – 963.

Zosa, V. H. (2013). The Entrepreneurial University: The Building Block of the Innovation Economy. International journal of business and management, Vol 6, No 1. http://dx.doi.org/10.7718/iamure.ijbm.v6i1.590