تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغل دانشجویان رشته ی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

چکیده

  امید به انتخاب شغل مناسب در بین دانش آموختگان، یکی از عامل­های مهم در تضمین سودمندی و موفقیت آینده آنان به شمار می­آید. هدف از این پژوهش، تبیینتأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغلدانشجویان رشته کشاورزی پس از دانش­آموختگی­شان می­باشد. جامعه آماری 180 تن از دانشجویان مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در هشت گرایش تحصیلی که در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تحصیل بودند و با استفاده از فرمول کوکران، 120 تن از آنان با روش انتخاب تصادفی، متناسب بر پایه گرایش­ها انتخاب شدند. برای گرد­آوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شده است و روایی محتوایی ابزار پژوهش با نظر کارشناسان و متخصصان تأیید شد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب تتای ترتیبی در دامنه (71/0 تا 91/0) به ­دست آمد. برای رابطه بین متغیّرها از ضریب رتبه­ای اسپیرمن، رگرسیون لجستیک و از ضریب­های مسیر و خطای استاندارد آنها برای اهمیت اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم از نرم­افزار SPSS و  AMOSاستفاده شده است.یافته تحقیق بیان می­کند، اگر چه آرزوهای شغلی رابطه مثبت و معناداری با انتخاب شغل و یادگیری فردی دارد اما، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که آرزوهای شغلی، تأثیر مستقیم و معناداری بر انتخاب شغل ندارد، ولی از راه یادگیری فردی با ضریب مسیر 49/0 تأثیر مثبت و معناداری بر انتخاب شغل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of career aspirations through individual learning on career choice of agricultural students

نویسندگان [English]

  • Arsalan irajirad 1
  • Elaheh Malakzadeh nasrabadi 2
1 Assistant Professor Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 MA in Counseling Field of Allameh Tabatabai University), tehran, Iran
چکیده [English]

The hope to select a suitable job among graduates is one of the important factors in ensuring their effectiveness and future success.The purpose of this study is to determine the effect of career aspirations through individual learning on the career choice of agricultural students after their graduation. The Statistical Society was 180 students of higher education Center of Imam Khomeini (RA) in eight different educational fields in the academic year of 2015-2016, which by using Cochran's formula, 120 members of these students were selected by random choice that was in accordance with the base of the educational fields, and then the data were collected and analyzed. Standardized questionnaires were used to collect the data, and the content validity of the research instrument was confirmed by experts and specialists.
The reliability of the research tools was obtained by using ordinal theta coefficient in the range (0/71 to 0/91). Spearman analysis coefficient, logistic regression and the path coefficients were used for the relationship between variables, and the SPSS and AMOS software were used for the importance of direct and indirect impact of standard errors. The results show, there is a significant positive relationship with career choice and career aspirations of individual learning. The research results show that, however, career aspiration has a significant and positive relationship with the Career choice and individual learning, but the Career aspirations has no significant and direct impact on the career choice, However , by the way of individual learning with the path coefficient of 0/49, there will be a positive and significant effect on career choice,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career aspirations
  • career choice
  • individual learning
  • career development
  • Agriculture students
امیری، ز. (1389). بررسی آرزوهای شغلی و عوامل استرس زا در دبیرستان های دخترانه ی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، چاپ نشده.

اکبری، م. ر. ، علم بیگی، ا. و موسوی، س.(1393). بررسی عوامل موثر بر انتخاب شغل در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران (مطالعه موردی: دانشکده اقتصاد و توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2، 331-323.

رضایی، م. و حسین پور، ا. (1390). بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان دختر رشته کشاورزی به کارآفرینی: مطالعه موردی استان مازندران. آموزش عالی. 1. 207.

شفیعی، ف. و شعبانعلی قمی، ح. (1388). تحلیل جنسیتی نگرش دانشجویان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی.

شعبانعلی فمی، ح . و شفیعی، ف. (1387). تحلیل نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به رشته کشاورزی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،مجله کشاورزی، 1. 73.

زمانی، غ. (1381). معیارهای انتخاب شغل از دید دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز). مجله علوم کشاورزی، 1 (33)، 81-88.

فرهادیان، ه. ، زراعی، ح. و محمودی، م. (1384). بررسی وضعیت اشتغال دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی. دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

نادی، م. ، گل پرور، م. و سیادت، س. ع.، (1389). جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری.جامعه شناسی کاربردی. 1. 159.

Alp, S., & Özkan, T. K. (2015). Job choice with multi-criteria decision making approach in a fuzzy environment. International Review of Management and Marketing, 5(3).

Cho, J., & Kim, H. (2016, February). Relations between Science Activities of STEAM and Job Choice on High School Students. In 2016 International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon) (pp. 1-3). IEEE.

Danziger, N.; Moore, D.; Valancy, R. (2008). "The construct validity of Schien's career anchors orientation inventory". Career DevelopmentInternational, 3(1):pp: 7-19.

Halpern, D. F., Benbow, C. P., Geary, D. C., Gur, R. C., Hyde, J. S., &Gernsbacher, M. A.(2007). The science of sex differences in science and mathematics. PsychologicalScience in the Public Interest, 8(1), 1–51

Janger, J., &Nowotny, K. (2016). Job choice in academia. Research Policy.

Lent, R. W., Paixão, M. P., da Silva, J. T., &Leitão, L. M. (2010). Predictingoccupational interests and choice aspirations in Portuguese high school students: A test of social cognitive career theory. Journal of Vocational Behavior, 76(2), 244-251.

Navin, D. S. (2009). Effects of dating and parental attachment on career exploration. USA: University of New Hampshire.

Novakovic, A., & Fouad, N. A. (2013). Background, personal, and environmental influences on the career planning of adolescent girls. Journal of Career Development, 40(3), 223-244.

Paloş, R., &Drobot, L. (2010). The impact of family influence on the career choice of adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3407-3411

Patton, W., & McMahon, M. (1999). Systems theory and career development: A new relationship. PaciWcGrove, CA: Brooks/Cole.R., Rounds, J., & Armstrong, P. I. (2009). Men and things, women and people: A metaanalysis of sex differences in interests. Psychological Bulletin, 135(6), 859–884.

Patton, W., & McMahon, M. (1999). Systems theory and career development: A new relationship. PaciWcGrove, CA: Brooks/Cole.

Phillips, J. M., & Gully, S. M. (2015). Multileveland strategic recruiting: Where have we been,where can we go from here? Journal of Management,41, 1416 –1445

Rojewski, J. W. (1999). The role of chance in the career development of individuals with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 22(4), 267-278.

Savickas ML, Nota L, Rossier J, Dauwalder JP, Duarte ME, Guichard J, et al. Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century. J VocatBehav 2009;75(3):239–50.

Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown & L. Brooks(Eds.), Career choice and development (2nd ed., pp. 197–261). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Swain, R. (1984). Easing the transition: A career planning course for college students.

Watson, M., & McMahon, M. (2005). Children’s career development: A research review from a learning perspective. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 119-132.

Watson, M.; Quatman, T. &Edler, E.( 2002). Career aspiration of adolescent girls.Sex Roles: A Journal of Research, 46(9), 323-333.

Wright, B. E., Hassan, S., & Christensen, R. K. (2015). Job Choice and Performance: Revisiting Core Assumptions about Public Service Motivation. International Public Management Journal, 1-24.

www//career.recource. net