نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکده های کشاورزی غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

مهارت ها و دانشی که توسط آموزش رسمی کشاورزی عرضه می شود برای عملکرد موفقیت آمیز در بازارکار ناکافی به نظر می رسد. یکی از تغییرات اساسی در برنامه آموزشی دانشکده های کشاورزی، گنجاندن برنامه آموزش کارآفرینی در بین واحد های درسی می باشد. به منظور آموزش کارآفرینی، بایستی تلاش نمود تا نیازهای آموزشی دانشجویان در زمینه کارآفرینی شناسایی شود. نیازسنجی باعث می شود برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان باشد. هدف از این پژوهش، تعیین نیاز های آموزشی دانشجویان در زمینه مدیریت کارآفرینی با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و مدل تجزیه وتحلیل کوادرانت بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده های کشاورزی غرب کشور بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه دانشجویان200  نفر و حجم نمونه استادان 50  نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای،  اقدام به نمونه گیری شد.  این پژوهش در دو مرحله انجام شد، نخست نیاز های آموزشی دانشجویان از دیدگاه خود آنان با استفاده ازپرسشنامه تعیین شد. نتایج نشان داد 56 موضوع آموزشی با بالاترین اولویت نیازهای آموزشی را تشکیل دادند. سه اولویت اول به ترتیب شامل ایجاد تولید و خدمات جدید، تدوین طرح تجاری و تعیین بخش های مختلف بازار بود. در مرحله دوم با استفاده از مدل کوادرانت به تعیین نیاز های مشترک از هر دو دیدگاه اعضای هیات علمی  و دانشجویان پرداخته شد و نتایج نشان دادند که بیشتر نیازهای آموزشی ازدیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان با یکدیگر همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Management Educational Needs of Agricultural Students at Faculties of Agriculture, West of Iran

1.جانباز فریدونی، ک. (1388). بررسی اثربخشی مهارت های حل مساله برای ارتقای خلاقیت دانش آموزان. مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.   

2. عزیزی ، ب. (1385). نقش آموزش و توسعه کار آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی . جهاد ،ش274.

3. محمدی ، ع. ، منفردی جعفر بیگی،م. (1388). بررسی قابلیت های خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای شهر شیراز.  مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.   

4. Ashmore, C. (2004) consortium for Entrepreneurship Education, National Standards for Entrepreneurship Education. Email: cashmore@entre-ed.org.

 

5. Borich, G.D. (1980). A need assessment model for conducting flow- up Studies. The Journal of Teacher Education. 31(3):39-42.

 

6. Brockhaus& et al. (2001). Entrepreneurship education – a global view. Ash gate, Burlington, VT.

 

 

7. Cox, L. W., Mueller, S. L. & Moss, S. E. (2002). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial self- efficacy. International Journal of Entrepreneurship Education, 1(2), 229-247. 

 

 

8. Ellen, J. Kennedy, Leigh Lawton and Erika Walker (2001). The case for using live cases: shifting the paradigm in Marketing Education. Journal of Marketing Education, 23:145.

 

9. Fiet, J. O. (2000). The theoretical side of teaching entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 16(1): 1-24.

 

10. Gable, R. K., Pechone, R. L., & Gillung, T. B. (1981). A need assessment model for establishing Personnel Training priorities. Teacher Education and Special education.

 

11. Gibb, A. (1998). Entrepreneurship and small business management: Can we afford to neglect them in the twenty first century business school? British Academy of Management. 

 

 

12. Hamdhaidari, SH., Hossein Agahi & Abdul Hamid Papzan (2007). Teaching and Learning Participation in the College of Agriculture at Razi University, Iran. Quality in Higher Education. 13(2):131-143.

 

13. Hicks, O. (2007).Curriculum in Higher education in Australia- Hello? Enhancing Higher Education, Theory and Scholarship Proceedings of the 30th Herdsa Annual Conference, 8-11 July 2007, Adelaide, Australia.  

 

14. Honig, B. (2004) Entrepreneurship Education: Toward a model of contingency- based business planning. Academy of Management Learning and Education. 3(3):258-273.

    

15. Hosseini, M., Kalantari, KH. & Eskandari, F. (2008). The Role of Iranian higher agricultural education system on Entrepreneurial success of its Graduates: Some policy Implications for Entrepreneurship education. American –Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 3(3):394-402.

 

16. Kaffman Center (2001). The growth and Advancement of entrepreneurship in higher education: An Environmental scan of college initiatives. Prepared by Kauffman center for Entrepreneurial leadership staff, winter 2001.

 

17. Korhonen- Yrjanheikki K., T. Tukiainen, M. takala (2007). New challenging approaches to engineering education: enhancing university-industry- co-operation. European journal of Engineering Education 32(2): 167-179.

 

18. Krejcie, Robert V., and Daryale W. Morgan (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3): 607-610.

 

19. Papayannakis, I., Kastelli, D. Damigos& G. mavrotas (2007). Entrepreneurship education in Greece: Experience and challenges for a technical University. Paper prepared for the DIMI- LIEE/NTUA Athens   Conference, November 30th – December 1st

 

20. Parcell, J. and Sykuta, M. (2003). Undergraduate perceptions of the need for an agricultural entrepreneurship curriculum. Selected Paper Prepared for Presentation at the Western Agricultural Economics Association Annual Meeting, Denver, Colorado, June 13-16.

 

21. Rasmussen, E. A. and R. Sorheim (2006). Action-based Entrepreneurship education. Technovation. 26: 185-194.    

 

22. Redford, Dana T. (2006). Entrepreneurship education in Portugal: 2004/2005 national survey. Comportment Organizational E GESTAO. 12 (1): 19-41. 

 

23. Solomon, G. (2005). 2004-2005 National survey of entrepreneurship education in United States. Paper presented at OECD conference fostering entrepreneurship, Trento, Italy.

 

24. Sprecker, K.J. and R.D. Rudd (1997). Opinions of instructor, practitioners, and alumioncerning curricular requirements of agricultural communication student at the University of Florida. Journal of Teacher Education, 9(2): 120-131. 

 

25. UNESCO (2003). World Declaration higher education for 21st century: vision and action, available at: www. Cepes. Ro/hed/meeting/gelsenkivchen/pdf.

 

26. Witkin, B.R. (1984).Assessing need in Educational and Social Programs. Sanfran cisco, CA: Jossey- Bass Inc.