مدل یابی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکزتحقیقات وآموزش تیرتاش، بخش ترویج، گلوگاه، مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج شرکت­های خدمات مشاوره­ای فنی مهندسی کشاورزی استان مازندران انجام شد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که به روش علی - ارتباطی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 186 تن از مهندسان ناظر کشت و تولید برنج استان مازندران با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بوده که بر اساس فرمول کوکران شمار 113 تن از مهندسان ناظر با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط گروهی از هیأت علمی صاحب­نظر و پایایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. دامنه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها از 75/0 تا 96/0 بود. برای ارزیابی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج از مدل نیازسنجی بوریچ استفاده شده است که در این مدل نیازهای آموزشی با توجه به میانگین وزنی نمره های تفاوت (MWDS) رتبه بندی شدند .نتایج توصیفی، نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج را به ترتیب اولویت نوع و میزان مصرف کودهای شیمیایی، دامی و سموم گیاهی ، مبارزه با آفات و بیماری های برنج  و شناسایی علف های هرز و مبارزه با آنها نشان داد. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون لجستیک ترتیبی برای مدل سازی نشان داد که 3/22 درصد از احتمال متغیر ملاک (نیازهای آموزشی) توسط متغیرهای  اقتصادی، منبع­های اطلاعاتی و  ویژگی­های شغلی شامل; تأمین نهاده های مورد نیاز، بستن به موقع قرارداد از سوی وزارت جهاد کشاورزی، زمینه سازی دولت در تأمین نهاده، ارتباط با اداره جهاد کشاورزی، ارتباط با کارشناسان مرکز تحقیقات، ارتباط با دوستان و دیگر ناظران، بحث و گفتگو باهم و با متخصصان، استفاده از فیلم ها و اسلایدهای آموزشی، حقوق و مزایای درخور و شایسته، ماهیت کار، وجود همکاران خوب، کارهای تکراری و یکنواخت، نداشتن آزادی عمل و خودمختاری در انجام کار و بارهای بازدید از شالیزارهای تحت پوشش تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Educational Needs of Rice Production Monitoring Engineers Agricultural Consulting Service Firms in Mazandaran, Iran

نویسنده [English]

  • aliakbar abbasirustami 1
1- امیر اعظمی ,کیومرث زرافشانی, حسین دهقانی سانیج , علی گرجی (1390) در تحقیقی با عنوان واکاوی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) جلد 25 ، شماره 5، آذر - دی 1390   ص. 1119- 1127

2- پزشکی راد، غ (1387). ارزیابی نیازهای آموزشی حرفه ای مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استانهای مازندران و گلستان با استفاده از مدل بوریچ، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 39، شماره 1،ص 62-55 

3- پناهی، ف. (1389). تعیین نیا زهای آموزشی با غداران سیب کار در شهرستان اقلید. مجلهپژوهشهایترویجوآموزشکشاورزی، سال سوم، شماره 1

4- توسلی، ب. پزشکی راد، غ. چیذری، م. (1386) اثربخشی دوره های ضمن خدمت بانک کشاورزی در افزایش دانش فنی کارشناسان بانک کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد ،3 شماره 2، ص 104-97.

5- چیذری و همکاران سال(1385) بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 2، ص 511-501.

6- حاجی میررحیمی، س، د. زمانی، غ (1380) تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشس- حرفه ای مروجین کشاورزی در استان فارس، مجله علوم کشاورزی ایران، شماره2، جلد 33، ص 254-241

7- حاجی حسین نژاد، ح. (1387) .بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی دامدارن منطقه آشتیان. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی، 3(1).

8- خاوری، ع. (1383). بررسی وضعیت اشتغال  فارغ التحصیلان سازمان آموزش فنی وحرفه ای طی برنامه سوم توسعه. مجله اقتصادی، انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر

9- راستگو، س. (1392) مدل یابی نیازهای آموزشی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی شهرستان ساری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

10- زرافشانی، ک. آگهی، خ. (1390) نیازسنجی آموزشی زنان روستایی قمام شهرستان سنقر. مجله زن در توسعه و سیاست، دوره 9، شماره 1، ص 183-165

11- فعلی ،س و احمدی ،س.( 1387 ). تاثیر کارشناسان ناظر طرح گندم بر دانش مکانیزاسیون کشاورزان در شهرستان دهگلان. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی ، سال اول ،شماره 3

12- کیومرث زر افشانی، حسین آگهی ، خوشقدم خالدی (1390) در تحقیقی با عنوان نیازسنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر ( بر مبنای مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت) زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورة 9 ، شمارة 1، بهار 1390 165- 183 :

13- میرزا محمدی، م، ح. (1384) بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان تهران، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 12.

14- Abbasi Rostami1, A. A. Ahmadpour, A. Sharifzadeh and A. Norouzi M. B. (2014). Determine educational-professional needs for extension agents and agricultural experts Tobacco Company in Mazandaran and Golestan provinces with Burich model, European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(3):263-268.

15- Ango, A. Yakuba, A and smaila, T. (2011). Training needs assessment and their impact on business Performance of agricultural extension workers. Journal of Agricultural Science, Vol. 1 (1) pp. 5 to 15 September, 2011.

16- Agresti, A. (2002). Categorical data analysis. (2nd Ed). John Wiley and Sons, Inc. 

17- Barrick, K.R., Ladewig, H.W. (1983) “Development of a systematic approach to identify technical in service needs of teachers”, The Journal of American Association. 21(1):13 -20.

18- Borich, G. D. 1980. A needs assessment model for conducting follow-up studies. The Journal of Teacher Education, 31 (3): 39-42

19-Chawang, J.(2010). nee assessment of rice farmers in Nagaland, Research. Researcher, 2. Father Coach (Agril. EXT), Deptt Development and Rural Planning, Faculty of Agriculture Science and Rural Development (SASRD), Medziphema, Nagaland.

20- Conklin, l. N., L. L. Hook, J. B. Kelbaugh, & D. R. Nieto. 2003. Identifying needs of extension personnel: A comprehensive model. Proceedings of the 19th Annual Conference Agricultural Education and Extension, Raleigh, North Carolina: 148-159.

21- Garton, LB. and Chung, N. (1996). The in-service needs of beginning teachers of agriculture as perceived by beginning teachers, teacher educators, and state supervisors. Journal of Agricultural Education. 37(3): 52-58.

22 -Ghimire R, and Martin, A. (2011). The need for skills assessment: Do they matter Format for teachers, International Journal of Agricultural Management & Development(IJAMAD) Available online at: www.ijamad.com

23- Gregg, A. J. 2002. Use of information technology by county extension agents of the Florida cooperative extension service. Unpublished Thesis Master. State University of Florida.

24- Mudukuti, A. E. & Miller, L. (2002). Factors Related to Zimbabwe Women’s Educational Needs in Agricultur. Proceedings of the 18th Annual Conference . Retrived from http://www.AIAEE.org

25- Mahmoodi,M. ,Pezeshki-Rad, Gh. and Chizari, M. (2011). identiying Training Needs of Agriculture and Natural Resources Faculty Members in Using Information Technology,13(1),979-987.

26- Ommani, A. R. & Khadem, A. J. (2011).Educational Needs of Corn Farmers Regarding Biological Control Bracon Parasitoid of Corn Caradrina in Dezful Township, Khouzestan Province, Iran. International Journal of Agricultural Management & Development. . Retrived from http:// www. Sid.ir

27- Padaria, R.N.Baldeo Singh, N. Sivaramane, Yaswant K.Naik, Ravi Modi and S.Surya, (2009). A Logit Analysis of Bt Cotton Adoption and Assessment of Farmers’ Training Need.

28 - pate, J. and Martin, G (2000). Company based life long learning. Journal of high technology mangmant research. 11(2), 259-319

29 - Rivera, M. W. & Alex. G. (2004). The continuing role of government in pluralistic extension system. Journal of International Agricultural and Extension Education, 11 (3)

30- Sadighi, H. & Roosta, k. (2002). Assessing farmers' sustainable agricultural practice needs: The case of corn growers in Fars, Iran. Agricultural Science Technology, 4(1), 103-110