دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی نسبت به بسترهای ضروری یادگیری‌تجربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

آموزش عالی کشاورزی در کشور ما بهره‌وری لازم را ندارد و دانشجویان را برای سازگاری با شرایط دگرگون جهان آماده نمی‌سازد. علّت آن‌ را می‌توان نبود توجه کافی به یادگیری مبتنی بر تجربه دانست زیرا که یادگیری‌تجربی می‌تواند منشأ پایداری یادگیری و تبلور استعدادهای آدمی شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت بسترهای ضروری یادگیری‌تجربی در آموزش عالی کشاورزی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در قالب پژوهشی توصیفی بود. جامعه‌آماری این پژوهش همه دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته‌ کشاورزی دانشگاه رازی (373N=) بودند که 185 تن از آنان به عنوان نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. بر پایه یافته‌ها، وضعیت بسترهای یادگیری‌تجربی در دانشکده کشاورزی در حدّ متوسط ارزیابی شد. در بین بسترها توجه به واحد کارآموزی،میزان بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های موجود در دانشکده کشاورزی و ایجاد فضایی همراه با انتقاد، تفکر، بحث و به چالش‌کشیدن مطالب‌آموزشی دارای سطح بهتری بودند. بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد درباره وضعیت بسترهای یادگیری‌تجربی و میزان رضایتشان اختلاف معنی‌داری وجود‌ داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experiential Learning Status from the Viewpoint of Agriculture Students at Razi University

نویسندگان [English]

  • neda mirzaee 1
  • amirhosein alibaygi 2
چکیده [English]

 
agricultural higher education in our country is not enough productivity and students will not prepare for adapt to changing circumstances world, it could be due to lack of sufficient attention to be experience-based learning because experiential learning can be a source of stability learning and crystallization of human talents. The aim of this study was the investigate students' viewpoint about the situation experiential learning Status in agriculture higher education at faculty of agriculture and natural resources, razi university, design for this study was a descriptive research. The Statistical research consisted of all undergraduate and graduate students at their last semester of their education in the fields of agriculture, razi university (N=373) that Appling systematic classified random sampling method and using Krejcie and Morgan table, 185 students were selected. Based on the findings the situation experiential learning status in the faculty of Agriculture was assessed moderate. Among the status, attention supervised agricultural Experience, the rate of utilization of existing laboratories in the faculty of agriculture and establish an atmosphere twain with criticism, Thinking, discussing and challenging educational lessons, were assessed at the better level. there was no significance difference between undergraduate and graduate students viewpoint about experiential learning status and satisfaction levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • agriculture higher education
  • student satisfaction
  • experiential learning status
1. احمدی، ح. و امیدی نجف آبادی، م. (1388). بررسی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال دوم، شماره 3، صص72-63.

2. شاه ولی، م.؛ عربی، ق. و بیژنی، م. (1382). یادگیری دانش سه گانه. چاپ اول، اصفهان: نصوح.

3. طباطیایی‌حکیم، ل.؛ سید نقوی، م. و رضایی منش،ب. (1392). تأثیر یادگیری‌تجربی بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان. فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات منابع انسانی، سال دوم، شماره هشتم، صص54-37.

4. عدلی، ف. (1387). سهیم سازی تجربه؛ پرهیز از آزمون و خطا، مجله تدبیر، شماره 202، صص 64-61.

5. کامیاب، ز.؛ میرترابی، م. و موسوی، س. (1392). یادگیری‌تجربی و کاربست آن در آموزش کشاورزی. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی، سال یازدهم، شماره 41، صص 21-17.

6. کریمی، ی. (1389). روان‌شناسی تربیتی. جلد 11، تهران: نشر ارسباران.

7. مرکز آمار ایران : www.amar.org.ir

8. مقدس فریمانی، ش. و زمانی، غ. (1386). رهیافت آموزشی گزیداری برای دوره کارشناسی کشاورزی. علوم ترویج و آموزش ایران، جلد3، شماره1، صص25-11.

 

9. Arnold, S., Warner, W. J., & Osborne, E. W. (2006). Experiential learning in secondary agricultural education classrooms. Journal of Southern Agricultural Education Research, 56(1): 30-39.

10. Beard, C., & Wilson, J. P. (2006). Experiential learning: A best practice handbook for educators and trainers. London: Kogan Page.

11. Bok, D.C. (2006). Our underachieving colleges: A candid look at how much students learn and why they should be learning more. Princeton, NJ: Princeton University Press.

12. Boone, H., Gartin, S., Buckingham, C., Odell, K., & Lawrence, L. (2001). Philosophies of adult education as practiced by agricultural education teachers. 28th Annual National Agricultural Education Research Conference, December.

13. Borg, M., & N. Stranahan. (2002). Personality type and student performance in upper level economics courses: The importance of race and gender. Journal of Economic Education 33 (Winter): 3-14.

14. Hawtrey, k. (2007) Using Experiential Learning Techniques, The Journal of Economic Education, 38:2: 143-152.

15. Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

16. Marshall, T., Hoover, T., Reiling, B., & Downs, K. (1998). Experiential learning in the animal sciences: Effect of 13 years of a beef cattle management practicum. Journal of Animal Science, 76: 2947–2952.

17. Mclean, P., & A. Tatnall. (2000). What’s the use of lectures? Victoria, Australia: Penguin. Schmidt, S. 2003. Active and cooperative learning using Web-based simulations. Journal of Economic Education 34 (Spring): 151–67.

18. National Commission on the Future of Higher Education. (2006). A test of leadership: Charting the future of U.S. higher education. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.

19. National Research Council. (2009). Transforming agricultural education for a changing world. Washington, D.C.: National Academies Press.

20. Phipps, L. J., & Osborne, E. W. (1988). Handbook on agricultural education in public schools(5th ed.). Danville, IL: Interstate Printers and Publishers.

21. Phipps, L. J., Osborne, E. W., Dyer, J. E., & Ball, A. (2008). Handbook on Agricultural Education in Public Schools (6th ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.

22. Roberts, T. G. (2006). A philosophical examination of experiential learning theory for agricultural educators. Journal of Agricultural Education, 47(1): 17-29.

23. Ruhanen, L. (2005). Bridging the divide between theory and practice: Experiential learning approaches for tourism and hospitality management education. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 5(4): 35–39.

24. Shoulders, C. W.; Blythe, J. M. & Myers, B. E. (2013). Teachers’ Perceptions Regarding Experiential Learning Attributes in Agricultural Laboratories. Journal of Agricultural Education, Volume 54, Number 2: 159 -173.

25. Zull, J. E. (2002). The Art of Changing the Brain. Sterling, VA: Stylus Publishing.