نقش عامل‌های مدیریتی- آموزشی در عملکرد شغلی مروجان توسعه کشت توتون در استان‌های مازندران و گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بخش ترویج، گلوگاه، مازندران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

سازمان­ها برای حفظ بقا و پیشرفت، به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند که حیاتی­ترین مسئله آنها بهبود عملکرد شغلی کارکنانشان می­باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر با استفاده از الگوی معادلات ساختاری در پی وارسی رابطه میان عملکرد شغلی مروجان کشاورزی توتون­کاری با متغیرهای عامل­های سازمانی، آموزشی، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، محیطی، ماهیت کار و ویژگی­های حرفه­ای بوده است. تحقیق از نوع علّی- ارتباطی است. جامعه آماری پژوهش را 46 نفر از مروجان کشاورزی توتون­کاری استان­های مازندران و گلستان تشکیل می­دهند که از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده­ها پرسش­نامه بود که روایی آن توسط صاحب­نظران و پایایی آن با کمک اعتبار ترکیبی (CR) سازه­ها مورد تایید قرار گرفت. دامنه اعتبار ترکیبی سازه­ها از 83/0 تا 94/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم­افزارهای SPSSWin21 و Smart PLS استفاده شد. نتایج ارائه شده در بخش یافته­ها نشان داد که عملکرد شغلی 13درصد از مروجان کشاورزی عالی، 5/43 درصد خوب، 5/30 درصد متوسط و 13 درصد ضعیف است و مهمترین عامل موثر در عملکرد شغلی مروجان کشاورزی، متغیر رضایت شغلی با ضریب مسیر 638/0 بوده  که به میزان 604/0 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته عملکرد شغلی مروجان را تبیین می­کند. لذا ضرورت دارد سازمان­های متولی جهت بهبود مستمر عملکرد شغلی مروجان توسعه کشت توتون، رضایت شغلی آنها را با مواردی چون قرار دادن سرپرست شایسته در محل کار، پاداش متناسب با عملکرد و وجود سیستم ارتقا، افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Educational and Administrative Factors on Tobacco Extension Agents’ Job Performance in Mazandaran and Golestan provinces

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Abbasirustami 1
  • mehdi Alikhani dadukulaee 2
  • mehdi charmchian 3
چکیده [English]

Organizations need to continuously improve their performance for their survival and development among which the crucial factor is improving their experts’ and agents’ job performance. Accordingly, the current study aimed at evaluating the relationship between agricultural extension agents’ job performance with environmental, motivational, educational, organizational and managerial factors and professional characteristics, the nature of work and job satisfaction using structural equation modeling. The study adopted a causal- correlational approach. The statistical population of this research consisted of 46 tobacco extension agents in Mazandaran and Golestan Provinces being selected through census. The data collection tool was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts, and its reliability was measured through Composite reliability ranging from 0.83 to 0.94. in order to analyze the data for both descriptive ad inferential statistics the SPSSWin21 and Smart PLS were used. The findings results showed that 13% of the agricultural extension agents’ job performance was excellent, 43.5% was good, 30.5%  ranked average and 13.5%  was weak and the most effective factor on extension agents ‘job performance was job satisfaction with path coefficient of 0.638 explaining 0.604 % of changes related to extension agents’ job performance. Therefore, to increase the tobacco extension agents’ job performance, it is necessary that the organization in charge improve their job satisfaction through appointing a suitable supervisor in the office, granting appropriate incentive and establishing the promotion system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Performance
  • Tobacco extension agents
  • educational and managerial factors
آقایوسفی، ع. ر. و صالح میرحسنی، و. (1390). رابطه بین عوامل شخصیتی و عملکرد شغلی مدیران شرکت­های بیمه، پژوهش­نامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و ششم، شماره 4. ص 155-182

تولایی، ر. ا. (1386). رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان­ها. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره اول.ص 20-9

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مروجین کشت توتون (1390(. مجتمع دخانیات مازندران، مجتمع دخانیات گلستان.

دینی، غ. و تیموری­نژاد، ح (1384). منابع انسانی با کیفیت، کلید طلایی رقابت. ماهنامه علمی، آموزشی تدبیر، سال شانزدهم. شماره 60. ص 34-25

رضایی، ع. و رضوان­فر، ا. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان یزد. مجله علوم کشاورزی ایران. ص 349-358.

زمانی، پ. (1389). زراعت و عمل­آوری توتون، تهران، انتشارات به اندیشان، چاپ اول.ص 9

شمس، ع. (1382). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه تهران

شمس، ع. و حجازی، ی. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان آذربایجان شرقی. مجله دانش مدیریت، شماره 68. ص 31-44.

کبیری، م. (1384). بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

کریمی گوغری، ح. (1390). تحلیل رابطه عوامل سازمانی و عملکرد شغلی در میان کارشناسان ترویج استان کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

میرزاپور، و. (1391). عوامل موثر بر رضایت و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

Alikhani, M. Charmchian Langerodi, M. and Ahmadpour. A (2013). An Investigation of Factors Affecting the Teachers’ Job Performance in Agricultural High School, Mazandaran Province, Iran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 6 (7): 972-976.

Asgharpour, S. (2006). Performance Management with Emphasis on Evaluation of Human Resource. Journal of Industry, 104. (In Persion)

Barzegar, N. Farjad, Sh. (2011). A Study on the Impact of on the job training Courses on the Staff Performance. Journal of Social and Behavioral Sciences, 29. 1942 – 1949.

Bowran, J. & Tood, K. (1999). Job Stressor and Job Satisfaction in a Major Metropolitan Public EMS service. Prehospital Disaster Met, 14, 236-239: http://www. ncbi. nlm. nih. gov/pubm/ed/10915409/.

Chin W. (1988). The partial least squares approach to structural equation modeling. In G.A. Marcoulides, editor. Modern methods for business research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.;295-303.

Fornell C, Larcker DF. (1981). Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error. J Marketing Res.; 18(1):39-50.

 

Gefen D, Straub DW. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annotated example. Communi AIS.; 16(5):91-109.

 

Herbert, l. H. Gavin. P (1995). Agriculture technology transfer, of  research to beneficiaries Translation Mohammad Chizari, Tarbiat Modarres University Publishing.

 

Iglesias, V. (2004). Perceptions about service: How much do they influence quality evaluation?. Jour n al of S er vic e Re sea rch , 7(1), 90- 103.

McCaslin.N.L, & Mwangi, J. (1994). Job Satisfaction of Kenya rift valley extension agents. Department of Agricultural Education the Ohio State University. Journal of Extension, 32(3). From: http”//www.joe.org/joe/1994/rb1.html.

Michaelowa, K. (2002). Teacher Job Satisfaction, Student Achievement, and the cost of Primary Education in Francophone Sub- Wirtschafts-Archiv. Hamburg Institute of International Economics. ISSN.1616.4514.

Moazen, Z., Movahed Mohammadi, H., Rezvanfar, A., & Mirtorabi, M. A. (2011). an investigation of affective factors on the job performance teachers of agriculture high school in Tehran province.The Educational Administration Quarterly, a new approach (5). 115-134. (In Persion)

Nakpodia, E. D. (2011) .Training And Utilization of Staff And Job Performance In Post Primary Education Board, In North Senatorial District of  Delta State, Nigeria, Journal of Economics And International Finance, 3(5), 279-288. Available Online at http://www.academic Journals.org

Omidi, A. & Sajjadi, S. N. (2008). An investigation of affective factors on the job performance experts Physical Education Organization. Journal of motion. 82-93. (In Persion)

Rashidpur, M. (2000). The Relationship between Organizational Commitment and Desire to Stay in the Job and the Job Performance of Employees in the Auditing Profession. Tehran, Public Management Training Center. (In Persion)

Raykov, T. (1998). Coefficient alpha and composite reliability with interrelated non-homogeneous items. Ap plied Ps ycholog ic al Measurement , 22(4), 375-385

Swanson, B.E. Robert, P. B. & Sofranko, A. (1998). Improvement of Agricultural Extension (a reference manual). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Tutu, A. & Constantin, T. (2012). Understanding job performance through persistence and job Competency. Journal of Social and Behavioral Sciences 33. 612-616.

Willard, R. D. (2005). Successful School: Form Research to Action Plans. Models School Conference.

Zumbo, B. D., Gadermann, A. M., & Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for likert rating Scales. Journal of Modern Applied Statistic al Methods , 6, 21-29