مولفه‌های توسعه‌ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

کارآفرینی نیروی عمده‌ای برای پیشبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌شمار می‌رود. نظام آموزش عالی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم با آموزش کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی (تدریس کارآفرینی به دانشجویان)، نیز به‌طور مستقیم با کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی کشاورزی (بهره‌برداری تجاری از دانش و فناوری دانشگاهی و بسیج منابع دانشگاهی برای توسعه کارآفرینی) در توسعه‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار در بخش کشاورزی سهیم شود. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مجموعه‌ای نمایا از مولفه‌های آموزش کارآفرینی در حوزه آموزش عالی کشاورزی انجام شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، در مرحله اول از روش مرور نظام‌یافته و فن دلفی برای استخراج نشانگرهای آموزش کارآفرینی دانشگاهی بهره گرفته شد. با توجه به‌ هدف تحقیق، معیار؛ تجربه‌ی‌ حرفه‌ای به شکل آموزش و پژوهش در زمینه‌ی کارآفرینی در کشاورزی برای گزینش مشارکت‌کنندگان به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان خبرگان کلیدی درنظر گرفته شد (n=21). در مرحله دوم، با بهره‌گیری از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس، 63 نشانگر در قالب پنج مولفه دسته‌بندی و رتبه‌بندی شدند که عبارت بودند از؛ توسعه روش‌شناسی آموزش کارآفرینی (20 نشانگر)؛ برنامه‌ریزی آموزش کارآفرینی (15 نشانگر)؛ محتوای آموزش کارآفرینی (20 نشانگر)؛ پژوهش درباره آموزش کارآفرینی (20 نشانگر)؛ توسعه حرفه‌ای برای آموزش کارآفرینی کشاورزی (12 نشانگر)؛ دست‌اندرکاران آموزش کارآفرینی در کشاورزی (9 نشانگر)؛ ترویج فرهنگ کارآفرینی (23 نشانگر)؛ و ظرفیت‌سازی و توسعه نهادی برای آموزش کارآفرینی (40 نشانگر).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Entrepreneurial Education Development in Higher Agricultural Education System

نویسندگان [English]

  • muhamadsharif sharifzadeh 1
  • GHulamhusein Abdullahzadeh 2
چکیده [English]

Entrepreneurship seem as the main force to enhance socio-economic and cultural development. Higher education system can contribute to entrepreneurship and enterprise development in agriculture sector both indirectly, through entrepreneurial education of agricultural students (teaching entrepreneurship to students), and directly, by academic entrepreneurship and commercialization of university agricultural research (commercial utilization of university knowledge and technology and mobilizing university resources to enterprise development). This research aimed to identify and prioritize components and related indicators of entrepreneurship education in higher agricultural education system. In the first phase, a combination of systematic review and Delphi technique was conducted to extract and categorize indicators of entrepreneurial higher agricultural education. Using purposive sampling technique and regarding the research purpose, criteria for selection of participants as key experts were identified, as professional expert, lecturer or researcher in entrepreneurship. A total of 21 experts participated in the research. In the second phase, using AHP and TOPSIS, five categories of indicators of academic entrepreneurship were ranked, including: entrepreneurship education methods (20 items), curriculum development for entrepreneurship education (15 items), capacity-based content of entrepreneurship education (20 items), research in entrepreneurship education (20 items), professional development for entrepreneurship education (12 items), stakeholders and target groups of entrepreneurship education (9 items), promotion of entrepreneurial culture (in-formal entrepreneurship education) (23 items) and capacity and institutional development for entrepreneurship education (40 items).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher agricultural education
  • Entrepreneurship education
  • AHP
  • TOPSIS
بارانی، ش.، زرافشانی، ک.، دل انگیزان، س. و حسینی لرگانی، س. م. 1389 . تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه
دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنام هریزی در آموزش عالی،
.105- شماره 57 ، صص 85
حسینی، م.، و عزیزی، ب. 1386 . بررسی عوامل موثر در توسعه روحیه و مهارتهای کارآفرینی در میان دانشجویان سال
.251- 38 (، صص 241 ( آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران، 2
خسرو یپور، ب.، ایروانی، ه.، حسینی، س. م.، و موحد محمدی، س. ح. 1386 . شناسایی و تحلیل مولف ههای آموزشی
38 (، صص ( موثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی. مجله علوم کشاورزی ایران، 2
.217-207
سلجوقی، خ. 1392 . نقش آموزشهای کارآفرینی در نظا مهای آموزشی و پرورشی 1404 جمهوری اس المی ایران. نامه
.110- سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 2، صص 85
شری فزاده، م. و زمانی، غ. 1385 . روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز. مجله علوم
.115- 2، شماره 1، صص 107 - کشاورزی ایران، ویژ هنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی. جلد 37
شری فزاده، ا. 1393 . پیامدهای رفتاری برنامه درسی پنهان در آموزش عالی کشاورزی. فص لنامه پژوهش مدیریت
.48- آموزش کشاورزی، شماره 29 ، صص 33
شری فزاده، ا. عبد للهازاده، غ. و شریفی، م. 1392 . شیو هها و معیارهای توسعه برنامه آموزش کارآفرینی در آموزش عالی
.36- کشاورزی. شماره 27 ، صص 50
Camp, G., Clarke, A., and Fallon, M. 2000. Revisiting supervised agricultural experience. Journal of
Agricultural Education, 41(3):13–22.
Carrie, A., Fritz, A. C. and Mantooth, J. L. 2005. Challenges expressed by cooperating teachers when
working with student teachers in agricultural education: A delphi study. Proceeding of 21st American
Associations for Agricultural Education, Southern Region Conference, Louisiana, pp.195-204.
Cotoi, E., Bodoasca, T., Catana, L., and Cotoi, I. 2011. Entrepreneurship European development
strategy in the field of education. Procedia –Social and Behavioral Sciences, 15: 3490-3494.
Dollisso, A. D. 2010. Integrating agricultural entrepreneurship into high school agriculture curriculum.
Journal of Agricultural Education, 51 (3):125 -133.
Fayolle, A. 2005. Evaluation of entrepreneurship education: behavior performing or intention
increasing. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2(1): 89-98.
Heinonen, J., and Poikkijoki, Sari-Anne. 2006. An entrepreneurial directed approach to entrepreneurship
education: Mission impossible? Journal of Management Development, 25(1): 80-94.
مولف ههای توسع هی آموزش ...
111
Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H. and Mulder, M. 2010. Entrepreneurship Education in Iranian
Higher Education: The Current State and Challenges. European Journal of Scientific Research,
48 (1):35-50.
Klofsten, M. 2000. Training entrepreneurship at universities: A Swedish case. Journal of European
Industrial Training, 24(6&7): 337-344.
Mndebele, C. B.S. 2000. Home-based vocational agriculture student enterprises: the experience of a
developing country. The Journal of Agricultural Education and Extension, 6(4): 259 -261.
Mok, K. H. 2005. Fostering entrepreneurship: Changing role of government and higher education
governance in Hong Kong. Research Policy, 34 (4): 537–554.
Movahedi, R. and Charkhtabian, T. 2013. Identifying entrepreneurship abilities in agricultural extension
and education specialized credits. Intl J Agri Crop Sci., 5(23): 2845-2851.
Rasmussen, E. A. and Sørheim, R. 2006. Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26
(2): 185–194.
Robinson, P. and Hayes, M. 1991. Entrepreneurship education in America's major universities.
Entrepreneurship Theory and Practice, 15 (3):41-52.
Sasidhar, P. V. K. and Ban, Van Den, Anne W. 2006. Management, entrepreneurship and private service
orientation: A framework for undergraduate veterinary education. The Journal of Agricultural Education
and Extension, 12(3): 201-211.
Streeter, D. H., Jaquette, Jr. J. P. and Hovis, K. 2002. University-wide Entrepreneurship Education:
Alternative Models and Current Trends. Working Paper, Department of Applied Economics and
Management, Cornell University, Ithaca, New York.
Sullivan, R. 2000. Entrepreneurial learning and mentoring. International Journal of Entrepreneurial
Behaviour & Research, 6(3): 160-175.
Ucbasaran, D., Westhead, P., and Wright, M. 2001. The Focus of entrepreneurship research: contextual
and process issues. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(4):57-80.
Vesper, K.H., and Gartner, W.B. 1997. Measuring progress in entrepreneurship education. Journal of
Business Venturing, 12 (5): 403–421.