تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 کارشناس ارشدترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیاروعضوهیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه.

چکیده

از این جهت که عزت نفس یکی از مؤثر ترین عامل ها در پیشرفت تحصیلی می باشد، این پژوهش به بررسی تأثیر سطوح عزت نفس و ویژگی های فردی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی پرداخت. پرسشنامه ی استاندارد کوپراسمیت به منظور سنجش عزت نفس این دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه ی آماری آن شامل 950 تن از  دانشجویان روزانه و شبانه ی مقطع کارشناسی بودند، که بر اساس جدول مورگان از بین آنان 245تن به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتیجه ی حاصل از تحلیل رگرسیون بیانگر این موضوع بود که: جنس، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، رشته تحصیلی و عزت نفس تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی موثر بودند که این 5 متغیر حدود 79 درصد از تغییرات متغیر وابسته (پیشرفت تحصیلی) را تبیین نموده اند. هم چنین بین عزت نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد، بین تحصیلات والدین، شغل والدین، محل زندگی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ی معناداری وجود نداشت و سنجش شاخص های عزت نفس نشان داد که میانگین عزت نفس خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان به ترتیب برابر27/4، 36/4 و 51/4 است که هر سه شاخص از حد متوسط بالاتر می باشند (میزان استاندارد برابر8). هم چنین عزت نفس عمومی دانشجویان برابر31/16 (بیشینه 26) و عزت نفس کلی نیز برابر3/29 (بیشینه 50) می باشد که میزان این دو نوع عزت نفس نیز در دانشجویان از حد متوسط بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Self-Esteem and Personal Characteristics on Educational Improvement of Razi University Agriculture Students

نویسندگان [English]

  • Masuomeh Taghibaygi 1
  • leila SHarafi 2
  • Amirhusein ALIBAYGI 3
چکیده [English]

Since self- esteem is one the most effect factors affecting educational improvement. The aim of this survey was to study the effects of self-esteem and personal characteristics on educational improvement of students studying Agriculture at Razi University. Copper Smith standard questionnaire was used to measure student’s self-esteem. The design of the study was descriptive- survey. The subjects of the study  were 245 students selected randomly among 950 day and night students studying at B.C level. The method of sampling was Morgan’s Table. The result of regression analysis showed that: sex, family self –esteem, social self- esteem, educational improvement. These 5 variables have affected the dependant variable (educational improvement) about 0/79, and there was a significant difference between the girls and boys, self- esteem. There was no significant relationship between parent’s education, parent’s jobs, their place of living and their educational improvement. Measuring indices of self –esteem showed that the average’s of student’s family social and educational self-esteem were respectively 4.51, 4.36 and 4.27. All these indices were above the average level( The standard level is 8). Student’s general self-esteem was 16.31(maximum equals 26) and overall self- esteem was 29.3(maximum equals 50). These two indices measures were above the average level.                                                                                      

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social self-respect
  • Educational self-respect
  • Self reliance
  • Educational improverment
  • Education failure
ﭘﻮپ،آ،مک لوهان و کریهد.(1385)." اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧـﻮد در ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن"ﺗﺮﺟﻤـﻪ، تجلی،پ.   ﺗﻬﺮان :انتشارات رﺷد.

-پورشافعی،ع(1370)."بررسیمنبعکنترلوارتباطآنباپیشرفتتحصیلیدردانشجویان پرستاری"،اسرار،مجله ی دانشکده ی علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار،سال نهم،شماره ی 3،پاییز. صص165-144

بارانی،ش.ف،درویشی، الف،اعظمی،ک،زرافشانی، (1388)."بررسی روندپیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی وعوامل مؤثربرآن". سومین کنگره علوم ترویج وآموزش کشاورزی. صص 175-198

صفدری ده چشمه،ف،( 1386 ). "عوامل مؤثردر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ازنظردانشجویان و اساتیددانشکده ی پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرددرسال 1383"،مجله ی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،دوره ی نهم،شماره ی 3،پاییز،صص 71- 77.

غباری بناب،ب،م،حجازی،(1386)،"رابطه ی جرئت ورزی، عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی"فصلنامه پژوهش درحیطه ی کودکان استثنایی،سال 7،شماره ه3،316-229..

فراهنگ پور،ف.خدیوی،الف. ادیب،ی.(1389)."رابطه ی هوش معنوی و عزت نفس  با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان" فصلنامه زن و مطالعات خانواده،سال3،شماره9،صص119-97.

فرج اللهی،م. الف،فیروزفر( 1386 )."مقایسه ی پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته شدگان همان مقطع ازطریق آزمون سراسری دانشگاه پیام نور"،(www.sid.ir).

حسینی،م.دژکام،م وژ،میرلاشاری، (1386)." همبستگی عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دردانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی تهران". مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی / بهاروتابستان 1386، 7(1)، 137.

زمانی،غ،م،امیری اردکانی ( 1382 )."موفقیت تحصیلی ازدیدفرهیختگان کشاو- رزی"،مجله ی علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز،دوره ی بیستم، شماره ی اول (پیاپی 39 )، تابستان،صص 94- 109.

صادقی م, ف.مولوی,پ. صمدزاده,م. شهباززادگان, ب،یوسفی کامل.(1392)."عوامل فردی و محیطی موثربر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل". مجله سلامت ومراقبت، 15 (3). ص.38 تا 47.

سلملیان،ز،الف ،کاظم نژاد (1393)."همبستگی عزت نفس باموفقیت تحصیلی دردانشجویان". مجله پرستاری ومامایی جامع نگر،سال 24 ،شماره 71 ،بهار 93، صص 47- 40.

Anrich F.A(2001).” The impact of learning disabilities and giftedness on the selfesteem of student”. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities &social sciences,59,152

4-1530.

 

Bartell, N. P & Reynolds, W (1986). “Depressionandself–esteem in academically  gifted and    nongifted children”: A comparison study. Journal of SchoolPsychology, 24, 55- 61.

Church , A . T& katigbak , M.S (1992). “The culturalcontextof academic motivescomparison of Filipino and American college student”. Journal of Cross – Cultural

Psychology , 23, 40 – 58.

 

Fathi, H. (2007). A Study on the Relationship between self-esteem and academic Achievement of Iranian students. Thesis for MA in education, Sains Malaysia university

 

Gross, M.(2001). “Ability grouping, self – esteem, and the gifted: A study of optical illusi

  ons and optimal environments”. National Research Symposium on TalentDevelopment, AZ, us: Great       potential press, Inc, 59 -88.

 

Marshall, P.; keltner, A & Marshall, w(1981) “Anxiety reduction, assertive training,and ena

actmentofconsequences:Acomparative treatmentstudyinthemodification of nonassertion and social fear. Behavior Modification, 5, 85-102.

 

Palermou, B & Nikelly, A (1990). “Assertiveness in women: Theory and Psychiatriki”, 1, 302-307.

 

Swiatek, M.A (2002).” A decade of longitu dinal research on academic acceleration through the study of mathematically Precocious youth”. Roeper Review, 24, 141-144.

 

Tad.K (1998).”study of communication and the amount of learningSelf Care skills in young adults 11 to 15 years old boy infectedwith To paralysis brain in the center of welfare children andyoung adults in –(Ms Thesis)” : College of. Nursing scienceUniversity Welfare Organization and we create Tehran.

 

Thompson, T. and CH. Ungerlider. (2004). Students Achieve better in Single sex Schools, Researchers for the Canadian Center for Knowledge, Singl sex schoding-final Report November, http://www.  Cmec..

 

viglins, D (1994). “The reliabil ty and validity of the coopersmith selfesteem in ventory for a sample of Filipino high School girls; Educational &Psychological measureme ent”, 40, 251-254.