تاثیر عامل‌های فردی و زمینه‌ای بر گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

برخلاف روند رو به افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان کشاورزی و اهمیت کار در روستا به عنوان یکی از مهم­ترین سیاست­ها در برنامه­های آموزش عالی کشاورزی، شمار زیادی از دانش­آموختگان کشاورزی گرایش چندانی به کار در روستا ندارند. با توجه به اهمیت مساله، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عامل‌های فردی و زمینه­ای بر گرایش دانشجویان رشته­های کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا بود. جامعه آماری تحقیق شامل 390 نفر دانشجویان کارشناسی سال آخر رشته­های کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 93-1392 بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 200 تن از آنان از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام شد که مقدار ضریب‌های پایایی ترکیبی  محاسبه شده برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 805/0 تا 859/0) بود. داده­های گردآوری شده با استفاده از مدل­ رگرسیونی و  بهره‌گیری از برآورد بیزی با توجه به سطح اندازه گیری ترتیبی متغیرهای تحقیق تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از برآورد بیزی مدل ساختاری مستقیم تحقیق نشان داد که بین متغیرهای زمینه­ای شامل جنس، سن، پیشینه کار در روستا، درآمد خانوادگی و پیشینه سکونت در روستا با متغیر وابسته میزان گرایش به اشتغال در روستا رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین، بنا بر نتایج مدل ساختاری میانجی مشخص شد که متغیر قابلیت کارآفرینی تنها در رابطه بین متغیر درآمد خانوادگی با گرایش به اشتغال در روستا دارای نقش میانجی جزیی بوده و در مورد دیگر متغیرها دارای نقش میانجی نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

منبع‌ها آقاسی زاده، ف. (1383). اشتغال دانش آموختگان کشاورزی: الزامات و راهکارها. همایش ملی آموزش کشاورزی کشور،

نویسندگان [English]

  • Muhamad Badsar 1
  • leila safa 1
  • Suheila Fathi 2
چکیده [English]

Despite increasing trend of unemployment among graduates of agriculture and the importance of working in rural areas as one of the most important agricultural policies in higher education, a large number of agricultural graduates do not have willingness to work in village. Considering the importance of the issue, the aim of this study was to investigate the effects of individual and contextual factors on the willingness of Agricultural Students of Zanjan University towards Employment in Rural Areas. The statistical population of this study was including 390 senior graduate students in the academic year 2014-2015, which based on Krejcie and Morgan Table, 200 of them were selected through simple random sampling method. A questionnaire was utilized in order to collect the data. Validity of the questionnaire was approved based on the guidance of faculty members at Zanjan University. A pilot study was conducted to determine the reliability of the research instrument, and calculated ordinal coefficient thetas were at the appropriate level (ranges between 0.83 to 0.956). The collected data were analyzed by using structural equation modeling and the application of Bayesian estimation method according to the ordinal measured variables. Obtained results based on Bayesian estimation direct structural model showed that there was a positive significant relationship between the contextual variables such as; sex, age, work experience in rural area, family income and years of residence in the village with the dependent variable of employment willingness in rural area. Also, based on the mediation structural model, it was specified that entrepreneurial capability variable had only a partial mediation role on the relationship between family income and employment willingness in rural area whereas other variables did not have a mediation role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment
  • Agricultural graduates
  • Entrepreneurial Capability
  • Cognitive Theory
  • Employment in the Village
 

آقاسی زاده، ف. (1383). اشتغال دانش آموختگان کشاورزی: الزامات و راهکارها. همایش ملی آموزش کشاورزی کشور،  تهران، 12- 1.

اکبری، ر.، موحدی، ر. و کوچکیان، ح. (1388). بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا همدان. فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 2 (4)، 102- 91.

احمدپور داریانی، م. و مقیمی، م. (1385). مبانی کارآفرینی. تهران: نشر فر اندیش.

تبرایی، م. و قاسمی، م. (1385). بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در مناطق روستایی و عامل‌های موثر بر آن (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 83- 1382). فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 2 (13)، 11- 1.

حسینی، م.، فرج اله حسینی، ج. و سلیمانپور، ر. (1389). شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 3 (41)، 169- 159.

خالدی، خ.، آگهی، ح. و اسکندری، ف. (1393). نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی غرب ایران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9 (30)، 15- 3.

رضائی، ر. (1390). شناخت و تحلیل قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­های کشاورزی دانشگاه زنجان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش در ایران، تهران، 10- 1.

شاهرودی، ع.، فرهادیان، ه. و چیذری، م. (1387). نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس). فصلنامه علوم کشاورزی ایران،  (38)، 12- 1.

شفیعی، ف. و شعبانعلی فمی، ح. (1386). بررسی نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). فصلنامه انجمن جمعیت شناسی ایران، 4، 192- 173.

شاه ولی، م. و عابدی سروستانی، ا. (1393). عامل‌های موثر بر علاقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشته‌های کشاورزی ایران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9 (30)، 30- 16.

فرخ زاده، م.، عطایی، ح.، روحانی، ح. و فاضلی کاخکی، س. (1389). بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دوره‌های علمی- کاربردی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (در سال تحصیلی 1386). فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 12، 21- 12.

کردنائیچ، ا. (1384). دانشگاه کارآفرین و نقش آن در ایجاد اشتغال. همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 36-31.

کردنائیج، ا.، زالی، م .، هومن، ح. و شمس، ش. (1386). ابزار سنجش ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

مقصودی، ج. (1384). بررسی و مقایسه ویژگی­های شخصیتی و روانشناختی کارآفرینان تهرانی با افراد عادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

Achchuthan, S. and Nimalathasan, B. (2012). Entrepreneurial motivation and self-employment intention: Case study on management undergraduates of University of Jaffna. In C.N. Wickramasinghe and W.M. Madururupperuma (Eds), Serious in Management Business (Economics and Entrepreneurship), University of Kell.

Arbuckle, J.L. (2012). IBM® SPSS® Amos™ 21 User’s Guide. Amos Development Corporation.

Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2, 21-41.

Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In E. A. Locke (Ed.), Handbook of principles of organization behavior, Oxford, UK: Blackwell.

Bosompem, M., Annor-Frempong F. and Achiaa, Y. (2013). Perceived entrepreneurial competencies of undergraduates and self-employment creation after graduation: Implication for youth policy in Ghana. International Journal of Business and Management Studies, 2 (3), 355- 365.

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (second ed.). New York, London, Taylor and Francis Group.

Hair, J. F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis (sixth ed.). United State of Amreica, Pearson prentice hall.

Hisrich, R. and Peters, M. (2002). Entrepreneurship: Starting, developing and managing a new enterprise (5th Edition). New York, McGraw- Hill Higher Press.

Karami, R. and Maimunah, I. (2012). Achievement motivation in leadership role of extension agents. UK, Cambridge Scholars Publishing.

Kumara, S. A. and Kumar, Y. (2012). Entrepreneurial competencies and its relation to self-employment intentions among engineering and business students: A comparative case study. The IUP Journal of Entrepreneurship Development, 3, 60- 76.

Kumara, S., Vasantha, S. and Kumar, Y. (2010). Examining entrepreneurial competencies and their relationship to self-employment intentions among engineering students: A case study from India. Industry and Higher Education, 4 (3), 21- 32.

Linan, F. (2008). Skill and value perception: How do they affect entrepreneurial intention? International Entrepreneurship Management Journal, 4, 257- 272.

Man, T., Lau, T. and Chan, K. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17 (1), 123- 142.

McStay, D. (2008). An investigation of undergaduate student self-employment intention and the impact of entrepreneurship education and previous entrepreneurial experience. Ph.D. thesis, School of Business, Bond University, Australia.

Rasmussen, E., Mosey, S. and Wright, M. (2011). The evolution of entrepreneurial competencies: A longitudinal study of university spin‐off venture emergence. Journal of Management Studies, 48 (6), 1314-1345.