موقعیت برنامه درسی کارآفرینی در دانشکده کشاورزی دانشگاه‌های بو‌علی سینا، رازی و کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه بو علی سینا

2 دانش آموخته/دانشگاه بو علی سینا

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه نظر دانشجویان رشته‌های کشاورزی درباره وضعیت موجود و مناسب برنامه‌ی‌ درسی درس کارآفرینی بود. بنابراین، این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روش میدانی انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را 122 تن دانشجویان رشته های مختلف کشاورزی در سه دانشگاه بو علی سینای همدان، رازی کرمانشاه وکردستان که درس یادشده را در سال تحصیلی 93-92 گذرانده بودند تشکیل دادند. به دلیل این که حجم جامعه‌ی آماری این پژوهش محدود بود، از روش تمام شماری استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ که در شش بخش طراحی شده بود گرد آوری شد. پرسشنامه‌ها از نظر روایی مورد تأیید متخصصان فن قرار گرفت و پایایی آن نیز پس از پیش آزمون با استفاده از آزمون آلفای ترتیبی و از طریق نرم افزار R محاسبه گردید (94/0-71/0=α). یافته‌ها نشان دادند که وضعیت ارایه درس کارآفرینی از نظر دانشجویان مزبور در زمینه‌های هدف‌ها، محتوا، روش‏های تدریس و روش‏های ارزشیابی نامناسب بوده است. هم‌چنین بین وضع موجود و مطلوب برنامه‌ی این درس در زمینه‌های هدف، محتوا و روش تدریس تفاوت معنی داری وجود داشت. دانشجویان مورد مطالعه بر این باور بودند که محتوای درس کارآفرینی کشاورزی باید شامل مدیریت واحد‌های کسب و کار متناسب با هدف‌های رشته‌های کشاورزی بوده، این درس به صورت کاربردی بوده و با استفاده از روش‌های عملی، گفتگو و کارگاهی و دعوت از کارآفرینان برای مشارکت در ارایه درس باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the situation of Entrepreneurship Curriculum in agricultural faculty of Bu-Ali Sina, Razi and Kurdistan universities

چکیده [English]

The main purpose of this study was to survey and compare the view point of agricultural undergraduates towards current and desirable status of entrepreneurship curriculum. Therefore, this applied research was a descriptive-analytical type that has been done by a surveying method. The statistical samples included 122 agricultural undergraduates on various disciplines which participated in the entrepreneurship curriculum at Bu-Ali Sina, Razi and Kurdistan Universities in 2013-2014 academic year. Because of the limited study's population a consensus method was used. Data were collected through a questionnaire structured in six parts. The validity of the questionnaire's questions was verified by a group of experts and the reliability of the questionnaire during a pre-test was calculated by Ordinal Alpha test through R software (α=0.71-0.94). Findings indicated an improper status of entrepreneurship education in view point of agricultural undergraduates regarding the goals, contents, teaching methods, and evaluation of learning outcomes. There was also a significant difference when current and desirable situations were compared in terms of first three mentioned items. The target students believed that the content of entrepreneurship course should include business units' management compatible to agricultural fields; this course also should be offered as applied subjects, with practical teaching methods, workshops and discussion and invite outside entrepreneurs for participation to teach entrepreneurship course at the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Entrepreneurship and Employment
  • Entrepreneurship in Agriculture
  • Teaching
احمدی، حیدر؛ حسینی، سیدجمال فرج اله و امیدی نجف آبادی، مریم. (1388). "شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهشات تهران". فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 3، صص 24-9.

آراستی، زهرا؛ سعید بنادکی، سعیده و ایمانی پور، نرگس. (1390). " مبانی کارافرینی در قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته­های غیر مدیریت( مطالعه موردی دانشکده­های هنر و ادبیات و علوم انسانی تهران)". فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 124-107.

 بارانی، شهرزاد و زرافشانی، کیومرث. (1388). "بررسی تأثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجار­های جامعه و باور به خود کارآمدی در پیش‏بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستا­ها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه".  مجله پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره2-40. صص101-93.

حسینی، سید محمود و عزیزی، بهارک. (1386). " بررسی عوامل موثر در توسعه روحیه و مهارت­های کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 2-38. شماره 2. صص 251-241.

خسروی‏پور، بهمن؛ ایروانی، هوشنگ؛ حسینی، سید محمود و موحدمحمدی، حمید. (1387). "تحلیل عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش‏آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی". مجله پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-40. صص45-35.

سعادت، مهسا و حسینی، سیدجمال فرج اله.(1391). "آموزش کارآفرینی". انتشارات کارآفرینان امیرکبیر.

شرفی، محمد؛ مقدم، مینا و مذبوحی، سعید. (1391). " برنامه درسی آموزش کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی". مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. سال اول. شماره 3، صص 130-97.

شریف زاده، ابولقاسم، عبداله زاده، غلامحسین و شریفی، مهنوش. (1392). شیوه ها و معیارهای توسعه برنامه آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 27، صص 51-36.

شریف، سید مصطفی؛ جمشیدیان، عبدالرسول؛ رحیمی، حمید و نادری، ناهید. (1390). " تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران". فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال سوم. شماره یازدهم. صص 106-87.

صالحی عمران، ابراهیم و رستمی، فرخنده. (1387). " آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان". ماهنامه کار و جامعه، شماره 98 و 99، صص 14-8.

 صفری، سعید و سمیع زاده، مهدی. ( 1391). " نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته­های علوم انسانی". فصلنامه فناوری آموزش، سال هفتم، شماره 1، صص 79-65.

طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا (1385). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایحاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) دانش بنیان. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال اول. شماره 1. صص 131-111.

عارفی، محبوبه. (1384). برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی. مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه شهید بهشتی.

کرد­نائیج، اسدا... و زالی، محمد. (1387). " آموزش کارآفرینی در نظام تعلیم و تربیت کشور". ماهنامه کار و جامعه. شماره 96 و 97. صص 13-4.

 مقیمی، سید محمد و احمدپورداریانی، محمود. (1387). " آموزش کارآفرینی در کسب و کار­های کوچک و متوسط ایران: نیاز­ها و راه‌کار­ها". فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال اول. شماره 1. صص 243-205.

منوری فرد، فیض اله؛ موحد محمدی، حمید و رضوانفر، احمد. (1391). " واکاوی اثر مولفه­های درسی بر روحیه­ی  کارآفرینی دانشجویان". کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار­های دانش بنیان، آبان 91، دانشگاه مازندران.

موحدی، رضا؛ سعدی، حشمت‏اله؛ عزیزی، مینو و اکبری، سیما. (1392). "آسیب شناسی بی‌کاری دانش آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی". پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44، شماره 4، صص692-679.

موحدی، رضا؛ یعقوبی فرانی، احمد؛ خداوردیان، مجید رضا و زارعی، شیما. (1389). " بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و شیوه­های بهبود آموزش کارآفرینی". مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی. سال سوم. شماره 3. صص 65-81.

میرزا محمدی، محمد حسن؛ پور طهماسبی، سیاوش و تاجور، آذر. (1387). " موانع و راه‌کار­های کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران". ماهنامه کار و جامعه، شماره 96 و 97، صص 47-34.

 نیازی، محسن و کارکنان نصرآبادی، محمد. (1387). " دانشگاه کارآفرین". ماهنامه کار و جامعه، شماره 96 و 97. صص 23-14.

یداللهی فارسی، جهانگیر و میرعرب رضی، رضا. (1388). " بررسی ارایه­ی برنامه درسی آموزش کارآفرینی در رشته علوم تربیتی". فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول. شماره سوم.صص 80-61.

 

Fayolle, A. and Gailly, B. (2008). "From craft to science: Teaching models and learning processes in Entrepreneurship education". Journal of European Industrial training, Vol.32, No.7, pp. 569-593.

Hamz, K & Nash, W. R. (1996), "Creating and fostering a Learning Environment That Promotes Creative Thinking and Problem solving skills". ERIC Resources, pp. 406-445.

Hills, G.E. (1998).Variations in university entrepreneurship education and empirical study in an evolving field". Journal of Business Venturing, No. 3, pp. 22-109.

Matlay, H. (2008). "Researching entrepreneurship and education".  Education & Training, vol. 47, No. 8, 9, pp. 665-677.

Mwasalwiba, E.S, (2008). "Entrepreneurship education". A review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education + training. Vol. 52. No.1, pp. 20-47.

Postingo, S. (2002). Entrepreneurship education Argentina: The case of Santander's University. Proceedings of the internationalizing in entrepreneurship education and training, Malaysia.

Potter, J. (2008), " Entrepreneurship and Higher Education: Future policy Directions". OECD Education & skills. No.18. pp. 313-335.

Vuuren, J. & Van Nieman. G. (2005). "Entrepreneurship education and training". A model for syllabi and curriculum development.