تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

پرورش خلاقیت در بین دانشجویان به عنوان رکن اساسی توسعه دانش بنیان و افزایش شایستگی‌های آنان بسیار ضروری است. از سوی دیگر، صاحب‌نظران حوزه خلاقیت بر کنش‌های بین مردم و ترکیب دانش، ایده‌ها و اطلاعات، و به‌طور کلی‌تر جنبه اجتماعی خلاقیت برای پرورش آن، در میان دانشجویان تأکید دارند. بر این پایه، هدف کلی این پژوهش تبیین نقش سرمایه اجتماعی (به عنوان جنبه اجتماعی خلاقیت) بر خلاقیت دانشجویان رشته‌های کشاورزی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را 1400 تن از دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان تشکیل ‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن انحراف معیار نمره کل خلاقیت، 91 تن تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. بررسی روایی، پایایی، برازش متغیرهای پنهان و آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادله‌های ساختاری و به‌کارگیری نرم‌افزار LISREL8.8 انجام شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تأیید کرد. یافته‌های به دست آمده از مدل معادله ساختاری بیانگر آن بود که سه سازه سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش دارای تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر خلاقیت دانشجویان هستند، این در حالی است که سرمایه اجتماعی ارتباطی دارای تأثیر مستقیمی بر خلاقیت نبود و از راه میانجیگری سازه تسهیم دانش و به صورت غیر مستقیم بر خلاقیت دانشجویان اثر می‌گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Students’ Social Capital on their Creativity in Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University

چکیده [English]

Nourish creativity among students as an essential pillar of knowledge-based development, is fundamental to enhance their competences. On the other hand, experts of creativity domain emphases on action between people and combination of knowledge, idea and information to nourish creativity among students. Thus, this study aims to investigate the social capital role on students’ creativity. Statistical population of this research was consisted of 1400 students in Khouzestan Ramin agricultural and natural recourses university; from those 112 students were selected as sample using stratified random sampling. The main tool to collect data was mad questionnaire. Structural Equation Model (SEM) via LISREL8.8 software was used to evaluate validity and reliability of the research questionnaire, and also to examine goodness of the latent variables. Findings of ESM analysis indicated that structural social capital, cognitive social capital and knowledge sharing among students have a direct and significant effect on student’s creativity. While, analysis showed that Communicational social capital don’t have a direct effect on student’s creativity and it effected on student’s creativity within mediation of knowledge sharing variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Knowledge sharing
  • Students creativity
  • social-cultural theory
  • social cohesion
آراسته،ح،ر،محمودی راد،م،(1382)"آموزش مؤثر:رهیافتی بر اساس ارزشیابی آموزش به وسیله ی دانشجویان"شماره ویژه در آموزش پزشکی،5(2)،صص5-1.

امین خندقی،م، ،سیفی،غ،(1392)،"توانمندیها و مهارت های مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه"فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره،69،صص147-121.

  اندرسون،م،لورین،ا،(1380)"افزایش کارایی معلم"ترجمه،ع، رئوف، وم، رضایی،تهران، نشر آییژ.

 استبرقی،م،حسینی،ا،پورحسینی محمدآباد،ل،(1392)"رابطه ی کیفیت تدریس اساتید با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد" چکیده ی مقالات هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، دانشکده ی کارآفرینی.

برادران، م.، موحد محمدی، ح.، شعبانعلی فمی، ح.، و مهرعلی زاده، ی (1386) ."شناسایی دیدگاه دانشجویان در خصوص عناصر اصلی سازوکار ارزشیابی کیفیت تدریس و برآورد تاثیر متغیرهای منتخب بر این دیدگاه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)". مجله علوم کشاورزی ایران،دوره38-2.،شماره1،صص135-121.

پاک مهر،ح،جعفری ثانی،ح،سعیدی رضوانی،م،کارشکی،ح،(1391)"نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان:فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی"مجله ی علمی-پژوهشی مطالعات روانشناسی تربیتی،دانشگاه سیستان بلوچستان،سال9،شماره16،صص39-17.

پزشکی راد،غ،ر.محتشم،ح،ر.فعلی،س(1386)."ارزیابی رشته ی ترویج و آموزش کشاورزی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس"مجله ی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،جلد3،شماره1،صص131-140.

پورآتشی،م،موحدمحمدی،ح،(1386)"عوامل بازدارنده ی استفاده از فناوری اطلاعات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی". مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،سال 3،شماره 2،صص107-119.

 رئوفی،س،شیخیان،آ،ابراهیم زاده،ف،طراحی،م،ج،احمدی،پ،(1389)"طراحی مقاله ایی برای ارزیابی کیفیت تدریس نظری اعضای هیات علمی براساس نظرات ذی نفعان و اصول بورس تحصیلی چارلز"مجله ی پزشکی هرمزگان،14(3)،176-167.

رجبیان غریب، ف، حجازی،س،ی. امید،م.(1393) "اهمیت مولفه های کیفیت تدریس ازدیدگاه دانشجویان برپایۀ تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی" مجله پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی،شماره29، تابستان93،صص23-13.

  سلطان عربشاهی،س،ک،قدیری،آ،(1380)"بررسی ویژگی های تدریس اثربخش از دید دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی علوم پایه"مجله ی علوم پزشکی رازی.7(22)،287-279.

شریفیان،ف،(1385)."بررسی و تبیین شاخص های مؤثر تدریس در موسسات آموزش عالی و میزان تحقق آنها در دانشگاه اصفهان"پایان نامه ی کارشناسی ارشد، برنامه ریزی آموزش و پرورش،دانشگاه علوم تربیتی اصفهان.

شریف زاده،ا،شریفی،م،(1390)،"شناسایی مولفه ها و نشانگرهای ارزیابی کیفیت در آموزش عالی"پنجمین همایش(ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی)،دانشگاه تهران،پردیس دانشکده ی فنی،صص13-1.

شعبانی ورکی، ب.، و حسین قلی زاده، ر. (1385) ." بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه علمی". پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی; سال12،شماره1، پیاپی 39 ، صص22-1.

عندلیب،ب،احمدی،آ،"میزان بکارگیری استانداردهای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان از دید دانشجویان"مجله ی دانش و پژوهش در علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی،شماره15.

غنچی،م،حسینی،س،م،حجازی،ی،(1391)"شناسایی و رتبه بندی مولفه های تبیین کننده ی کیفیت تدریس از دیدگاه اساتید پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران" مجله پژوهش ترویج و آموزش کشاورزی،سال5،شماره3،پیاپی19،صص40-30.

فتحی واجارگاه،ک،پرداختچی،م،ح،ابوالقاسمی،م،محمدهادی،ف،(1390)"تضمین کیفیت در آموزش بر مبنای مدل تحلیل اهمیت/عملکرد"فصلنامه راهبرد آموزش ،دوره4،شماره2،تابستان90،صص65-57.

نصراصفهانی،ا،(1371)"عوامل موثر بر بهبود کیفیت تدریس"مجله ی آموزش کشاورزی،شماره29،صص154-135.

محمدی،ر،فتح آبادی،ج،یادگارزاده،غ،میرزامحمدی،م،ح،پرند،ک،(1391)"کتاب ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی،مفاهیم،اصول،روش ها،معیارها"مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور،،چاپ ششم،خرداد1391.

یمنی دوزی سرخابی،م،بهادری حصاری،م،(1387)."مقایسه ی عوامل موثر بر کیفیت تدریس از دید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شریف و شهید بهشتی"مجله ی آموزش عالی ایران، شماره3، صص16-1.

Alston,J.Miller,w.w.&Wiliams,D.H(2003),The Future role of instruction a technology in agriculture Education in north Carolina and Virginia,The journal of agriculture Education 44(2). Berry,A.(1996)Faculty assessment and development in a changing   profession. AdFl Bulletin.27(3) .                           

    -Brightman, H. J., Elliott, M.L., & Bhada, Y. (1993). Increasing the  effectiveness of student evaluation of instructor data. Decision Sciences  24(1), 192-199.                                    .                                                                                                                -Codde, J. R. (2004). Applying the seven principles for good practice in  undergraduate education. Educational Technology Michigan  University.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Croom, D. B. (2003). Teacher burnout in  agricultural education. Journal of Agricultural  Education, 44(2), 12-26                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                

      Eiszler, C. (2000). College  student’s evaluation of teaching and grade inflation, Research in Higher Educati- on, 43 (4): 483-501.                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                  

Knapper, K., & Cropley, A. (2000). Lifelong learning in higher  education (Third Edition). London: Kogan Page.                                                                                                                                                                           

Marsh, H. W., Muthén, B., Asparouhov, T., Lüdtke, O., Robitzsch, A.,Morin, A & Trautwein, U. (2009). Exploratory Structural Equation Modeling, Integrating CFA and EFA: Application to Students’ Evaluations

of University Teaching, Structural Equation Modeling, 16, 439–476.   

Tang, T. L. P. (1997). Teaching evaluation in a public institution of  higher education: Factors related to the overall teaching effectiveness Retrieved from http://www.findarticles.com.

MC.craken,J.D.(1994)Philosophy and research on the teaching of agriculture ,The Agriculture Education magazine,67(5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   -Prosser,M,Trigwell,K.,&Taylor,P(1994).A phenomenographic study of academic's conception of science learning and teaching. Learning and instruction,journal 4(5).217-232.                                                                    .                                                                           

 Sergers,M.Dochy,F(1996)qvality Assurance in Higher Education :Theore tical-consideration&Ampirical Evidences studies in Educational Evalution,vol22,pp137-115.

Hoover,T.,&Arrington,L.R.(1994).suspervisedagricultural experience(SAE):Research Finding.The Agricultural Education Magazine, 67(2), 22-35.                                                                                                                            Haygood, J., Baker, M., Hoggs, J., & Bullok S. (2004). The influence of foundational and expressed-  values on personal behaviors of teachers. The Journal of Agricultural Education, 45(1), 98-102.