پسنده‌های دیدمانی کشاورزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه رازی

چکیده

اعضای هیات علمی مهم‌ترین عامل در ایجاد و گسترش نگرش پایداری کشاورزی در مجریان این بخش یعنی دانشجویان هستند. این پژوهش با هدف بررسی پسنده‌های دیدمانی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور نسبت به کشاورزی انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق پیمایشی اجرا شد. جامعه‌ی آماری شامل 288 تن اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های دولتی غرب کشور (رازی، بوعلی سینا، لرستان، کردستان و ایلام) بود که با استفاده از جدول گرجسی و مورگان، 165 تن از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب (برحسب دانشکده محل تحصیل و گروه‌آموزشی) گزینش شدند. بر پایه یافته‌ها، نوع دیدمان کشاورزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور «میانه» با نمره پایداری 71/13 و بازه نمره پایداری 109-40 ارزیابی شد. آزمون t نشان داد که بین نمره‌ی پایداری اعضای هیات علمی زن و مرد و اعضای هیات علمی تحصیل‌کرده در مقطع دکتریِ دانشگاه‌های داخل کشور و خارج کشور تفاوت معناداری وجود داشت. بین سن و پیشینه‌ی کار اعضای هیات علمی با نمره‌ی پایداری آنان رابطه منفی و معنی‌داری به دست آمد. تحلیل واریانس یک سویه‌ نبود اختلاف معنادار بین نمره‌ی پایداری اعضای هیات علمی و وجود اختلاف معنادار بین نمره‌ی پایداری اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی مختلف را نشان داد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که شش متغیر جنس، اشتغال به کشاورزی، خارج کشور تحصیل کردن، سن، مرتبه علمی و پیشینه کار سنجش احتمال برآورد دیدمان کشاورزی اعضای هیأت علمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agricultural Paradigmatic Preferences of Agricultural and Natural Resources Faculty Members in west of Iran

چکیده [English]

The purpose of this descriptive survey study was to measure agricultural paradigmatic preferences of agricultural faculty members in west of Iran. The statistical population consisted all 288 faculty members of agriculture at public universities (Razi, Bu-Ali Sina, Lorestan, Kordestan and Ilam) in west of Iran. According to the Krejcie & Morgan table, a sample size of 165 was selected using stratified random sampling method. Based on findings, the sustainability score mean for faculty members was 71.13. The range of sustainability score means for all the respondents was 40 to 109 and agricultural paradigm type of faculty members was moderate. There was a significant difference between sustainability score means male and female faculty members and of faculty members graduated from within the country universities and those universities abroad. There was a negative and significant relationship between sustainability score with age and job experiences. Analysis of variance showed that there was no significant difference between sustainability score means of faculty members with different agricultural disciplines and significant difference between sustainability score means of faculty members in the different faculties of agriculture. Based on ordinal regression analysis, six variables including gender, employment in agriculture, graduated from universities abroad, age, academic rank and job experiences were influencing on agricultural paradigm evaluation of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Paradigm
  • Sustainable agriculture
  • Sustainability Score
  • Moderate Agricultural paradigm
  • Faculty members
کریمی، س. (1381). اصول روش‌های تولیدی در کشاورزی پایدار. جهاد، سال 22، شماره 254، ص 46-40.

مینائی، ا. ح. و صبوری، م. ص. (1389). بررسی عوامل روانشناختی موثر بر دیدگاه متخصصان کشاورزی استان سمنان درباره کشاورزی پایدار. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/بالینی، سال اول، شماره سوم، ص 63-57.

Alauddin, M., & Tisdell, c. (1991). The green revolution and economic development: the process and its impact in Bangladesh. London: macmillan.

Alonge, A. J., & Martin, R. A. (1995). Assessment of the adoption of sustainable agriculture practices: Implication for agricultural education. Journal of Agricultural educaton. 3(3), 34-42.

Avery, A. (2005). Organic and conventional agriculture reconsidered. BioScience, 55(10), 820-821.

Beus, C. E., & Dunlap, R. E. (1991). Measuring adherence to alternative vs. conventional agricultural paradigms: A proposed scale. Rural Sociology, 56(3), 432–460.

Beus, C. E., & Dunlap, R. E. (1992). The alternative-conventional agriculture debate: Where do agricultural faculty stand?. Rural Sociology, 57(3), 363-380.

Borlaug, N.E. (1997). Facual errers and misinformation Norman Borlaug defends the green revolution. Ecologist, 27. 211.

Bylin, c., Misra, R., Murch, M., & Rigteringk, W. (2004). Sustainable agriculture: develppment of an on-farm assessment tool. A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science/master of landscape Architecture the university of Michigan. Retrieved form http://css.snre.umich,edu.

Feenstra, G. (2002). Creating space for sustainable food systems: lessons from the field. Agriculture and Human Values, 19, 99-106.

Hanson, J. D., & Hendrickson, J. R. (2009). Toward a sustainable agriculture. In A.J. Franzluebbers (Ed.) Farming with grass: Achieving sustainable mixed agricultural landscapes. Ankeny, IA: Soil and Water Conservation Society.

Jackson-Smith, D. B., & Buttel, F. H. (2003). Social and ecological dimensions of the alternative-conventional agricultural paradigm scale. Rural Sociology, 68(4), 513-530.

Rahman, S. (2003). Environmental Impacts of modern agricultural technology diffusion in Bangladesh: an analysis of farmers perceptions and their determinants. Journal of Environmental Management. 68, 183-191.

Rasmussen, J. & Kaltoft, P. (2003). Quantitative assessment of alternative versus conventional attitudes in higher agricultural education. Biological Agriculture and Horticulture, Vol. 20, No. 4, 347-363.

Rodriguez, J. M., Molnar, J. J., Fazio, R. A., Sydnor, E., & Lowe, M. J. (2009). Barriers to adoption of sustainable agriculture practices: Change agent perspectives. Renewable Agriculture and Food Systems, 24(1), 60-71.

Saad, O, (2007). On stability of proper efficient solutions in multiobjective fractional programming problems under fuzziness. Mathematical and Computer Modelling, 45, 221–231.

Sanagorski, L. A., Murphrey, T. P., Lawver, D. E., Baker, M., & Lindner, J. R. (2013). Measuring agricultural paradigmatic preferences: The redevelopment of an instrument to determine individual and collective preferences – a pilot study. Journal of Extension [Online], 51(5), Article 5RIB1.

United States Department of Agriculture [USDA]. (1999). Sustainable agriculture: Definitions and terms. USDA-ARS, Beltsville, Maryland.

Warner L. A., Murphrey, T. P., Lawver, D. E., Baker, M., & Lindner, J. R. (2014). Measuring Florida Extension Faculty’s Agricultural Paradigmatic Preferences. Journal of Agricultural Education, Volume 55, Issue 2, 120-135.