نقش نیروی کار تحصیل‏کرده و رشد بهره‏وری کل عامل‏های تولید در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه‏ی علّی بین نیروی کار تحصیل‏کرده و رشد بهره‏وری کل عامل‏های تولید در بخش کشاورزی ایران است. جامعه آماری، نیروی کار تحصیل‏کرده در بخش کشاورزی کشور ایران و دوره زمانی در نظر گرفته شده 92-1360 می‏باشد. بدین منظور با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس، رابطه‏ی بین نیروی کار تحصیل‏کرده و رشد بهره‏وری کل عامل‏های تولید در بخش کشاورزی ایران و همچنین رابطه‏ی علّی بین این دو متغیر با بهره‏گیری از آزمون علیت گرنجر، بررسی شد. نتایج آزمون هم‏انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس، نشان داد که یک رابطه هم‏انباشتگی بلندمدت مثبت بین متغیرهای یاد شده وجود دارد. همچنین بر پایه آزمون علیت گرنجر، وجود رابطه‏ی علّی بین نیروی کار تحصیل‏کرده و رشد بهره‏وری کل عامل‏های تولید تأیید شد. نتایج مدل تصحیح خطای برداری نیز نشان داد که در کوتاه‏ مدت، نیروی کار تحصیل‏کرده تأثیر معناداری بر رشد بهره‏وری کل عامل‏های تولید در بخش کشاورزی داشت. بنابراین نیروی کار تحصیل‏کرده با افزایش رشد بهره‏وری سبب افزایش تولید و رشد و پیشرفت بخش کشاورزی شده است. بر این پایه، سیاستگذاری و برنامه‏ریزی در زمینه آموزش و هدایت نیروی کار و انتقال اطلاعات و دانش آنان به کشاورزان، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causality Relationship between Educated Labor and Total Factor Productivity Growth in Iran’s Agricultural Sector

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the causality relationship between agricultural educated labor and total factor productivity growth in Iran’s Agricultural Sector. The statistic of population was the educated labors in Iran’s Agricultural Sector during the period of 1981-2013. Using Johansen-Juselius co-integration test, the relationship between educated labor and total factor productivity growth in Iran’s agricultural sector was examined. Also, to examine causal relationship between educated labor and total factor productivity growth, Granger Causality test was applied. The results of Johansen-Juselius co-integration test showed that there is a positive long run co-integration relationship between the mentioned variables. Also, based on the Granger Causality test was confirmed relationship between educated labor and total factor productivity growth in the Iranʼs Agricultural Sector. Vector error correction model results indicated significant effect of educated labor on total factor productivity growth in short run. So, educated labor, by increasing productivity growth, leads to increasing production and development of the Agricultural Sector. Therefore, policy and planning in the field of education and labor guidance and transfering their information and knowledge to farmers is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • causality relationship
  • total factor productivity growth
  • vector error correction model
  • educated labor
ابراهیمی، ا. (1382). تغییرات بهره‏وری کل عوامل با تأکید بر الگوی رشد درون‏زا در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

امیرتیموری، س. (1385). پایان‏نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

امیرتیموری، س. و خلیلیان، ص. (1386). رشد بهره‏وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم‏انداز آن در برنامه چهارم توسعه. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 15، 52-37.

امیرتیموری، س. و خلیلیان، ص. (1387). محاسبه و تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی، 2 (4)، 113-93.

پاپلی یزدی، م. ح. (1383). نظریه‏های توسعه روستایی. انتشارات سمت، تهران.

خالصی، ا. (1384). اقتصاد نوین و بهره‏وری در ایرن. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 1، 19-1.

خلیلیان، ص. و یاری، ا. (1379). بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش‏های کشاورزی و صنعت و  بهره‏وری آن‏ها. مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، جلد دوم.

سلامی، ح. (1376). مفاهیم اندازه‏گیری بهره‏وری در بخش کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 18، 31-7.

شهبازی، ک.، سنگین آبادی، ب. و عبدالله نژاد، چ. (1392). تأثیر اعتبارات دولتی در بهره‏وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. (2) 84، 160-139.

صمدی، س. و جلائی، ع. م. (1383). تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 66، 153-139.

طاهری، ش. (1380). بهره‏وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‏ها. نشر هوای تازه، تهران.

محمدوندناهیدی، م. و جابری خسروشاهی، ن. (1389). رابطه بهره‏وری کل عوامل تولید و بهره‏وری نیروی کار در ایران. فصلنامه مدل‏سازی اقتصادی، (2)4، 47-32.

یوسفی، د. (1379). بررسی و برآورد تابع تقاضای واردات کل ایران به وسیله تکنیک همگرائی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.

Cette, G., Kocoglu, Y. and Mairesse, J. (2009). Productivity growth and levels in France, Japan, the united kingdom and the united states in the twentieth century. Journal of NBER Working Paper series, 15577, 1-39

Gujarati, D. N. (1992). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill, 1992.

Kohli, U. (2004). Labor Productivity vs. Total Factor Productivity. Annual Irving Fisher Committee Conference, Bank for International Settlements, Basel, 1-2.

Miller, S. M. and Upadhyay, M. P. (2000). The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity. Journal of Development Economics, 63, 399-423.

Ozanne, A. L. (2001). The determinants of total factor productivity: the high performing Asian economies revisited, http://hdl.handle.net/10523/1475, 1-302.

Scherngell, T., Borowiecki, M. and Hu, Y. (2014). Effects of knowledge capital on total factor productivity in China: A spatial econometric perspective. China Economic Review, 29, 82-94.