رابطه خلاقیت و سبک‌ یادگیری با پیشرفت‏ تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه زنجان

2 استادیار/ ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه زنجان

چکیده

پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سبک یادگیری و نیز میزان خلاقیت آن‌ها می‌باشد. با شناخت نوع سبک یادگیری، توانایی خلاقیت دانشجویان و ارتباط آن‌ها با پیشرفت تحصیلی زمینه حرکت به سوی یادگیری هدفمند فراهم می‌شود که هدف این تحقیق توصیفی همبستگی را شامل می‌شد. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس و پرسشنامه سبک یادگیری کلب بود. باور به استفاده پرشمار این دو پرسشنامه در تحقیق‌های پیشین، روایی آن‌ها مورد تائید و با انجام بررسی مقدماتی 30 دانشجو و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی بزرگتر از 85/0 برای بخش‏های مختلف پایایی آن تائید شد. جامعه‌ی آماری همه‏ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان در مقطع کارشناسی بودند (724 تن) که از طریق فرمول کوکران، حجم نمونه‌ای به شمار 217 دانشجو و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی گزینش و بررسی شدند. داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تحلیل و از آمار توصیفی و تحلیلی برای گزارش استفاده شد. نتایج نشان دادند که بیشتر دانشجویان (6/81 درصد) از نظر خلاقیت، در سطح متوسط به پایین بودند. سبک یادگیری جذب‌کننده با بیشترین فراوانی (6/39 درصد) در رتبه اول بود و سبک‌های یادگیری انطباق یابنده (6/34 درصد)، واگرا (5/14 درصد) و هم‌گرا (5/11 درصد) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. آزمون نامشخصه‏ای کروسکال والیس نشان داد دانشجویان با سبک‏های یادگیری چهارگانه از نظر خلاقیت تفاوت معنی‏داری با همدیگر نداشتند. نتایج رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که از بین متغیرهای خلاقیت و سبک یادگیری تنها متغیر خلاقیت به عنوان مهم‌ترین عامل متمایزکننده دو گروه دانشجویان با پیشرفت تحصیلی خوب و ضعیف درمجموع توانست 9/77 درصد از کل پاسخگویان را به‌درستی جداسازی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Creativity, Learning Styles and Educational Achievement of Agricultural Undergraduate Students in the University of Zanjan

چکیده [English]

Educational achievement of Students is influenced by several factors, including their learning style and creativity. By knowing the type of learning style, creativity and their relationship with educational achievement, purposive learning is happened which Consist the purpose of this descriptive- correlational study. Research tool was a questionnaire, including personal and academic characteristics of students, Index of Kolb Learning Styles and Index of Torrance Creativity. Validity of indexes was approved because of their frequent use in previous studies. A pilot study was conducted and calculated ordinal coefficient theta was at the appropriate level (ϴ≥0.85) for different parts of questionnaire. The statistical population consist 724 undergraduate students in the faculty of agriculture, University of Zanjan from which 217 students were selected randomly as sample using Cochran formula under stratified randomized sampling method. Results showed that learning styles of assimilation (39.6 percent), accommodation (34.6 percent), divergent (14.5 percent) and convergent (11.5 percent) were the first to fourth dominant learning style among students, respectively. The majority of students (81.6 percent) had average and lower than the average of creativity in total. According to Kruskal Wallis test, there was no significant meaningful deference between students of different learning styles regarding their creativity. Results of logistic regression analysis revealed that creativity, significantly and positively affect the educational achievement, while learning style had no meaningful effect on educational achievement. Creativity, in equation, is able to predict educational achievement of students in either of the good, or weak to an extent of more than 77.9 percent correctly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creativity
 • Learning Style
 • educational achievement
 • agricultural BSc. Students
 1. 1.        احمدی، م. و علامی، ع. (1393). بررسی مقایسه‌ای سبک‌های یادگیری بهورزان با استفاده از پرسشنامه‌های وارک و کلب و ارتباط آنان با پیشرفت تحصیلی. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 6(1)، 18-27.
 2. 2.        آهنچیان، م.ر.، محمدزاده، ق.ا.، گراوند، ه. و حسینی، ع.ا.(1391).سبک‌های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۲(۸)، ۵۷۷-۵۸۸
 3. 3.        بابایی امیری، ن. و عاشوری، ج.(1393). ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی، خلاقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(3)، 11-127
 4. 4.        براتیان، م.، و بجانی، ح. (1392). بررسی میزان تأثیر برنامه‌ی آموزش خلاقیت برافزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1(2)، 93-114
 5. 5.        بنی‌مهد، ب. و مهربان، ا. (1393). مقایسه تفکر خلاقانه با موفقیت تحصیلی میان دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 3(9)، 1-12.
6.تقی‌پورکران، ح. و رضاپوردرویش، ف. (1392). بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری کلب و سبک‌های شناختی ویتکین و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دروس زبان، ریاضی، فیزیک و شیمی (علوم پایه) دانش آموزان پایه اول دبیرستان، نخستین همایش منطقه‌ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش‌ها و رهیافت‌ها، اهواز، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد اهواز.

 1. 7.        جنت علیپور، ز.، نوابی، ن. و جهانشاهی، م. (1392). ارزیابی سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک. دو فصلنامه آموزش پزشکی، 1(2)، 13-54.
 2. 8.        حسینی نسب، ا. و شریفی، ح. (1389). بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (دختر و پسر) پایه سوم دوره متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 89-1388. مجله علوم تربیتی، 3(12)، 28-7.
 3. 9.        ذهبیون، ل. و احمدی، غ. (1388). تفکر خلاق و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 1 (21)،61-78
 4. 10.    ساجدی، ر.(۱۳۹۳). بررسی خلاقیت و سبک‌های یادگیری دانشجویان و فراگیران در فرایند یاددهی – یادگیری، اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، بصورت الکترونیکی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
 5. 11.    سیف، ع.ا. (1380). روان‌شناسی پرورشی (روان‌شناسی یادگیری و آموزش)، تهران، چاپ پنجم، انتشارات آگاه.
 6. 12.    صالحی، ا.، حجازی، ی. و حسینی، س.م.(1394). رابطه بین سبک یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 46(3)، 409-416
 7. 13.    طرسکی، م.، رضا زاده، ج.، رجب‌زاده، ر.، خاکشور، ع.، حجازی، ع. و حسینی، س.ح. (1393). بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر اساس مدل کلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6(1)، 81-87.
 8. 14.    عزیزی، ف.، خانزاده، ع. و حسینی، م. (1381). بررسی سبک‌های یادگیری بر اساس نظریه کلب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 2(2)، پیاپی 8، 16
 9. 15.    غیاثی، ع.ا. (1393). سبک‌های یادگیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 6(31)، 29-36.
 10. 16.    فرج‌اللهی، م.، نجفی، ح.، نصرتی هشی، ک. و نجفیان، س. (1392). رابطه بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۶ (۲)،۸۳-۸۸
 11. 17.    فرمانبر، ر.ا.، حسین‌زاده، ط.، اسدپور، م. و یگانه، م.ر.(1392). ارتباط سبک‌های یادگیری براساس نظریه کلب با موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۲۲ (۸۶)،۶۰-۶۸
 12. 18.    قارلقی، س.، هماینی دمیرچی، ا. و واعظی، م.ا. (1394). تبیین نقش سبک‌های یادگیری و راهبرد‌های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی، 2(1)، 52-41.‎
 13. 19.    محمدی، ی.، کاظمی، س.، حاجی آبادی، م.ر. و رئیسون، م.ر. (1393) بررسی رابطه سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 93-92، فصلنامه علمی پژوهشی مراقبت‌های نوین، 11(4)،282-275.
 14. 20.    معتمدی، ی.، ابراهیمی قوام، ص.، اعظمی، ی.، چوپان، ح. و دوستیان، ی.(1393). مقایسه سبک‌های یادگیری، سبک‌های بررسی و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 10(33)،  1-20
 15. 21.    ملازهی، ا.، سالاری، س. و ناصری، ا. (۱۳۹۳)، رابطه پیشرفت تحصیلی با خلاقیت و سبک‌های یادگیری در دانشجویان رشته علوم پزشکی، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه‌سازان مبتکر جوان
 16. 22.    میرک‌زاده، ع.ا.، علی‌آبادی، و. کریمیان، ن. (1392). تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر خلاقیت آموزشگران کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44(3)، 462-453.
 

 1. Cano-Garcia, F., and Hughes, E. H. (2000). Learning and thinking styles: An analysis of their interrelationship and influence on academic achievement. Educational Psychology20(4), 413-430.
 2. Chabrak, N., and Craig, R. (2013). Student imaginings, cognitive dissonance and critical thinking. Critical Perspectives on Accounting24(2), 91-104.
 3. Christensen, J. L. (2015). The relationship between creativity and learning style preference, age, and educational achievement, Ph.D Dissertation, Auburn University, retrieved December 4, 2015 from, https://etd.auburn.edu/handle/10415/4882
 4. Coffield, F., D. Moseley, E. Hall and Ecclestone, K. (2004). Should we be Using Learning Styles? What Research has to Say to Practice? Learn, Skills Res. Centre. ISBN: 1 85338 814 5. pp: 1-5.
 5. Cropley, A. J. (2001). Creativity in education and learning: A guide for teachers and educators. Psychology Press.
 6. Da Costa, S., Páez, D., Sánchez, F., Garaigordobil, M., and Gondim, S. (2015). Personal factors of creativity: A second order meta-analysis. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 31(3), 165-173
 7. Davidovitch, N., and Milgram, R. M. (2006). Creative thinking as a predictor of teacher effectiveness in higher education. Creativity Research Journal, 18(3), 385-390.
 8. Donnelly, R. (2004). Fostering of creativity within an imaginative curriculum in higher education. Curriculum journal15(2), 155-166.
 9. Eishani, K. A., Saa’d, E. A., and Nami, Y. (2014). The Relationship between Learning Styles and Creativity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 52-55.
 10. Fasko, D. (2001). Education and creativity. Creativity research journal13(3-4), 317-327.
 11. Fleith, D. D. S., Renzulli, J. S., and Westberg, K. L. (2002). Effects of a creativity training program on divergent thinking abilities and self-concept in monolingual and bilingual classrooms. Creativity Research Journal14(3-4), 373-386.
 12. Friedel, C. R., and Rudd, R. D. (2006). Creative thinking and learning styles in undergraduate agriculture students. Journal of Agricultural Education47(4), 102.
 13. Ghazivakili, Z., Norouzi Nia, R., Panahi, F.,  Karimi, M., Gholsorkhi, H. and Ahmadi, Z.(2014). The role of critical thinking skills and learning styles of university students in their academic performance, Journal of Advances in Medical Education and Professionalism, 2(3): 95–102.
 14. Hajilou, Y., Yazdani, H. and Shokrpour, N. (2012).The Relationship between Iranian EFL Learners' Creativity and Their Lexical Reception and Production Knowledge. English Language Teaching, 5(3):131-46
 15. Henriksen, D. (2011). We teach who we are: Creativity and trans-disciplinary thinking in the practices of accomplished teachers, Ph.D Dissertation, Michigan State University
 16. Kassim, H. (2013). The relationship between learning styles, creative thinking performance and multimedia learning materials. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 97, 229-237
 17. Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood.Cliffs, NJ: Prentice Hall. 22p
 18. Lobart, Y. S. and Chann. L. (2004). The Relationship among creative, critical Thinking and Thinking Style in Taiwan ltinght School Students. Journal of instructional Psychology.
 19. McLeod, M. (2006). They all Learn the Same, Don’t They?: An Evaluation of the Learning Style Preferences of the NZ Dairy Industry. In International Teamwork in Agricultural and Extension Education Conference Proceedings (pp. 414-423), Retrieved Janaury 2, 2016 from http://www.regional.org.au/au/apen/2006/refereed/6/2868_mcleodm.htm
 20. Nami, Y., Marsooli, H., and Ashouri, M. (2014). The relationship between creativity and academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences114, 36-3
 21. Olatoye, R., Akintude S. Yakasi, M. (2010). Creativity, emotional intelligence and academic achievement of Business Administration Students. Electronics journal of Research in Educational Psychology, 8(2), 763-786.
 22. Orhun, N. (2012). The relationship between learning styles and achievement in calculus course for engineering students. Procedia,social and Behavioral Sciences 47, 638 -642
 23. Piaw, C. Y. (2014). Relationship between thinking styles and ability to pay attention of Malaysian male and female student teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences116, 4839-4843.
 24. Runco M.(2004). Creativity. Annual Review of Psychology.55(1),657-687.
 25. Saemann, G. P., Crooker, K. J., and Kreissl, L. J. (2007). Perceptions of the profession: Are we succeeding in casting a wider net? Advances in Accounting Education, 8, 167–195.
 26. Saville, G. (2006). Emotional intelligence in policing. Police Chief73(11), 38.
 27. Siriopoulos, C., and Pomonis, G. (2011). Learning Style Changes And Their Relationship To Critical Thinking Skills. Journal of College Teaching and Learning (TLC)4(1), 45-60.
 28. Smith, J. K., and Smith, L. F. (2010). Educational creativity. The Cambridge handbook of creativity, 250-264.
 29. Starko, A. (2014). Creativity in the classroom: Schools of curious delight (fifth ed.). Taylor and francis. Retrived October 4, 2015 from, https://books.google.com/books?hl=en&lr
 30. Sternberg Rj, Sternberg K. 2013. Cognitive psychology. Translated by: Kharazi K, Hejazi E. 3 st ed. Tehran: Samt.
 31. Torrance, E. P. (1979). The search for satori and creativity. Buffalo, NY: Bearly Limited.
 32. Tsai, K. C., and Shirley, M. (2013). Exploratory Examination of Relationships between Learning Styles and Creative Thinking in Math Students.International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences3(8), 506
 33. Tulbure. C. (2011). Learning styles, teaching strategies and academic achievement in higher education: A cross-sectional investigation. Procedia - Social and Behavioral Sciences,33, 398- 402
 34. Zhang, L. F., and Sternberg, R. J. (2011). Revisiting the Investment Theory of Creativity. Creativity Research Journal, 23(3), 229-238.