تاثیر مولفه های توانمند سازی روانشناختی بر اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه

چکیده

این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی با هدف کلی واکاوی تاثیر مولفه های توانمند سازی روانشناختی بر اشتغال پذیری دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا ، انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 1227 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان، که با استفاد از جدول بارتلت 375 نفر از آن‏ها به روش ن تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه استاندارد و از پیش آزمون شده بود، که به وسیله نرم افزارهای SPSS، AMOSمورد تجزیه تحلیل قرار گرفت ،ضریب الفای کرونباخ برابر با 0.85 بود,در این پژوهش با توجه به نرمال بود جامعه از آزمون های آماری t ومعادلات ساختاری در کنار میانگین و ISDMاستفاده شد و نتایج گویای آن است که که در مجموع کاربیست مولفه های توانمند سازی0.71 درصد از تغیرات اشتغال پذیری را در جهت مثبت تبیین می نماید. نتایج آزمون t گویای آن است دختران از مهارت اشتغال پذیری بیش‌تری نسبت به پسران برخوردار هستند. خلاصه ی آزمون t برای مقایسه مولفه های توانمند سازی دربین ختران و پسران دانشجو نشان می دهد،که تفاوت معناداری بین مولفه های همچون احساس شایستگی،احساس معنادار بودن،احساس تاثیر گذاری و احساس داشتن اعتماد وجود داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EmploYability component of psychological empowerment of agricultural students Bu Ali Sina University

چکیده [English]

The causal-comparative study to assess the impact on the employment component of psychological empowerment of Bou Ali Sina University was conducted.The population consisted of 1227 students of Bu-Ali Sina, which is using the table Bartlett 375 of them were selected by random sampling. The main instrument was a questionnaire, its reliability was calculated Cronbach's alpha test 86. By software SPSS, AMOS was analyzed
Structural equation modeling results indicate that a total of 0.71% of the applicable component of psychological empowerment explain the change of employment. Summary t test to compare the components of psychological empowerment among Khtran and male students show a significant difference between the components of a sense of competence, a sense of meaning, a sense of influence and a sense of trust existed.Results prioritize employment components suggests that the main priority of the curriculum activities
Ensure employers meet job expectations in the future and the need for a degree in agricultureFor those interested in employment in professions related to agriculture are the highest priority

کلیدواژه‌ها [English]

  • : psychological empowerment
  • employment
  • ability
  • skill
  • competence
بارانی،ش (1388)،واکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال پذیری رشته های کشاورزی در دانشکده های کشاورزی غرب کشور،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه رازی.

حسین پور، د،کوشکی جهرمی، ع، بودلایی، ح ( 1390 )، معنویت به عنوان حلقه ی بین توانمندسازی و بروز رفتار کارآفرینانه ، پژوه شهای مدیریت منابع سازمانی، دوره 1، شماره 1، ص 92.

حاجی کریمی، ع و رنگریز، ح ( 1384 )، مدیریت منابع انسانی، تهران، ناشرمولفین، چاپ دوم- 23-52

عبدالهی، ب. و نوه ابراهیم، ع. (1385)، توانمندسازی دانشجویان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. (چاپ اول). انتشارات نشر

 

علی بیگی،ا و بارانی،ش(1389)، اشتغال پذیری رشته های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان تعاون، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره 2، تابستان ،1389،ص.22

علی بیگی، ا، توکلی، ج، علی ابادی، و(1391)، زیرساخت های توسعه ی تعاونی های دانش آموختگان کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، 5 (23)، 21-35.

میرک زاده، ع،علی ابادی،ع (1391)، تحلیل بایسته های شغلی دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار کار در بخش کشاورزی ، ، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، 5 (21)، 27-39

 

.

Abraham, J. (2011). Measurement of social empowerment of farmers inSHGS: Evidence from India. International NGO Journal. 6(12): 255-261. [Online] Available on: ttp://www.academicjournals.org/INGOJ

Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we've overlooked: Enhancing graduate employability through career management skills. Higher Education Research & Development, 28(1): 31-44

Belcourt, M., Bohlander, G., & Snell, S (2008),”Managing HumanResources”. 5th Canadian Edition. Thomson-Nelson.

Benins, W., Nanus, B. (1985). Leaders: the strategies for taking charge.New york: Harper & Row.

 

Chang, L.C. and C.H. Liu, (2008), “Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey”. Int. J. Nurs. Stud., 45: pp.1442-1448.

 

Chiang, Chun-Fang, Tsung-Sheng, Hsieh. (2012). "The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior", International Journal of Hospitality Management

Dong-jin.(2010). Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of business research 63.2010. 20–26

Danida. (2004). Farmer empowerment: Experiences, lessons learned andways forward. Danish Institute of International Studies. [On line] Available on:http://www.neuchatelinitiative.net/english/FarmerEmpowermentexperienceslessonslearnedandwaysf.DOC

Dover, K. (1999). avoiding empowerment traps. Management review,88: 51-55.

Erturk, A(2010),“Exploring Prodictors of organizational identification moderating role of trust on the association between empowerment, organizational support, and indentifications”, European Journal of work and organizational Psychology, 19(14). PP 409-441

Gholipour, A. and Rahimian, A. (2009). Relationship between economic,cultural and educational factors with women's empowerment of female-headedhouseholds. Journal of Social Welfare. 11(40): 29-62.

Greasley K, Bryman A, Naismith N, Soetanto R (2008). “Understanding empowerment from an employee perspective”. Team Performance Management; 14 (1/2); 39-55

Khalil M. D. ( 2010). Job satisfaction and organizational commitment: validating the Arabic satisfaction and commitment questionnaire (ASCQ), testing the correlations, and investigating the effects of demographic variables in the Lebanese banking sector, The International Journal of Human Resource Management, Volume 22, Issue 5, Pages 1180-1202.

Mishra, A. K., (1992). Organizational response of crisis: the role ofmutual trust and top management teams. Ph.D. Disseration, university ofMichigan

Quek, A.H. (2005). Learning for the workplace: A case study in graduate employees' generic competencies. Journal of Workplace Learning, 17(4): 231-242.

Roy & Sheena (2005), Empowerment through choice? A criticalanalysis of the effects of choice in organizations, Research inorganizational B behaviors, Vol.4,4,No.1/3,P139-158.

 

Riahi, B. (2006). Human Empowerment: A task or a necessity. Journalof Development and industry. 27: 10-16.

 

Rothwell, A., Herbert, I., & Rothwell, F. (2008). Self- perceived employability: Construction and initial validation of ascale for university students. Journal of Vocational Bahavior, 73: 1-12.

 

Sabzikaran. E. & Miri. A. & Rangriz. H, (2011), “The relationship between organizational structure and employees’ empowerment in National Iranian Oil Products Distribution Company”, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 1, No.1,PP51-68.

Silong, D. & Abu Samah (2012), "The relationship between leader-member exchange, organizational inflexibility, perceived organizational support, interactional justice and organizational citizenship behavior.African", Journal of Business Management, 2(8), 138-145

 

Shah, A., Pekk, K., & Brooke, P. (2005). Beyond first destinations. Active Learning in Higher Education, 5(1): 9-26

 

Sale ,Joanna E.M. (2009). Oncology employees valued patient-oriented research over quality of work-life research: a qualitative study .Journal of clinical epidemiology 61,471-474

Sohail, M, S & Daud, S. (2009). Knowledge sharing in higher education institutions: Perspectives from Malaysia, VINE: The journal of information and knowledge management systems, 39(2), 125-142

 

Tome, E. (2007). Employability, skills and training in Portugal (1988-2000): Edidence from official data. Journal of European Industrial, Training, 31(5): 336-357.

Vogt, J. F., and Murrell, K. l. (1990). Empowerment in organizations.San Piego: University ssociates.

Wang, Jin. Keung, Chak – Wong (2011). “Understanding organizationalcitizenship behavior from a cultural perspective: An empirical study within thecontext of hotels in Mainland China”. International journal of hospitality management, Vol. 30, Issue 4. PP: 845-854.

 

Yorks L. (2005). Strategic human resource development. Mason, OH: south-western thomson.

McArdle, S., Waters, L., Briscoc, J.P., & Hall, D.t. (2007). Employability during unemployment adaptability, career identity and human and social capital. Journal of Vocational Behavior, 71: 247-264.