نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج وآموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به آینده شغلی خود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه ایلام

چکیده

یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی جوانان مخصوصا دانشجویان بحث آینده‌ی شغلی در رشته‌ی تحصیلی است که این آینده نیز به نوع نگرش و علاقه‌ی آنان نیز بستگی دارد که اگر نگرش مناسبی به رشته‌ی تحصیلی وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار توسعه و افزایش مهارت‌ها را داشت. این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به آینده شغلی با استفاده از روش کیو انجام شد که به صورت هدفمند و با روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 29 نفر از آنان برای بررسی انتخاب شدند. براساس مصاحبه‏های انجام شده با این دانشجویان در قالب گروه‏های بحث متمرکز، تعداد 35 عبارت استخراج شد که در قالب یک پرسشنامه متشکل از 35 کارت و یک پاسخ‌نامه (نمودار کیو) در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی قرار گرفت که میزان موافقت یا مخالفت خود را با آنان مشخص کنند. تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم‏افزار SPSSWin20 انجام شد. بنا بر یافته‌های به دست آمده از تحلیل عاملی کیو؛ ذهنیت دانشجویان مشارکت کننده در پنج ذهنیت کارآفرینانه، منفعل و ناامید، امیدوارانه و در جستجوی فرصت، تبعیض نگر و واقع نگر، دسته بندی شدند که نتیجه‌ی آن آشکار ساختن نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی خود بود. مهم‌ترین نگرش شناخته شده در این پژوهش نگرش کارآفرینانه‌ی دانشجویان نسبت به آینده‌ی شغلی خود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes of Graduate and post Graduate Students of Agricultural Education and Rural Development at Razi University, Iran towards their prospective employment

چکیده [English]

One of the biggest challenges facing the youth, especially students career in field of study. The future also depends on the type of attitude and their willingness that if there is no appropriate attitude in field of study can not be expected to develop and improve his skills. This study, is conducted to graduate students of Agricultural Education and Rural Development at Razi University towards their prospective employment by using Q tecknique. Statistical population of this reearch consisted to graduate and post Graduates student of agriculture education and rural development majors at Razi University, 29 of whom were selected purposively with Snowball sampling. their prospective employment. Thirty five Phrases were extracted based on the interviews with selected this students in focus groups. A questionnaire consisting of 35 cards and an answer sheet(Q diagram) to graduate students of Agricultural Education and Rural Development was the extent of their agreement or disagreement. Data analyzed by Q exploratory factor. SPSSWin20software applied to process data. According to the results obtained from Q factor analysis, the mentality of the students participating were claified in mentality, entrepreneurial, passive and disappointed, Hopefully and searching for opportunity, Perspective discrimination and realistic, revealing the attitudes of students towards their career disciplines and the most important is the attitude of the students entrepreneurial attitude towards their future employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Career
  • Q methodology
  • Prospective
استواری، م. (1383). فن­آوری اطلاعات و مسئله اشتغال دانش آموختگان کشاورزی در ایران. مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال تهران، انتشارات علم و صنعت، صص: 303-293.

آذربایجانی، م.، سالاری فر، م.ر.، عباسی، ا.، کاویانی، م و موسوی اصل، س.م. (1385) .روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران: انتشارات سمت.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (1393). نرخ بیکاری 25 درصدی دانش آموختگان. قابل دسترسی از طریق  http://iaeo.org

 

جلالی، خ. (1382). ساماندهی اشتغال دانش آموختگان رشته­های کشاورزی و منابع طبیعی. فصلنامه­ی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 2، صص: 23-19.

خسروی پور، ب و سلیمان پور، م.ر. (۱۳۸۹). تبیین نقش ویژگی­های فردی موثر بر اشتغال دانش آموختگان دختر آموزش عالی، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 4، صص: ۲۲۰-۲۰۳.

خوشگویان فرد، ع. (1388). روش شناسی کیو. تهران: مرکز تحقیقات صدای جمهوری اسلامی ایران.

شاه ولی، م و نوری پور، م. (1386). سازه­های مؤثر بر نگرش دانشجویان کشاورزی کشور راهکارهای هدایت داوطلبان به رشته کشاورزی. مجله علوم ترویج کشاورزی ایران، جلد 3، شماره1، صص: 71-55.

شفیعی، ف و شعبانعلی فمی، ح. (1386). بررسی نگرش دانشجویان رشته­های کشاورزی به اشتغال در بخش کشاورزی. مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، انجمن جمعیت شناسی ایران، جلد 4، شماره 2، صص: 192-173.

موحدی، ر.، چیذری، م و نوروزی، ا. (1386). بررسی مقایسه­ای گرایش دانشجویان آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی نسبت به رشته­های کشاورزی در استان لرستان و همدان. مجله علوم کشاورزی ایران، سال سیزدهم، شماره 33، صص: 533-545.

            Cannon, J. G. (2005). Perceptions of the influence of the Virginia governor’s school for agriculture on VGSA Alumni. (Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University).

            Christinal, L., Cecchettini, C., Sommer, R & Leising, G. (1992). Australian students' perceptions of agricultural carees. Journal of Agricultural Education, 33(1), 3036. Retrieved from http://www.Pubs.aged.tamu.edu/ja e/pdf/Vol33/33–01-30.

            Robinson, J. S., Garton, B. L & Terry, R. (2007). Identifying the employability skills needed in the workplace according to supervisors of college of agriculture, food and natural resources greduates. Journal of Southern Agricultural Education Research, 57(1), 95-100. Retrieved from http://pubs.aged.tamu.edu/jsaer/pdf /Vol57/57-01-095.pdf.

            Shabanali Fami, H., Alibeigi, A & Sharifzadeh, A. (2004). The participatory approaches and techniques for agricultural extension and rural development, Published by the Iranian Rural Development Institute Tehran.

            Willy, Z. Z., Bowen, B. E., Bowen, C. F & Heinsohn, A. L. (1997). Attitude formulation of ethnic minority students toward the food and sciences journal of Agricultural Education.38 (2)2:21-29.

            Hsia, T. C., Shie, A. J & Chen, L. C. (2008). Course planning of extension    education to meet market demand by using data mining techniques, an example of Chinkuo Technology University in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34(1): 596–602.

Hejazi, Y., Hashemi, S. M & Malek-Mohammadi, E. (2008). I. Iranian agricultural graduates and agri-business ventures. American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 4(3), 311-317.