بررسی عامل های تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری شغلی دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه های شهرستان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

ددر سال‌های اخیر، تصمیم‌گیری شغلی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مطرح بوده است. نبود قطعیت در تصمیم‌گیری شغلی و در پی آن نگرانی در کسب شغل در آینده پس از دانش آموختگی، دغدغه‌ی فکری بسیاری از دانشجویان به ویژه در سال‌های آخر تحصیلات است. هدف از این تحقیق شناخت عامل های تأثیرگذار بر تصمیم-گیری شغلی دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه‌های شهرستان ایلام می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را 2000 تن از دانش آموختگان رشته کشاورزی در گرایش‌های مختلف تشکیل دادند. حجم نمونه بر پایه جدول مورگان 400 نفر به روش طبقه‌بندی با انتساب متناسب انتخاب شد. روایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spsswin19 انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل با مقدار ویژه بالاتر از 1 استخراج شدند که در مجموع 564/57 درصد از واریانس کل متغیر‌ها را تبیین کردند. نتایج مدل رگرسیونی ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، ساختاری و سیاسی، اقتصادی و ویژگی‌های شخصیتی بیشترین تأثیر را بر احتمال تصمیم‌گیری شغلی دانش آموختگان دارند و 58 درصد از تغییرات آن را پیش‌بینی می‌کنند. لذا پیشنهاد می‌شود سیاستگذاری ها در بخش کشاورزی برای اشتغال دانش آموختگان بر مبنای عامل‌های مشخص شده این تحقیق مساعد شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Factors Affecting the decisions career of graduates of agricultural colleges in Ilam Township

چکیده [English]

In recent years, career decision-making has always been considered one of the main challenges students in universities and educational centers. Uncertainty in decision making and subsequent career in the future concerns the issue of obtaining a job after graduating, intellectual concern for many students, especially in the last years has education. The purpose of this study was to examine factors influencing career decision making Graduate Agricultural of Universities in Ilam Township. All graduated students of Universities in Ilam Township as the Statistical population(N=2000). The sample size if 400 graduated students based on Morgan table was taken randomly. After designing and validating the questionnaire, it was pilot- test among 30 graduated students by Cronbach's alpha. Data processing and statistical analysis was performed using SPSS19. Based on the results, Factor analysis revealed five factors with eigenvalues greater than 1 were extracted. In total, 57.564 % of the total variance was explained by factors And 42.436 of the remainder of the factors that were identified in the analysis. The results of ordinal regression models showed that age, structural and political factors, economic factors and personality traits have the most influence on decision-making graduates job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural graduates
  • Decision Career
  • Agricultural Career
 اسکندری، ف؛ حسینی، س.م؛ کلانتری، خ. (1385). عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش­آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی. اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال چهاردهم، شماره 53، صص 107-134.

بهرامی، ف.ا؛ زمانی، غ.(1380). آموزش عالی کشاورزی، تنگناها و راهکارها. مجله جهاد، سال بیست و یکم، شماره 244-245، صص 27-32.

زارع، ع. (1385). آموزش عالی کشاورزی، مشکلات، چالش­ها و بحرانهای پیش­رو. (http:// www. Aeea.ir)

شهبازی، ا؛ علی بیگی، ا.ح.(1385). تحلیل توقعات و انتظارات مدیران و کارفرمایان بخش کشاورزی از دانش­آموختگان سطوح مختلف نظام آموزش کشاورزی، همایش شناسایی توانمندی­ها، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ­التحصیلان دانشگاهی، دانشگاه آزاد مشهد

شهبازی، ا؛ علی بیگی، ا.ح. (1385). واکاوی شایستگی­های دانش­آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 1، جلد 2، صص 15-23.

صالحی، س؛ برادران، م. (1385). راه­کارهای بکارگیری کارآفرینی در آموزش کشاورزی. جهاد، شماره 274، صص 183-205.

قریشی راد، ف. س.(1387). بررسی میزان امیدواری به اشتغال در آینده دانشجویان رشته­های علوم انسانی. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. 29(1)،47-66.

میرزایی، م. ا؛ شامخی، ت؛ نائلی، م.ع؛ زاهدی، ق.ا؛ جزیره­ای، م.ح. (1385). رابطه­ی آموزش عالی و کارایی و اشتغال دانش­آموختگان: دیدگاه استادان، مدیران و دانش­آموختگان (برریب موردی آموزش جنگل). پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 73، صص 11-26.

 Behrens, T.T., McCulloch, M.A.(2004). Transitions employability skihhs curriculum: Measuring the diffusion of educational best practices, Web-based delivery, and expreiential learning. A dissertation in partial satisfaction of the requirements for the degree doctor of education. University of california, Los Angeles.

Creed, P., Prideaux, L., Patton, W. (2005). Antecedents and consequences of career Decisional states in Adolescence. Journal of Vocational Behavior. 67. 97-412. 

Harvey, L., Locke, W., Morey, A.(2002). Enhancing employability, recognizing diversity: Making Links between higher education and the world of work, London & Manchester: Universities UK and CSU. Inc. Uk.

 

Kelly, A., Rob, sh. (2007). Enhancing the employability of our students, 12 th Annual Congress of the Ecss, 11-14 July 2007, Jyvaskyla, Finland.

Rabinson, J.P.(2000). What are employability Skill?(A fact sheet). The Workplace, 1(3): 1-3

Rainsbury, E., Hodges, D., Burchell, N., Lay, M.(2002). Ranking  Workplace competencies: student and graduate perception, Asia- pacific Jurnal of Cooperative Education, 3(2): 8-18.

Rivera, W.(2001). Agricultural and rural extention worldwide: options for institutional reform in the developing countries. Rome:FAo.

Rothwell, A., Herbert, L., Rothwell, f.(2008). Self – perceived employability: construction and initial validation of ascale for university students. Journal of Vocational Bahavior, 73: 1-12.

York, M.(2004). Employability in the undergraduate curriculum: some student perspectives. European Journal of Education, 39(4): 409-427.