تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

بنا بر ادبیات کارآفرینی، قصد کارآفرینی نقش تأثیرگذاری در رفتار کارآفرینی دارد. بدین‌جهت شناسایی عامل‏های مؤثر بر آن دارای اهمیت بسیاری است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه‏ی باور به خودکارآمدی و قصد کارآفرینی دانشجویان با میانجیگری نگرش کارآفرینی آنان بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و در سال تحصیلی 1392-1393 در دانشگاه زابل انجام گرفت. جامعه‏ی آماری این پژوهش همه‏ی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‏های کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه بود (2000=N). حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 145 نفر تعیین شد که نمونه‏ها به روش تصادفی ساده گزینش شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن توسط تنی چند از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی ابزار اندازه‌گیری نیز با استفاده از آلفای ترتیبی و پایایی ترکیبی اندازه گیری شد (906/0- 702/0= α و 904/0- 801/0= CR). داده‏های به دست آمده از ابزار اندازه گیری، با معادله‏های ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار آماری Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه‏ی پژوهش نشان داد که باور به خودکارآمدی با قصد کارآفرینی دانشجویان دارای رابطه‏ی معنی‏دار مثبتی بوده و به طور مستقیم بر آن اثر می‌گذارد؛ همچنین نقش میانجیگری نگرش کارآفرینی در رابطه‏ی باور به خودکارآمدی و قصد کارآفرینی تائید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self- efficacy Belief on Entrepreneurial Intention with Mediating Entrepreneurial Attitude of Agricultural and Natural Resource Students, University of Zabol, Iran

چکیده [English]

The entrepreneurship literature shows that entrepreneurial intention has important effect on entrepreneurship behavior. Therefore, it is important to identify factors influencing entrepreneurial intention. The main purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy belief and entrepreneurial intention with mediating role of entrepreneurial attitude. This study, in terms of purpose, is considered as an applied research and in terms of data collection is field study. The statistical population consisted of 2000 agricultural and natural resources students in 2013-2014 academic year, among which, 145 students were randomly selected based on Cochran's formula. Data collection tool was questionnaire, that’s face validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts, and its reliability was confirmed through calculating ordinal alpha and composite reliability coefficients (α = 0.702 - 0.906 and C= 0.801 - 0.904). The results showed that there is a positive relationship between self-efficacy belief and entrepreneurial intention. Also, the mediating role of entrepreneurial attitude in the relationship between self efficacy belief and entrepreneurial intention was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial attitude
  • entrepreneurial intention
  • self-efficacy beliefs
  • agricultural and Natural Resource students
آراستی، ز. حیدری، ه. و مبارکی، م (1393). ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی «سخنران میهمان»(مورد مطالعه: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال هفتم، شماره 25، صص 389-406.

بارانی، ش. و زرافشانی، ک. (1388). بررسی تأثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش‌بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 40-2، شماره 3، صص 91-99.

بارانی، ش. زرافشانی، ک. دل انگیزان، س. حسینی لرگانی، س. (1389) تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 57، صص 85-105 . 

داوری، ع. و رضازاده، آ. (1393) مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.

رحمانیان کوشکی، م. چیذری، م. و هواسی، ع. (1391). بررسی عوامل اثرگذار بر قصد کارآفرینانه‏ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص 125-144.

زمانی علایی، م. و امیدی نجف‌آبادی، م. (1393)  عوامل مؤثر بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 27، صص 43-56.

سلیمانی، ع. و زرافشانی، ک. (1390). تبیین پیشگوکننده‏های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی، فصلنامه‏ی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم – شماره‏ی 3، صص 107-124.

کریمی، س. (1394) بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صص 371-390.

کریمی، س. (1395) بررسی نقش هوش هیجانی در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاههای بوعلی سینا، رازی، کردستان و لرستان)، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 12، شماره‏ی 1، صص 71-84.

کریمی، س. بیمنز، ‌ه. چیذری، م. و مولدر، م. (1391). بررسی تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 5، شماره 3، صص 105- 124.

کریمی، ی. (1381) روانشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کشاورز، م. (1393) بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه‌های اثرگذار بر آن. فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 3، صص 529-548.

محسنی، ع. موسوی، س. و جمالی، م. (1392). نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارافرینانه و باور به خودکارآمدی عمومی دانشجویان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 69، 1392، صص 63-80.

مرادی، م. زالی، م. و پرنیان، ر. (1394) تأثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه (مطالعه‏ی موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 1، صص 1-19.

مردانشاهی، م. تاجیک اسماعیلی، ع. و مبارکی، م. (1393). بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (موردمطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران)، فصلنامه‌ی توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 4، ص 755 - 771.

یدالهی، ج. (1384) نقش جدید دانشگاه‌ها: توسعه قابلیت‌های کارآفرینی. مجموعه مقالات دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، 27 و 28 اردیبهشت‌ماه 1384، صص 92 – 114.

Adaryani, R. L., Akbari, M. R., Adel, F. and Amiri, A. (2014) Examine the Effects of Students’ Social Capital Components on Entrepreneurship Intention (Evidences From: University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran). International Journal of Agricultural Management and Development, 4 (2), pp: 147-155.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman.

Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of management Review, 13(3), pp: 442-453.

De Vries, H., Dijkstra, M., and Kuhlman, P. (1988). Self-efficacy: the third factor besides attitude and subjective norm as a predictor of behavioral intentions. Health education research, 3(3), pp: 273-282.

Fini, R., Grimaldi, R., Marzocchi, G. L., & Sobrero, M. (2012). The determinants of corporate entrepreneurial intention within small and newly established firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), pp: 387-414.

Fleeman, W. (2003). The Pathways to Peace Anger Management Workbook: Hunter House.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.

Gangadharappa, V, Pramod, T. and Shiva, H. (2007) Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian J Pharm Ed Res; 41(4), pp: 295-305.

García-de-Frutos, N., & Ortega-Egea, J. M. (2015). An Integrative Model of Consumers’ Reluctance to Buy Foreign Products Do Social and Environmental Country Images Play a Role?. Journal of Macromarketing, 35(2), pp: 167-186.‏

George, M. (2010). 7 Myths about love actually: the journey: John Hunt Publishing.

Gibler, K., & Nelson, S. (2003). Consumer behavior applications to real estate education. Journal of Real Estate Practice and Education, 6(1), pp: 63-83.‏

Iakovleva, T., Kolvereid, L., & Stephan, U. (2011). Entrepreneurial intentions in developing and developed countries. Education+ Training, 53(5), pp: 353-370.

Kautonen, T., van Gelderen, M. and Fink, M. (2015). Robustness of the Theory of Planned Behavior in Predicting Entrepreneurial Intentions and Actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 39 (3), pp: 655–674.

Kautonen, T., Van Gelderen, M., and Tornikoski, E. T. (2013). Predicting entrepreneurial behaviour: a test of the theory of planned behaviour. Applied Economics, 45(6), pp: 697-707.

Krueger, N. F. (2007). What Lies Beneath? The Experiential Essence of Entrepreneurial Thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(1), pp: 123-138.

Krueger, N. F., & Carsrud, A. L. (1993). Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned behaviour. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4), pp: 315-330.‏

Lee, S. H., and Wong, P. K. (2004). An exploratory study of technopreneurial intentions: A career anchor perspective. Journal of Business Venturing, 19(1), pp: 7-28.

Lee, Y., and Lee, J. (2014). Enhancing pre-service teachers' self-efficacy beliefs for technology integration through lesson planning practice. Computers & Education, 73(0), pp: 121-128.

Liñán, F., and Chen, Y. W. (2009). Development and Cross‐Cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), pp: 593-617.

Lortie, J., & Castogiovanni, G. (2015). The theory of planned behavior in entrepreneurship research: what we know and future directions. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), pp: 935-957.‏

Luthans, F., Stajkovic, A. D., and Ibrayeva, E. (2000). Environmental and psychological challenges facing entrepreneurial development in transitional economies. Journal of World Business, 35(1), pp: 95-110.

Malebana, J. (2014). Entrepreneurial intentions of South African rural university students: A test of the theory of planned behaviour. Journal of Economics and Behavioral Studies, 6(2), pp: 130-143.

Mau, S. (2004). The moral economy of welfare states: Britain and Germany compared. Routledge.‏

Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., & Zarafshani, K. (2012). A cross-cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of career development, 39(2), pp: 162-185.‏

Nabi, G., and Holden, R. (2008). Graduate entrepreneurship: intentions, education and training. Education+ training, 50(7), pp: 545-551.

Ogundipe, S. E., Kosile, B. A., and Ogundipe, L. O. (2012). Entrepreneurial intention among business and counseling students in Lagos State University sandwich programme. Journal of Education and Practice, 3(14), pp: 64-72.

Omidi Najafabadi, M., Zamani, M., & Mirdamadi, M. (2016). Designing a model for entrepreneurial intentions of agricultural students. Journal of Education for Business, 91(6), 338-346.

Papzan, A., Arkavazi, K. & Akhavan Kazemi, M.  (2012). Assessment of entrepreneurship intention among agricultural students of Razi University. International Journal of Research in Commerce, Economics & Management, 2(6), PP: 5-8.

Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., and Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51(2), pp: 663-671.

Sheth, J. (2011). Models of Buyer Behavior, Chapter 13: A Field Study of Attitude Structure and the Attitude-Behavior Relationship: Marketing Classics Press.

Shiri, N., Rostami, F., & Pirmoradi, A. H. (2015). Testing the Entrepreneurial Intention Model among Agricultural Students at Razi University. International Journal of Life Sciences9(1), 1-5.‏

Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), pp: 669-694.

Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement (pp. 47-82). Springer Berlin Heidelberg.

Wal, S. (2006). Education & Child Development: Sarup Book Publishers Pvt. Limited.

Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., and Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, pp: 177-195.