دوره و شماره: دوره 8، شماره 39، زمستان 1395، صفحه 1-136 (-) 
10. نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستایی شهرستان ایلام

صفحه 122-136

مرجان واحدی؛ سمیه سلیمان نژاد؛ همایون مرادنژادی،