دوره و شماره: دوره 8، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 1-136 (-) 
نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستایی شهرستان ایلام

صفحه 122-136

مرجان واحدی؛ سمیه سلیمان نژاد؛ همایون مرادنژادی،