رابطه‌ی سواد اطلاعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از مهارت‌های اساسی زندگی در هزاره جدید شناخته شده و داشتن این مهارت برای دانشجویان در جامعه اطلاعاتی امروز بسیار مهم است. این پژوهش با هدف مقایسه‌ی رابطه‌ی سواد اطلاعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این پژوهش علّی- ارتباطی بود که با استفاده از پرسشنامه انجام شد و جامعه آماری شامل همه‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 95-1394 بود (2053N=) که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای (بر حسب جنس، رشته و مقطع تحصیلی) و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران 323 تن از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد سواد اطلاعاتی و انگیزش تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از کروسکال والیس، آماره توکی و ضریب همبستگی اسپیرمن با کمک نرم افزارSPSS21 استفاده شد. نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین سواد اطلاعاتی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان وجود ندارد (05/0p>). ضریب همبستگی سواد اطلاعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی به ترتیب 696/0 و 543/0 بود (01/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Information Literacy with Motivation and Academic Achievement of Graduate Students Agriculture and Natural Resources in Camparison with other Students at University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

Information literacy is known as one of the basic life skills in the new millennium and for students, information literacy, critical need for access to information in today's information society. This study aimed to investigate comparative relationship of information literacy with motivation and academic achievement of agriculture and natural resources students with other graduate students at the university of Sistan and Baluchestan. Research method was causal-correlation and that was done by questionnaire. Statistical population included all of graduate students at university of Sistan and Baluchestan in the academic year 2015-16 (N=2053). A sample of 323 of all graduate students at university of Sistan and Baluchestan were selected by Cochran sampling method. Research instruments included information literacy and academic motivation questionnaires. To data analysis, Kruskal Wallis, Tukey, Spearman correlation coefficient were used by SPSS21. The results showed that there is no significant difference between agriculture and natural resources students' information literacy, motivation and academic achievement with other students. The correlation coefficients between information literacy with motivation and academic achievement were respectively 0.696 and 0/543 (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy
  • Academic motivation
  • Academic Achievement
  • Graduate Students
اعظمی، ز و صالحی‌نیا، ح. (1394). بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گامهایتوسعهدرآموزشپزشکی، 12(5):725-733.

اکبری بورنگ، م. (1394). نقش دورنمای آینده شغلی بر انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، ۱۰ (۲):138-149.

پندپذیر، م و چشمه سهرابی، م. (1389). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس مدل شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی،16(2):115-137.

تقی‌زاده، م ا. (1390). تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشـرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور، نامه آموزش عالی،4 (15):135-146.

جعفریان، سکینه، سعیدی‌پور بهمن. (1392). بررسی نیمرخ سواد اطلاعاتی، تفکّر انتقادی و عزّت نفس تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از لحاظ پیشرفت تحصیلی، اندیشه‌های نوین تربیتی، 9(3):54-74.

حسن‌­آبادی، ح ر؛ یعقوبی، ح؛ پیروی، ح؛ پورشریفی، ح؛ حمیدپور ح؛ اکبری زردخانه، س؛ صبحی قراملکی، ن؛ فرزا، ن؛ فخاری، ا. (1391). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نتایج مقدماتی یک مطالعه ملی، مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، 27 و 28 اردیبهشت ماه. 

حکیم‌زا‌ده، ر؛ نقشینه، ن؛ بی‌نیاز، ه. (1394). بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تحقیقاتکتابداریواطلاع‌رسانیدانشگاهی، 49(2):153-158. 

دلوچی، م. (1389). بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

رﺣﯿﻤﯽ ﭘﺮدﻧﺠﺎﻧﯽ، س؛ حشمتی، ه؛ مقدم، ز. (1393). بررسی فراونی و عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی91-1390، فصلنامهدانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریه،2(1):16-28.

زارعی زوارکی، ا و رضایی، ع. (1390). تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اندازه‌گیری تربیتی، 2(5):67-96.

زمانی، م ع؛ حیدری، غ؛ عظیمی، م ح. (1394). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، توسعه ی آموزش جندی شاپور،6(15):364-371.

سراجی، ف و خداویسی، س. (1393). مقایسة قابلیت های سواد اطلاعاتی دانشجویان حضوری و مجازی، نامة‌آموزشعالی،7(28):141-160.

صیفوری، و و غفاری، س. (1390). سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه،نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 1(1):95-108.

طالبی، س؛ محمودیان، ح؛ رستگار، ا؛ صیف،  م ح. (1394). پیش‌بینی موفقیت تحصیلی با تاکید بر متغیرهای موثر در یادگیری الکترونیکی و درگیری تحصیلی، فناوری آموزش و یادگیری، 1(2):117-138.

عبدالهی، م و جوکار، ع. (1393). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‏‌های عمومی استان فارس، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۰ (۴) :۷۷۱-۷۸۷.

گل‌محمدنژاد بهرامی، غ. (1394). نقش استفاده از اینترنت بر خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8(4):255-260.

میری، ا و چشمه سهرابی، م. (1390). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک در محیط دیجیتال، دانش شناسی، 4(13):65-76.

نادری، م؛ شهرآبادی، ع؛ رضائیان، م؛ هادوی، م. (1392). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه رفسنجان، مجلهدانشگاهعلوم پزشکیرفسنجان، 12(3):631-640.

نعمتی، م ع؛ گراوند، ا؛ موسوی امیری، ط؛ هاشم‌پور، ف. (1394). بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان، مطالعات دانش‌شناسی،7(1):129-149. 

نیازآذری، ک؛ بریمانی، ا؛ جوکار، ع؛ رستگار امرئی، ا. (1394). رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان، فن آوریاطلاعاتوارتباطاتدرعلومتربیتی، 6(1):5-17.

یوسفی، ع و گردان شکن، م. (1393). ارتباط یادگیری خود راهبر با انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۴(۱۲) :۱۰۶۶-۱۰۷۳.

 

منابع لاتین

Andretta S. (2009). The multifaceted nature of information literacy: Solving the Rubik cube puzzle. Journal of Information Literacy, 3(2):1-5.

Baillie L, Curzio J.( 2009). A Survey of First Year Student Nurses' Experiences of Learning

Chu SK, Tse SK, Chow K. (2011). Using collaborative teaching and inquiry project-based learning to help primary school students develop information literacy and information skills, Library & Information Science Research, 33(3):132–43.

Cullen R, Clark M, Esson R. (2011). Evidence-basedinformation-seeking skills of junior doctors entering theworkforce: An evaluation of the impact of information literacy training during pre-clinical years, Health Information & Libraries Journal, 28(2):119-129.

Deci EL, Ryan RM. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determination theory .In R. M. Ryan (Ed): Oxford handbook of human motivation, Oxford, UK: Oxford University Press. 85-107.

Kusurkar RA, Ten Cate TJ, Vos CMR, Westers P, & Croiset G. (2013). How motivation affects academic performance: A structural equation modeling analysis, Advances in Health Science Education, 18(2013):57-69.

Larkin JE, Pines HA. (2004). Developing information literacy and research skills in introductory psychology: A case study.Academic Librarianship,31(1): 40-5.

Lynch AD, Lerner RM, & Leventhal T. (2013). Adolescent academic achievement and school engagement: An examination of the role of school wide peer culture, Journal of Young Adolescence, 42 (2013):6-12.

Maitaouthong T, Tuamsuk K, & Techamanee T. (2010). Development of the instructional model by integrating information literacy in the class learning and teaching processes, Education for Information, 28 (2-4): 137-50.

Patterson A. (2009). A needs analysis for information literacy provision for research: a case study in University College Dublin, Journal of information literacy, 3(1):5-18.

Sha L, Looi CK, Chen W, & Zhuang BH. (2012). Understanding mobile learning from the perspective of self-regulated learning, Journal of Computer Assisted Learning, 28(4): 366-78.

Stewart KN, Basic J. (2014). Information encountering and management in information literacyinstruction of undergraduate student, International Journal of Information Management, 34(2):74-9.

Von Stumm S, Hell B, Chamorro-Premuzic T. (2011). The Hungry Mind: Intellectual Curiosity Is the Third Pillar of Academic Performance, Perspective on Psychological Science,6(6): 574–88.