عامل های تاثیرگذار بر صلاحیت راه اندازی کسب و کار دانش آموختگان رشته های کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

افزایش شمار دانش آموختگان بی کار به ویژه در رشته ی کشاورزی و ناتوانی آنان در راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی به یکی از چالش های اساسی کشور تبدیل شده است. این تحقیق با هدف تحلیل عامل های مؤثر بر شایستگی راه اندازی کسب و کار در دانش آموختگان رشته های کشاورزی شکل گرفت. جامعه ی آماری شامل دانش آموختگان گرایش های کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در طی سال های 1392 تا 1395 می باشند (2550 تن)، که بر پایه فرمول کوکران، 364 تن از آنان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر هیئت علمی تخصصی دانشگاه مازندران و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون تتای ترتیبی (912/0 θ= ) تائید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS20 استفاده شد. از آزمون های همبستگی، من‌ ویت‌نی و رگرسیون ترتیبی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج سطح بندی میزان شایستگی راه اندازی کسب وکار گویای آن بود که حدود 59 درصد از پاسخگویان از شایستگی راه اندازی کسب و کار، در سطح زیاد و خیلی زیاد برخوردار بودند. تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که سه متغیر جنس، آموزش و ویژگی شخصیتی 67 درصد شایستگی راه اندازی کسب و کار را برآورد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Agricultural Graduates' Business Startup Competencies. Membering the Agricultural and Natural Resources Engineering Organization at Mazandaran Province

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Mardanshahi
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

Raising agricultural graduates' unemployment and their inability to startup business and entrepreneurship is a crucial problem in Iran. The purpose of this study was to analyzing factors affecting agricultural graduates' business startup competencies. The statistical population consisted of all agriculture and natural resources, graduats during 2013-2016 in Mazandaran Province (N= 2550), among them 364 were randomaly selected based on Cochran Formula. The research instrument used was a questionnaire. Its validity was confirmed by a panel of experts and also its reliability was estimated to be θ= 0.912 using ordinal theta coeficient. In order to analyze the data, SPSSwin20 was used. The correlation tests, mann-whitney U and ordinal regression were used for data analysis. The results showed that, approximately 59 as percont of respondents ranked their business startup competencies at high and very high level. Appliying ordinal regression showed that, three variables including gender, education and character can estimate 67 percent of possibility of changing the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competencies
  • Business Startup
  • Agricultural Graduate
  • Unemployment
آهو خوش، پ. و علی بیگی، ا. ح. ) 1396 (. عامل های تاثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان کشاورزی و
.44- منابع طبیعی دانشگا ه رازی، فصلنامه پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 9، شماره 40 ، ص ص 55
احمد پور، ا. قاسمی، ح. و علیخانی دادوکلایی، م. ) 1394 (. عامل های موثر بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی
.26- دانشجویان آموزشکده های کشاورزی، فصلنامه پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 32 ، ص ص 40
احمدپور، الف.، نوری، م. و علیخانی دادوکلایی، م. ) 1394 (. واکاوی صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز
، کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 2
:201- شماره 2، ص ص 214
اسدی، ع. پیش بین، س. ا. سعدی، ح. و موسوی، س. س ) 1382 (، صلاحیت های مورد نیاز مروجین امور دام،
.333- مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 34 ، شماره 2، ص ص 343
اسکندری، ف. حسینی، م. و کلانتری، خ. ) 1385 (. عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش آموختگان آموزش
.107- عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 14 ، شماره 53 ، ص 134
بادسار، م. صفا، ل. و فتحی، س. ) 1394 (. تاثیر عامل های فردی و زمینه ای بر گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه
.123- زنجان نسبت به اشتغال در روستا، فصلنامه پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 32 ، ص ص 136
پور سعید، ع. بابایی، ر. و اشراقی سامانی، ر. ) 1395 (. بررسی عامل های تأثیرگذار بر تصمیم گیری شغلی دانش
، آموختگان کشاورزی دانشگاه های شهرستان ایام، فصلنامه پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 8، شماره 38
.30- ص ص 39
جلالی، خ. ) 1382 (. ساماندهی اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، فصلنامه نظام
.19- مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال 2، شماره 5، ص ص 23
حسینی نیا، غ. مقدس فریمانی، ش. و فاح دوست، س. ) 1395 (. صلاحیت های مورد نیاز کارشناسان ترویج
کشاورزی استان تهران در ترویج و آموزش کسب و کار کشاورزی هسته ای، فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،
.17- دوره 8، شماره 36 ، ص ص 29
حسینی، م. فرج الحسینی، س. ج. و سلیمانپور، س. م. ) 1389 (. شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش
عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره
.359- 41-2 ، شماره 3، ص ص 368
خالدی، خ. و اسکندری، ف. ) 1394 (. آموزش مدیریت کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی، نامه آموزش عالی،
.43- سال 8، شماره 30 ، ص ص 60
خسروی پور، ب و سلیمانپور، م. ر. ) 1389 (. تبیین نقش ویژگی های فردی موثر بر اشتغال دانش آموختگان دختر
، آموزش عالی) مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - اهواز(، زن در توسعه و سیاست، دوره 8
.203- شماره 4، ص ص 220
رسولی، ک. و احمد پور داریانی، م. ) 1390 (. ارزیابی عامل های موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان
.78- کشاورزی دانشگاه های غرب ایران، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 3، شماره 16 ، ص ص 91
زلالی، ن. خسروی پور، ب. و زارع، ع. ) 1394 (. تنگناها و چالش های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه
.73- مدیران اجرایی، فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 33 ، ص ص 83
زمانی، غ، و فروزانی، م. ) 1385 (. روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی دانشگاه شیراز، مجله علوم کشاورزی
.107- ایران، سال 2، شماره 1، ص ص 116
زمانی علایی، م. و امیدی نجف آبادی، م. ) 1393 (. عوامل مؤثر بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، دانشگاه
عامل های تاثیرگذار بر صلاحیت ...
فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 107
شماره 41 ، تابستان 1396
.43-56 ،)3( آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات تهران. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 7
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران. ) 1393 (، سالنامه آماری استان مازندران، قابل دسترسی از
http://www.mpo-mz.org : ق� طری
شریفی، م. حسینی، س. م. ایروانی، ه. و شریف زاده، ا. ) 1389 (. بررسی عوامل موثر بر صلاحیت تسهیلگری
.243- کارشناسان ترویج کشاورزی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال 41 ، شماره 2، ص ص 255
شفیعی، ف. و شعبانعلی فمی، ح. ) 1386 (. بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش
.173- کشاورزی)مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران(. نامه علوم اجتماعی، سال 4، شماره 3، ص ص 192
عباسی، م. و قلی قورچیان، ن. ) 1388 (. شناسایی عامل ها موثر بر توسعه تعاونی های دانش آموختگان، فصلنامه
.143 - رهبری و مدیریت آموزشی، سال 3، شماره 2، ص ص 170
علی بیگی، ا. ح. و بارانی، ش. ) 1391 (. بررسی صلاحیت های عمومی مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی از
دیدگاه مدیران بخش کشاورزی دولتی و مهندسان کشاورزی عضو نظام مهندسی استان کرمانشاه، تحقیقات اقتصاد و
.99- 43 ، شماره 1، ص ص 111 - توسعه کشاورزی ایران، دوره 2
فرخ زاده، م.ح. عطایی، ح. روحانی،ح. و فاضلی کاخکی، ف.) 1389 ( بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان
دوره های علمی کاربردی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی)در سال تحصیلی 1386 (. فصلنامه پژوهش
.12 - مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 12 ، ص ص 20
قربانی پور، ح. زمانی، غ. م. و عزیزی خالخیلی، ط. ) 1390 (. مهارت های مورد نیاز برای موفقیت شغلی دانش آموختگان
.83- کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 3، شماره 19 ، ص ص 94
محمدی، ح. و روحانی، ح. ) 1394 (. کاربرد مدل پروبیت چندگانه درتحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش
.116- آموختگان علمی کاربردی کشاورزی، اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 29 ، شماره 2، ص ص 125
موحدی، ر. اکبری، ر. یعقوبی فرانی، ا. و خداوردیان، م. ) 1389 ( راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال دان شآموختگان
رشته های کشاورزی) مطالعه موردی دانشگاه بوعلی سینا همدان(، مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی،
. 85- سال 3، شماره 4، ص 98
موحدی، ر. ) 1394 (. تحلیل شاخص های مرتبط با تشکیل و توسعه تعاونی های دانش آموختگان
.131 - رشته های کشاورزی، تعاون و کشاورزی، سال 4، شماره 16 ، ص 150
موسوی، س. س. علم بیگی، ا. و رضایی، ع. ) 1394 (. پیش بینی تمایل به راه اندازی یک کسب و کار کارآفرینانه
،46- در میان دانشجویان کشاورزی بر اساس ابعاد قابلیت اشتغال، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2
.783- شماره 4، ص ص 791
مهدوی، س. ح. و چرمچیان لنگرودی، م. ) 1396 (. عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی آموزشگران کشاورزی
.84- آموزشکده های فنی و کشاورزی ساری، فصلنامه پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 9، شماره 40 ، ص ص 95
یعقوبی فرانی، ا. رحمانی، ف. مهدی زاده، ح. و نادری مهدیی، ک. ) 1392 (. صلاحیت های مورد نیاز دانش
.47 - آموختگان کشاورزی استان ایام برای اشتغال در بخش تعاون، تعاون و کشاورزی، سال 2، شماره 5، ص ص 68
De La Harpe, B., Radloff, A., & Wyber, J. (2000). Quality and generic (professional) skills. Quality
in Higher Education, 6(3), 231-243.
Deshpande, M. (2014). Barriers to entrepreneurship among management students: A case study of
S.R.T.M. University, Nanded, India, Journal of Macro-Theme Review, 3 (2), 60- 70.
Hattab, W. H. (2014). Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of University
Students in Egypt. The Journal of Entrepreneurship. 23(1): 1–18.
108 فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
Hejazi, Y., Hashemi, S. M., & Malek-Mohammadi, E. (2008). I. Iranian agricultural graduates and
agri-business ventures. American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 4(3),
311-317.
Johannisson, B. (1998). Entrepreneurship as a collective phenomenon. SIRE. Vaxjo (Sweden):
Vaxjo University.
Liles, R.T., & Mustian, R. D. (2004). Core competencies: A systems approach for training and
organizational development in extension. The Journal of Agricultural Education and Extension, 10(2),
77-82.
Mazzarol, T., Volery, T., Doss, N., & Thein, V (1999). Factors influencing small business start-ups:
A comparison with previous research, International journal of entrepreneurial behavior & research, 5
(2): 48-63.
Movahedi, R. (2009). Competencies needed by agricultural extension and education undergraduates
for employment in labor market. Berlin: Dessertation de Verlag.
Newton, S. (2009). Transformational Higher Education in the Built Environment. Journal of Education
in the Built Environment, 4(1), 100-113.
Nikolaou, L. (2003). The development and validation of a measure of generic work competencies.
International Journal of Testing, 3(4), 309-319.
Premand, P., Brodmann, S., Almeida, R., Grun, R., and Barouni, M. (2016). Entrepreneurship
Education and Entry into Self-Employment Among University Graduates, World Development, 77:
311–327.
Rasmussen, E., Mosey, S. and Wright, M. (2011). The evolution of entrepreneurial competencies:
A longitudinal study of university spin-off venture emergence. Journal of Management Studies, 48 (6),
1314-1345.
Rasul, M. S., Abd Rauf, R. A., Mansor, Z. N., Yasin, R. M. & Mahamod, Z. (2013). Graduate
Employability for Manufacturing Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 102, 242 – 250.
Schoof, U. (2006), "Stimulating Youth Entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise startups
by young people", SEED Working Paper No. 76, International Labour Office, Geneva, Switzerland.