نقش سرمایه اجتماعی در اشتراک گذاری دانش در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اشتراک گذاری دانش در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 400 تن از دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بودند که براساس فرمول کوکران 200 نفر از آنان به روش تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش بود. روایی صوری و محتوایی از طریق از طریق قضاوت خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و نیز پایایی از طریق آلفای ترتیبی محاسبه شد که برای پرسشنامه کلی سرمایه اجتماعی(0/790) و برای پرسشنامه اشتراک گذاری دانش (0/89)بدست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه دارد.در این تحقیق داده ها از طریق نرم افزار SPSS و از طریق آزمونهای همبستگی اسپیرمن و رگرسیون ترتیبی مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق سرمایه اجتماعی در کل و ابعاد سرمایه اجتماعی ساختاری، ارتباطی و سرمایه اجتماعی شناختی با اشتراک گذاری دانش در بین دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری نشان دادند((0/05>p). در این تحقیق ابعاد ساختاری ، ارتباطی و و شناختی سرمایه اجتماعی 77 درصد تغییرات اشتراک گذاری دانش را تبیین می کردند. از این تحقیق نتیجه گرفته می شود که سرمایه اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش در بین دانشجویان کشاورزی تأثیر گذار است، از این رو پیشنهاد می گردد سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام آموزشی جهت برنامه ریزی های بهتر در راستای ارتقاء کیفیت نظام آموزشی این مهم را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social capital on knowledge sharing amongst the Agricultural Engineering students of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

نویسندگان [English]

  • saeed mazbohi 1
  • Alireza Assareh 2
  • Mahdieh Shirasb Shirasb 3
1 tehran
2 tehran
3 Educational Planning Graduate Science & Research Branch, Tehran
چکیده [English]

The aim of this study is the effectiveness of social capital on sharing knowledge amongst the Agricultural Engineering students of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. The current study is applicable in the case of purpose and correlational descriptive survey in the case of the method of data collection. The statistical population was the aforementioned students from which 200 people were randomly chosen based on Cochran’s formula. The data collection tools included two questionnaires of social capital and knowledge sharing. Validity was confirmed through pilot implementation, and content through the judgement of experts and the comprehensive review of the literature. Reliability was calculated by Cronbach’s Alpha including 0.790 for the social capital questionnaire and 0.89 for the knowledge sharing questionnaire which indicate the high reliability. The data was analyzed by SPSS Software and also through Pearson’s Correlation Test and Regression Test. In the study, there was a positive and significant relationship between social capital as a whole and its dimensions including structural, communicative and cognitive social capital, and knowledge sharing amongst the students (P < 0.05). The dimensions of structural, communicative and cognitive social capital indicated a 77% of the changes of knowledge sharing. The conclusion includes the effectiveness of social capital on knowledge sharing. It is thus recommended that the policy-makers and planners of the education sector should take this matter into account for better planning and improving the outcome of education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Knowledge sharing
  • students
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ، و.، (1388). ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آن، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ،  3(2): 39-34.

   داﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد، ﺣ. ، ﺧﺎﺋﻒ اﻟﻬﻲ، ا. ، ﺣﺴﻴﻨﻲ، م.، (1390)، ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﭘﺮﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ راه و ﺗﺮاﺑﺮی)، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، 4(14): 84-63. 

شکیبا، ح. ، حجازی، س.  ی. ، حسینی، س.  م .،(1395)، رابطه سرمایه اجتماعی با قصد کارآفرینی دانش جویان کشاورزی دانشگاه تهران، فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،شماره 38، صفحات 89-78.

شیری، ن.، رضوانفر ، ی.، حجازی ،ا. ،(1393)، نقش ابعاد سرمایه ی اجتماعی در عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی غرب کشور، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، شماره28.

کامیاب، ز.، حجازی، س. ی.، موحد محمدی،س.ح. (1392)، مقایسه دیدگاه اعضای هیأت علمی نسبت به عامل های تأثیرگذار بر مدیریت دانش در دانشکده‌های کشاورزی دولتی و غیر دولتی شیراز،مدیریت آموزش کشاورزی،

    گل محمدنژاد، غ. ر.، مهدوی، م.(1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستان های دخترانه شهر تبریز، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 2، شماره4، صفحات 71-90

 

    Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of management review, 27(1), 17-40.

 

   Aklamanu, A., Degbey, W. Y., & Tarba, S. Y. (2016). The role of HRM and social capital configuration for knowledge sharing in post-M&A integration: A framework for future empirical investigation. The International Journal of Human Resource Management, 27(22), 2790-2822.

 

   Bornay-Barrachina, M., López-Cabrales, A., & Valle-Cabrera, R. (2017). How do employment relationships enhance firm innovation? The role of human and social capital. The International Journal of Human Resource Management, 28(9), 1363-1391.

 

 

    Choi, Y. (2016). The impact of social capital on employees’ knowledge-sharing behavior: An empirical analysis of US federal agencies. Public Performance & Management Review39(2), 381-405.

 

Filieri R.,   McNally  R.C., O'Dwyer M., O'Malley  L., (2014). Structural social capital evolution and knowledge transfer: Evidence from an Irish pharmaceutical network. Industrial Marketing Management.  43 ( 3):429–440.

 

     García-Sánchez, P., Díaz-Díaz, N. L., & De Saá-Pérez, P. (2017). Social capital and knowledge sharing in academic research teams. International Review of Administrative Sciences, 0020852316689140.avilabe at : http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852316689140 2017/2/16

 

     Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H., & Kim, Y. G. (2013). The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356-366.

   

Henttonen, K., Henttonen, K., Kianto, A., Kianto, A., Ritala, P., & Ritala, P. (2016). Knowledge sharing and individual work performance: an empirical study of a public sector organisation. Journal of Knowledge Management20(4), 749-768.

 

Hu, L., & Randel, A. E. (2014). Knowledge sharing in teams: Social capital, extrinsic incentives, and team innovation. Group & Organization Management, 39(2), 213-243.

 

   Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7), 877-888.

 

 

   Nahapiet, J. & S. Ghoshal (1998). Social Capital, Intellectual Capital and Organizational Advantage, Academy of Management Review, 23(2):242-266

 

   Skyrme, D. J. (1998). Knowledge management solutions-the IT contribution. Siggroup Bulletin, 19, 34-38.

 

 

van Dijk, A., van Dijk, A., Hendriks, P., Hendriks, P., Romo-Leroux, I., & Romo-Leroux, I. (2016). Knowledge sharing and social capital in globally distributed execution. Journal of Knowledge Management20(2), 327-343.

 

 

 Yang, S. C., & Farn, C. K. (2009). Social capital, behavioural control, and tacit knowledge sharing—A multi-informant design. International Journal of Information Management, 29(3), 210-218.