رفتار اطلاع‏ یابی دانش‌جویان علمی - کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

2 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران.

چکیده

از آنجا که رسالت هر نظام اطلاع رسانی تسریع در بهره گیری از اطلاعات از سوی کاربران است، از این رو شناخت کاربران، نیازهای آنان و روش‏هایی که برای کسب اطلاعات به‏کار می‏گیرند، ضروری است و تهیه منابع اطلاعاتی بدون در نظر گرفتن نیاز اطلاعاتی فراگیران موجب اتلاف نیروی انسانی، بودجه و دیگر امکانات خواهدشد. بنابر این پژوهش حاضر به هدف بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‏یابی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان بوشهر اجرا شد. روش پژوهش، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه بود. در این پژوهش از روش اعتبار محتوا جهت روایی و برای اندازه گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان آن مرکز در نیمسال اول سال تحصیلی94-93 بودند (314=N)، که پس از حذف پرسشنامه‏های ناقص، از تعداد 282 فقره ‏پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده شد. یافته‏‏های تحقیق نشان داد که بیش‏ترین انگیزه دانشجویان از جستجوی اطلاعات، تهیه گزارش‏ها و پژوهش‏های درسی است. مهم‏ترین منبع چاپی در کسب اطلاعات مورد نیاز، کتب تخصصی معرفی شده از طرف اساتید بیان شد. اغلب دانشجویان بین 3 تا 6 ساعت در هفته از اینترنت استفاده نموده که بیشترین استفاده از پست الکترونیک، موتور کاوش نظیر گوگل و پایگاه‏های تخصصی جهت دریافت اطلاعات درسی است. مهم‏ترین موانع دسترسی جامعه مورد پژوهش به ‏اطلاعات عدم آشنایی با زبان انگلیسی، کمبود منابع موجود در کتابخانه مرکز و حجم زیاد اطلاعات بازیابی شده ذکر شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ارائه آموزش‏های لازم و برگزاری کارگاه‏های آموزشی برای دانشجویان به‏ منظور تقویت رفتار اطلاع‏یابی وکسب توانایی‏های لازم برای رفع نیازهای اطلاعاتی پیشنهاد می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of information seeking behavior of students of Bushehr Jahad Agriculture Training Center and providing solutions for its improvement

نویسندگان [English]

  • mahnaz amiramini khalafloo 1
  • Parviz Bayat 2
1 Lecturer of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
2 Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Since the mission of each information system is to accelerate the use of information by users, hence, knowing users, their needs, and the ways in which they use information is essential and the provision of information resources, regardless of the information needs of learners, will result in the loss of human resources, budget and other facilities. Therefore, the research was conducted to investigate the information needs and information seeking behavior of students of Applied Scientific Training Center of Jihad-e-Agriculture in Bushehr province. The research method was survey and using a questionnaire. In this study, content validity method was used for validity and Cronbach's alpha coefficient was used for measuring reliability. The statistical population of this study included students of that center during the first semester of academic year 2014-15 (N = 314). After removal of incomplete questionnaires, 282 items of the questionnaire were used for final analysis. The research findings showed that students' motivation was the most to seek information, prepare reports and study research. The most important source of information was the need for specialized literature introduced by the professors. Most students use the Internet between 3 and 6 hours a week, which is the most widely used e-mail, search engine such as Google and specialized databases for learning. The most important barriers to accessing the community are English language abilities, lack of resources in the library and a large amount of information retrieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information system
  • information requirements
  • information seeking behavior
  • barriers to access information
بازوند، ع. (1384). ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

بشیری، ج. (1386). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 75.

پیشوایی، ف. (1389). بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد، ماهنامه ارتباط علمی، دوره 18. شماره2.

صدیقی، م. (1378). بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله، فصلنامه اطلاع رسانی، دوره 15، شماره 1،2.

صفری، ن.، قاسمی پور، م. و طاهری، ز. (1396). تأثیر فن‏آوری آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی دانشگاه پیام نور لرستان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 41، صص 15-3.

طهماسبی لیمونی، ص. (1383). بررسی رفتار اطلاع‏یابی اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای شهر ساری. فصلنامه پیام کتابخانه، بهار و تابستان.

فعلی نهاوند، س.، کریمی، ا. و رسولی آذر، س. (1395). رفتار اطلاع یابی آموزشگران مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان فارس در فعالیت های آموزشی- پژوهشی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 36، صص 91-79.

مختار پور، ر. (1386). بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‏یابی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه نما، دوره 7، شماره 2.

معمارباشی، پ.، زمانی میاندشتی، ن. و شیدایی، ف. (1393). عامـل هـای مؤثـر بـر رفتار اطلاع یابـی علمـی اینترنتی هیـات علمـی پردیس کشـاورزی و منابـع طبیعی کرمانشـاه و اراک. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 29، صص 95-85.

مکی‏زاده تفتی، ب. (1376). بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان تحقیق دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارش کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز.

ولی زاده، م. (1385). بررسی رفتار اطلاع‏یابی اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و عوامل فردی مرتبط با آن، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

Bhatia, J.K. & Rao, V.P. (2011). Information seeking behavior of students digital environment: A case study. paper presented at The 8th International CALIBER، 2-4 March (pp. 437 – 444 ).Goa.

Case, D.O., Andrews, J.E. & Johnson, J.D. (2005). Avoiding versus seeking: The relationship of information seeking to avoidance, blunting, coping, dissonance, and related concepts. Journal of the Medical Library Association, 93 (3), 353-362.

Che Rusuli, M.S., Yaacob, R.A., Tasmin, R. & Norazlin, H. (2013). Information seeking behavior among undergraduate students in UniversitiTun Hussein Onn Malaysia. Journal Information and Knoeledge Management، 3 (1),75-90.

Nadzir, M.M. & Salim, J. (2013). Information seeking behavior factors: S measurement model. paper presented at The 3rd International Conference on Research and Innovation in Information Systems، 27-28 November (pp. 168-173). Selangor: Malaysia.

Oyadeyi, A.E. (2014). The information needs and Information seeking behavior among the students of Ondo State University of Science and Technology، Okitipupa. International Journal of Digital Library Services، 4 (1 )، 65-82.

Tahir، m., mahmood، K, & Shafique, f. (2008). Information needs and information – seeking behavior arts and humanities teachers: a survey of the universityu of the Punjab,Lahore، Pakistan. Library philosophgy and practice. Desmber