توانمندی علمی، انگیزه پژوهش و رفاه اقتصادی ادراک شده در کم کاری نگارش پایان نامه و مقاله علمی در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه ملایر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

چکیده

به دلیل ماهیت کاربردی گرایش های کشاورزی، پژوهش در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. لیکن شواهد نشان می دهند دانشجویان کشاورزی نسبت به انجام کارهای پژوهشی کم کاری دارند. این پژوهش در صدد شناخت نقش توانمندی علمی، انگیزه پژوهش و رفاه اقتصادی ادراک شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی زراعت، علوم دامی، بیوتکنولوژی، خاک شناسی و فضای سبز در کم توجهی به نگارش پایان نامه و مقاله علمی می باشد. و در آن رابطه بین متغیرهای پژوهش با متغیرهای جمعیت شناختی مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان(اساتید علوم تربیتی و کشاورزی دانشگاه ملایر) تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه ی آماری پژوهش شامل 110 از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های کشاورزی دانشگاه ملایر می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 86 نفر تعیین شد که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که بین انگیزه پژوهش و کم‌کاری پژوهشی رابطه معنادار وجود دارد و بیش از چهارده درصد از واریانس احتمال کم‌کاری پژوهشی توسط متغیر انگیزه پژوهش تبیین می شود، اگرچه توانمندی علمی و رفاه اقتصادی ادراک شده رابطه مستقیمی با کم کاری پژوهشی ندارند، اما از طریق رابطه ای که با انگیزه پژوهش دارند پیش بینی کننده های معتبری از کم کاری پژوهشی هستند. بین انگیزه پژوهش و رفاه اقتصادی ادراک شده رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین توانمندی علمی و انگیزه پژوهش نیز رابطه مثبت مشاهده شد. همچنیین بین متغیرهای جمعیت شناختی و کم کاری پژوهشی رابطه معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Role of Academic Capacity, Research Motivation and Perceived Economic Welfare in Research procrastination in agricultural Students at malayer university

نویسنده [English]

  • abbas khAKPOUR
education department, malayer university
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the role of scientific capabilities, research motivation and perceived economic well-being in the research procrastination among graduate students in engineering groups. Also, the relationship between research variables with demographic variables has been tested. The statistical population of the study consisted of all graduate students in the engineering fields of the University of Malayer, including 110 people. The research sample size is 86 people selected by random stratified method. Researcher-made questionnaires were used to collect information. Validity of the questionnaires was confirmed by factor analysis and its reliability was confirmed using Cornbrash’s alpha. According to the findings of the research, there is a significant relationship between research motivation and research procrastination, and more than 14% (Adjusted R Square = 0.141) of research procrastination are explained by the research motivation. But scientific capabilities and economic well-being are not directly related to research procrastination and are not reliable predictors of research procrastination. Of course, there is a significant negative relationship between research motivation and perceived economic well-being. There is also a significant relationship between demographic variables and procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: agricultural education
  • research procrastination
  • scientific capabilities
  • research motivation
  • perceived economic well-being
پرکی، ولیام دبلیو (2001). خودپنداره و موفقیت تحصیلی. مترجم؛ محمد میرکمالی (1378)، تهران: انتشارات سیطرون، شماره78.

حجازی, یوسف, عباسی, عنایت اله. (1381). بررسی عوامل مؤثر در افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دانش‌جویان کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران, 33 (2), -.

حسینی دولت‌آبادی، فاطمه (1386). نقش خودپنداره در موفقیت تحصیلی دانش آموزان با تکیه بر وظایف معلمان، مجله پیوند (انجمن اولیا و مربیان ایران)، شماره340.

ظریفیان, شاپور و جواد رستمی، ۱۳۹۰، سنجش میزان گرایش دانش‌جویان به پژوهش و عوامل مؤثر بر آن، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، قابل دسترس در: https://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_245.html

سپهریان، فیروزه و حسین‌زاده، مهدی (1391). تحلیل الگوی ساختاری رابطه بین سبک‌های مقابله و کم کاری تحصیلی در دانش‌جویان. اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره7، شماره4، صص 93-77.

سعادتمند، زهره (1381). مقایسه تأثیر روش حل مسئله در درس اجتماعی و ریاضی بر میزان پیشرفت تحصیلی و نگرش‌های آموزشی، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره2، صص63-37.

سواری، کریم (1391). بررسی میزان رواج اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌جویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور اهواز. دو فصل‌نامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، سال اول، شماره2، صص68-62.

ملک محمدی ایرج و شکری شهاب الدین (1388). جذب و میزان ماندگاری فارغ التحصیلان کشاورزی دریافت کننده وام اشتغال زراعت، باغداری و دامداری در بازار کار کشاورزی.‎ علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران:  1388, دوره 5 شماره 1 :16-1

 

Akinsola, M. K., Tella, A. D., & Tella, A. Y. (2007). Correlates of academic procrastination and mathematics achievement of university undergraduate students. Eurasia Journal of mathematics, science & technology education ed.

Balkis, M., & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and it's relationship with demographic and individual preferences. Journal of theory and practice in education, 5 (1), 18-32.

Blass, E., Jasman, A., & Shelley, S. (2012). Postgraduate research students: You are the future of the Academy. Futures, 44 (2), 166-173.

Blunt, A., & Pychyl, T. A. (1998). Volitional action and inaction in the lives of undergraduate students: State orientation, procrastination and proneness to boredom. Personality & Individual Differences, 24 (6), 837-846.

Chase, L. (2003). Procrastination: the new master skill of time management. Agency Sales Magazine, 33, 60-62.

Chen, G., Gully, S. M., & Eden, D. (2001). Validation of a New General Self-Efficacy Scale. Organizational Research Methods, 4 (1), 62-68

Clark, Jeffrey, L., & Olive Hill, W. (1994). Academic Procrastination among African- American. College Students. Psychological Reports,75,2 931. 36.

Ellis, A., & Knaus, W. J. (1977). Overcoming Procrastination: Or How to Think and Act Rationally in Spite of Life's Inevitable Hassles. New York: Institute for Rational Living.

Ferrari, J. R., Johnson, J. L., & McGown, W. C. (1995). Procrastination & task avoidance: Theory, research, & treatment, New York: Plenum Press.

Ferrari, J. R. (1991). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychol Rep, 68 (2), 455-8.

Ferrari, J. R. (1998). Procrastination. In: H., Friedman, editor. Encyclopedia of Mental Health. San Diego, CA: Academic Press.

Ferrari, J. R., O’Callaghan J., & Newbegin, I. (2005). Prevalence of procrastination in the United States, United Kingdom, and Australia: Arousal and avoidance delays among adults. North American Journal of Psychology, 7 (1):1.

Ferrari, J., Parker, J., & Ware, C. (1992). Academic procrastination: Personality correlates with Myers-Briggs types, self-efficacy, and academic locus of control. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 495-502.

Goode, C. (2008). Effects of Academic procrastination Retrieved from website http ; // homeworktree. Com on October 13,2008.

Hariss, D., Pannbacker, M., & Lass, Norman, J. (1996). Academic Procrastination by speech – language pathology & Audiology students. National student speech language Hearing Association Journal. 3,42-45

Haycock, L. A. (1993). The cognitive mediation of procrastination: An investigation of the relationship between procrastination and self-efficacy beliefs. Unpublished doctoral dissertation, University of Minnesota, Minesota.

Hill, M. B., Hill, D. A., Chabot, A. E., & Barrall, J. F. (1978). A survey of college faculty and student procrastination. College Student Journal, 12 (3), 256-262.

Johansen, T., & Carton, J. S. (1999). The effects of locus of control and task difficulty on procrastination. Journal of Genetic Psychology, 16.

Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33, 915–931.

Knaus, J. (1998). Do it now! USA: John Wiley & Sons, Inc.

Kosari, R. (2011). The relationship between academic procrastination, need to develop and test anxiety. [Dissertation], Ferdowsi University of Mashhad.

Kumuyi, W. F. (2005). Perils of procrastination. Higher Every Day. April-June Edn. Abuja: Life press publications.

Lay, C. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of research in personality, 20, 474-95.

Moon, S.M., & Illingworth, A. J. (2005). Exploring the dynamic nature of procrastination: A latent growth curve analysis of academic procrastination. Personal Ind Dif, 38 (2), 297-309.

Moore, R. (2008). Academic Procrastination and Course Performance among Developmental Education. Research & Teaching in Developmental,24,2; ProQuest Education Journals. 56.

O’Brien, W.K. (2002). Applying the transtheoretical model to academic procrastination. Dissertation Abstracts International. Section B: The Sciences and Engineering, 62 (11-B), 5359.

Onwuegbuzie, A. J., & Jiao. (2000). I will Go to the library later: The relationship between Academic procrastination & library Anxiety. College & Research libraries.

Oweini, A., & Harraty, N. (2005). The carrots or the stick: What motivate students? A Manuscript. Lebanese American University: USA.

Ozer, B. U., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: possible gender differences in prevalence and reasons. J Soc Psychol, 149 (2), 241-57.

Rahimi, L., Ahmadean H., Moslemi B., & Ghaderi N. (2014). The efficacy of mindfulness based stress reduction on the procrastination reduction Nurses city of Marivan. Zanko J Med Sci, 15, 29-39.

Ram, A. (2005). The relationship of positive and negative perfectionism to academic achievement, achievement motivation, well- being in tertiary students [MSc Thesis]. Christchurch: The University of Canterbury.

Rostamoghli, Z., Mosazade, T., Rezazadeh, B., & Rostamoghli, S. (2013). The role of procrastination, selfregulation and meta cognitive beliefs in predicting alexitimea and academic burnout in female high school students. Ravanshenasiy e Madrese. [Persian], 2 (3),76-96

Saddler, C. D., & Sacks, L. A. (2006). Multidimensional perfectionism and academic procrastination: Relationships with depression in university students. Psychol Rep 1993, 100, 134-145

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503–509.

Steel, P. (2005). The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Self-Regulatory Failure. University of Calgary.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65-94.

Walters, A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95 (1), 179–87.

Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and Individual Differences, 30, 149–158.

Zayryan, S. (2008). Study to reduce procrastination, time management training teaching staff. Career Advice Master's thesis, Faculty of Education and Psychology, Allameh Tabatabai University.