چالش‌های تحقیقات کیفی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

3 دانش آموخته دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.

5 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.

چکیده

نظام ‌آموزش عالی در راه‌ توجه به تحقیق و پژوهش و توسعه در هزارةسوم در اوضاع فعلی با موانع‌ و چالش‏هایی رو به‌روست که عموماً از روش‏های تحقیق کمی و زودبازده استفاده می‏کند. در دهه‌های گذشته، برای رفع این مشکلات تاکید ویژه‏ای بر روش شناسی کیفی شد. یکی از مهمترین استراتژی‌های پژوهش کیفی، گرندد تئوری می‏باشد گرندد تئوری نقش مهمی در شناسایی ابعاد پنهان و مبهم موضوع دارد علی‏رغم این مهم عموماً در تحقیقات دانشگاهی از روش‏های تحقیق کمی استفاده می‏شود و بکارگیری تحقیقات کیفی از تحقیقات دانشگاهی با موانع و چالش‏هایی مواجه شد. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های تحقیقات کیفی در مطالعات ترویج و توسعه کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش جامعه‎ی آماری این پژوهش را اساتید و دانشجویان دکتری رشته‎های ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی تشکیل می‏دادند که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی (ارجاع زنجیره‌ای)، انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‎ها از مصاحبه عمیق استفاده شد. در این مطالعه با 16 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مصاحبه انجام شد، مصاحبه با طرح سؤالاتی در مورد موانع بکارگیری روش‌های کیفی در تحقیقات دانشگاهی (مصاحبه باز) و باقی پرسش‎ها براساس پاسخ‌های مصاحبه شونده طرح می‏شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها براساس مدل پارادایمی اشتراوس و کوریین بوده است. نتایج تحقیق در نهایت به صورت یک مدل با خروجی پایه‌گذاری روش‏های کیفی در مطالعات دانشگاهی براساس چالش‌های موجود ارائه شد. که در این مدل شرایط علی، مداخله گر و بستر حاکم شناسایی شد و مقوله اصلی در این مدل گرایش به تحقیقات کیفی و کنش تعاملات نیز مربوط به مولفه بهبود سیستم آموزشی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Qualitative Researches in Agricultural Extension and Development Studies from the Viewpoint of Professors and Ph.D. Students of the Faculty of Economics and Agricultural Development of Tehran University

نویسندگان [English]

  • ali asadi 1
  • moslem savari 2
  • mohammad shokati amghani 3
  • abdolmotaleb rezaie 4
  • abolfazl ranjbar 3
  • majid zarie 5
1 Professor, Department of Agricultural Development and Management, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, faculty of Agricultur and Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
3 Ph.D. Graduated of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran.
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran.
5 Ph.D. Student of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran.
چکیده [English]

. In recent decades, special emphasis has been placed on qualitative methodology to overcome these problems. One of the most important qualitative research strategies is the theory of grandeur. The theory of theory plays an important role in identifying the hidden and obscure dimensions of the subject. Despite this, generally, quantitative research methods were used in academic research and the use of qualitative research from Academic research has encountered barriers and challenges. In this regard, this research was conducted as a barrier to using the qualitative research method in academic research. The statistical population of this study was the statistical community of this study, which was composed of professors and Ph.D. students of agricultural extension and agricultural education and agricultural development. They were selected by snowball sampling (chain reference). The interview was used to collect data. In this study, 16 faculty members and PhD students were interviewed, interviewed by asking questions about the barriers to using the qualitative research method in academic research (open interview) and the remaining questions were based on the responses of the interviewee. Data analysis was based on Strauss and Queen's paradigm model. The results of the study finally presented as a model with a lack of tendency to qualitative research in academic studies. In this model, the causative conditions, intervener and dominant context were identified and the main category in this model was tendency to qualitative research and the interaction of interactions was related to the component of educational system improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative research
  • basic data theory
  • qualitative research challenges
  • social sciences
استراس، آنسلم. کوربین، جولیت (1988). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه بیوک محمدی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

اﻳﻤﺎﻧﻲ ﺟـﺎﺟﺮﻣﻲ، ﺣﺴـﻴﻦ. (1384). ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﻲ ﺷـﻬﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ، رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان: دانشکده اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

بازرگان، عباس. (1389). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران، دیدار،، چاپ دوم.

بقایی، عبدالمهدی، اویس قرن، ش.؛ نوع‏دوست، ب.؛ محمدی، م.؛ عسگری مقدم، م. و شکرچی زاده، م (1378). موانع پژوهش در علوم پزشکی از دیدگاه مسئولان پژوهشی و اعضای هیأت علمی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی بررسی مسائل پژوهشی کشور، 28 و 29 اردیبهشت ماه 1378، 154-143.

بکرانی، فریدون (1373)، بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه در خصوص موانع فعالیت‏های پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.

بلیکی، نورمن. (1384). طراحی پژوهش‏های اجتماعی. ترجمه حسن چاوشیان. انتشارات نی: تهران.

حسینی، سیدمحمود، شمسایی، ابراهیم (1376)، موانع و تنگناهای پژوهشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی، مجموعه مقالات نخستین همایش آموزش عالی در ایران، جلد 1، دانشگاه علامه طباطبایی، صص 538-508.

دانایی فرد حسن، اسلامی آذر (1389). کاربرد نظریه داده‏بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‏تفاوتی سازمانی، در دست چاپ.

دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل (1389). روش پژوهش کیفی در مدیریت. رویکردی جامع. انتشارات صفار، تهران.

دانایی فرد، حسن (1386). پارادایم رقیب در علم سازمان و مدیریت: رویکرد تطبیقی به هستی شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی، دانشور و رفتار، سال چهاردهم: شماره 26: 89-104.

ذکایی، محمد سعید. (1387). چالش‎های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران. نشریه رسانه، شماره 73، صفحات 22-11. http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6280/6776/81045

زارع احمدآبادی، حبیب، منصوری، حسین و طاهری دمنه، محسن (1388). واکاوی موانع انجام پژوهش در دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی کشور با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد)، فصل‌نامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، زمستان 1388 - شماره 44. صص 113 تا 138.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1382). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه: تهران.

شمس، ناصر (1380). بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دربرنامه‌های اول و دوم توسعه، فصل‌نامه پژوهش و برنامه‏ریزی درآموزش عالی، ش 21-22، صص172-135.

شیرکوند، شهرام (1387). مجله علمی خبری پژوهش‌گران، تیر ماه 1397، شماره 14 و 15.

طایفی، علی (1378)، فرهنگ علمی- پژوهشی ایران (بررسی قابلیت‏ها و تنگناها)، مجله رهیافت، شماره 21، 51-47.

ظهور، علیرضا، فکری، علیرضا (1382). موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فصل‌نامه پایش، سال دوم، شماره دوم، بهار 1382، صص 120-113.

فتحی نجفی، طاهره، لطیف نژاد رودسری، رباب (1395). مشاهده رویکرد گرندد تئوری: یک مطالعه مروری. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 5 (۲): 221-229.

کریمیان، زهرا. صباغیان، زهرا، صدق‌پور، بهرام صالح (1390). بررسی موانع و چالش‌های پژوهش و تولید علم در دانشگاه‌های علوم پزشکی. دو فصل‌نامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره ۴، صص ۳۵.

کمالی، محمدباقر (1385). تحقیقات مشارکتی: رهیافت‏ها، تجربیات و پیشنهادها، فصل‌نامه روستا و توسعه، سال 9، شماره 4، زمستان 1385. صص 247-217.

مصطفی، معین (1378). رهیافت کیفی. نخستین همایش بررسی مسایل پژوهشی کشور، 21، 129-132.

مطلبی فرد، علیرضا. آراسته، حمیدرضا. نوه ابراهیم، عبدالرحیم، عبدالهی، بیژن. (1395). واکاوی عوامل مؤثر بر شکلگیری کژکارکردهای آموزش عالی در ایران. فصل‌نامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظامهای آموزشی، دوره ۹، شماره ۱۷، صص 9-40.

ناصری، سهیلا. پیری، صدیقه (1396). تئوری زمینه‌ای روشی برای مطالعه علمی و عملی توسعه و تغییر اجتماعی. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال نهم، شماره چهارم، صص 7-20.

 

Abdolhak, M. & et al. (2001). Health information: management of a strategic resource. USA, W.B. saunders company; p. 438-439.

Alston, J.-M., P.G. Pardey, and J. Roseboom, “Financing Agricultural Research: International Investment Patterns and Policy Perspectives”, World Development, Vol. 26, No. 6, 1998, pp. 1057-1071.

Altbach, Philip (1999). The knowledge context: comparative study on the distribution of knowledge, state university of New York press, p.3.

Bennis, W (1999). Changing organization, New York, MC graw-Hill.

Chamberlain, Kerry. (1995). What Is Grounded Theory? Qualitative Research for the Human Sciences. Available at: Http://Kerlins.Net/Bobbi/Research/Qualresearch/Bibliography/Gt.Html

Cohen MD, jenning SG. Agreement and reproducibility of subjective methods of measuring faculty time distribution. Academic radiology 2002; 9: 1201-8.

Denzin, N. K; Lincoln, Y. S. (1994).Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage

Designing a model for applying qualitative methods in academic research based on existing challenges.

Elena, S., (2011). Reflective capability- a specific goal of a teacher’s professional ethics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol 11, PP145-149

Fischer, S., Oget, D., Cavallucci, D., (2016).The evaluation of creativity from the perspective of subject matter and training in higher education: Issues, constraints and limitations. Thinking Skills and Creativity, Vol 19, Pages 123–135.

Formaa, P., Matyjas, D., (2015). Digitalization of Upbringing and Education in Relation to Shifted Socialization of Polish Students. Social and Behavioral Sciences, Vol 176, Pages 985–991

Hafler, J.P. & H. Fredrick & J.R. lovejoy (2002). “scholarly activities recorded in the portfolios of teacher clinical faculty", academic medicine, 75, P.649-52.

Hemsley-Brown, J. & I. Oplatca (2005). “Bridging the research-practice gap: barriers and facilitators to research use among school principals from England and Israel”, international journal of public sector management,

Kim, K (2005). Perceived Barriers to Research Utilization by Korean University Librarians. The

Journal of Academic Librarianship,31 (5), 438–448.

Marina, N., Kicherova, Galina Z. Efimova, Tamara V. Khvesko (2015). Early Professional Socialization of University Students in Russia. Social and Behavioral Sciences, Vol 200, PP 442–448

Mormolejo, F., (2006). Fostering the Development and Implementation of Principles for Managing the Ethical in Higher Education Institutions: An International Comparative Perspective. General Conference, Paris, France.

Ongiti, O, K., (2012). Professional Socialization of Graduate Students: A giveand-take process, Business Management Dynamics, Vol.1, No.10, pp.33-40.

Salem safi R, Ashrafrezaei N, Moshiri Z, Shaykhi N, Baniadam. Study of views of faculty members about research barriers in Urmea University of medical sciences. Journal of faculty Nursing and Midwifery of Urmea University. 2009; 7 (3):142-150. [Article in Persian]

Strauss, A., Corbin, J., 1998, "Basic of Qualitative Research: Techniques and procedures for Developing Grounded Theory", Sage.

W.C., 2005, "Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches", California: SAGE Publication, Inc.