دوره و شماره: دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 1-157 
8. چالش‌های تحقیقات کیفی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

صفحه 98-115

علی اسدی؛ مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی؛ عبدالمطلب رضایی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مجید زارعی


10. الگوی مفهومی تشخیص فرصت کارآفرینان نوپای فناور دانشگاهی کشاورزی

صفحه 139-157

محمد اخلی؛ حسین دیده خانی؛ محمدشریف شریف زاده؛ سیدمحمدرضا حسینی