الگوی مفهومی تشخیص فرصت کارآفرینان نوپای فناور دانشگاهی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول،ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 گروه اقتصاد، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی کیفی الگویی برای آموزش‌ تشخیص فرصت‌ به کارآفرینان نوپای فناور دانشگاهی در کشاورزی در استان گلستان صورت گرفته است. دیدمان این تحقیق از نوع آمیخته بوده و در دو مرحله در سال 1397 انجام شده است. مرحله‌ی نخست، از نوع کیفی بود و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌ی ژرفانگر نیمه‌ساختارمند صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 100 تن کارآفرینان نوپای فنآور دانشگاهی در کشاورزی در استان گلستان بوده است. با نمونه‌گیری هدفمند، 40 تن از کارآفرینان نوپای فنآور انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. فرآیند گردآوری داده‌ها تا سطح اشباع نظری و آستانه‌ی سودمندی داده‌های قابل دسترس ادامه یافت. هم‌راستا با روش کلایزی، از تحلیل محتوای کیفی مضمونی برای پردازش داده‌های گردآوری شده از راه مصاحبه اقدام شد. در مرحله‌ی دوم ، با بهره‌گیری از یافته‌های مرحله‌ی نخست، پرسشنامه‌‌ای برای ویژگی‌های پاسخگویان و پنج سویه‌ی رفتار تشخیص فرصت، تدوین و به همان پاسخگویان برای تکمیل ارسال شد. داده‌های به‌دست آمده در دو سطح توصیفی (فراوانی و درصد) و استنباطی (آزمون نافراسنجه‌ای یا ناپارامتری فریدمن) با کمک نرم‌افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق به استخراج پنج سویه‌ی آموزش تشخیص فرصت، شامل؛ ویژگی‌های فرصت کارآفرینانه (درک فرصت)، معیارهای ارزیابی فرصت کارآفرینانه، قابلیت‌های مرتبط با تشخیص و بهره‌برداری از فرصت، تعیین‌کننده‌های تشخیص و بهره‌برداری از فرصت و سازوکارهای یادگیری تشخیص فرصت منجر شد. به‌منظور جمع‌بندی یافته‌های تحقیق، به استخراج و دسته‌بندی مضمون‌های نمایای کلیدی سویگان پنج‌گانه در قالب یک الگوی مفهومی اقدام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual modeling of opportunity recognition in university technological agro-startups

نویسندگان [English]

  • Mohammad Okhli 1
  • Hossein Didehkhani 2
  • Mohammad Sharif Sharifzadeh 3
  • Seyed Mohammad Reza Hosseini 4
1 Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 2Department of Industrial Engineering , Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
3 Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Department of Economics, Aliabad Katool Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katool, Iran
چکیده [English]

This research was carried out to explain a conceptual model for training opportunity recognition by university technological startups in agriculture in Golestan province. This research as a mixed method research has been done in two phases in 2018. The first phase as a qualitative research was performed through descriptive phenomenology method. Semi-structured deep interviews were implemented to collect data. Statistical population of this research consisted of 100 university technological agro-startups in Golestan province (N=100). Through purposeful sampling, 40 students were selected as sample or interviewee. Data collection process was continued until reaching theoretical saturation and usefulness threshold of available information. Based on Colaizzi's method, the qualitative thematic content analysis was carried out to analyze the collected data. In the second phase of research, using, a questionnaire containing characteristics of the respondents and five dimensions of opportunity recognition behavior was compiled based on the first phase findings and filled by respondents for completion. Data were analyzed using descriptive (frequency and percentage) and inferential (non-parametric Friedman tests) with SPSS software. The findings of research led to the extraction of five dimensions of opportunity recognition education: entrepreneurial opportunity features (perception of opportunity); entrepreneurial opportunity assessment criteria; capabilities associated with entrepreneurial opportunity recognition and exploitation; determinants of entrepreneurial opportunity recognition and exploitation; and learning trajectories for entrepreneurial opportunity recognition and exploitation. In order to summarize research findings, extraction and categorization of main representative themes of the five dimensions were made in the form of a conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • opportunity recognition
  • technological entrepreneurship
  • university startups
اسدزاده، م.، جندقی، م. ۱۳۹۳. شناسایی فرصت و نوآوری محصول در کسب‌و کارهای نوپای کارآفرینانه با تکنولوژی پیشرفته، همایش بین المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین، 1 آذر1393، تهران.

بیات، م.، عزیزی، م.، مافی، ب. ۱۳۹۲. پنجره فرصت‌های فنآورانه: از تشخیص تا بهره‌برداری، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، دانشگاه مازندران، 25 26 اردیبهشت 1392، بابلسر، مازندران.

جلیلی، س م. 1395. ارائه مدل موفقیت کسب و کارهای نوپا در ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریتMBA، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا.

خوش‌مرام، م.، زرافشانی، ک.، میرک‌زاده، ع.، علی‌بیگی، ا. ح. 1396. طراحی و تبیین الگویی برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: کاربرد نرم‌افزار NVivo، پژوهش‌های روستائی، (3)8، 388 403.

رستمی، م.، فیض بخش، ع.ر. 1392. ارائه گونه شناسی از فرصت‌های کارآفرینی بر اساس منشاء و فرایند شکل‌گیری آن ها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 32 1 :(27).

سخدری،ک. زارعی، ب.، صادقی، ب. 1396. تحلیل مدل رفتاری کسب و کارهای نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتری (مطالعه موردی: کسب و کارهای نوپای مستقر در شتاب دهنده‌های شهر تهران. توسعه کارآفرینی؛ 10(3): 395 415.

عبدالله‌زاده، غ. و شریف‌زاده، م. ش. (۱۳۷۹). توسعه کسب‌وکارآفرینی در کشاورزی. گرگان: انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

محمدیان، ا.، فرازمند، ع.، سلمان زاده، ب. ۱۳۹۴، گام‌های راه‌اندازی شرکت‌های نوپا بر اساس رویکرد نوپای ناب، اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، تهران، موسسه علمی کیان پژوهان، 21 اسفند 1394، تهران.

معصومی، ا. و زمانی، ن. 1393. مدل تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در بخش کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی. جلد اول، شماره چهارم، صص 1 13.

میرواحدی، س. س.، طغرایی، م. ت.، سنجریان، ز. 1396. بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه. کارآفرینی در کشاورزی. (1)4، 53 74.

نادری، ن. یوسفی، ز. رضایی، ب. 1395. شناسایی راهکارهای غلبه بر موانع راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی با رویکرد پدیدارشناسانه. مدیریت توسعه فنآوری؛ 4(2):127 150.

 

Alonso, M.A.P., Sanchez, J.C., and Maditinos, D. (2016). Entrepreneurial Opportunities Perception and Intentions within European Innovation Driven Economies under the Shadow of a Financial Crisis. Entrepreneurship, Business and Economics, 3(1): 3 13.

Bayne, T. and Montague, M. (eds.) (2011). Cognitive Phenomenology. Oxford University Press, USA.

Bock, C., Huber, A. & Jarchow, S. (2017). Growth factors of research based spin offs and the role of venture capital investing. The Journal of Technology Transfer. https://doi.org/10.1007/s10961 017 9635 3.

Chandler, G.N. and Jansen, E. (1992). “The founder’s self assessed competence and venture performance”, Journal of Business Venturing, Vol. 7 No. 3, pp. 223 36.

Choi, Y.R. and Shepherd, D.A. (2004). “Entrepreneurs’ decisions to exploit opportunities”, Journal of Management, Vol. 30 No. 3, pp. 377 95.

Chrisman, J.J. and McMullan, W.E. (2004). “Outsider assistance as a knowledge resource for new venture survival”, Journal of Small Business Management, Vol. 42 No. 3, pp. 229 44.

Cooper, A.C., Dunkelberg, W.C. and Woo, C.Y. (1988). “Entrepreneurs’ perceived chances for success”, Journal of Business Venturing, Vol. 3 No. 2, pp. 97 109.

Cotoi, E., Bodoasca, T., Catana, L., and Cotoi, I. (2011). Entrepreneurship European development strategy in the field of education. Procedia –Social and Behavioral Sciences, 15:3490 3494.

Chung, K. C. (2004). Entrepreneurial Opportunity Identification Through of Bisociative Mode of Thinking,Unpublished doctoral Dissertation, university of Hong kong.

Creswell, J.W. and Clark, V.L.P. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dalmarcoa,G. Hulsinkb, W., and V. Blois, G.V. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting & Social Change, (2018), https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.04.015.

De Tienne, D.R. and Chandler, G. (2004), “Opportunity identification and its role in the entrepreneurial classroom: a pedagogical approach and empirical test”, Academy of Management Learning and Education, Vol. 3 No. 3, pp. 242 57.

Edelman, L., and Yli Renko, H. (2010). The impact of environment and entrepreneurial perceptions on venture  creation efforts: Bridging the discovery and creation views of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 34(5): 806  833.

Fayolle, A. (2005). Evaluation of entrepreneurship education: behavior performing or intention increasing. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2(1): 89 98.

Fletcher, D. E. (2006). Entrepreneurial processes and the social construction of opportunity. Entrepreneurship and Regional Development, 18(5),421 440.

Gaglio, C. M. (2004). So what is an entrepreneurial opportunity, Opportunity identification and entrepreneurial behavior, 115 134.

Gatewood, E.J., Shaver, K.G. and Gartner, W.B. (1995). “A longitudinal study of cognitive factors influencing start up behaviours and success at venture creation”, Journal of Business Venturing, Vol. 10 No. 5, pp. 371 91.

Gundry, L. K., & Kickul, J. R. (2006). Entrepreneurship strategy: changing patterns in new venture creation, growth, and reinvention. Sage Publications, Incorporated.Hunt, R. A. 2015. Contagion Entrepreneurship: Institutional Support, Strategic Incoherence, and the Social Costs of Over‐Entry. Small Business Management, 53(51): 5 29.

Kirzner, I.M. (1973). Compitition and Entrepreneurship. Chikago. IL: University Chikago press.

Korunka, C., Frank, H., Lueger, M. and Mugler, J. (2003). “The entrepreneurial personality in the context of resources, environment, and the start up process – a configurational approach”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 28 No. 1, pp. 23 42.

Krueger, N.F. (2000), “The cognitive infrastructure of opportunity emergence”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 24 No. 3, pp. 5 23.

Lee. J. H., &Venkataraman.S. (2006). Aspirations, market offerings, and the pursuit of entrepreneurial opportunities. Journal of Business Venturing, 21(1), 107 123.

Rasmussen, E. A. and Sørheim, R. (2006). Action based entrepreneurship education. Technovation, 26 (2): 185–194.

Raxworthy J. (2018). Introducing and embedding innovation practices in a UK medical engineering degree course Michael. Institute of Medical and Biological Engineering, University of Leeds.

Shrader, r. c. and Hills, G. E. (2015). Opportunity Recognition: Perceptions of Highly Successful Entrepreneurs. Small Business Strategy, 14(2): 30  49.

Sokolowski, R. (2000). Introduction to Phenomenology. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Tashakkori, A. and Teddlie, C. (1998). Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches, Thousand Oaks, CA: Sage.

Wu, Lei Yu (2007). Entrepreneurial resources, dynamic capabilities and start up performance of Taiwan's high tech firms. Journal of Business Research 60: 549–555.

Shook, C.L., Priem, R.L. and Mcgee, J. E. (2003). “Venture creation and the enterprising individual: a review and synthesis”, Journal of Management, Vol. 29 No. 3, pp. 379 400.

Sullivan, R. (2000). Entrepreneurial learning and mentoring. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6(3): 160 175.

Ucbasaran, D., Westhead, P., & Wright, M. (2009). The extent and nature of opportunity identification by  experienced entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 24(2), 99 115.

Van Norman, Gail A. and Eisenkot, Roï (2017). Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization, Part 2: The Commercialization Process. JACC: Basic to Translational Science; 2(20):197 208.

Wang, Y., Ellinger, A.D., and JimWu, Y. (2013). Entrepreneurial opportunity recognition: an empirical study of R&D personnel. Management Decision, 51 (2): 248 266.