نقش میانجی‌گری پیوند شبکه اجتماعی در رابطه بین خلاقیت سازمانی و خلاقیت فردی مروجان جهاد کشاورزی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین نقش‌های آموزشی مروجان کشاورزی، کمک به مساله‌یابی است که این امر نیازمند توسعه خلاقیت های فردی است. بر اساس نظریه تبادل اجتماعی و نظریه انتظار - تایید می توان نشان داد خلاقیت فردی در تعاملات سازمانی شکل می‌گیرد و تایید این امر به قضاوت های شخصی ارتباط پیدا خواهد نمود. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خلاقیت سازمانی در توسعة خلاقیت فردی مروجان کشاورزی استان اصفهان با حضور متغیر میانجی پیوند شبکه اجتماعی انجام شد. جامعة آماری این تحقیق مروجان کشاورزی استان اصفهان به‌شمار 170 تن می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه‌ای بود که پایایی آن به کمک ضرایب پایایی ترکیبی (CR) و تتای ترتیبی تایید شد. اطلاعات گردآوری شده از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد پیوند شبکه اجتماعی با ایفای نقش میانجی‎گری می‌تواند اثر خلاقیت سازمانی بر خلاقیت فردی را بهتر توضیح دهد. مهم‌ترین یافته تحقیق نشان داد خلاقیت پدیده‌ای سرایتی است که با ایجاد فضای پیوند شبکه اجتماعی در سازمان شکل می‌گیرد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که نقش میانجی‌گری متغیر پیوند شبکه اجتماعی در فرآیند تبدیل خلاقیت سازمانی و فردی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation Role of Social Network Ties in Relation of Organizational Creativity and Individual Creativity of Agricultural JIHAD Extensin Staff, Esfahan County

نویسندگان [English]

  • parvin Hajiagha 2
  • Sara Jalilian 3
2 M.Sc. of Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Ph.D Candidate of Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

One of the most important educational roles of the agricultural Extension Agents is problem solving, which requires the development of individual creativity. Based on the theory of social exchange and the expectation – confirmation Theory, organizational exchanges foster individual creativity, and confirmation of this will be related to personal judgments. Hence this study aimed to investigate the effect of organizational creativity in the development of individual creativity extension experts of the social network tie was attended by the mediator. The statistical population of this research is the experts of agricultural extension of Isfahan province is 170 people. The data gathering tool was a standard questionnaire with Likert's five-choice range. Composite reliability and Ordinal Theta Measures showed satisfied reliability. Collected data was analyzed by structural equation modeling with partial least squares method (PLS-SEM). The findings of this study showed that social network tie by mediating role can better explain the effect of organizational creativity on individual creativity. Also, the most important finding of research has shown that creativity is a syndicate phenomenon that forms through the establishment of a social network tie in the organization. Finally, the results of the research showed that the mediation role of the social network tie variable is visible in the process of transforming organizational and individual creativity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Creativity
  • Mediation Effect
  • Organizational Creativity
  • Social Network Tie
کریمی، سعید. (1395). نقش خلاقیت در توسعه قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی غرب ایران. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.8(36), 3-16.

هوشمندان مقدم فرد، زهرا، شمس، علی. (1395). رابطه خلاقیت و سبک‌ یادگیری با پیشرفت‏ تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 8(36), 30-43.

Amabile TM. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. In: Staw BM, Cummings LL. Research in organizational behavior, 10:123–16.

Axtell, C., Holman, D., Unsworth, K., Will, T., Waterson, P., & Harrington, E. (2000). Shopfloor innovation: facilitating the suggestion and implementation of ideas. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 39: 599-617.

Baer, M., & Frese, M. (2003). Innovation is not enough: Climates for initiative and psychological safety, process innovations, and firm performance. Journal of Organizational Behavior, 24 (1): 45–69.

Balkundi, P., & Harrison, D. (2006). Ties, leaders, and time in teams: Strong inference about network structure’s effects on team viability and performance. Academy of Management Journal, 49 (1): 49–68.

Bharadwaj, S., & Menon, A. (2000). Making innovation happen in organizations: Individual creativity mechanism, organizational creativity mechanism or both?.Journal of Product Innovation Management, 17: 424-434.

Bissola, R., & Imperatori, B. (2011). Organizing individual and collective creativity: Flying in the face of creativity clichés. Creativity and Innovation Management, 20 (2): 77-89.

Brass, D.J. (1984). Being in the right place: A structural analysis of individual influence in an organization. Administrative Science Quarterly, 29: 518–539.

Chen, X. P., & Peng, S. (2008). Guanxi dynamics: Shifts in the closeness of ties between Chinese coworkers. Management and Organization Review, 4 (1): 63–80.

Daniel, W. W. (1999). Biostatistics; a foundation for analysis in the health sciences (No. 574.0182 D3).

Drazin, R., Glynn, M., & Kazanjian, R. (1999). Multilevel theorizing about creativity in organizations: A sensemaking perspective. Academy of Management Review, 24 (2): 286-307.

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78: 1360–1380.

Hahn J, Moon JY, Zhang C (2008). Emergence of new project teams from open source software developer networks: impact of prior collaboration ties. Inf Syst Res, 19 (3):369–391.

Hargadon, A., & Bechky, B. (2006). When collections of creatives become creative collectives: A field study of problem solving at work. Organization Science, 17 (4): 484-500.

Kim S., Shung J.S., Jiseon S., & Miller D. (2016). Social Networks and Individual Creativity: The Role of Individual Differences. The Journal of Creative Behavior, 1:1–17.

Kotlarsky, J., & Oshri, I. (2005). Social ties, knowledge sharing and successful collaboration in globally distributed system development projects. European Journal of Information Systems, 14 (1): 37–48.

Lin, C. (2007). To share or not to share: Modeling tacit knowledge sharing, its mediators and antecedents. Journal of Business Ethics, 70 (4), 411–428.

Lou, C. X. J., Davison, R. M., Zhong, X. P., & Liang, Y. (2010). Empowering employees through instant messaging. Information Technology & People, 23 (2): 193–211.

Madjar, N. (2005). The contributions of different groups of individuals to employees’ creativity. Advances in Developing Human Resources, 7 (2): 182-206.

Manev, I. M. and W. B. Stevenson. (2001). Nationality, Cultural Distance, and Expatriate Status: Effects on the Managerial Network in a Multinational Enterprise. Journal of International Business Studies. 32 (2): 285–303.

Miron, E., Erez, M., & Naveh, E. (2004). Do personal characteristics and cultural values that promote in-novation, quality, and efficiency compete or complement each other?. Journal of Organizational Be-havior, 25 (2): 175–199.

Oldham G., & Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of Management Journal. 39: 607–634.

Parjanen, S. (2012). Experiencing Creativity in the Organization: From Individual Creativity to Collective Creativity. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 7: 110-128.

Parzefall, M.-R., Seeck, H., & Leppänen, A. (2008). Employee innovativeness in organizations: A review on the antecedents. Finnish Journal of Business Economics, 2: 165–182.

Patterson, M., West, M., Shackleton, V., Dawson, J., Lawthom, R., Maitlis, S. Wallace, A. (2005). Val-idating the organizational climate measure: Links to managerial practices, productivity and innovation. Journal of Organizational Behavior, 26 (4): 379–408.

Peng J, Zhang G, Chen R, Tan. (2014). An empirical investigation on organizational innovation and individual creativity. Inf Syst E-Bus Manage, 12:465–489.

Perry-Smith, J. E., and Shalley, C. E. (2003).The Social Side of Creativity: A Static and Dynamic Social Network Perspective. Academy of Management Review, 28, 89-106.