عامل‌های مؤثر بر رضامندی آموزشی دانش‌جویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

2 - دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رضامندی آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های کشاورزی از فرایند تدریس-یادگیری دانشگاه انجام شد. برای دست یابی به این هدف از مدل رضامندی اروپایی مشتری استفاده شد که یکی از متداول‌ترین مدل‌های مورد استفاده برای بررسی رابطه‌ی بین کیفیت، ارزش و رضامندی درک شده می‌باشد. این مطالعه به روش پیمایش مقطعی انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش 320 تن از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای 175 نفری از آن‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده گزینش شدند. گرد‌آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان موضوعی بررسی و تایید شد. علاوه براین، برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه، از ضریب پایایی تتا استفاده شد (95%- 87% =θ). تجزیه و تحلیل بخش توصیفی نشان داد، میزان رضامندی دانشجویان از فرایند تدریس-یادگیری دانشگاه در حد متوسط به بالا بود. مدل معادله‌های ساختاری با استفاده از نرم افزار اموس 24 نشان داد، متغیر ارزش درک شده مهم‌ترین پیش‌بینی کننده‌ی رضامندی دانشجویان است، درحالیکه انتظارهای درک شده دارای بالاترین تأثیر غیرمستقیم بر رضامندی دانشجویان می‌باشد، یافته‌های مذکور، ارایه کننده‌ی سیاست‌های‌ آموزشی و پیشنهاداتی برای ارتقاء کیفیت آموزشی در بین دانشگاه‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Educational Satisfaction of Agricultural Master Students of Khuzestan Agriculture Sciences and Natural Resources University, Iran

نویسندگان [English]

  • bahman Khosravipour 1
  • masoud baradaran 2
  • Fatemeh Rahimi Feyzabad 3
1 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agriculture Sciences and Natural Resources University, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agriculture Sciences and Natural Resources University, Iran.
3 PhD Student of Agricultural Extension, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzesta
چکیده [English]

This study was designed to investigate agriculture students’ satisfaction regarding teaching-learning process. To achieve these goals, The European Customer Satisfaction Model (ECSM) was used, as one of the most widely used model for investigating the relationship between perceived quality, value, and satisfaction. The study was designed as a cross-sectional survey. The population of interest consists of 320 MSc students from Khuzestan agriculture sciences and natural resources university based on Krejcie and Morgan sampling table 175 students selected through a simple random sampling method. The data were collected through a structured questionnaire which was developed. The validity of the questionnaire was approved by a panel of experts from related disciplines. To determine the reliability of the various sections of the questionnaire, the ordinal theta coefficient was used (θ= %87- %95). Descriptive analysis revealed that students' satisfaction regarding university teaching and learning process was moderate to high. Structural Equation modelling using Amos24 showed that perceived value was most important predictor of student satisfaction while student’ expectations had most indirect predictor of the student’ satisfaction, The findings yield educational policy and recommendations for stimulating high educational quality among universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Customer Satisfaction Model
  • educational satisfaction
  • Master students of agriculture
  • student satisfaction
  • perceived value
احمدی، س.، و خضری، ح. (1390). مقایسه‌ی مهارت‌های تدریس معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی، دولتی و پیام نور. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال هشتم، دوره‌ی دوم، شماره­ی 1 و 2، صص 41- 32.

اکرامی، م.، دشتوان اردستانی، ز.، و فرهبد، ا.ه. (1390). اندازه‌گیری ارزش‌های دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران. پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 60، صص 136- 121.

توفیقی داریان، ج. (1388). ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران. نشریه صنعت و دانشگاه، سال دوم، شماره 5 و 6، صص 10-5.

حاتمی فر، خ.، کاکو جویباری، ع.، و سرمدی، م.ر. (1392). مطالعه رضایتمندی دانشجویان از ارایه خدمات دانشجویی در دانشگاه پیام نور. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 70، صص 139- 117.

رحیمی فیض آباد، ف.، و منفرد، ن. (1393). ارزیابی رضامندی کشاورزان از کلاس‌های آموزشی- ترویجی شهرستان الشتر با استفاده از مدل اروپایی. پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‌ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه، ص 178.

رحیمی فیض آباد، ف.، و یزدان پناه، م. (1393). عامل‌های مؤثر بر مشارکت پیوسته‌ی کشاورزان در کلاس‌های آموزشی ترویجی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 31، صص 57-46.

رضایی راد، م. (1391). بررسی میزان آمادگی اساتید دانشگاه پیام نور به منظور استفاده از آموزش الکترونیکی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، دوره‌ی دوم، شماره‌ی 8 (پیاپی، 35)، صص 116- 110.

زارع، ح. (1385). بررسی علل نپیوستن دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی به عضویت در هیئت علمی دانشگاه پیام نور. پیک نور، سال ششم، شماره سوم، صص 109- 94.

زوار، ت.، بهرنگی، م.، عسگریان، م.، و نادری، ع. (1386). ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور استان‌های آذربایجان شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 46، صص 90- 67.

شریف، ب.، و شبگو منصف، م. (1390). مهندسی مجدد نگرش در نظام آموزش عالی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره دوم، صص 28-1.

عنایتی نوین فر، ع.، یوسفی افراشته، م.، صیامی، ل.، و جواهری دانشمند، م. (1390). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سرکوآل. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره‌ی 61، صص 151- 135.

کرمی دارابخانی، ر.، آگهی، ح.، شیری، ن.، و غلامی، م. (1391). نقش سبک‌های تفکر در خلاقیت دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 1، صص 83-59.

محبوبی، ط.، زندی، ب.، ملکی، ح.، و کریمی، ب. (1390). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 4، شماره 6، صص 31- 8.

یزدان پناه، م.، زمانی، غ.، و رضایی مقدم، ک. (1388). رضامندی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی: کاربرد تحلیل مسیر. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره66، صص 163- 139.

یزدان پناه، م.، و رحیمی فیض آباد، ف. (1394). عوامل مؤثر بر رضامندی و وفاداری کشاورزان شهرستان الشتر از کلاس‌های آموزشی ترویجی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 33، صص 72-56.

 

Arambewela, R., & Hall, J. (2006). A comparative analysis of international education satisfaction using SERVQUAL. Journal of Services Research, 6 (Special), 141-163.

Athiyaman, A. (1997). Linking student satisfaction and service quality perceptions: the case of university education. European Journal of Marketing, 31 (7), 528-540.

Auh, S., & Johnson, M. D. (2005). Compatibility effects in evaluations of satisfaction and loyalty. Journal of Economic psychology, 26 (1), 35-57.

Bagram, D. M. M. M., & KHan, S. (2012). Attaining Customer Loyalty! The Role of Consumer Attitude and Consumer Behavior. International Review of Management and Business Research, 1 (1), 1-8.

Bayol, M. P., de la Foye, A., Tellier, C., & Tenenhaus, M. (2000). Use of PLS path modeling to estimate the European consumer satisfaction index (ECSI) model. Statistica Applicata–Italian Journal of Applied Statistics, 12 (3), 361-375.

Calisir, F., & Calisir, F. (2004). The relation of interface usability characteristics, perceived usefulness, and perceived ease of use to end-user satisfaction with enterprise resource planning (ERP) systems. Computers in Human Behavior, 20 (4), 505-515.

Cengiz, E. (2010). Measuring customer satisfaction: must or not. Journal of Naval Science and Engineering, 6 (2), 76-88.

DeBourgh, G. A. (2003). Predictors of student satisfaction in distance-delivered graduate nursing courses: what matters most? Journal of Professional Nursing, 19 (3), 149-163.

Garbarino, E., & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships. The Journal of Marketing, 70-87.

Giese, J. L., & Cote, J. A. (2000). Defining consumer satisfaction. Academy of marketing science review, 1 (1), 1-22.

Gill, A., Mand, H. S., Sharma, S. P., & Nagpal, V. (2012). Effects of empowerment on student educational satisfaction and commitment to continue studies: A study among Indian commerce students. International Journal of Business Economics and Management Research, 3 (5), 68-79.

Grigoroudis, E. & Y. Siskos (2004), A survey of customer satisfaction barometers: Some results from the transportation communications sector, European Journal of Operational Research, 152, 334–353.

Haile, T. M., & Israel, G. D. (2010). A job well done: Clients satisfied with Extension's service.

Hsu, S. H. (2008). Developing an index for online customer satisfaction: Adaptation of American Customer Satisfaction Index. Expert Systems with Applications, 34 (4), 3033-3042.

Hu, L., and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation modeling, 6 (1), 1-55.

Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of economic Psychology, 22 (2), 217-245.

Johnson, M. D., Nader, G., & Fornell, C. (1996). Expectations, perceived performance, and customer satisfaction for a complex service: The case of bank loans. Journal of Economic Psychology, 17 (2), 163-182.

Liao, C., Chen, J. L., & Yen, D. C. (2007). Theory of planning behavior (TPB) and customer satisfaction in the continued use of e-service: An integrated model. Computers in Human Behavior, 23 (6), 2804-2822.

Liaw, S. S. (2008). Investigating students’ perceived satisfaction, behavioral intention, and effectiveness of e-learning: A case study of the Blackboard system. Computers & Education, 51 (2), 864-873.

Oladosu, I. O. (2006). Implications of farmers’ attitude towards extension agents on future extension programme planning in Oyo state of Nigeria. Journal of Social Sciences, 12 (2), 115-118.

Pezeshki Rad, Gh., Golshiri Esfahani, Z., & Chizari, M. (2010). Learner Satisfaction with Pomegranate Production Extension-Education Courses in Yazd Province, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 11, 49-55.

Sutoova, A., & Solc, M. (2009). Utilization of statistical methods within the European performance satisfaction index (EPSI) rating methodology. Kvalita Inovacia Prosperita / Quality Innovation Prosperity, 77-82.

Tu, T., Lambert, C., Taylor, B. L., Lister, C., & Klein, A. (2011). National learner satisfaction survey: adults in FE, apprenticeship, other LR and PCDL (BIS research paper number 17).

Ueltschy, L. C., Laroche, M., Tamilia, R. D., & Yannopoulos, P. (2004). Cross-cultural invariance of measures of satisfaction and service quality. Journal of Business Research, 57 (8), 901-912.

Wadsworth, B. C., Hecht, M. L., & Jung, E. (2008). The role of identity gaps, discrimination, and acculturation in international students’ educational satisfaction in American classrooms. Communication Education, 57 (1), 64-87.

Yazdanpanah, M., & Feyzabad, F. R. (2017). Investigating Iranian Farmers' Satisfaction With Agricultural Extension Programs Using the American Customer Satisfaction Index. Journal of Agricultural & Food Information, 18 (2), 123-135.

Yazdanpanah, M., Zamani, G. H., Hochrainer-Stigler, S., Monfared, N., & Yaghoubi, J. (2013). Measuring satisfaction of crop insurance a modified American customer satisfaction model approach applied to Iranian Farmers. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 19-27.

Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management, 26 (1), 45-56.