تاثیر باورهای انگیزشی بر خودانگیزی دانش آموزان هنرستان‌های کشاورزی استان‌های تهران و البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طیعی دانشگاه تهران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

انگیزه یکی از عوامل مهم در پیشرفت و یادگیری دانش‌آموزان است. در سال‌های اخیر با کمبود انگیزه در دانش-آموزان مواجه شده ایم. در این تحقیق رابطه‌ی باورهای انگیزشی و استراتژی های خودانگیزشی بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان هنرستان های کشاورزی استان تهران و البرز در سال تحصیلی 95-1394 ‌ (به شمار 425 نفر ) بوده، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 205 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه تحقیق شامل سه بخش، ویژگی های فردی، استراتژی خودانگیزشی (کنترل محیطی، افزایش علاقه، خود پاداشی، استراتژی خود صحبتی برای اجرا و استراتژی خود صحبتی برای کسب مهارت) و باورهای انگیزشی (ارزش و شایستگی ‌ درک شده) بود. به منظور بررسی پایایی ابزار اندازه گیری از پایایی ترکیبی(CR) و آلفای کرونباخ (α) (83/0 تا 94/0) و تتای ترتیبی (85/0 تا 96/0)استفاده شد. همچنین روایی محتوایی ابزار اندازه گیری از نظر اعضاء هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و روایی سازه از طریق میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای Lisrel، R و SPSS استفاده شد. مدل معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد باورهای انگیزشی با کاربرد استراتژی های انگیزشی رابطه مثبت و معنی داری دارند؛ شایستگی و ارزش درک شده به ترتیب می توانند 19، 2/8، 28، 15 و 15درصد از واریانس استراتژی های افزایش علاقه، کنترل محیطی، خود پاداشی، استراتژی خود صحبتی برای اجرا و خود صحبتی در جهت کسب مهارت را تبیین نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Motivational Beliefs on Self-Motivation of Students in Agricultural Vocational Schools in Tehran and Alborz Provinces

نویسندگان [English]

  • Amir Afzali gorouh 1
  • hajar joa 2
  • mona babaee 3
1 Department of Agricultural Extension and Education/faculty of Economics & Agricultural development/College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
2 Faculty of Literature and Human Sciences Shahid Bahonar Kerman University
3 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran
چکیده [English]

In this research, the relationship between motivational beliefs and self-motivation strategies was investigated. The statistical population of this study was students of agricultural schools of Tehran and Alborz (425 people). The sample size was estimated using Cochran's formula of 205 people who were selected by random sampling method with appropriate assignment. Completed a questionnaire that included three sections, individual characteristics, self-motivation strategy (environmental control, increased interest, self-reward, self-talk strategy for implementation, self-talk strategy for skills acquisition) and motivational beliefs (perceived value and competence). In order to verify the reliability of the instrument, the combination reliability (CR) and Cronbach's alpha (α) were used. Also, the content validity of the instrument was measured by the professors of the Agricultural Extension and Education Department of Tehran University and the construct validity through the mean of the extracted variance (AVE) Was investigated. For data analysis Lisrel software and SPSS software were used. The structural equation model showed that the dimensions of motivational beliefs have a positive and significant relationship with the application of motivational strategies; competence and perceived value can be 19, 2, 8, 28, 15 and 15 percent of the variance of interest increase strategies, environmental control Self-reward, self-talk strategy, and self-talk to learn skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-motivation
  • Motivational Beliefs
  • Self-talk strategy
  • Agricultural Vocational School
استادزاده، ز.، داوودی، ح.، زارع، اعظم. (1395). بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان قم. دوره 1، شماره2، ص 57-66.

اسکندری، آ. شریف زاده، م. زارع، ا. (1394). کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان فارس. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 35، صفحه 94-106

رادمنش، ع.، سعد ی پور، ا. (1396) اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی در انگیزش و  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران. مجله روان شناسی مدرسه، دوره 6، شماره 2، 44-63ص.

سائقی، ع.، احمدی، خ.(1395). اثربخشی آموزش اهداف زندگی (مبتنی بر مدل سبک زندگی) برای انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، دوره 5، شماره3، ص 78-99.

سلطانی مجد، س، ا، ه.، تقی زاده، م، ا.، زارع، ح. (1392). اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان، مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، دوره 4، شماره 2، 31-44.

سوختانلو، م.، بندری، ا. (1396). تأثیر نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی از رشته تحصیلی بر رضایت آموزشی با واسط هگری انگیزه تحصیلی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 9، شماره 42، صفحه 42-58.

قدیریان، س .، موسوی ژور، س.، اکبری چرمهینی، ص. (1396). تأثیر بازیهای آموزشی مبتنی بر فرایندهای شناختی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات ویژه خواندن. مجله ناتوانی یادگیری،دوره 7، شماره 1، ص 76-99.

لرنر، ژ.(1384(. ناتوانی های یادگیری، نظریه ها، تشخیص و راهبردهای تدریس. ترجمه عصمت دانش. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

یاسمی نژاد، پ.، طاهری، م.، گل محمدیان، م، احدی، ح. (1392). رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران.دوره 20، شماره 3. 325-338.

 

Brunstein, J. C; Mayer, G. W. (2005). Implicit and selfattributed motives to achieve;Two Separate but interacting needs. Journal of personality and social psychology, 89, 205- 222.

Boekaerts, M., & Cascallar, E. (2006). How far have we moved toward the integration of theory and practice in self-regualtion? Educational Psychology Review, 18(3), 199–210.

Boekaerts, M., & Niemivirta, M. (2000). Self-regulated learning: Finding a balance between learning ogals and ego-proetecive goals. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 417–451).San Diego, CA: Academic Press.

Boekaerts, M. (2002). The on-line motivation questionnaire: A self-report instrument to assess students’ context sensitivity. In P. R. Pintrich, & M. L. Maehr (Eds.), Advances in motivation and achievement: Vol.12, New directions in measures and methods (pp. 77–120). New York: JAI Press.

Bong, M. (1999). Personal factors affecting the generality of academic self-efficacy judgments: Gender, ethnicity, and relative expertise. The Journal of Experimental Education, 67(4), 315–331.

De Brabander, C. J., & Martens, R. L. (2014). Towards a unified theory of task-specific motivation. Educational Research Review, 11, 27–44.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The what and why of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of Research in Personality, 19(2),109–134.

Dignath, C., & Buttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition and Learning, 3(3), 231–264.

Donker, A. S., De Boer, H., Kostons, D., Dignath van Ewijk, C. C., & Van der Werff, P. P. C. (2014). Effectiveness of learning strategy instruction on academic performance: A meta-analysis. Educational Research Review, 11, 126.

Hardy, J., Hall, C. R., & Hardy, L. (2005). Quantifying athlete self-talk. Journal of Sports Sciences, 23(9), 905–917.

Hulleman, C. S., & Harackiewicz, J. M. (2009). Promoting interest and performance in high school science classes. Science, 326(5958), 1410–1412.

Opdenakker, M.-C., Maulana, R., & den Brok, P. (2012). Teacher-student interpersonal relationships and academic motivation within one school year: Developmental changes and linkage. School Effectiveness and School Improvement, 23(1), 95–119.

Sansone, C., Weir, C., Harpster, L., & Morgan, C. (1992). Once a boring task always a boring task? Interest as a self-regulatory mechanism. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 379.

Sansone, C., Wiebe, D. J., & Morgan, C. (1999). Self-regulating interest: The moderating role of hardiness and conscientiousness. Journal of Personality, 67(4),

Schwinger, M., & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). Effects of motivational regulation on effort and achievement: A mediation model. International Journal of Educational Research, 56, 35–47.

Schwinger, M., Steinmayr, R., & Spinath, B. (2009). How do motivational regulation strategies affect achievement: Mediated by effort management and moderated by intelligence. Learning and Individual Differences, 19(4), 621–627.

Van der Veen, I., & Peetsma, T. (2009). The development in self-regulated learning behaviour of first-year students in the lowest level of secondary school in the Netherlands. Learning and Individual Differences, 19, 34–46.

Wolters, C. A., & Benzon, M. B. (2013). Assessing and predicting college students’ use of strategies for the self-regulation of motivation. The Journal of Experimental Education, 81, 199–221.

Wolters, C. A., & Pintrich, P. R. (1998). Contextual differences in student motivation and self-regulated learning in mathematics, English, and social studies classrooms. Instructional Science, 26(1–2), 27–47.

Wolters, C. A. (1998). Self-regulated learning and college students’ regulation of motivation. Journal of Educational Psychology, 90(2), 224–235.

Wolters, C. A. (1999). The relation between high school students’ motivational regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom performance. Learning and Individual Differences, 11(3), 281–299.

Wolters, C. A. (2003). Regulation of motivation: Evaluating an underemphasized aspect of self-regulated learning. Educational Psychologist, 38(4), 189–205.

Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), 51.

Zimmerman, B. J., & Pons, M. M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23(4), 614–628.