عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج

2 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

یادگیری تجربی به­ عنوان یک الگوی بنیادی از آموزش و یادگیری در آموزش کشاورزی به­ شمار می‌رود. هدف این تحقیق پیمایشی، تحلیل عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی بود. جامعه­ی آماری آن­را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی ایران (20518 = N) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران شمار 380 تن از آنان به‌عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و توسط نرم‌افزارهای SPSS نسخه 19 و LISREL نسخه 5/8 پردازش شدند. به‌منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی شکلی با نظرخواهی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و روایی سازه استفاده شد (96/0-84/0AVE=) و به­ منظور محاسبه­ ی پایایی پرسشنامه از دو روش آلفای ترتیبی و پایایی مرکب استفاده شد (98/0-96/0 CR=و 93/0-83/0α=). یافته ­های به­دست آمده از تحقیق در زمینه‌ی رتبه‌بندی عنصرهای چهارگانه‌ی برنامه­ ی درسی، ویژگی‌های آموزشگران، ویژگی‌های فراگیران و عامل‌های سازمانی نشان دادند که در زمینه­ی­ برنامه­ی درسی، ارزشیابی آموزشی در بالاترین و نیازها و هدف‌های آموزشی در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار گرفتند. در زمینه­ی ویژگی‌های آموزشگران، ویژگی‌های مهارتی در بالاترین و انگیزشی - تعاملی در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار گرفتند. در زمینه‌ی ویژگی‌های فراگیران، ویژگی‌های انگیزشی در بالاترین و ویژگی‌های تعاملی در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار گرفتند و در زمینه‌ی عامل‌های سازمانی نیز سویگان زیرساختی در بالاترین و مالی در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار گرفتند. یافته­های تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که نشانگرهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری عنصرهای برنامه‌ی درسی، ویژگی‌های آموزشگران، ویژگی‌های فراگیران و عامل‌های سازمانی مناسب بودند و شاخص‌های برازندگی مدل‌ها نیز در حد مطلوبی قرار داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of Experiential Learning in Agricultural Higher Education as Perceived by the Students

نویسندگان [English]

  • javad ghasemi 1
  • seyed mahmod hoseini 2
  • Seyyed Yousef Hedjazi 2
  • Hamid Movahed Mohammadi 2
1 Assistant Professor. Agricultural Research. Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran
چکیده [English]

Experiential learning is a fundamental model of teaching and learning in agricultural education. Accordingly, the purpose of this survey research was to analysis the elements of experiential learning in Iranian higher agricultural education system. The statistical population of the study consisted of 20518 graduate students of Iranian agricultural colleges out of which 380 students selected as sample, using Cochran formula and proportionate stratified random sampling technique. Data were collected by applying a questionnaire developed for the study and were analyzed using SPSSwin/v.19 and LISREL/v8.5. Validity of the questionnaire was approved by a panel of experts and construct validity using AVE Index (AVE= 0.84-0.96). In order to measure the reliability of the questionnaire, ordinal Alpha coefficient and composite reliability (CR) were calculated (α= 0.83-0.93; CR= 0.96-0.98). Results of prioritizing dimensions of four elements of experiential learning in higher agricultural education system indicated that in the element of curriculum, educational evaluation held the highest and educational needs and goals held the lowest ranks; in the element of teacher’s characteristics, skill dimension held the highest and motivational – interactive dimensions held the lowest ranks; in the element of student’s characteristics, motivational dimension held the highest and interactive dimension held the lowest ranks and in the element of organizational factors, infrastructure dimension held the highest and financial dimension held the lowest ranks. Confirmatory factor analysis revealed that indicators used for measuring curriculum, instructors' characteristics, learners' characteristics and organizational factors were appropriate and models fitness indexes were at desirable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experiential learning
  • Higher agricultural education
  • agricultural learners
  • agricultural instructors
ایروانی، ه.، شعبانعلی فمی، ح.، علی‌بیگی، ا.ح.، کلانتری، خ. و میرایی آشتیانی، س.ر. (1385). الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی، علوم کشاورزی ایران، 2-37 (1)، 35-47.

برآبادی، س.ا.، ملک محمدی، ا. و اسدی، ع. (1388). تحلیل موانع آموزشی و اجتماعی - فرهنگی اشتغال فارغ‌التحصیلان کشاورزی، کار و جامعه، 109، 92-100.

پاپزن، ع.، یعقوبی، ج.، فکری مهین، ش. و سپه‌پناه، م. (1391). تحلیل مراحل و سبک‌های  یادگیری دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس تئوری چرخه یادگیری تجربی؛  (مطالعه موردی دانشگاه رازی کرمانشاه)، آموزش عالی ایران، 3 (4(پیاپی 12))،169-194.

پورجاوید، س.، خسروی‌پور، ب. و علی‌بیگی، ا.م. (1397). عامل‌های مؤثر در چابک‌سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 10 (44)، 109-126.

سیادت، س.ع. و جمشیدی کوهساری، م. (1388). مدیریت کیفیت (با تکیه بر ارزیابی درونی) گامی اساسی در تحول آموزش عالی با هدف توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران، مجموعه مقالات هشتمین همایش از سلسله همایش‌های منطقه‌ای چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.

سیف، ع.ا. (1385). روان‌شناسی پرورشی، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ شانزدهم.

قاسمی، ج. (1393). طراحی الگوی تلفیق یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی کارآفرینانه ایران، رساله دکتری آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

قاسمی، ج.، اسدی، ع. و حسینی‌نیا، غ. (1388). بررسی ‌عوامل تأثیرگذار در ایجاد‌ روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-40 (2)، 71-79.

معروفی، ی.، کیامنش، ع.، مهرمحمدی، م. و علی عسکری، م. (1386). ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه‌ها، مطالعات برنامه درسی، 2 (5)، 81-112.

منفرد، ن. (1388). عوامل مؤثر بر به‌کارگیری روش آموزشی یادگیری تجربی توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی بوشهر، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11، 39-46.

میرزایی، ن. و علی‌بیگی، ا.ح. (1394). دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی نسبت به بسترهای ضروری یادگیری‌ تجربی، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7 (32)، 14-25.

ورمزیاری، ح.، غنیان، م. و برادران، م. (1387). دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران؛ چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین)، دانش کشاورزی، 18 (4)، 39-52.

 

Arnold, S., Warner, W.J. & Osborne, E.W. (2006). Experiential learning secondary agricultural education classrooms, Journal of Southern Agricultural Education Research, 56(1), 30-39.

De Jong, J.A.S., Wierstra, R.F.A. & Hermanussen, J. (2006). An exploration of the relationship between academic and experiential learning approaches in vocational education, British Journal of Educational Psychology, 76, 155-69.

Dhliwayo, S. (2008). Experiential learning in entrepreneurship education: A prospective model for South African tertiary institutions, Education & Training, 50(4), 329 – 340.

Fargion, S., Gevorgianiene, V. & Lievens, P. (2011). Developing entrepreneurship in social work through international education, Reflections on a European intensive program, Social Work Education: The International Journal of Entrepreneurship Education, 30(8), 964–980.

Harwood, J. (2007). Academic drift in German agricultural education, Minerva, 45, 349-352.

Higgins, D. & Elliott, C. (2011). Learning to make sense: what works in entrepreneurial education, Journal of European Industrial Training, 35(4), 345- 367.

Kingery, T.W. (2010). The inclusion and content of an international agriculture education course at the post secondary level: a Delphi study, PhD dissertation, Texas Tech University.

Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Nazari Nooghabi, S., Iravani, H. & Shabanali Fami, H. (2011). Study on present challenges on experiential learning of university students (University of Tehran, The Colleges of Agriculture and Natural Resources, Iran), Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011), 3522–3530.

Rissing, S.W. & Cogan, J.G. (2009). Can an inquiry approach improve college student learning in an introductory laboratory, CBE - Life Sciences Education, 8, 55–61.