کاربرد ترکیبی SWOT-ANP در شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های صفی روستایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار ترویج و توسعه روستایی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

اکنون دوران تغییرهای پرشتاب تصمیم گیریها برای مدیران است. تغییرهایی که اگر سازمانی خود را با
آنها موافق و همراه نسازد، بسا که به نابودی برسد. یکی از این تغییرهای پرشتاب استفاده از فناوری اطلاعات
و ارتباطات در سازمانها و به ویژه سازمانهای صفی روستایی است. ارایهی خدمات به روستاییان با استفاده از
فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی )فاوا( و توسعه آن در سازمانی صفی روستایی، از جمله راهبردهایی است که
در کاهش و حذف شکاف دیجیتالی در دستور کار کنشگران توسعه روستایی شهرستان بویراحمد قرار گرفته
است. از این رو، این پژوهش به روش کیفی-کمی و با استفاده از شیوه نامه در مرحله کیفی پروتکل و
پرسشنامه در مرحله کمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 22 تَن مدیران سطح صف و ستاد سازمانهای
روستایی شهرستان بویراحمد بودند که به شکل هدفمند در هر دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله نخست،
بررسی شدند که به SWOT نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای توسعه فاوا در سازمانها به کمک الگوی
کمک مدیران صفی روستایی انجام شد. در مرحله دوم، به کمک 2 نفر از مدیران ستادی همان سازمانها و با
اولویت بندی راهبردهای توسعه فاوا تعیین شد. یافته ها نشان دادند که، مهمترین ANP استفاده از الگوی
راهبردها به ترتیب عبارتند از: بسترسازی قوانین سخت افزاری و نرمافزاری برای استفاده راحتتر کارکنان؛ بالا
پیش و ضمن خدمت؛ ایجاد ارتباط با مرکزهای ،)ICDL( بردن کیفیت دوره های آموزشی مهارتهای فناوری
فناوری برای امنیت داده ها و اطلاعات سازمان و استفاده از توان فاوا برای تقویت و توسعه آن در تمام
وظیفه های شغلی. داشتن برنامه راهبردی طراحی شده برای فاوا، وجود قوانین مناسب سازمانی برای کاربست
فاوا در انجام امور، تعهد و پیگیری مدیریت ارشد سازمان به فاوا در برگزاری دورههای پیش از خدمت و ضمن
آن درباره فناوری از مهمترین موردهایی هستند که سازمانهای صفی روستایی باید به آن توجه ویژهای به آن
داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Combined Method SWOT and Analytic Network Process (ANP) for Identify and Prioritize Information and Communication Technology (ICT) development strategies in Rural Line Organizations of Boyer-Ahmad County

نویسندگان [English]

  • heshmat saadi 1
  • mehdi noripour 2
  • saeed hedayati nia 3
1 Associate Prof., Dept. of Agricultural Extension and Education,Agricultural College, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Ph.D Student, Dept. of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Previous studies showed that the learning environment has the undeniable effect on achieving educational goals. In competence-based education (CBE), one of the most important goals is making a connection between education and labor market. Therefore, to achieve this educational goal, characteristics of the learning environment should be taken into account. In this analytical- descriptive research, previous studies have been analyzed through content analysis and coding method in order to extract characteristics of a competence- based learning environment in agricultural higher education. The sample population was 12 related researches that selected purposefully. The research instrument was researcher made checklists. Based on the previous researches and regarding CBE principles, learning environment in agricultural higher education have five characteristics including: emphasis on practical activities, emphasis on communicational skills, emphasis on learners’ personal development, supporting learner’s participation in the learning process, and considering evaluation principles. Considering the results of the research and the emphasis of CBE on the close relationship between the learning environment and workplace and also the empirical nature of the agricultural education, it is suggested that special attention be paid to the learning environment characteristics in agricultural education and curriculum planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence- based education
  • learning environment
  • agricultural higher education
زرافشانی، ک. میرک زاده، ع. ا؛ و اسداله، ح. ر. (1388). تحلیل نقاط ضعف و قوت دوره‌های کارآموزی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی (کرمانشاه). فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره هشت. صص 10-2.

سعدوندی، م.، عباسی، ع. و فرهادیان، ه. (1395). صلاحیت‌های مورد نیاز فراگیران در نظام آموزش عالی کشاورزی. ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، 5 و 6 آبان 1395، دانشگاه شیراز.

مردانشاهی، م. (1396). عامل‌های تاثیرگذار بر صلاحیت راه‌اندازی کسب و کار دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران. فصل‌نامه پژوهش مدیریت کشاورزی (41), 96-109.

موحدی, ر. (1396). بازدارنده‌های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی. فصل‌نامه پژوهش مدیریت کشاورزی (41), 79-95.

موسوی، م.، محمدزاده، س. و شبانی، ک. (1393). کیفیت محیط یادگیری دوره‌های کارآموزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. فصل‌نامه پژوهش مدیریت کشاورزی (30), 55-66.

نصر، ا.، خسروی، ز.، عریضی، ح.، ابوالقاسمی، م.، پاک‌سرشت، م.، کیامنش، ع.، باقری، خ.، خیر، م.، شهنی‌ییلاق، م. (1393). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. انتشارت دانشگاه شهید بهشتی.

 

Berris, R., & Miller, E. (2011). "How design of the physical environment impacts early learning: educators and parents perspectives." Australasian Journal of Early Childhood, 36 (4).

Biemans, H. & Van Mil, M. (2008). Learning Styles of Chinese and Dutch Students Compared within the Context of Dutch Higher Education in Life Sciences. The Journal of Agricultural Education and Extension. 14 (3), 265-278.

Borsari, B., & Vidrine, M. F. (2005). Undergraduate Agriculture Curricula in Sustainability: An Evaluation Across Borders. Journal of Sustainable Agriculture. 25 (4), 93-112.

De Bruijn, E., & Leeman, Y. (2011). "Authentic and self-directed learning in vocational education: Challenges to vocational educators." Teaching and Teacher Education, 27 (4), 694-702.

Deegan, D., Wims, P., & Pettit, T. (2016). Practical Skills Training in Agricultural Education—A Comparison between Traditional and Blended Approaches. The Journal of Agricultural Education and Extension. 22 (2), 145-161.

Dochy, F. (1997). A line of argument for innovation in teaching and assessment starting from students' conceptions and misconceptions in learning processes. European Journal of Agricultural Education an Extension. 3 (4) 231-239.

Dorman, J. P. (2003). "Cross-national validation of the What Is Happening In this Class? (WIHIC) questionnaire using confirmatory factor analysis." Learning Environments Research, 6 (3), 231.

Elvira, Q., Beausaert, S., Segers, M., Imants, J., & Dankbaar, B. (2016). "Development and validation of a Supportive Learning Environment for Expertise Development Questionnaire (SLEED-Q)." Learning Environments Research, 19 (1), 17-41.

Fraser, B. J. (1998). "Classroom environment instruments: Development, validity and applications." Learning environments research, 1 (1), 7-34.

Ge, X., & Hardré, P. L. (2010). "Self-processes and learning environment as influences in the development of expertise in instructional design." Learning Environments Research, 13 (1), 23-41.

Kuijpers, M., Meijers, F., & Gundy, C. (2011). "The relationship between learning environment and career competencies of students in vocational education." Journal of Vocational Behavior, 78 (1), 21-30.

Lieblein, G., Francis, C., & King, J. (1999). Conceptual framework for structuring future agricultural colleges and universities in industrial countries. The Journal of Agricultural Education and Extension, 6 (4), 213-222.

Luckett, S., & Luckett, K. (1999). Developing ‘reflective’ development practitioners through an action-learning curriculum: problems and challenges in a South African context. The Journal of Agricultural Education and Extension, 6 (3), 171-188.

Mankin, K. R., Boone, K. M., Flores, S., & Willyard, M. R. (2004). What Agriculture Students Say Motivates Them to Learn? NACTA, 48 (4), 6-11.

Moos, R. H. (1994). "The social climate scales: An overview." Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Mulder, M. (2017). Competence- based vocational and professional education.

Murray, H. A. (1938). "Explorations in Personality. A Clinical and Experimental Study of Fifty Men of College Age, New York (Oxford University Press) 1938."

Prasad Pant, L. (2012). Learning and Innovation Competence in Agricultural and Rural Development. The Journal of Agricultural Education and Extension, 18 (3), 205-230.

Saadvandi, M., Abbasi, E., Farhadian, H., & Zarafshani, K. (2017). Characteristics of agricultural competence-based educator. 23rd European Seminar on Extension (and) Education - ESEE (23). Chania, Greece, 4-7 July 2017.

Schönrock-Adema, J., Bouwkamp-Timmer, T., van Hell, E. A., & Cohen-Schotanus, J. (2012). "Key elements in assessing the educational environment: where is the theory?" Advances in Health Sciences Education, 17 (5), 727-742.

Shahvali, M. (1997). Knowledge for being, a strategy for higher agricultural education. European Journal of Agricultural Education and Extension.

Sturing, L., Biemans, H. J., Mulder, M., & De Bruijn, E. (2011). "The nature of study programmes in vocational education: Evaluation of the model for comprehensive competence-based vocational education in the Netherlands." Vocations and Learning, 4 (3), 191-210.

Walker, S. L., & Fraser, B. J. (2005). "Development and validation of an instrument for assessing distance education learning environments in higher education: The Distance Education Learning Environments Survey (DELES)." Learning Environments Research, 8 (3), 289-308.

Wals, A. E. J., & Sriskandarajah, N. (2010). Mediated Cross-Cultural Learning through Exchange in Higher Agricultural Education. The Journal of Agricultural Education and Extension, 16 (1), 5-22.

Wesselink, R. (2010). Comprehensive competence-based vocational education: The development and use of a curriculum analysis and improvement model, Wageningen, Netherlands.

Witteveen, L., Put, M., & Leeuwis, C. (2010). Learning about Complex Multi-Stakeholder Issues: Assessing the Visual Problem Appraisal. The Journal of Agricultural Education and Extension, 16 (1), 39-54.