عامل‌های مؤثر بر نگرش زیست‌محیطی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی/ دانشگاه زنجان

2 -2 دانشجوی دکتری، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

نگرشهای افراد در زمینه محیط زیست نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای زیست محیطی مطلوب آنان
دارد و برای جهت دهی نگرش افراد بررسی عاملهای مؤثر بر آن اهمیت دارد. لذا این تحقیق علی- ارتباطی با
هدف سنجش تأثیر عاملهای مؤثر بر نگرش زیست محیطی هنرجویان کشاورزی صورت گرفت. ابزار تحقیق
پرسشنامه ای سه بخشی بود که روایی آن با نظرسنجی از متخصصان تائید و با انجام بررسی مقدماتی با 03
3 برای بخشهای مختلف پایایی آن به دست آمد. جامعه ی / هنرجو و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 8
آماری تحقیق را همه ی هنرجویان هنرستانهای کشاورزی استان زنجان در سال 1031 تشکیل میدادند
181 نفر( که بر مبنای جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (
تصادفی متناسب، 101 نفر گزینش و بررسی شدند. تحلیل دادها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی
51 درصد( دارای نگرش / صورت گرفت. نتایج نشان داد که اکثریت هنرجویان ) 3 SPSS بهوسیله نرمافزار 20
81 درصد( نیز متوسط به / متوسطی در زمینه محیط زیست بوده و سطح دانش زیست محیطی اکثریت آنان ) 1
بالا بود. برپایه تحلیل رگرسیون ترتیبی، سه متغیر دانش زیست محیطی، مطالعه مجله درباره محیط زیست و
سطح تحصیلات پدر سطح نگرش زیست محیطی هنرجویان را تحت تأثیر قرار میدهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting on Agricultural High School Students’ Attitude Toward Environment in Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Zahra Hooshmandan 1
  • Esmaeel Akhbar 2
1 Ph. D Student, Agricultural Extension and Education, University of Zanjan.
2 Ph. D Student, Agricultural Extension and Education, University of Zanjan.
چکیده [English]

Attitude of people toward environment play an important role in shaping of their favorable
behaviors. To direct people's attitudes, study of influencing factors is important. The purpose of
this cause- correlational study was to investigate the effective factors on attitude of students
toward environment. The research tool had three sections which its validity was confirmed by a
panel of related experts. A pilot study was conducted and calculated alpha cronbach was higher
than 0. 8 for different sections. The statistical population consists all 187 agricultural high
school students in Zanjan Province which 135 of them were selected based on Krejcie and
Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. Data were
analyzed by SPSS20 and using descriptive and inferential statistics. Results showed that
majority of students (65. 9 percent) had neutral attitude toward environment and 84. 4 percent
had moderate to high level of knowledge regarding environment. Ordinal regression analysis
showed that three variables named as environmental knowledge, reading magazine on
environment and father's educational level affect on the level of probability of the students’
attitude toward environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental attitude
  • Aagricultural high school students
  • Zanjan province
احمدوند، م و نوریپور، م. ) 1083 (. نگرشهای زیستمحیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج: تحلیل
.1-10 :)2( جنسیتی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 5
علوی مقدم، م. ر. و دلبری، ا. س. ) 1088 (. ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع
.011 -033 :)1( مدیریت مواد زاید جامد در محیطزیست. فناوری آموزش، 0
حمیدیان، ع. و حمیدیان، ا. ح. ) 1033 (. لزوم توجه به آموزش محیطزیست در دانشگاه، اولین همایش ملی
آموزش در ایران 1131
رادان، ف. ) 1031 (. بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و رسانههای جمعی با نگرش محیطزیستی
)مطالعه موردی: کارکنان مترو تهران(. فصلنامه علمی  پژوهشی آموزش محیطزیست و توسعه پایدار، 1
.111-130 :)1(
رضایی، م. و شبیری، س. م. ) 1030 (. رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات )با تأکید بر
.18-03 : اینترنت( با سواد زیستمحیطی دانشجویان. انسان و محیطزیست، 01
رضوانی، ن. ) 1081 (. بررسی رابطه بین دانش زیستمحیطی و نگرشها با رفتارهای محافظت از محیط،
پایاننامه کارشناسیارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
سلیمانی هارون، خ.، خسرویپور، ب.، برادران، م. و غنیان، م. ) 1083 (. نگرش ساکنان مناطق گردشگری
-210 ،)2( روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2
.218
شبیری، س. م.، فرجاللهی، م.، کوهی اقدم، ا. و میبودی، ح. ) 1032 (. رابطه میزان استفاده از رسانههای جمعی
)با تأکید بر تلویزیون( با ارتقای سطح سواد زیستمحیطی معلمان. فصلنامه فنآوری و ارتباطات در علوم
.20-13 ،)1( تربیتی، 1
هوشمندان مقدم فرد، ز. و شمس، ع. ) 1031 (. عاملهای مؤثر بر نگرش آموزگاران ابتدایی شهر زنجان در
گنجاندن آموزشهای کشاورزی و محیطزیست در برنامههای درسی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،
12-13 ،)01( 1
شرفی، ک.، رحیمی، ش.، درگاهی، ع.، رضیئی، م.، مرادی، م. و مرادی، ش. ) 1030 (. بررسی نقش آموزش در
تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیستمحیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه
.13-12 ،)1( شهر ماهیدشت کرمانشاه. نسیم تندرستی. 2
صالحی، ص.، کبیری، ا. و کریم زاده، س. ) 1031 (. بررسی نقش جنسیت در جهتگیریهای زیستمحیطی
.151-113 ،)1( )مورد مطالعه: شهر ارومیه(. علوم و تکنولوژی محیطزیست. 18
عاملهای مؤثر بر نگرش ...
16 فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
صالحی، ص. و پازوکی نژاد، ز. ) 1030 (. تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد زیستمحیطی
88-11 ،)0( دانشجویان. جامعهشناسی کاربردی. 21
صالحی، ص.، سلیمانی، ک. و پازوکی نژاد، ز. ) 1031 (. بررسی نگرش و رفتار مسئولانه دانشجویان نسبت به
.215 -251:)11( محیطزیست )مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران(، پژوهشهای محیطزیست، 5
صالحی، ص و امامقلی، ل. ) 1031 (. مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی )مطالعه مناطق
.111-121 :)1( شهری و روستایی شهرستان سنندج(. مسائل اجتماعی ایران، 0
صالحی، ص.، قدمی، م. و همتی گویمی، ز. ) 1031 (. بررسی رفتارهای محیطزیستی در بین گردشگران
ساحلی )مطالعه موردی: گردشگران ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروز(. مجله برنامهریزی و توسعه
.18-01 :)1( گردشگری، 1
فاضلی، م. و جعفرصالحی، س. ) 1032 (. شکاف نگرش، دانش و رفتار زیستمحیطی گردشگران. فصلنامه
.151-101 :)22( علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 8
فردوسی، س.، مرتضوی، ش. و رضوانی، ن. ) 1085 (. رابطه بین دانش زیستمحیطی و رفتارهای محافظت از
.255-210 : محیط. پژوهشنامه علوم انسانی. 10
قنادزاده، م. ج.، ابوالحسنی، آ.، اخوان ملایری، ن.، عشرتی، ب. و شمسی، م. ) 1032 (. بررسی آگاهی، نگرش و
عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص مدیریت پسماند جهت ارایه شیوههای مناسب
13-05 ،)3( آموزشی در سال 1031 . مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 15
مافی، ح. و صالح، ا. ) 1088 (. برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک، مطالعه موردی
- محصولات سبزیجات و خیار در استان گیلان و تهران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، 1088
تهران، ایران.
در نگرش کشاورزان به زیستگرایی مدیریت تلفیقی آفات. پژوهش FFS محمدی، ف. ) 1035 (. نقش رهیافت
.130-33 : مدیریت آموزش کشاورزی. 10
محمدیان، م. و بخشنده، ق. ) 1030 (. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرفکنندگان.
.58-03 :)11( فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت، 20
میردامادی، س. م.، باقری ورکانه، ع. و اسماعیلی، س. ) 1083 (. بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره
.215-231 ،)1( متوسطه شهر تهران از حفاظت محیطزیست. علوم و تکنولوژی محیطزیست، 12
منتی زاده، م. و زمانی، غ. ) 1031 (. سازههای مؤثر بر نگرش زیستمحیطی کشاورزان شیراز برای حفظ منابع
.0-10 ، آبوخاک. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 23
ندرلو، س. و شمس، ع. ) 1035 (. بررسی دانش و نگرش محیطزیستی دانشجویان دانشگاه زنجان. علوم و
.111-111 ،)1( تکنولوژی محیطزیست. 13
نجارزاده، م.، جعفری، س.، جعفری، ن و رجبی، ن. ) 1031 (. رابطه ساختاری نگرش و دانش محیطزیستی با
تمایلات رفتاری در حفاظت از محیطزیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده. آموزش
.112-121 ،)1( محیطزیست و توسعه پایدار. 1
واحدی، م.، سلیمان نژاد، س. و مرادنژادی، ه. ) 1031 (. نیاز آموزشی حفظ محیطزیست زنان روستایی
.105-122 :)03( شهرستان ایلام. 8
Abdollah, M. & Farhadi, M. (2010). Legal challenges of the environmental protection agency.
Journal of Environmental Science, 7 (4): 143 – 180.
ویژهنامه تابستان 1931
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 19
Akomolafe، O. (2011). Impact of Personal Factors on Environmental Education in Tertiary
Institutions in Ekiti State, Nigeria. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in
Education, 1 (1): 559-564.
Aminrad, Z., Azizi, M. & Wahab, M. (2010). Environmental Awareness and Attitude among
Iranian Students in Malaysian Universities. Environment Asia, 10 (3):1-10.
Andersson, H., Tago, D &Treich, N. (2014). Pesticides and health: A review of evidence on
health effects, valuation of risks, and benefit Cost analysis. Reference Measurement in
Health,1-61.
Aydin, F., & Çepni, O. (2010). University students’ attitudes towards environmental problems:
A case study from Turkey. International Journal of the Physical Sciences, 5 (17), 2715-2720.
Aydin, F., Coskun, M., Kaya, H., & Erdonmez, I. (2011). Gifted students’ attitudes towards
environment: A case study from turkey. African journal of agricultural research, 6 (7), 1876-
1883.
Botkin, D. & Keler, A. (2004). Understanding of the environment, the living planet earth.
Translation: abdullhossein wahabzade. Third edition. Publications of jahad Mashhad
University.
Budak, D,. Budak, F., Zaimoglu, Z. & Sucu. Y. (2005). Behavior and attitude of students
towards environmental issues at faculty of agriculture turkey. Journal of Applied Sciences, 5
(7): 1224-1227.
Burton, R. (2014). The influence of farmer demographic characteristics on environmental
behaviour: A review. Journal of Environmental Management 135:19-26.
Carvalho Maffia, A. M. Silvia, E. & Goncalves, L. A. (2011). Environment and Environmental
Awareness: How University Students Conceive and act. Maringa, 33 (2): 209-214.
Deng, J., Walker, G & Swinnerton, G. (2006). A comparison of environmental values and
attitudes between chines in Canada and Angol – Canadians. Environmental and behavior, 38
(1): 22-47.
Duman-Yuksel, U., & Ozkazanc, S. (2015). Investigation of the Environmental Attitudes and
Approaches of University Students’. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 2191-
2200.
Eilam, E., & Trop., T. (2012). Environmental attitudes and environmental behavior-Which is
the horse and which is the cart? Sustainability, 4, 2210-2246.
Erten, S. (2012). Environmental consciousness among Turkish and Azeri candidate teachers.
Educ Sci, 37 (166), 88-100.
Gün, S & Kan, M. (2008). Pesticide Use in Turkish Greenhouses: Health and Environmental
Consciousness. Polish J. of Environ. Stud. 18 (4), 607-615.
Hawcroft, L. & Milfont, T. (2010). The use (and abuse) of the new environmental paradigm
scale over the last 30 years: A meta-analysis. Journal of Environmental Psychology. 30: 143-
158.
Hussey, D. & Egan, P. (2007). Using structural equation to test environmental prefirmance in
small and medium –sized manufacturers: can sem help smes? Journl of cleaner production,
15: 303-312.
Johnson, C., Bowker, J & Cordell, H. (2004). ethnic variation in environmental belief and
behavior. An examination of the new ecological paradigm in a social psychological context.
Environment and behavior. 36: 157-186.
Kalantari, K., Fami, H. S., Asadi, A., & Mohammadi, H. M. (2007). Investigating factors
affecting environmental behavior of urban residents: A case study in Tehran City-Iran.
American journal of environmental sciences, 3 (2), 67-74.
Kalantari, K., & Asadi, A. (2010). Designing a structural model for explaining environmental
attitude and behavior of urban residents (Case of Tehran). International Journal of
Environmental Research, 4 (2), 309-320.
عاملهای مؤثر بر نگرش ...
16 فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
Kilbiurne, W. & Carlson, L. (2008). The dominant social paradigm, consumption and
environmental attitudes. Can macro marketing education help? Jornal of macro marketing. 2
(2): 106-121.
Larijani, M. & Yeshodhara, K. (2008). An environmental attitude among higher primary school
teacher of india and iran. Journal of human ecologe. 3: 195-200.
Molina, M. A., Fernandez-Sainz, A., Izagirre-Olaizola, J. (2013). Environmental knowledge and
other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students
from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, Vol. 61, Pages 130-
138
Müderrisoglu, H., & Altanlar, A. (2011). Attitudes and behaviors of undergraduate students
toward environmental issues. International Journal of Environmental Science & Technology,
8 (1), 159-168.
Ozsoy, S., (2012). A survey of Turkish pre-service science teachers’ attitudes toward the
environment. Eurasian J Educ Res. 12, 121-140.
Pandey, K., & Kulshreshtha, A. K. (2012). A study of environmental value and attitude towards
sustainable development among pupil teachers. International Journal of Sustainable
Development, 3 (8), 25-32.
Rhead, R., Elliot, M., & Upham, P. (2015). Assessing the structure of UK environmental
concern and its association with pro-environmental behaviour. Journal of Environmental
Psychology. 43, 175-183.
Shaik goodarzi, M., Alizadeh shabani, A & Salman mahiny, A. (2012). Einvironmental impact
acssesement of korganrud watershed using leandscaps degradation model. Journal of Natural
environment. 65 (2):223-234.
Shiri, N., Safi Sis, Y., & Nadi, H. K. (2013). Study of Attitudes toward Sustainable Agriculture:
A Case from Iran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 4 (7):
1805-1812.
Taskin, O. (2009). The environmental attitudes of Turkish senior high school students in the
context of postmaterialism and the new environmental paradigm. International Journal of
Science Education. 31 (4), 481-502.
Yildiz, N., Yilma, H., Demi., M, & Toy, S. (2011). Effects of personal characteristics on
environmental awareness, a questionnaire survey with university campus people in a
developing country, Turkey. Scientific Research and Essay, 6 (2), 332-340.