بازاندیشی ماهیت میان‌رشته‌ای برنامه‌د‌رسی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارشناسان خبره آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.

چکیده

در سیر دگرگونی‌های آموزش عالی، ردپاهایی از رویکردها و مدل‌های گوناگون برنامه‌ریزی آموزشی و درسی مشاهده می‌شود و نگاه تحلیلی به رویکردها و زمینه‌ها این نکته را نمایان می‌سازد که هر یک بنا به شرایط، نیازها و محدودیت‎ها برخاسته‌اند، به این دلیل تفکر مداوم درباره‌ی برنامه‌درسی ضروری است. هر برنامه‌درسی از رشته علمی مربوط جدا نبوده و در گسترده‌ترین معنای خود آن چیزی است که به فراگیر آموخته می‌شود. محتوای برنامه‌درسی دانش سازمان یافته و اندوخته شده، اصطلاح‌ها، اطلاعات، واقعیت‌ها، حقیقت‌ها، اصول، روش‌ها، مفهوم‌ها، تعمیم‌ها، پدیده‌ها و مسئله‌های مربوط به ماده درسی است. کشاورزی، علمی نظام‌مند است که به وسیله نظام‌های اجتماعی و بوم‌شناختی توصیف می‌شود و این در حالی است که محتوای برنامه‌های آموزش کشاورزی روی رشته‌های جدا از هم (حشره‌شناسی، گیاه‌شناسی و...) توجه دارند و دانشجویان را برای رفتار با نظام‌های پیچیده‌ی کشاورزی آماده نمی‌کند. بنابراین، یک نیاز فوری در نظام آموزش کشاورزی و نیز رشته ترویج و آموزش کشاورزی به منظور تغییر جهت‌گیری برنامه‌درسی بر پایه رویکرد آموزش میان‌‌رشته‌ای وجود دارد. در این باره، هدف این نوشتار بازاندیشی محتوای آموزشی برنامه‌درسی مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی بر پایه مبانی و اصول حاکم بر رویکرد میان‌رشته‌ای است که با استفاده از روش‌شناسی تحلیل محتوا کیفی و کمی و فن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به بررسی و شناسایی زمینه‎ها و موضوع‌ها و محورهای آموزشی و مهارت‌ها و رشته‌های همجوار و مکمل و سازمان‌های طرف همکاری از دیدگاه اعضای هیأت علمی و خبرگان رشته ترویج و آموزش کشاورزی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revising the Content of the Undergraduate Curriculum for Agricultural Education and Extension with Interdisciplinary Approach

نویسندگان [English]

  • Zainab Moazen 1
  • Hamid Movahed Mohammadi 2
  • Seyyed Yousef Hedjazi 2
  • Ahmad Rezvanfar 2
1 Ph. D. student of agricultural education- Department of Agricultural Extension and Educaton Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
2 Professor - Department of Agricultural Extension and Educaton Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
چکیده [English]

In the pathway of the evolution of higher education, there are footprint of different approaches and models of educational planning and curriculum that analytic perspective on approaches and fields reveals that each one is based on conditions, needs and constraints, and this is why continuous thinking about Curriculum is essential. The curriculum is not separate from the discipline, and in its broadest meanings it is what is learned to the learner. Content of curriculum contains of organized and stored knowledge, terminology, information, reality, facts, principles, methods, concepts, generalizations, phenomena and issues related to the subject. Agriculture is a systematic science that is described by social and ecological systems, while the content of agricultural education programs focuses on separate disciplines (insectology, botany, etc.), which does not prepare students to deal with complex systems of Agriculture. Therefore, there is an urgent need in the agricultural education system and agricultural education and extension in order to change the orientation of the curriculum based on the interdisciplinary education approach. In this regard, the purpose of this paper is rethinking about the curriculum content of the undergraduate in the field of agricultural education and extension based on the principles governing the interdisciplinary approach. Which is Used the methodology of qualitative and quantitative content analysis and the technique of semi-structured interviews,to survey and identify the subjects and central signage; Topics, educational orientations and skills; and complementary disciplines and collaborative organizations from the perspective of faculty members and experts in the field of agricultural education and extension.

احمدی، پ. (1388). برنامه‌ریزی میان‌رشته‌ای. فصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، سال اول، شماره 3، تابستان 88، ص‌ص126- 97. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

ابطحی، ا. (1393). روشگانی برای تولید و بهبود برنامه‌های درسی میان رشته‌ای دوره‌های کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی در ایران. فصل‌نامه آموزش مهندسی ایران، سال شانزدهم، شماره 61، بهار 1393، صص. 68-45.

احمدی، پ، سبحانی‌نژاد، م، و امیری، م. (1394). سازماندهی میان رشته‌ای برنامه‌درسی با تأکید بر اثربخش‌سازی محتوای درس‌ها. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، دو فصل‌نامه علمی و پژوهشی دانشگاه شاهد. دوره جدید. شماره 6. بهار و تابستان 1394.

تقی‌بیگی، م، برادران، م. (1397). وضعیت مؤلفه‌های فراشناخت در بین دانشجویان کشاورزی استان خوزستان. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 44. بهار 1397.

شبیری، سید م، و شمسی سیده ز. (1394). تحلیلی بر برنامه‌درسی میان رشته‌ای آموزش محیط‌زیست در آموزش عالی. فصل‌نامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 3. تابستان 1394، ص.ص 127-145.

کرمی، ش. (1396). آینده‌نگاری کاربرد مهارت و فناوری موردنیاز بازار از دیدگاه دانشجویان دکتری کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 43، زمستان 1396.

مطیعی لنگرودی، سید ح، شمسایی ا. (1388). توسعه و کشاورزی پایدار (از دیدگاه اقتصاد روستایی). انتشارات دانشگاه تهران.

محمدی‌‌مهر، غ. (1394). روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق). دانش‌نگار.

نصرآبادی، ح، ع، ابراهیمی دینالی، آ، خنجرخانی ذ. (1388). فصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، شماره 5، زمستان 88، ص‌ص 267- 186. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

نیلی‌احمدآبادی، م. (1387). جایگاه علوم میان‌رشته‌ای از نظر مباحث علوم تربیتی. فصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، سال اول، شماره 1، زمستان 87، ص ص 35- 19. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.12

نورآبادی، س. و همکاران (1393). ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی میان رشته‌ای علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران. دو فصل‌نامه نظریه و عمل در برنامه درسی. سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، 84-55.

یعقوبی، ج، نجفلو، پ، و صفری، م. (1394). علل ضعف دانش کشاورزی پایه دانشجویان دانشکده کشاورزی زنجان. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 35. زمستان 1394.

 

Anaeto F.C, Asiabaka C.C, Nnadi F.N, Ajaero. J.O, Aja O.O, Ugwoke F.o, Ukpongson M,U, Onweagha A.e (2012).The role of extension officer and extension services in the development of agriculture in Nigeria.

Fjelsted, Hugo and Erik, Steen (2002). Towards a Systemic research methodology in Agriculture Rethinking the role of Values in Science. Published in A griculture and Human Values 19: 3-32.

Graham, Colin & Williams Gareth (2014). Pillars and Lintels: The What`s, Why`s and How`s of Interdisciplinary Learning in Stem Education. The Royal Society of Edinburgh, Scatland`s National Academy, is S cottish Charity No.

Helene, Marie & Bouillier Oudot (2010). The Choice of Interdusciplinarity in French Agricultural Education. Issues in integrative studies. No. 28, PP. 208-237.

Kroma. M. Margaret (2003). Reshaping Extension Education Curricula for 21st Centery Agricultural Development in Sub-Saharan Africa. AIAEE 2003 Proceedings of the 19th Annual Conference Raleigh, North Carolina, USA

Lake Kathy (2000). Integrated Curriculum. School Improvement Research Series (SIRS). Northwest regional Educational Laboratory.

Perry, Matt (2010). Designing Multidisciplinary Integrated Curriculum.

Shinn. Glen. C, Gary J.Wingenbach, James R.Lindner, Gary E. Briers, Matt Baker (2009). Redefining Agricultural and Extension Education as a Field of Study: Consensus of Fifteen Engaged. Journal of International Agricultural and Extension Education. Volume 16, Number 1.