رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانگی کارشناسان شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای کشاورزی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

2 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

چکیده

تفاوت‌های فرهنگی بیش از آنچه تصور شود بر اثربخشی کسب‌وکار تأثیر دارند، لذا درک تاثیر زمینه‌های فرهنگی بر رفتار فرد در انجام فعالیتهای کارآفرینانه ضروری می‌باشد. هدف این پژوهش، مطالعه رابطه میان هوش فرهنگی با گرایش کارآفرینانه کارشناسان مراکز خدمات مشاوره‌ای کشاورزی استان گلستان است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و روش آن از نوع علی-ارتباطی است. داده‌ها با استفاده از توزیع دو پرسشنامه هوش فرهنگی و نیز گرایش کارآفرینانه در میان کارشناسان خدمات مشاوره‌ای کشاورزی استان گلستان گردآوری شد. جامعه آماری به تعداد 150 نفر است که تعداد نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 110 نفرتعیین گردید. داده‌ها با بکارگیری روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نیز آزمون همبستگی اسپیرمن و با استفاده از نزم افزارهای LISREL و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مهم‌ترین نتایج نشان داد که بین هوش فرهنگی با گرایش کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین بعد هوش رفتاری با گرایش کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cultural Intelligence and Entrepreneurial orientation of Experts in Agricultural Consultancy Services centers of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Bahman Khosravipour 1
  • Zahra Teimuri Koohsar 2
  • Nasibe Pourfateh 2
1 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agriculture Sciences and Natural Resources University, Iran.
2 Ph.D. students of agricultural education, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agriculture Sciences and Natural Resources University, Iran.
چکیده [English]

In order to reduce the problems encountered by the agricultural sector, despite the high unemployment rate, one of the main solutions to removing obstacles is the attention to the entrepreneurial culture and entrepreneurial orientation, which for understanding the impact of cultural contexts on the individual's behavior of providing educational services by agricultural consulting services companies is necessary. The aim of this study is to examine the relationship between cultural intelligence and entrepreneurial orientation of experts in agriculture advisory services centers in Golestan province. The research is functional in terms of the purpose and its method is causal- communicational. The data were collected by distributing cultural intelligence questionnaires as well as entrepreneurial orientation among experts of agricultural consulting services in Golestan province. The statistical population is 150 people. The sample size was determined using the Morgan table of 110. The data were analyzed by applying the structural equations modeling and Spearman correlation test using SPSS and LISREL software. The most important results showed that there is a positive and significant relationship between cultural intelligence and entrepreneurial orientation. Also, there is no significant relationship between four dimensions of cultural intelligence with entrepreneurial orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • entrepreneurial orientation
  • company of counseling services
  • Golestan
احمدپور داریانی، م.، نیک بین، ح. و کریمی، آ. (1390). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزان استان زنجان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره2-42، شماره 4: 246-535.

احمدی، ی. و قاسمی، و. (1391). اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم‌گرایی بر هوش فرهنگی. راهبرد فرهنگ، شماره 20: 154-129.

پاپ زن، ع.، علی آبادی.، صی محمدی، س.، و قربانی پیر علی دهی، ف. تأثیر مؤلفه‌های هوش فرهنگی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 29: 107-117.

خواهنده کارنما، ا.، دهقان نجم آبادی، ع.، و تاج‌پور، م. (1396). بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارکنان در مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 11 (2): 124-133.

داوری، ع. و شهباز مرادی، س. (1392). شناسایی تأثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت‌های فنی تابعه‌ی شرکت ملی نفت ایران. توسعه کارآفرینی، دوره 6، شماره 3: 143-125.

رحیمی، م. ک.، زرفشانی، ک.، نوری، م.، عباسی زاده قنواتی، ص. و رستمی، ف. (1391). ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان‌های کرمانشاه و زنجان. پژوهش‌های روستایی، سال سوم، شماره چهارم: 240-215.

رضایی، ر. (1393). تأثیر مؤلفه‌های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت‌های خدمات مشاورزه‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 1: 147-125.

رضایی، ر.، منگولی، ن.، و صفا، ل. (1396). اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 13 (1): 195-210.

زرفشانی، ک.، علی بیگی، ا. ح.، رنجبر، ز. و سلیمانی، ع. (1390). سنجش انتظارات کشاورزان از اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان اسلام آباد غرب). پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره سوم: 144-125.

سنجقی، م. ا.، فرهی بورزنجانی، ب.، ظهوریان نادعلی، ا. و درودی، ح. (1392). تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی. توسعه کارآفرینی، دوره6، شماره 3: 26-7.

کمالیان، ا. ر.، بهاروند، ف.، زارع علمی، ن. و گوران، م. (1393). مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه. پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره بیست و سوم: 106-89.

مبینی دهکردی، ع.، رضازاده، آ.، دهقان نجم آبادی، ع. و دهقان نجم آبادی، م. (1391). تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه‌ی سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد). توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جاد دوم: 66-47.

نائیجی، م. ج. و عباسعلی زاده، م. (1390). هوش فرهنگی و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی مدیران سازمان‌های غیر انتفاعی در ایران. توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره دوازدهم: 44-27.

هادوی، ف.، طالب‌پور، م.، فراهانی، ا.، و نخعی نیازی، ا. (1394). دو فصل‌نامه مدیرت توسعه و ورزش. 2 (7): 136-152.

هادیزاده مقدم، ا.، رامین مهر، ح. و حسینی، س. س. (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه مطالعه موردی: سازمان‌های وابسته به شرکت نفت. توسعه کارآفرینی، سال 1، شماره 6: 162-139.

 

Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C, Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C. and Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural Intelligence: its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural

Ang, S., Van Dyne, L., and Koh, S. K. (2006). “Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence”, Group and Organization Management, vol. 31: 100–123.

Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C. (2006). "Personality Correlates of the Four Factor Model of Cultural Intelligence": Group & Organization Management, Vol. 1, No. 31, pp. 100-123.

Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y. (2004). "The Measure of Cultural Intelligence": Academy of Management, New Orleans.

Byrne, B. M. (2001). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts,Applications, and Programming. Mahwah, NJ.

Cheng, L., (2007). “Cultural Intelligence (CQ): A Quest for Cultural Competence”, Communication Disorders Quarterly, vol. 29, No. 1, pp. 36-42.

Hashemi, M. and Hedjazi, Y. (2011). “Factors affecting members’ evaluation of agri-business ventures’ effectiveness”. Journal of Evaluation and Program Planning, 34 (1): 51- 59.

Hui, L. Y., Haung, J. and Tsai, M. (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: the role of knowledge creation process. Industrial Marketing Management, 38: 440-449.

Lumpkin, G. T., Cogliser, C. C., Schneider D. R. (2010). Understanding and Measuring Autonomy: An Entrepreneurial Orientation Perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 33: 47-69.

Rockstuhl, T. and Yee Ng, k. (2006). The Effects of Cultural Intelligence on Interpersonal. Trust in Multicultural Teams Group and Organization Management. 31: 78–99.

Rockstuhl, T. and. Yee Ng, K. (2006). The Effects of Cultural Intelligence on Interpersonal Trust in Multicultural Teams Group and Organization Management. 31: 78–99.

Shomaker, R. and Lomax, R. E. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, UK.

Triandis Harry, C. (2006). Cultural Intelligence in Organizations. Group & Organization Management. Vol 32. No 1: 20-26.

Adaptation and Task Performance”, Management and Organization Review, vol. 3, Issue 3: 335–371.

Tajeddini K., & Mueller S. L. (2012). Corporate entrepreneurship in Switzerland: evidence from a case study of Swiss watch manufacturers. International Entrepreneurship and Management Journal, 8 (3): 355-372.