منطق برنامه درسی گرایش علمی کاربردی کشاورزی با رویکرد کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مطالعات برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین منطق کارآفرینی در برنامه‏درسی علمی کاربردی رشته‏های کشاورزی با روش‌شناسی از نوع پژوهش کیفی اجرا شده است. در این پژوهش جهت دستیابی به داده‌ها و تحلیل و بررسی منطق برنامه درسی کارآفرینی از مطالعه کتابخانه‏ی با مرور اسناد و مدارک مرتبط در این حوزه به همراه مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. نمونه‌ این پژوهش جهت مصاحبه، هدفمند است و از روش نمونه‌گیری گلوله‏برفی تا رسیدن به اشباع نظری بهره گرفته شده‌ است. که شامل 1-اساتید و مدرسان خبره در بخش کشاورز، 2-متخصصان برنامه‏درسی و 3-دانش‏آموختگان کارآفرین بخش کشاورزی و در مجموع به تعداد 23 نفر هستند؛ برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‎ها، از نرم افزار اطلس تی جهت کدگذاری در سه مرحله باز(مفاهیم)، محوری(مقوله‌ها) و انتخابی(کد گزینشی) استفاده شد. و با تحلیل 500 مصداق برگرفته از مصاحبه‌ها در مرحله کدگذاری باز 36 مفهوم بدست آمد و در مرحله کدگذاری محوری مفاهیم مشترک و مشابه مرحله قبل از نظر معنایی در قالب 7 مقوله عمده شامل 1- نبود شغل دولتی 2- اشتغال زائی 3- ایجاد بینش کارآفرینانه 4- شرایط بالقوه کشاورز 5- پیشرفت های فنآوری‌های نوین 6- تاکید دانشگاه‌ها و نهادهای بین المللی معتبر 7- نیاز جامعه کشاورزی بعنوان یافته‌های اصلی پژوهش طبقه‏بندی شدند و در نهایت از مقوله‌های محوری یک کد گزینشی تحت عنوان «ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی» بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی با تغییر و تحول در طراحی و تدوین برنامه‏درسی علمی کاربردی کشاورزی امکانپذیر است و باید در اولویت سیاستگذاران در بخش آموزش کشاورزی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agricultural Scientific – Applied Curriculum Logic with Entrepreneurial Approach in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Nikfarjam 1
  • ali hoseinikhah 2
  • effat abbassi 2
  • masuod gramipour 2
1 PhD Student of Planning Curriculum, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Curriculum Planning Department, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine entrepreneurship logic in agricultural curriculum through qualitative research method. In this research, a library study was conducted to access data and analyze entrepreneurship curricula by reviewing relevant documents in this area, along with semi-structured interviews. Sampling is purposeful. The snowball sampling method continues to reach the theoretical saturation. Which included 1 professor and speaker in agriculture, 2 curriculum specialist and 3 graduates of agricultural entrepreneurship and a total of 23 people; for analysis of data from interviews, Atlas-T software was used in three stages: open (concepts), Axis (Categories) and Selection (Selected Code). By analyzing 500 interviews in open planning stage, 36 concepts were obtained and at the planning stage, similar concepts and similar to the previous semantic meaning were divided into 7 major categories: 1- lack of government jobs 2- employment 3. creation of entrepreneurial insights 4 5. Potential farmers 5. Recent technological advances 6. The emphasis of internationally recognized universities and institutions 7. The needs of the agricultural community are classified as the main findings of this study. And finally, the main categories of a selective code entitled "Making Sustainable Employment and Entrepreneurship in Agricultural Development." The results of this study indicate that entrepreneurship development in agriculture is due to changing educational curriculum for agriculture and priority of policy makers in agricultural education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Curriculum Logic"
  • "Entrepreneurship Approach"
  • "Scientific-Applied Agricultural Education"
اکبری، م،. غفوریان، ف. (1394). تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

اولادیان، م.، سیف نراقی، م.، نادری، ع.، شریعتمداری، ع. (1389). بررسی عوامـل مؤثر بـر توسـعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به منظـور فـراهم نمـودن الگـوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. شماره 2فصلنامه اندیشه‌های تـازه در علوم تربیتی.

بینش، م.، بختیاری، م.، نویدبخش، س. (1395). بررسی برنامه درسی دانشگاهی، تصمیم‏گیرندگان و عوامل مؤثر بر آن، شماره 3، فصل نامه مطالعات مدیریت و حسابداری.

پری‏نوش، م. (1391). کارآفرینی: مفاهیم بنیادین و کاربرد آن در کسب و کارهای جدید، تهران: انتشارات آمه.

خسروی‌پور، ب.، کیخواه، ش. (1392). آموزش کارآفرینی، رویکرد کارآمد در جهت اشتغال دانشجویان کشاورزی، شماره 163، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه.

حسینقلی‏زاده، ر.، حبیبی، ل.، عالی، م. (1389). مروری بر روش‏شناسی نظریه پایه‏ور با تاکید بر مطالعات سازمانی، شماره 54، فصل‌نامه راهبرد.

دلاور، ع. (1387). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.

سند اشتغال وزارت جهادکشاورزی در طی برنامه پنجم توسعه کشور، (1388). معاونت امور برنامه‌ریزی واقتصادی دفتر برنامه‌ریزی بودجه وکارآفرینی، وزارت جهاد کشاورزی.

سند مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی، (1394). قابل دسترس در: www. itvhe. ac. ir.

شریف زاده، م.، عبدالله زاده، غ. (1394). مؤلفه‌های توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی، شماره 32، فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت جهاد کشاورزی.

شریعت زاده، م. (1385). کشاورزی پیرامون اهداف، برنامه‏ها و فرآیند جذب فراگیران نظام آموزش متوسطه کشاورزی، تهران: نشر علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. (1381). برنامه درسی: نظرگاه‏ها، رویکردها و چشم‏اندارها، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

فتحی واجارگاه، ک.، موسی‌پور، ن.، یادگارزاده، غ. (1393). برنامه‏ریزی درسی آموزش عالی (مقدمه‏ای بر مفاهیم، دیدگاه‏ها و الگوها)، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

فتحی واجارگاه، ک. (1392). راهنمای عملی بازنگری برنامه‌های درسی (در دانشگاه‌ها و مؤسسات آمورش عالی)، تهران: انتشارات مهربان0

فتحی واجارگاه، ک. (1388). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی، تهران: انتشارات بال.

کرسول، ج. (13۹۶). ویش کیفی و طرح ژوهش: انتخاب از میان نج رویکرد (روایت ژوهی، دیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی)، ترجمه: حسن دانایی فرد، و حسین کاظمی، تهران، انتشارات اشراقی.

رنجبر، ه.، حق دوست، ع. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، شماره 3، مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

علیخانی، م.، اصغرنژاد، ل. (1393) اهمیت ضروت توجه به کارآفرینی در برنامه‌های آموزش کشاورزی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلداول، شماره دوم.

مخبر، ع.، میررحیمی، د. (1396). متغیرهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مرکزآموزش عالی علمی –کاربردی امام خمینی (ره)، شماره 42، فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت جهاد کشاورزی.

مذبوحی، س.، شرفی، م.، مقدم، م. (1391). برنامه درسی کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی، شماره 3، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.

مرکز آمار ایران، (1393). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. قابل دسترس در: http://www. amar. org. ir.

ملکی‏پور، ا.، حکیم زاده، ر. (1395). مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته‌های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه تهران با دانشگاه‌های پیشرو جهان، شماره 38، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی.

مهدوی مزده، م.، (1392). تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‏‏‏‏‏‏های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‎ها از این منظر، شماره 1، فصل‌نامه سیاست علم و فنآوری.

نادری، ن.، (1394). الگوسازی مفهومی تأثیر مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان‏های کار دانش، شماره دوم، نشریه کارآفرینی در کشاورزی.

نیک فرجام، ح.، جلیلی هزاوه، م. (1391). مقایسه دیدگاه دانشجویان و صاحب‌نظران نسبت به توانایی و صلاحیت‏های مدرسان دوره‌های علمی-کاربردی مراکز آموزش جهاد کشاورزی، شماره 21، فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت جهاد کشاورزی

وودهال، م. (1992). توسعه اقتصادی و آموزش عالی، ترجمه هادی شیرازی بهشتی، شماره 1 سال دوم، فصل نامه پژوهش برنامه‌ریزی در آموزش عالی.

 

Education and training for entrepreneurs,ducation+Training. Vol 45No. 8/9. pp. 430-438

Kuttim, M. Kallaste, M. Venesaar, U. and Kiss, A.) 2014 (. ntrepreneurship Education at University Level and Students’ Entrepreneurial Intentions Procedia-Social and Behavioral Science, 110. 658-668.

Singh, T, S., (1996). Higher Education and Devlopment the Exoeriences of four Newly Industrializing Countries in Asia in Higher Education In Internaional Perspective: Critical, Edited by Zagloul, M. and Philip G. A. paris: UNESC. PB. 102-156.

Fathi Vajargah, K & Shafiea, N. (2007). Evaluation of Quality of University Curriculum (Adult Education). Quarterly Journal of Curriculum Studies (QJCS), Vol. 2, No. 5, pp. 1-27.

Lanenburg, F. and Ornstein, A. (2004). Educational Administration, Concepts and Practices; Wadsworth Publishing Complaining.

Morris, M. H., Kuratko, D. F., and Pryor, C. G. (2014). Building blocks for the development of university-wide entrepreneurship. Entrepreneurship Research Journal, 4 (1): 45–68.

Katz, J. A., Hanke, R., Maidment, F., Weaver, K. M., and Alpi, S. 2016. Proposal for two model undergraduate curricula in entrepreneurship. International Entrepreneurship Management Journal, 12 (2): 487–506.

Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Baiscs of qualitative research tecgniques for developing grounded theory. (2nd ed). thousand Oaks, CA:Sage.