نقش یادگیری تیمی و عامل‌های گروهی مؤثر بر آموزش شایسته محور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت و بهسازی منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سمنگان، آمل، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر شاخص‌های اندازه تیم، هویت‌یابی از تیم و وابستگی متقابل به کار بر آموزش مبتنی بر شایستگی با توجه به نقش میانجی یادگیری تیمی است. جامعه آماری پژوهش 152 تن ازاعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال تحصیلی 96- 1395 بوده اند که تعداد 110 تن از آنان از طریق جدول مورگان و فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه‌های مربوطه را تکمیل نموده‌اند. روایی صوری پرسشنامه به تایید خبرگان رسید و به وسیله تحلیل عاملی و برازش مدل، روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده نیز به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار AMOS23 انجام شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش و مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق و به صورت مستقیم، شاخص‌های اندازه تیم 28/0- ، شناسایی تیم 33/0 و وابستگی به کار 32/0، بر آموزش مبتنی بر شایستگی تاثیر دارند. همچنین نتیجه تاثیر متغیر میانجی یادگیری تیمی بر روابط فوق نیز مؤید معنی‌دار بودن اثر غیرمستقیم متغیرهای اندازه تیم، شناسایی تیم و وابستگی به کار بر اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی است؛ اگرچه که در هر سه مورد با توجه به معنادار باقی ماندن روابط مستقیم، می‌توان گفت که متغیر یادگیری تیمی، اثر میانجی‌گر جزئی بر روابط مذکور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Team Learning and Effective Group Factors on Competent Education from the Viewpoints of the Faculty Members of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

نویسندگان [English]

  • Arsalan irajirad 1
  • Fateme Khoshkam 2
1 Assistant Professor Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Graduated Master of Human Resources Management and Improvement, Non-profit Higher Education Nonprofit Institution Samangan, Amol, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of size of team indicators, team identification and interdependence on work based on competency-based learning based on the role of mediating team learning. The statistical population of this study was 152 faculty members of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 1395-96. 110 of them were selected through Morgan table and Cochran formula by random sampling as a research sample and completed questionnaires. Have found The formal validity of the questionnaire was confirmed by experts and was confirmed by factor analysis and model fitting, structural validity, and its combined reliability. Analysis of the collected data was done by structural equation modeling using AMOS23 software. Based on the findings of the research and the values ​​of the coefficient of the paths in the final model of the research and directly, the size of the team -0.28, the identification of the team is 33.3 and the dependence on the job, 0.32, affect the competence-based education. Also, the effect of team mediating variable on the above relationships also confirms the significance of the indirect effect of team size variables, team identification and work affiliation on the implementation of competency-based education; however, in all three cases, with respect to the meaningful preservation of direct relationships, one can He said that team learning variable has a mediator effect on these relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency-based learning
  • team learning
  • team size
  • identity with the team
  • interdependence of work
احمدی، سلیمان، یزدانی، شهرام و محمدپور، یوسف، (1395)، در مسیرتعریف چارچوب شایستگی‌ها برای آموزش مبتنی بر شایستگی در پرستاری: مرور نقادانه شواهد، کنگره ملی آموزش عالی ایران، 37-1.

ارشدی، نسرین (1386). زراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز

بنی هاشمیان، سیده مریم و محمد داوودی، امیرحسین، (1394)، عامل تکنولوژیکی در اثربخشی یادگیری تیمی، کنفرانس جهانی افق‌های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی، 19-1.

شریف، سعید و مهدویان، وحید (1394)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با AMOS، تهران: انتشارات بیشه

حسن زاده، غلامرضا؛ ابوالحسنی، فرید؛ میرزازاده، عظیم؛ علیزاده، مریم (1392). یادگیری مبتنی بر تیم؛ شیوه‌ای نوین در آموزش برنامه‌های ادغام یافته پزشکی: تجریه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی؛ 13 (7): 610-601.

سلیمانی، نادر؛ زحمت کش، محبوبه؛ فائض، علی (1390). رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در ادارات آموزش و پروررش، فصل‌نامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 15، 105-89.

شیخ، ابراهیم (1389). الگوی قابلیت‌های مدیران در بخش دولتی. رساله دوره دکتری. دانشکده مدیریت و حسدابداری دانشگاه علامه طباطبایی. ایران.

صالحی، رضا؛ نعمتی، مرتضی و امان‌پور، سعید (1393). بررسی سازوکار تأثیرگذاری شاخص‌های سرمایه اجتماعی در حکمروایی مطلوب شهری با استفاده از Amos، مجله علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال چهارم، شماره 1، 24-1

عرفانی، مریم و دیانتی، محمد (1388). نقش شایستگی‌ها در مدیریت منابع انسانی. ماهنامه تدبیر، 277. 16-20.

فلاحی، فرهادی و قاضی (1391) در مطالعه‌ای با عنوان اثر روش تدریس تغییر یافته طرح کارایی تیم (TED) و سخنرانی بر رضایتمندی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصل‌نامه آموزش پزشکی، 1 (1)، 12-7.

محمودی، سید محمد؛ زارعی متین، حسن و بحیرایی، صدیقه (1391). شایستگی و تبیین شایستگی‌های مدیران دانشگاه، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1 (1)، 143-114.

معین، محمد (1378). فرهنگ معین (2). تهران. انتشارات امیرکبیر.

مومنی مهموئی، حسین، کاظم‌پور، اسماعیل و تفرشی، محمد، (1390)، برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛راهبردی مطلوب برای توسعه شایستگیهای اساسی، فصل‌نامه راهبردهای آموزش، دوره 4، شماره 3، پاییز 9، 149-143.

هومن، حیدرعلی (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، نشر سمت.

 

Biemans, H., Wesselink, R., Gulikers, J., Schaafsma, S., Verstegen, J., & Mulder, M. (2009). Towards competence-based VET: dealing with the pitfalls. Journal of Vocational Education & Training, 61, 267-286.

Bossche, V D., (2006), Minds in teams: The influence of social and cognitive factors on team learning, Maastricht: Maastricht University.

Choua, Sh. W., & Chen, P. Y. (2009). The influence of individual differences on continuance intentions of enterprise resource planning (ERP). Int. J. Human Computer Studies, 67 (6), 484–496.

Kalaian, S. A., & Kasim, R. M. (2014). A Meta-analytic Review of Studies of the Effectiveness of Small-Group Learning Methods on Statistics Achievement. Journal of Statistics Education, 22 (1), 1-20.

Koenen, A. -K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50, 1-12.

Kline, R. B. (1998). Principles And Practice Of Structural Equation Modeling, New York, Guilford Press

Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Cascallar, E., & Dochy. F. (2013). A meta- analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. Do recent studies falsify or verify earlier findings? Educational Research Review, 10, 133–149.

Meirink, J. A., Imants, J., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2010). Teacher learning and collaboration in innovative teams. Cambridge Journal of Education, 40, 161-181.

Misbah, Z., Gulikers, J., Maulana, R., & Mulder, M. (2015). Teacher interpersonal behavior and student motivation in competence-based vocational education: evidence from Indonesia. Teaching and Teacher Education, 50, 79-89.

Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling: An introduction. Research Report, Dept. of Marketing and Logistics, COB, University of North Texas, USA.

Rothwell, W. J. (2010). Effective succession planning. Ensuring leadership continuity and building talent from within / William J. Rothwell. 4th ed. AMACOM, New York.

Rothwell, W. J. & Lindholm, J. E. (1999). Competency identification, modelling and assessment in the USA. International Journal of Training and Development. 3 (2), 90-105.

Rentsch, J. R., & Klimoski, R. J. (2001). Why do ‘great minds’ think alike? Antecedents of team member schema agreement. Journal of Organizational Behavior, 22, 107-120.

Sanghi, Seema (2007). The handbook of competency mapping. Understanding, designing and implementing competency models in organizations / SeemaSanghi. 2nd ed. London، SAGE.

Truijen, K. J. P., Sleegers, P. J. C., Meelissen, M. R. M., & Nieuwenhuis, A. F. M. (2013). What makes teacher teams in a vocational education context effective? Journal of Workplace Learning, 25, 58-73.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E., & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: a systematic review. Educational Research Review, 15, 17-40.

Van Offenbeek, M., (2001). Processes and outcomes of team learning, Journal European Journal of Work and Organizational Psychology, Volume 10, 2001 - Issue 3.

Wesselink, R., Dekker-Groen, A. M., Biemans, H. J. A., & Mulder, N. (2010). Using an instrument to analyse competence-based study programmes: experiences of teachers in Dutch vocational education and training. Journal of Curriculum Studies, 42, 813-829.

Wijnia, L.. Kunst, E. M. van Woerkom, M. Poell, R. F. (2016). Team learning and its association with the implementation of competence-based education, Teaching and Teacher Education,56, 115-126.