مدل شایسته سالاری مدیران مراکز آموزش های علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهادکشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی تکمیلی اختصاصی انتخاب و انتصاب بر مبنای شایسته سالاری مدیران مراکز وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهادکشاورزی و رتبه بندی وضعیت مطلوب به جهت اهمیت نگرش مدیران این مراکز در تربیت متخصصین تحصیلکرده درصنعت کشاورزی اجرا گردید.روش تحقیق ترکیبی(کیفی وکمی)،کاربردی، ‌میدانی، توصیفی و غیر تجربی در راستای اشباع نظری با 19 نفر از خبرگان مصاحبه و با استفاده از روشهای کیفی سوالات استخراج و در ادامه با تنظیم سوال بلی یا خیرهمه گویه ها توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفت.پرسشنامه اولیه تنظیم و به تعداد180عدد بین صاحب نظران پخش و بعد از جمع آوری،86%=KMO تعیین و درنهایت11مولفه مستخرج قابلیت تبیین 87/88% واریانس شایسته سالاری را دارا بود. پرسشنامه خروجی،در اختیار35 نفر از دست اندرکاران متعامل بامدیران مراکز قرار گرفت. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف وضع مطلوب بالاتر از مقدار معناداری و نیز آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از 7/0بودند و از نظر پایایی متغیرها مورد تایید بودند.میانگین واریانس بزرگتر از5/0بود بنابر این روایی همگرا نیز تایید و نیز مقدار CR>AVE بود. با استفاده از خروجی PLS الگوی شایسته سالاری احصاءو بارعاملی مشخص شدو رتبه بندی وضعیت مطلوب عبارت بودند از مدیریت بحران 8، توانمند10،رهبری وکار تیمی1،علم و دانش مدیریتی5،تفکرکارآفرینی و توسعه ای6،اخلاق9، تفکر انتقادی وخلاق4،سیاستمداری7، تفکر توسعه تکنولوژیکی11،تفکر سیستمی3،تفکر سازمان یادگیرنده2. یافته های پژوهش حاضر احصاء مدل اختصاصی شایسته سالاری مدیران مراکز فوق و رتبه بندی مولفه ها بود و برای اولین بار دو مفهوم سیاستمداری و تفکر موج چهارم در مولفه های شایسته سالاری معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meritocracy Model of the Managers at Agricultural Scientific - Applied Higher Education Centers of the Ministry of Agriculture, Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad reza shirzadi 1
  • muhamad sadegh Ziyaii 2
  • Hadi Shirsavar 3
  • Sodabeh Jalili 3
1 PHD candidate of West Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Professor of West Tehran Branch, Islamic Azad University.
3 Assistant Professor of West Tehran Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

The present study aims to developing the assigned complementary model, the selection and appointment based on the merit of the managers of the centers affiliated to the applied higher education institution of the Ministry of Jihad-e-Agriculture, and desirable mode ranking is performed due to attitude importance of the institution managers to cultivation of educated experts in agricultural industry. This combination (quantitative, qualitative), application, field, descriptive, non-descriptive study along with theoretical saturation is interviewed by19experts and then all the items approved by experts based on the adjusting yes or no questions. The initial questionnaire was set and distributed among180experts.After collecting data obtained KMO=%86. Finally,11components have ability to determine %87/88 meritocracy variance. Final questionnaire was provided 35 interacting participants by manager of the centers.The results of Kolmogorov-Smirnov test have more suitable condition than the significant effect, all Cronbach alpha variables more than0.7and mean variance more than 0.5.Therefore, the convergent validity of the variables accepted with CR>AVE. Using PLS output, the components of meritocracy and desirability mode rankings was considered and factor load determined. The desirability status rankings were included crisis management8,empowerment10,leadership and teamwork1, science& knowledge of management5,entrepreneurship and development thought 6,ethics9, critical and creative thinking 4, statesmanship 7,fourth wave management thinking11, system thinking3,learning organization thinking2.The finding of this study was considering exclusive model of manager’s meritocracy in centers and ranking of items. For the first time introduced two concept of meritocracy components, the first one was statemanship and the other was fourth wave attitude

کلیدواژه‌ها [English]

  • applied sciences and skills centers
  • Ministry of Agriculture
  • custom-built Model of meritocracy
امینی، م. ت.، پرهیزگار، م. م.، رضوانی، م. و فرجام، س. 1394. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم). فصل نامه تحقیقات بازاریابی نوین علمی– پژوهشی، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی.

احمدی، ع. ا.، شهبازی م.، بیگلی، ص. 1392. رابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در سازمان بیمه‌ای تأمین اجتماعی تهران. پژوهش‌های علوم انسانی، 30، ص ص112 - 149.

آزادمرزآبادی، ا.، پورخلیل، م.، هوشمندجا، م. 1391. رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه، مجله علوم رفتاری، دوره 6, شماره2 (مسلسل 20) ص ص 181 تا 187.

آبراهامیان، ی. ایران بین دو انقلاب. (1982). نشر نی. ص ۴۰۶.

کرمانی، ب.، درویش، ح.، علی سرلک، م.، کولیوند پ. ح. (1396). طراحی مدل شایستگیهای مدیران بیمارستانها، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، دوره6، شماره 4.

حیدری، ا. ه.، کشاورز، م. 1392. از موج سوم تافلر تا موج چهارم و پیشرانهای مؤثر بر عصر مجازی، فصل نامه مطالعات آینده پژوهی، شماره8.

حسنی ک.، شیخ اسماعیلی س.، و مقصودی، ک. 1392. بررسی ابعاد و مؤلفه‌های شایسته سالاری در مدیران و کارکنان مؤسسات آموزشی. فصل نامه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره2، ص ص119-140.

رابینز ا. پ.، 1376. مبانی رفتارسازمانی. ترجمه پارسائیان، ع.، و اعرابی. م. تهران:دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

پناهی، س. م.، پورکریمی، ج.، و رمضان، م. 1397. ارائه الگوی شایستگی حرفهای مدیران پژوهشی در سازمانهای پژوهش محور. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی دوره ۸، شماره ۱، جلد ۸، شماره ۱، ص ص ۲۳-۴۶.

سنگری، ن. 1396. تدوین مدل شایستگیهای محوری اعضای هیئت علمی دانشگاه اسلامی، مورد مطالعه دانشگاه الزهرا (س)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 13شماره ششم سال 1.

سیلورمن، د. ۱۳۸۱. روش تحقیق کیفی در جامعـه شناسـی، ترجمـه محـسن ثلاثـی، تهـران:مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.

قورچیان، ن. ع.، و واعظی، ح. 1395، تحلیل سیاستگذاری در نسل جدید دانشگاه ها: الگویی اثربخش برای آموزش عالی ایران، کنگره ملی آموزش عالی ایران.

گلکار، ب.، و ناصحی فر، و. 1381. مروری بر مفاهیم شایسته سالاری، توسعه مدیریت، نشریه توسعه مدیریت شماره 39، ص ص6-10.

نصراللهی، م.، خورشیدی، ع.، و خسروی، ع. ا. 1395، شناسایی مؤلفه‌های شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مجله مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر شماره 24ص ص 171 تا 191.

مشایخ، فریده. 1395. دیدگاه‌های نوین در برنامه‌ریزی درسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

موللی کرامت. 1396. مبانی روان کاوی فروید – لکان، نشر نی، چاپ یازدهم.

حبیبی، آ.، و عدن ور، م. 1396، آموزش کاربردی لیزر، ناشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 

Ayob, A., & Zainal, S. R. M. (2011), The Role of Psychological Empowerment on Employees Creativity: the Development of Conceptual Framework. In Journal of International Conference on Economics, Business and Management IACSIT Press (pp. 118-122)

Carmen Beviá a, Luis C. Corchón (2016), Growth in Illyria: The role of meritocracy in the accumulation of human capital, Mathematical Social Sciences) Elsevier (

Fang C، Chang S، Chen G. 2010; Competency development among Taiwanese healthcare middle manager: A test of the AHP approach. African journal of business management; 4 (13):2845-55.

He Xian & Jeremy Reynolds (2017), Bootstraps, Buddies, and Bribes: Perceived Meritocracy in the United States and China, The Sociological Quarterly, 58:4, 622-647

Keyhani M, Taghvaei D, Rajabi A, Amirpour B. 2015,Internal Consistency and Confirmatory Factor Analysis of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) among Nursing Female. Iranian Journal of Medical Education; 14 (10):851-859

Özarallı, N. (2015). Linking empowering leader to creativity: the moderating role of psychological (felt) empowerment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 366-376.

Seval Gündemira, Astrid C. Homanb, Anastasia Usovac, Adam D. Galinskya (2017), Multicultural meritocracy: The synergistic benefits of valuing diversity and merita, Journal of Experimental Social Psychology (Elsevier)

Toon Kuppensa, Russell Spearsa, Antony S. R. Mansteadb, Bram Spruytc, Matthew J. Easterbrook (2018), Educationism and the irony of meritocracy: Negative attitudes of higher educated people towards the less educated, Journal of Experimental Social Psychology (Elsevier)

Joseph A. Soares (2017), Meritocracy dismissed, Department of Sociology, Wake Forest University, Winston-Salem, USA,,Ethnic and Racial Studies, VOL. 40, NO. 13, 2300–2307

Zopiatis A. 2010; Is it art or science? Chef’s competencies for success. Int J Hosp Manag; 29 (3): 459-67.