تبیین سازوکارهای قابلیت ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

2 استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی.

چکیده

این تحقیق علی- ارتباطی با هدف کلی تبیین سازوکارهای قابلیت‌ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران انجام شد. جامعه‌آماری این تحقیق را همه‌ی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی کشور (خوزستان، گرگان و ساری) تشکیل دادند(305=N). حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه‌گیری بارتلت و همکاران، 130 نفر تعیین شد و برای نمونه‌گیری از روش تصادفی‌ طبقه-ای (بنا بر دانشگاه محل خدمت اعضای هیئت علمی) استفاده شد. بنا بر یافته‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشاورزی ایران در حد متوسطی از قابلیت‌های چابکی برخوردارند. یافته‌های تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار AMOS23، نشان دادند که متغیر پیش برنده‌های چابکی(000/0=p ,67/0=β)، بیشترین تأثیر را بر ارتقای قابلیت‌های چابکی دانشگاه داشته‌اند. پس از آن نیز به ترتیب، متغیرهایی چون بازدارنده‌های چابکی(000/0=p ,63/0=β) و آسان کننده‌های چابکی(000/0=p ,40/0=β)، بیشترین تأثیر را بر ارتقای قابلیت‌های چابکی دانشگاه می‌گذارند. در نهایت چابکی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشاورزی ایران، پیامدهای زیادی برای ذینفعان آن‌ها به دنبال خواهد داشت(000/0=p ,65/0=β). از این رو، توجه به تعیین کننده‌های چابکی یاد شده برای دست یابی به توانایی کسب اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مدیران در مؤسسه‌های آموزش عالی کشاورزی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms of Capabilities and Consequences Organizational Agility in Iranian Agricultural Higher Education

نویسندگان [English]

  • soheila pouravid 1
  • bahman khosravipour 2
  • Amirhossein Alibaygi 3
1 University of Khuzestan Agriculture and Natural Resources
2 Professor of University of Khuzestan Agriculture and Natural Resources.
3 Associate professor of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Razi University.
چکیده [English]

This case study was comdmcted to investigate Effective factors in the agility of Iranian agricultural higher education. The statistical population of the study is all faculty members at Campus of Agriculture and natural Resources who are in the specialized universities of the Ministry of Science, Research and Technology (N =305). from whom 130 agricultural teachers were selected applying stratified random sampling technique.. According to the findings, universities and institutes of higher agriculture education have a moderate degree of agility capabilities. path analysis using AMOS23 showed that The variables of agility stimuli (β= 0.67, p=0/000) have the most impact on the agility capabilities of the university. Afterwards, the variables such as agility barriers (β= 0.63, p=0/000) and agility facilitators (β= 0.40, p=0/000), had the most impact on Improve the agility capabilities of the university. Finally, the agility of Iranian agriculture higher education will have many consequences for their customers (β= 0.65, p=0/000). Hence, attention to agility determinants is necessary to achieve the ability to obtain information necessary for decision making by managers in higher education institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • Agile University
  • Academic agility model
  • Higher agricultural education
باقری کراچی، امین و عباس‌پور، عباس (1391). چابکی: رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها. فصل‌نامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره1، صص 72-62.

پورجاوید، سهیلا؛ خسروی‌پور، بهمن و علی-بیگی، امیرحسین (1397). عامل‌های مؤثر در چابک‌سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 44، صص 126-109.

پورجاوید، سهیلا؛ خسروی‌پور، بهمن و علی-بیگی، امیرحسین (1395). شاخص‌ها و مؤلفه‌های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران. رویکردهای پژوهش در علوم اجتماعی، شماره 8، صص 92-76.

خاوری، سید عبداله؛ آراسته، حمیدرضا و جعفری، پریوش (1396). عوامل مؤثر دستیابی به دانشگاه‌های چابک با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی. فصل‌نامه‌ی مرکزی مطالعات و توسعه‌ی آموزش علوم پزشکی، سال هشتم، شماره 1، صص 142-136.

سلطانی، فاطمه؛ صانعی، مهدی؛ امیری، محمد و خسروی، احمد (1394). چابکی سازمان و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.مجله مدیریت بهداشت و درمان، دوره 6، شماره3، صص 36-29.

طهمورث‌پور، مجتبی (1394). اهمیت اعتماد کردن به دانشگاه‌ها در ارزیابی و ارتقای کیفیت آن‌ها. اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی.

عباس‌پور، عباس؛ آقازاده، احمد و باقری کراچی، امین (1391). طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها. فصل‌نامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 22، شماره 69، صص 217-171.

کرمی، مهتاب (1386). کاربرد ابزارهای تحلیلگر داده کاوی و متن کاوی در چابکی سازمان‌های مراقبت بهداشتی و درمانی. فصل‌نامه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 10، شماره 30، صص 20-15.

نیک‌پور، امین و سلاجقه، سنجر (1389). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازما ن‌های دولتی شهر کرمان. نشریه پژوهش‌های مدیریت، سال سوم، شماره هفتم، 184-169.

 

Arteta, B.Giachetti. (2004). A measure of agility as the complexity of the enterprise system. Journal of robotics and computer integrated manufacturing, 20, 495-503.

Atkinson, S., Moffat, J. (2002) The agile organization: from informal networks to complex effects and agility. Available from: http:// www.dodccrp.org/ files/ Atkinson_ Agile.pdf.

Bagheri Kerachi A., Abbaspour A, Aghazade A., Rahimian H., Mehregan M.R. (2014). Application Level of Organizational Agility Indices at Universities. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 7 (1): 25-31.

Baker, P. (2008). The design and operation of distribution centers within agile supply chains. International Journal of Production Economics,111, 27–41.

Baramichai, M., Zimmers, E.W. & Marangos, C.A. (2007). Agile supply chain transformation matrix: an integrated tool for creating an agile enterprise. Supply Chain Management: An International Journal, 12) 5 (, 334–348.

Bernstein, A. (2007). A Framework to Measure the Impacts of Investments in Health Research. Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs, OECD (23):231-249.

Bernstein, A, Campel, T. (2015). A Framework to Measure the Impacts of Investments in Health. Research. Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs: 1-16. Available:https://www. researchgate.net/publication/253670933.

Cooper, D.G.T. (2007). University Spin Off Firms and High Growth Firms in Canada. APEC SME Innovation Briefing, 3.

David, P.A.; Metcalfe, S. (2007).Universities Must Contribute to Enhancing Europe’s Innovative Performance. Knowledge Economists, Policy Brief. (2): 55-70.

Dries, N., Vantilborgh, T & Pepermans, R (2012). The role of learning agility and career variety in the identification and development of high potential employees. Personnel Review, 41 3, 340 –358.

Duderstadt, J. (2010). Disentangling leanness and agility: An empirical investigation. Journal of Operations Management, 24 (5):440-457.

Goldstein,Philip (2006).The Future of Higher education.educause review jnuary.

Gunasekaran, A.; Tirtiroglu, E; Wolstencroft, V (2002):”An investigation into the application of agile manufacturing in an aerospace company”, Technovation, 22 (7), 405–415.

Hawkins, R.W.; Langford, C.H.; and Sidhu, K.S. (2007).University Research in an ’Innovation Society. Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs, OECD (2007),171-192.

Henry, Chuck (2010).Frye Leadership Institute: Ten Year Review. Educause review, January/ February 2010, www.educause.edu/er.

Higgins A., Thorburn P., Archer A., and Jakku E.) 2007 (. Review Opportunities for value chain research in sugar industries. Agricultural Systems, 94: 611–621.

Inman, A.& Sale, S.& WGreen, K. (2011). Aile manufacturing relation to JIT operational performance and firm performance. Journal of operations management, (29),343-355.

Juhary A, Chew TG, Tong T C. (2004). Knowledge managementin agile organization. Sunway College Journal; 1: 13-20. Available from: http:// www.sunway.edu.my /others /vol1/juhary.pdf

Li, X., Chung, C., Goldsby, T. J., & Holsapple, C. W. (2008). A unified model of supply chain agility: The work-design perspective. International Journal of Logistics Management, 19 (3), 408- 435.

Lin, C.-T;Chiu, H; Chu, P.-Y (2011). Agility index in the supply chain. International Journal of Production Economics 100 (2): 285–299.

Lu, M.S. & Tseng, L.K. (2010). An integrated object-oriented approach for design and analysis of an agile manufacturing control system. International Journal Advanced Manufacturing Technology. 48,1107–1122.

Menor, L.J.; Roth, A.V.; Mason, C.H. (2009). Agility in retail banking: a numerical taxonomy of strategic service groups. Manufacturing and Service Operations Management 3 (4), 272–292.

Morshidi,sirst (2010).Building future scenarios for malaysin universities. Journal of Asian public policy.1 (3):86-99.

Pettite, R. (2007). The agile organizationAvailable from:http:// www.agilejournal. com/ articles/the-agile-manager/ the-agile-organization.html.

Plonka, F.S., (2008). Developing a lean and agile work force. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 7 (1), 11–20.

Ploy Sud-on (2011). Impact of Agile Manufacturing on Thailand Automotive Performance and Competitive Advantage; "Published in'25th Annual Australia and New Zealand Academy of Management Conference Proceedings'.

Qin, R., Nembhard, D.A (2010). Workforce agility for stochastically diffused conditions-A real options perspective. International Journal Production Economics, 125, 324–334.

Ramsden, Brian (2009). Patterns of Higher Education Institutions in the UK: Ninth Report. London: Universities UK,:1, 3, http://www.universitiesuk. ac.uk/Publications/Documents/ Patterns9.pdf.

Richter, J. G., & Godbey,G.C (2009). Toward the agile common wealth: Communions policy for the future worth having. Doubleday / Currency, New Y ork.

Seethamraju, R. & Krishna Sunder, D. (2013). Influence of ERP systems on business process agility, IIMB Management Review, 25 (3), 137–149.

Sharpe, Richard (2012). agile university:Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. 2012 Higher Education SEMINAR,Thursday 15th March 2012. www.elementaleadership.co.uk.

Sherehiy, B., Karwowski, W., & Layer, J. K. (2007). A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37 (5), 445-460.

Sull, D. (2010). Five things we know about organizational agility. January 15, http://blogs. ft.com/donsullblog/2010/01/15/five-thingswe- know-about- organizational-agility/2010.

Swafford, P, Ghosh, S &Murthy, N. (2008). “Achieving Supply Chain Agility Through IT Integration and Flexibility”, Int. J. Production Economics, pp. 288-297.

Tapscott, Don; Williams, Anthony D. (2010). Innovating the 21stCentury University. Educause review, January/February 2010, www.educause.edu/er.

Toole, A. (2000).The Impact of Public Basic Research on Industrial Innovation: Evidence from the Pharmaceutical Industry. Stanford Institute for Economic Policy Research, Discussion Paper,00-07:23-26.

Vest, Charles M. (2006).Open Content and the Emerging Global Meta-University. EDUCAUSE Review, 41 (3), 18–30, http://www.educause.edu.

Vinodh S., Devadasan S.R., Vimal K.E.K., and Deepak K. (2013). Design of agile supply chain assessment model and its case study in an Indian automotive components manufacturing organization. Journal of Manufacturing Systems, 181 (17): 223-33.

Winckler, Georg (2006). The Contribution of Universities to Europe’s Competitiveness. Conference of the European Ministers of Education, Vienna, March: 16–17.www.eua.be.

Wheeler, Brad (2010). University IT: Essential and strategic in Changing Times. Educause review January. www.educause.edu/er.

Yaghoubi, N. M.; Kord, B. & Azadikhah, O. (2011). “Assessing Organizational Agility via Fuzzy Logic,” International Business Research, 4 (3), 135-144.

Zhang Z, Sharifi H. A. (2001). methodology for achieving agility in manufacturing organizations. Int J Oper Prod Manag. 20 (4): 496-512.