چالش‌‌ها و راهبردهای جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 مربی آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر. بوشهر، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های کشاورزی فراسرزمینی جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی است. امروزه، کشورهای پیشگام با تولید و توسعه علم در زمینه‌ی کشاورزی، دانشجویان را از دیگر کشورها جذب کرده و دانش و تجربه خود را به اشتراک می‌گذارند. بر این پایه، با توجه به پیشرفت‌های اخیر ایران در زمینه‌های مختلف علمی و فنآوری، این موضوع هم‌اکنون به عنوان ضرورتی از کشاورزی فراسرزمینی مطرح است که البته، دارای قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهایی نیز هست که باید با در نظر گرفتن آن‌ها اقدام به جذب دانشجویان از دیگر کشورها کرد. هدف این پژوهش، شناسایی چالش‌های جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران و ارایه‌ی راهبردهای لازم در این زمینه است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی، از نظر دیدمان تحقیق، کیفی و از نظر روش تحقیق، توصیفی است که با استفاده از فن دلفی در سه مرحله انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه که به صورت هدفمند انتخاب شد، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی بودند (18=n). در این راستا، مهم‌ترین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و میانگین امتیازهای چهار بخش، ماتریس SWOT محاسبه شدند. نقطه‌ی برآیند به دست‌ آمده از تحلیل ماتریس SWOT در ناحیه WO (راهبرد محافظه‌کارانه) قرار دارد که بر این مبنا، مهترین راهبردها، ایجاد تعامل سازنده میان دانشکده‌های کشاورزی ایران و دیگر کشورها، سیاستگذاری بلندمدت برای کشاورزی فراسرزمینی و توسعه پذیرش اجتماعی برای پذیرش دانشجویان خارجی، به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Strategies of Admitting Foreign Students in Iranian Higher Agricultural Education

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shojaei-Miandoragh 1
  • Masoud Bijani 2
  • Mahnaz Amir Amini Khalafloo 3
1 Former M.Sc. Student, Tarbiat Modares University (TMU), College of Agriculture, Department of Agricultural Extension and Education, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education Department of Agricultural Extension and Education College of Agriculture Tarbiat Modares University (TMU) Tehran, Iran
3 Lecturer of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

One of the most important aspects of overseas agriculture is the admitation of foreign students in the agricultural higher education system. Today, the developed countries with the production and development of science in the field of agriculture, attract students from other countries and share their knowledge and experience. Accordingly, given the recent advances in various fields of science and technology in Iran, this issue is now considered an overseas agricultural issue as a necessity, which, of course, has strengths, weaknesses, opportunities and threats which should be considered by them, began to attract foreign students. The purpose of this study was to identify the challenges to attract foreign students in Iran's agricultural higher education system and presenting the necessary strategies in this regard. This applied descriptive research in terms of research methodology paradigm is a qualitative inquiry, was conducted using a classic Delphi technique in three stages. The research sample whose were chosen by purposive sampling method are faculty members and Ph.D. students with agriculture majors in Iran (n=18). In this way, the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats were known as perceived by respondents and all four rates averages were calculated with SWOT matrix. The results revealed that the resulting point of the SWOT analysis was located in the area of WO (conservative strategy, based on this, the most imprtant strategies were obtained including providing constructive interaction between Iranian colleges of agriculture and other countries, long-term policy making for overseas agriculture, and developing social adaptation for admitting foreign students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Agricultural higher education"
  • "Foreign students"
  • "Admitting student"
احمدی، ف.‌ ا.، نصیریانی، ا. و اباذری، پ. (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، جلد 8 شماره1، صص 175-185.‎ قابل دسترسی در:  http://ijme.mui.ac.ir/article-1-790-fa.pdf

احمدی، پ.، صفری‌کهره، م.، غلامعلی‌زاده، ا. (۱۳۸۸). مطالعه تطبیقی بررسی محیط به منظور تدوین استراتژی برای شرکت‌های خودروسازی برای مدیریت یکپارچه آن‌ها، نخستین کنفرانس مدیریت اجرایی، صص 1ـ23. قابل دسترسی در:  https://www.civilica.com/Paper-MBA01-MBA01_066.html

زنگی‌‌آبادی، ع.، غلامی، ی. و موسوی، ع. (1390). بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی؛ بافت مرکزی شهر مشهد. فصلنامه علمی ـ پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، جلد 9 شماره 30، صص 76 ـ 57.

سهرابی، ا.، بردبار، ح. و نوری، ح. (1391). بررسی وضعیت همگامی دانشگاه‌‌های دولتی ایران با توسعه‌‌ی پایدار بر مبنا الگوی FLA. مدیریت در دانشگاه اسلامی، جلد 1 شماره 1، صص 195 ـ 171.

شریفی، ا.، اسدی، ع.، رضایی، ر. ‌ا. و عادلی، م. (1389). کارآفرینی زنان دانشگاهی. پژوهش‌نامه زنان، جلد 1 شماره 1، صص 106ـ 76.

صادقی، ع. و بیژنی، م. (1397). آسیب‌شناسی کاربرد روش‌های آماری و داده‌پردازی در پژوهش‌های علمی کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 10 (44): 148ـ127. DOI: 10.22092/JAEAR.2018.120280.1471

کاظمی، س. ح. و پالوج، م. (1390). ارزیابی راهبردهای بخش کشاورزی در چهار برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3 شماره12، صص 37-63.

مرجع دانشگاه‌های ایران. (1396).رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی درسال 1396. قابل دسترسی در: https://www.uniref.ir/Ranking1

مجیدی، ف. و بیژنی، م. (1396). دوری مکانی مرکزها آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مرکزها اصلی آموزشی: چالش‌ها و راهبردها. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 13شماره 1، صص 15ـ1.

علیزاده، ع. ا. (1396). گزارش خبرگذاری تسنیم مصاحبه با مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی سازمان دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای عبدالحمید علیزاده در سمنان. شناسه خبر: 1516405 سرویس: استان‌ها ۲۱ شهریور ۱۳۹۶. قابل دسترسی در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/

گروه پژوهش‌های آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (1396). توزیع درصد دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ قابل دسترسی در:  https://www.mehrnews.com/news/4122248/

محمدی‌‌ده‌‌چشمه‌‌، م. و زنگی‌‌آبادی، ع. (1386). امکان‌‌سنجی توانمندسازی اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT. مجله محیط‌‌شناسی، جلد 34 شماره47، صص 10 ـ 1.

نعیمی، ا. و صدیقی، ح. (1392). شناسایی ابعاد راهبردی توسعه‌‌ی روستایی در ایران: دیدگاه صاحب‌‌نظران دانشگاه‌‌های تربیت مدرس و تهران. فصلنامه روستا و توسعه، جلد16 شماره 2، صص 62ـ45.

 

Buta, R. (2007). The SWOT analysis in the geographical research, with applicability in the study of the human settlements from Moldova valley. Present Environment and Sustainable Development, 1, 239-248.

David, G. (1994). “Principle of human resource management”, London, Routledge.

Duarte, C., Ettkin, L. P., Helms, M. M., & Anderson, M. S. (2006). The challenge of Venezuela: a SWOT analysis. Competitiveness Review: An International Business Journal, 16(3/4), 233-247. DOI: https://doi.org/10.1108/cr.2006.16.3_4.233

Guest, D. E. (1997). Human resource management and performance: a review and research agenda. International journal of human resource management, 8(3), 263-276. DOI: https://doi.org/10.1080/095851997341630

Hendry, C., & Pettigrew, A. (1990). Human resource management: an agenda for the 1990s. International journal of human resource management, 1(1), 17-43. DOI: https://doi.org/10.1080/09585199000000038

International study abroad guides, Malaysis, Asia. (2008). retrieved: (12/08/2010) available at: http://www.topuniversities.com/country_guides/Malaysia

Kennedy, H. P. (2004). Enhancing Delphi research: methods and results. Journal of advanced nursing, 45(5), 504-511. DOI: 10.1046/j.1365-2648.2003.02933.x

Linstone, H.A., & Turoff, M. O. (2002). The Delphi Method: Techniques and Applications. Available at: https://web.njit.edu/~turoff/pubs/delphibook/delphibook.pdf

Manteghi, N., & Zohrabi, A. (2011). A proposed comprehensive framework for formulating strategy: a Hybrid of balanced scorecard, SWOT analysis, porter‘s generic strategies and Fuzzy quality function deployment. Proceeded-Social and Behavioral Sciences, 15: 2068-2073. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.055

Namdar, R., & Sadighi, H. (2013). Investigation of major challenges of rural development in Iran utilizing Delphi technique. Journal of Agricultural Science and Technology, 15(3), 445-455. Available at: http://journals.modares.ac.ir/article_4981.html

Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. Journal of advanced nursing, 41(4), 376-382. DOI: 10.1046/j.1365-2648.2003.02537.x

Robertson, M., Line, M., Jones, S., & Thomas, S. (2000). International students, learning environments and perceptions: A case study using the Delphi technique. Higher Education Research & Development, 19(1), 89-102. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07294360050020499

Verbik, L. (2006). Students on the move: the future of international students in USA. ACE issue brief.

Ward, J. E. (2008). The sayings of Confucius. Lulu. Com. available at: https://books.google.com/books?id=AVAPGUZVdBkC&lpg=PA5&ots=kQ0WKWhMHT&dq=The%20Sayings%20Of%20Confucius&lr&pg=PA5#v=onepage&q=The%20Sayings%20Of%20Confucius&f=false