عامل‌های مؤثر بر رفتار نوآورانه دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 محقق و مدرس مؤسسه آموزش عالی (غیرانتفاعی) گرگان و کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

چکیده

با توجه به سیاست‌گذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور مبنی بر کارآفرین نمودن دانشگاه‌ها و دانشجویان، رفتار نوآورانه در دانشجویان می‌تواند علاوه بر توسعۀ محیط دانشگاهی، در افزایش نرخ کارآفرینی دانشجویان و ایجاد زمینۀ اشتغال آن‌ها، مؤثر واقع شود. برای گام نهادن در این مسیر عوامل متفاوتی می‌توانند در رفتار نوآورانۀ دانشجویان تأثیرگذار باشند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی عامل‌های تأثیرگذار بر رفتار نوآورانۀ دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی در شهرستان ساری پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را 433 نفر از دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی ساری تشکیل دادند که 206 نفر از آن‌ها بر اساس جدول کرجسی مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته‌ استفاده شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تأیید گردید. همچنین بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده (923/0>AVE>830/0) و پایایی ترکیبی (620/0>CR> 500/0)، مدل اندازه‌گیری تحقیق دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. همچنین با توجه به بزرگتر بودن مقدار میانگین واریانس استخراج شده از میانگین مجذور واریانس مشترک و حداکثر مجذور واریانس مشترک، مدل ساختاری تحقیق نیز روایی تشخیصی مناسبی داشت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش چند متغیره مدل‌سازی معادله‌های ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم‌افزارSmart PLS به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که از میان نه عامل مورد بررسی، چهار عامل فرهنگ سازمانی (010/0= ρ و 296/0=β)، آموزشی (001/0=ρ و 330/0=β)، انگیزشی (006/0=ρ و 249/0=β) و شخصیتی (000/0=ρ و 447/0=β) دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار و عامل‌های ساختار سازمانی، مدیریتی و فنی تأثیر منفی و معنی‌داری بر رفتار نوآورانۀ دانشجویان داشته است. از میان عامل‌های مذکور، عامل های شخصیتی، آموزشی و مدیریتی نسبت به سای

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Students’ Innovative Behavior in the Faculty of Agriculture in Sari

نویسندگان [English]

  • Amir Ahmadpour 1
  • fatemeh salili 2
  • mohamad reza shahraki 3
1 Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 MSc. Of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Researcher and lecturer at the Institute of Higher Education (nonprofit) of Gorgan and Expert of the Department of Natural Resources and Watershed Management of Golestan Province, Iran
چکیده [English]

Given the policies adopted by the Ministry of Science, Research and Technology to make the universities and students entrepreneurs, innovative behavior in students can help the development of academic environment and, at the same time, it can be effective in motivating entrepreneurship amongst the students and lay the ground for their employment. In this respect, various factors can influence students’ innovative behavior. This study aims to explore the factors underpinning students’ innovative behavior in the Faculty of Agriculture in Sari, Iran. The statistical population was composed of 433 students, out of which 206 students were selected through simple randomization on the basis of Krejcie and Morgan table. Data were collected with a self-designed questionnaire whose face and content validity was confirmed by a panel of experts. Also, the average derived variance (0.830 < AVE < 0.923) and combined reliability (0.500 < CR < 0.620) showed that the research measurement model had convergent reliability and appropriate validity. Also, the research research structual model was found to have diagnostic validity since the average derived variance was greater than the average shared squared variance and maximum shared squared variance. Data were analyzed by multivariate method of structural equations modeling using partial least squares method with the Smart PLS software package. The results revealed that out of nine studied factors, four factors including organizational culture (β = 0.296 and ρ = 0.010), education (β = 0.330 and ρ = 0.001), motivation (β = 0.249 and ρ = 0.006) and personality

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovative behavior
  • faculty of agriculture
  • Graduates Employment
امانی ساری بگلو، ج.؛ غلامعلی لواسانی، م.؛ اژه‌ای، ج. و خضری آذر، ه. (1390). رابطه ارزش‌های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، سال پنجم، شماره 1، صص 1-10.

حسینی، م. و صادقی، ط. (1389). عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیأت علمی و ارایه راه‌کار به منظور ارتقاء. مجله راهبردهای آموزش، جلد سوم، شماره 1، صص 1-6.

داوری، ع. و رضازاده، ا. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی.

دهقان، ر.؛ طالبی، ک. و عربیون، ا. (1391). پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره ششم، شماره یک، صص 22-33.

زاهد بابلان، ع. و سیدکلان، س. م. (1394). بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خلاق و رفتار نوآورانه دانشجو-معلمان با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری. مجله مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، جلد چهارم، شماره 1، صص 103-125.

سعیدا اردکانی، س.؛ کنجکاو منفرد، ا. ر.؛ حکاکی، س. م. و رضایی دولت آبادی، ح. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه نوآوری فردی. فصل‌نامه مدیریت توسعه فناوری، دوره یک، شماره 2، صص155-135.

صادقی، ا.؛ رستگاری مهر، ب.؛ محمدی، م.؛ قربانی کلخواجه، س.؛ منصوریان، م. و حسینی، س. ح. (1394). عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان از دیدگاه پرسنل شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران: 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره هفتم، شماره 1، صص 81-91.

عباسی رستمی، ع. ا.، غنیان، م. و خسروی‌پور، ب. (1395). رضامندی شغلی مروجان توسعه کشت توتون بر اساس عامل‌های انگیزشی و محیطی در استان‌های مازندران و گلستان. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره هشتم، شماره 38، صص 90-101.

کاظمی، ع. و شکیبا، ع. (1393). بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی (تحقیق موردی: شرکت هپکو): http://www. hepcoir. com/DesktopModules/News/NewsView. aspx?

محمدی حسینی، س. ا.؛ امین بیدختی، ع. ا. و جمشیدی، ل. (1392). بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری. دو فصل‌نامه نوآوری و ارزش آفرینی، جلد دوم، شماره 4، صص 83-95.

مکی آل آقا، ب. (1386). نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی. فصل‌نامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، شماره 8، صص 115-127.

 

Alegre, J., Lapiedra, R. and Chiva, R. (2006). A Measurement Scale for Product Innovation Performance. European Journal of Innovation Management,9 (4),333-346

Altunoğlu, A. E. andGürel, E. B. B. (2015). Effects of Leader–Member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark. Social and Behavioral Sciences, 207,175-181

Baer, M. and Frese, M. (2003). Innovation is Not Enough: Climates for Initiative and Psychological Safety, Process Innovations, and Firm Performance. Journal of Organizational Behavior, 2,45-68.

Bharadwaj, S. and Menon, A. (2000). Making Innovation Happen in Organization: Individual Creativity Mechanisms, Organizational Creativity Mechanisms or Both?. J Prod Innov Manag, 17,424-434.

Birdi, K., Leach, D. and Magadley, W. (2016). The Relationship of Individual Capabilities and Environmental Support with Different Facets of Designers’ Innovative Behavior. J PROD INNOV MANAG, 33 (1),19-35.

Chin, W. (1988). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In G. A. Marcoulides, Editor. Modern methods for business research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. ;295-303.

Choi, J. N. (2004). Individual and Contextual Predictors of Creative Performance: the Mediating Role of Psychological Processes. Creativity Research Journal, 16 (2),187-99.

Costa, V. and Monteiro, S. (2016). Key Knowledge Management Processes for Innovation: a Systematic Literature Review. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 46 (3),386-410.

Fornell, C. and Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18 (1),39-50.

Gurol, Y. Atsan, N. (2006). Entrepreneurial Characteristics Amongst University Students: Some Insights for Entrepreneurship Education and Training in Turkey. Education + Training, 48 (1),25-38.

Hanif, A. and Bukhari, I. (2015). Relationship Between Innovative Work Behavior and Job Involvement among the Employees of Telecom Sector. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 13 (2),23-29.

Holmgren, C., From, J., Olofsson, A., Karlsson, H., Snyder, K. and Sundtröm, U. (2004). Entrepreneurship Education: Salvation or Damnation?. International Journal of Entrepreneurship, 8,55-71.

Huhtala, H. and Parzefall, M. R. (2007). A Review of Employee Well-Being and Innovativeness: an Opportunity for a Mutual Benefit. Creativity and Innovation Management, 16 (3),299-306.

Jafarzadeh Kermani, Z. and Solhdoost, F. (2017). Relationship Between Innovation Climate and Innovative Behavior of Librarians: Case Study in Organization of Libraries, Museums and Documentation Center of Astan Quds Razavi. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 15 (1), http://ijism. ricest. ac. ir/index. php/ijism/article/view/937

Lee, U. K. (2017). International Tourism Advertisements on Social Media: Impact of Argument Quality and Source. Sustainability, 9,1-18.

Leong, C. T. and Rasli, A. (2014). The Relationship Between Innovative Work Behavior on Work Role Performance: An Empirical Study, Social and Behavioral Sciences, 129,592-600.

Lin, H. C. and Lee, Y. D. (2017). A Study of The Influence of Organizational Learning on Employees’ Innovative Behavior and Work Engagement by A Cross-Level Examination. EURASIA J. Math., Sci Tech, 13 (7),3463–3478.

Mikhailova, O. B. and Kaminskaya, E. A. (2016). Gender Characteristics of the Students’ Innovative Behavior. The Social Sciences, 11 (18),4483-4488.

Mura, M., Lettieri, E., Radaelli, G. and Spiller, N. (2013). Promoting Professionals' Innovative Behaviour Through Knowledge Sharing: The Moderating Role of Social Capital. Journal of Knowledge Management, 17 (4),527-545.

Othman, M. N. and Ghazali, E. (2005). Demographics and Personal Characteristics of Urban Malaysian Entrepreneurs: An Ethnic Comparison. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 5 (5/6),421-440.

Oukes, T. (2010). Innovative Work Behavior: A Case Study at a Tire Manufacturer. Bachelor thesis, University of Twente, Retrieved August 31,

http://essay. utwente. nl/62728/1/Bacheloropdracht_T. _Oukes_September_2011 (publieke_versie). pdf

Park, Y., Song, J., Yoon, S. and Kim, J. (2014). Learning Organization and Innovative Behavior, The Mediating Effect of Work Engagement. European Jouranl of Traning and Development, 28 (7/3),15-91

Roffeei, S. H. M., Kamarulzaman, Y. and Yusop, F. D. (2016). Innovation Culture in Higher Learning Institutions: A Proposed Framework. Social and Behavioral Sciences, 219,401–408.

Sánchez, J. C. (2010). Evaluation of Entrepreneurial Personality: Factorial Validity of Entrepreneurial Orientation Questionnaire (COE). Revista Latinoamericana de Psicología, 42 (1),32-52.

Stoffers, J. M. M., Neessen, P. and Dorp, P. (2015). Organizational Culture and Innovative Work Behavior: A Case Study of a Manufacturer of Packaging Machines. American Journal of Industrial and Business Management, 5,198-207.

Waenink, E. (2012). Creating Innovative Employees: The Effect of Competences on Innovative Work Behavior and the Moderating Role of Human Resource Practices. Master thesis, University of Twente. Retrieved August 12,

http://essay. utwente. nl/61964/1/Final_Version_Master_Thesis_Elles_Waenink_-_August_2012. pdf

Wojtczuk-Turek, A. and Turek, D. (2013). Innovativeness in Organizations:The Role of LMX and Organizational Justice. The Case of Poland, nternational Journal of Synergy and Research, 2 (1),41–55.

Wycoff, J. and Snead, L. (1994). Stimulating Innovation With Collaboration Rooms. J of Quantity and Participation, 22,55-57.

Zhuang, L.,Williamson, D. and Carter, M. (1999). Innovate or Liquidate-Are All Organisations Convinced? A two Phased Study into the Innovation Process. Management Decision, 37 (1),57-71.