تأثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب وکار در هنرستان‌های کاردانش شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

آموزش‌ کارآفرینی نقش کلیدی در توسعه‌ی نگرش‌ کارآفرینانه دارد. هدف این پژوهش علّی- ارتباطی، بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب وکار در هنرستان‌های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود. جامعه‌ی آماری، هنرجویان هفت هنرستان‌ کشاورزی شهرستان کرمانشاه به شمار 175 تن بودند که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب 118 تن گزینش و بررسی شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ محقق‌ساخته‌ که روایی آنها با نظرسنجی از ‌متخصصان و پایایی آنها‌ با انجام آزمون پیش‌آهنگ و محاسبه ضریب تتا (94/0 و 81/0) با نرم‌افزار R تأیید و استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS پردازش شدند. یافته‌ها نشان دادند آموزش کارآفرینی شامل هشت مؤلفه‌ی ویژگی‌های شخصیتی هنرجویان، ویژگی‌های مربیان، فضا و تجهیزات آموزشی، شیوه‌های آموزش، محتوای آموزش، سبک رهبری تحولی، مشاوره تحصیلی و شغلی، و الگوهای تربیتی هنرجویان در خانواده که بنابر ادبیات و پیشینه پژوهش تبیین شده بودند، دارای همبستگی مثبت و معنادار با متغیر نگرش به کسب وکار بودند. بر پایه‌ی آزمون کروسکال والیس، میان نگرش‌های هنرجویان در گرایش‌های تحصیلی مختلف هنرستان‌های کشاورزی شهرستان کرمانشاه تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه‌ی رگرسیون لجستیک نشان داد مدل ارایه شده تا 8/82 درصد قادر به تفکیک دو گروه هنرجویان با نگرش مثبت یا نگرش منفی به کسب‌و کار است و بر پایه نسبت بخت (Exp β)، «سبک رهبری تحولی»، بیش‌ترین توان پیش‌بینی‌کنندگی را در مدل لوجیت دارد. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی برای بهبود آموزش کارآفرینی در هنرستان‌های کشاورزی ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of entrepreneurship education on Students’ attitude towards business in Kar-Danesh Schools of Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • nader naderi 1
  • saba amiri 2
2 razi university
چکیده [English]

Entrepreneurship education plays a role to develop entrepreneurial attitude. The purpose of this cause-correlational study was to investigate the impact of entrepreneurship education on students' attitude towards business in agricultural high schools of Kermanshah. The statistical population was 175 students from seven agricultural high schools. Based on Morgan sampling table, 118 students were selected by stratified random sampling method with proportional allocation. To gather data, two researcher-made questionnaires were used when their validity was confirmed by a panel of experts and their reliability was confirmed by a pre-test and ordinal coefficient theta (θ = 0.94 and 0.81) through R software. Data was analyzed by SPSS. The results showed entrepreneurship education included eight components: personality characteristics of students, coaches' characteristics, space and educational equipment, teaching methods, educational content, transformational leadership style, educational counseling, and occupational counseling, educational patterns of students in the family, which were based on literature and research background, have a positive and significant correlation with the attitude toward Business, and based on Kruskal Wallis statistic, there is no significant difference between students' attitudes toward different educational trends in agricultural high schools in Kermanshah. The result of logistic regression showed that the proposed model was able to differentiate between two groups of students with a positive or negative attitude towards agricultural business, and 82.8% of the students, and according to the Exp (β), the "transformational leadership style" has the highest predictive power in the logit model. Finally, practical suggestions were made to improve entrepreneurship education in agricultural high schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • trainees of agriculture
  • attitude towards business
احمدی، ح.، حسینی، ف. الف.، امیدی، ج.، نجف‌آبادی، م. (1388). شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. فصل‌نامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3 (3)، صص 24-9.

احمدپور، م.؛ مطلبی، م. (1390). ارایه مدل یادگیری مادام‌العمر کارآفرینی با رویکرد تلفیقی (ارایه شده توسط کنسرسیوم آموزش کارآفرینی). ماهنامه کار و جامعه. 134. صص 21-37.

امیری، ع. ن.، مرادی، ی. (1387). نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن. فصل‌نامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 49، صص 67-45.

ابراهیم‌زاده، ع. (1382). فرایند یاددهی-یادگیری و دانشگاه‌های آینده. فصل‌نامه پیک نور، 1 (2)، صص 11-3.

ابراهیمزاده، ع.، محمدداودی، الف. ح. (1388). بررسی‌مؤلفههای‌ اصلی آموزش ‌بزرگسالان بمنظور ارایه ‌مدل مناسب. فصل‌نامه رهبری‌ و مدیریت آموزشی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌گرمسار، 3 (4)، صص 32-9.

اسکندری، ف. (1384). بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران. پایان‌نامه دکتری. رشته ترویج و آموزش کارآفرینی. دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی. دانشگاه تهران.

اسکندری، الف.، زارع، الف.، شریف‌زاده، م. (1394). کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان فارس. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 35، 95-106.

اوبالاسی، الف.؛ حسینی‌نسب، د. (1393). بررسی تأثیر آموزش روش مونته سوری بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی 4 و 5 ساله شهر تبریز. فصل‌نامه آموزش وارزشیابی. 7 (28). صص 81-98.

بارانی، ش.، اطهری، ز.، زرافشانی، ک. (1388). بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). فصل‌نامه توسعه کارآفرینی، 2 (6)، صص 95-73.

بازرگان، ع. (1397). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. (چاپ شانزدهم). تهران: انتشارات سمت.

پاپ‌زن، ع.، شیری، ن. الف.، پورقاسم، ف.، خوش مرام، م.، قربانی، ف.، تاتار، م. (1394). شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی. فصل‌نامه کارآفرینی در کشاورزی، 2 (3)، صص 1-8.

پیکری‌فر، ف.، مه‌نگار، ف. (1391). بررسی نقش دانشگاه‌ها در توسعه کارآفرینی. کتنانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکارهای دانش‌بنیان، دانشگاه مازندران.

حمزه‌لویی کهریزی، الف. (1375). ارزشیابی شاخه کاردانش در نظام جدید آموزش متوسطه از دید مشاوران، مدیران، مربیان پرورشی، اولیا و دانش‌آموزان کشور. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده علوم تربیتی. دانشگاه تربیت معلم.

خرسندی یامچی، الف؛ عارفی، م.؛ بیات، ن. الف.؛ سلیمانی مطلق، خ.؛ روشنی، ع.؛ بنه سی، ح. (1394). ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاقیت کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان). نامه آموزش عالی، 8 (29)، صص 59-83.

درانی، ک.، صالحی، ک. (1385). ارزشیابی هنرستان‌های کاردانش با استفاده از الگوی سیپ به منظور پیشنهاد چارچوبی برای بهبود کیفیت هنرستان‌های کاردانش. فصل‌نامه روان‌شناسی و علوم تربیتی، 36 (1)، صص 125-104.

رحیمی موگویی، ف.؛ موذنی، ح. (1395). ارزیابی و تحلیل نگرش به کسب وکار در دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلپایگان. اولین کتنانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری. شیراز. مؤسسه آموزش عالی علوم و فناوری خوارزمی.

رضائیان، ع. (1391). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات سمت.

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه (1397). سیمای کشاورزی استان. قابل بازیابی از:

http://kermanshah. maj. ir/HomePage. aspx?TabID=4213&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR

سحرخیز، الف. (1392). مجموعه طرح‌های کارآفرینی همایش ملی نقش آموز و پرورش در توسعه کارآفرینی از منظر سند تحول بنیادین. معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش ‌و پرورش، تهران: نشرعابد.

صالحی، ک. (1384). درآمدی بر پژوهش‌نگاری. چاپ اول. تهران: انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.

صفا، ل.، آذرنژاد، ک. (1396). تأثیر مؤلفه‌های صلاحیت حرفه‌ای بر عملکرد شغلی آموزش‌گران هنرستان‌های کشاورزی استان‌های شمال غرب کشور. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 41، صص 130-146.

عباس‌زاده، خ.، رنجبری، م. (1385). بررسی وضعیت آموزش کشاورزی در آموزش و پرورش. مجموعه مقالات همایش آموزش کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

عسکری‌فرد، ک.؛ ابراهیمی، الف.؛ علوی، م. (1397). ارایه الگوی آموزشی توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش-آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی. فصل‌نامه توسعه کارآفرینی. 11 (39). صص 101-120.

عسگری‌پور، ح.، بخشنده، ق.، شهرکی، ط. (1392). بررسی تأثیر نگرش به کسب وکار بر مهارتهای کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های غیرپزشکی شهرستان چابهار). قم: دومین کتنانس بینالمللی مدیریت. کارآفرینی و توسعه اقتصادی.

فتحی واجارگاه، ک. (1395). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی. (ویرایش جدید). تهران: انتشارات بال.

کاظمی، ر. م.؛ حسینی‌نیا، غ. م.؛ زرندی، س. (1393). عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانه ورزشکاران دانش‌آموز (مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران). مطالعات مدیریت ورزشی. 6 (25). صص 145-158.

کافمن، ر.، هرمن، ج. (1391). برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (بازاندیشی، بازسازی ساختارها، بازآفرینی). (چاپ ششم). ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان. تهران: انتشارات مدرسه. تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی: 1930.

کریم‌زاده، م.، (1393). ارزیابی نگرش به کسب و کار، مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. فصل‌نامه بین رشته‌ای تحقیقات معاصر در کسب و کار، 4 (2)، صص 866-875.

مبارکی، م. ح.، و رضائیان، ع. (1391). مفهوم‌پردازی عوامل زمینه‌ساز در بکارگیری گزینه‌های ابتکاری در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان برتر ایرانی. فصل‌نامه توسعه کارآفرینی. 4 (15). صص24-7.

محسنی، ع.، موسوی، ح.، جمالی، م. (1392). نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور به خودکارآمدی عمومی دانشجویان. فصل‌نامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 69، صص 80-63.

محمدزاده، م.، پزشکی ‌راد، غ. ر. (1383). بررسی تأثیرآموزش‌های علمی- کاربردی بر اشتغال دربخش کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. رشته ترویج ‌کشاورزی. دانشکده‌ کشاورزی. دانشگاه‌ تربیت مدرس ‌تهران.

مردانشاهی، محمد مهدی (1396). تأثیر نگرش به کسب و کار بر گرایش به رفتار کارآفرینانه در دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشجویان جدیدالورود دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری). نامه آموزش عالی. 10 (37). صص 159-182.

مقیمی، م.، رمضان، م. (1392). پژوهشنامه مدیریت: مدیریت استراتژیک و کارآفرینی. 55 پرسش‌نامه معتبر جهانی و چکیدهای از مبانی نظری. جلد یازدهم. (چاپ دوم). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

ملکی آوارسین، ص.؛ سودی، ح.؛ سیدنظری، ن. (1395). بررسی نقش آموزش‌های کاردانش در ایجاد نگرش کارآفرینانه در هنرجویان. فصل‌نامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 6 (12)، صص 99-121.

موحد محمدی، ح. (1382). آموزش کشاورزی. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستایی.

هوشمندان مقدم فرد، ز.، شمس، ع.، اخبار، الف. (1395). تأثیرانگیزه کامیابی، هوش هیجانی و خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان‌های‌ کشاورزی استان‌ زنجان. فصلنامه‌پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 39، صص41-53.

 

Bager, T. (2006). Entrepreneurship Teaching & Training in Denmark. Overview and Policies, 1-10.

Brancu, L., Munteanu, V., Gligor. D. (2012). Study on students motivations for entrepreneurship in Romania. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 62, 223 – 231.

Boz, A., Ergeneli, A. (2014). Women entrepreneurs’ personality characteristics and parents’ parenting style profile in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 92-97.

Irengün, O., Arikboga, S. (2015). The Effect of Personality Traits on Social Entrepreneurship Intentions: A Field Research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1186-1195.

Kuratko, D. F. (2005). Entrepreneurship Education: Emerging Trends and Challenges for the 21st Century, Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (5), 577–598.

Kuttim, M. Kallaste, M. Venesaar, U. & Kiss, A. (2014). Entrepreneurship Education at University Level and Students’ Entrepreneurial Intentions. Procedia-Social and Behavioral Science, 110, 668-658. Contemporary Issues in Business. Management and Education.

Moriano, J. A. Gorgievski, M. (2007). Psychology of Entrepreneurship: Research and Education. Universidad National De Education A Distance (UNED). Madrid. Spain.

Obisanya, J. F. Akinbami, C. A. O. Fayomi, A. O. (2010). Entrepreneurship Education and Undergraduates’ Attitude to Self-Employment: A Case Study of Nigerian University. IFE PsychologiA, 18 (2), 1-10.

Olugbola S. A. (2017). Exploring entrepreneurial readiness of youth and startup success components: Entrepreneurship training as a moderator. Journal of Innovation & Knowledge, 2 (3), 155-171.

Peterman, N. E., Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing student perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 28 (2), 129-144.

Phipps, L. J., E. W. Osborne, J. E. Dyer, Ball, A. L. (2008). Handbook on agricultural education in public schools. (6th Edition). Thomson Delmar Learning.

Saiz-Alvarez, J. M., Martínez, A. C., & Martínez, C. C. A. (2014). An Entrepreneurial Well-being Model based on GEM Data for Spain. IJIMAI, 2 (5), 38-47.

Tam, H. W. (2009). How and to What Extent does Entrepreneurship Education Make Students more Entrepreneurial? A California Case of the Technology Management program. Unpublished doctoral dissertation. University of California. Santa Barbara.

Thurmond, V. (2003). Defining Interaction and Strategies to Enhance Interactions in Web-based Courses, Nursing Research Service, Walter Reed Army Medical Center, USA, 41-273.

Woods, D. (2008). The Impact of Vocational Education and Training on Transition to Work for Young People in Australia. Education+ Training, 50, 465-483.