عامل های مؤثر بر به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی کشاورزان افرینه پلدختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ایران

3 عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور ایران

چکیده

گستردگی جامعه روستایی و کم‌بود منبع‌ها، دسترسی نهادهای مسئول در آموزش روستاییان را دشوار ساخته است. در این راستا، به کارگیری بهینه‌ی فناوری‌های آموزشی و آموزش به وسیله تلفن همراه می‌تواند جایگزینی در آموزش کشاورزان باشد. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی عامل‌های مؤثر در به کارگیری تلفن همراه در آموزش کشاورزی با دیدمان کمّی و از نوع علّی- ارتباطی انجام گرفت. برای این منظور، آمیزه‌ای از مدل‌های نظری، مبنای مفهومی این پژوهش قرار گرفت. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کشاورزان دهستان افرینه در شهرستان پلدختر (589=N) بودند که مشخصات و شماره تماس آنان در سامانه مرکزهای جهاد کشاورزی ثبت شده بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان 149 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و تحلیل عاملی تأییدی نوع اول تأیید شد (50/0 AVE >) و پایایی آن نیز با استفاده از تتای ترتیبی بررسی شد (60/0 θ>). آزمون‌های آماری پژوهش شامل ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی تأییدی بود. برای برازش مدل و تحلیل داده‌ها در قالب مدلسازی معادله‌های ساختاری از نرم افزار AMOS20 استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که دو متغیر اصلی هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر قصد پذیرش یادگیری موبایلی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Mobile Learning in Agricultural Education by Farmers in Apharineh of Poldokhtar, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saba 1
  • mehran farajollahi 2
  • Mahmoud Ekrami 3
  • Forouzan Zaradian 2
1 payame nor university
2 Faculty of Psychology and Educational Sciences PNU Iran
3 Faculty of psychology and educational Science PNU Iran
چکیده [English]

Expanding the rural community and lack of resources has made access to institutions responsible for rural education difficult. In this regard, the optimum use of educational technology and education by mobile phone can be an alternative in farmers' education. So, the purpose of this research is investigating the Factors Affecting the use of Mobile Phones in Agricultural Education in Poldokhtar Township, based quantitative paradigm and descriptive method. To this end, a combination of theoretical models was the basis of the conceptual framework of this research. The statistical population of this research consisted of farmers in Apharineh district of Poldokhtar Township (N= 589) their characteristics and contact number were recorded in the Agricultural Jihad Center. The sample size is estimated to be 149 people according to Morgan table, which were selected by stratified random sampling method with proportional assignment. A questionnaire was used to data collection that its validity was confirmed by a panel of experts and confirmatory factor analysis (AVE >0/50), and its reliability was assessed by measuring the Theta coefficients (θ>0/60),. Statistical tests consist of Spearman's correlation coefficient, confirmatory factor analysis and mean extraction variance. For fitting the model and data analyzing in the form of Structural Equation Modeling (SEM), AMOS20 software was used. The results showed that the effect of two main variables of mental norms and perceived behavioral control on the intention to accept mobile learning is confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural education
  • mobile learning
  • planned behavior
جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر (1397).

خسروی، ا. (1395). تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‏ها: (مورد مطالعه: شرکت‏های تعاونی‏ مرغ‏دارن استان کرمانشاه). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.

خسروی، ن.، برات دستجردی، ن.، امیرتیموری، م. ح. (1393). عوامل مؤثر بر یادگیری سیار در آموزش پزشکی بر اساس مدل FRAME. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 14، شماره 3: 206-215.

رافع، م.، آجیلی، ع. ع.، موسوی، س. ع.، روزبهانی، م. (1394). نقش یادگیری‌های سیار در توسعه پایدار کشاورزی. اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران.

رامین مهر، ح.، چارستاد، پ. (1394). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل). چاپ دوم، انتشارات ترمه.

شبیری، س. م.، پاپکیاده، س. ز. ش. (1395). ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی یادگیری سیار در برنامه آموزش محیط زیست با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی شده. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 11، شماره 2: 135-145.

فرج اللهی، م.، خطیب زنجانی، ن.، دیباواجاری، ط.، نعمتی، ع. ر. (1396). ویژگی‌های مورد نیاز در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 42: 120-135.

مانیان، ا.، سهرابی، ب.، مرتضوی، ا. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار. پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، سال 6، شماره 12: 132-154.

مرصعی، س. (1391). ویژگی‌های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی‌های کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-43، شماره 4: 647-660.

ملایی، ن. (1390). طراحی مدلی جهت کاربست یادگیری سیار (تلفن همراه) در آموزش کشاورزی. پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی کشاورزی، گرایش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.

 

Allahyaria, M. S., Ranjbar Atashi, M., Shea Dunn, E. (2017). Feasibility of Using Mobile Phones as an Educational Medium in Agricultural Extension Services in Guilan Province, Iran. Journal of Agricultural & Food Information, Vol 0, No 0: 1-12.

Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M. Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & Education, Vol 59, Issue 3: 1054-1064.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P. (1989). Warshaw PR. User acceptance of computer technology: A comparison of tow theoretical models. Manage Sci, Vol 35, Issue 8: 982-1003.

Fafchamps, M. and Minten, B. (2012). Impact of SMS-based agricultural information on Indian farmers. The World Bank Economic Review. Vol 26, No 3: 383 - 414.

Moon, J. W., Kim, Y. G. (2001). Extending the TAM for a World- Wide-Web context. Information & Management, Vol 38: 217-230.

Scott, N., Garforth, C., Jain, R., Mascarenhas, O., McKemey, K. (2005). The economic impact of telecommunications on rural livelihoods and poverty reduction: a study of rural communities in India (Gujarat), Mozambique and Tanzania. Report of DFID KaR Project 8347, Commonwealth Telecommunications Organization. 1-447.

Taylor, S., Todd, P. (1995). Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models. Information Systems Research, Vol 6, No 2: 144-176.

Thong, J. Y. L., Hong, W., Tam, K. (2002). Understanding user acceptance of digital libraries: what are the roles of interface characteristics, organizational context, and individual differences? International Journal of Human-Computer Studies, Vol 57, Issue 3: 215-242.

Wang, Q., Zhu, Z., Chen, L. Yan, H. (2009). E-Learning in China, Browse Journals & Books, Campus-Wide Information systems, Vol 26, Issue 2: 47- 61.

Wang, Y. S., Wu, M. Ch., Wang, H. Y. (2009). Investigating the determinants and age and gender differences in the acceptance of mobile learning. British Journal of Educational Technology, Vol 40, No 1: 92-118.